radio wave radio source
Arassaçylyk — saglygyň girewi. Örtük dakyn, hem özüňi, hem töweregiňdäkileri gora!
11:02 02.02.2021

* Lukmançylyk agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman, eliňizi sabynlap ýuwmaly ýa-da zyýansyzlandyryjy serişdelerden peýdalanmaly.
* Dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň maýyşgak gysgyjyny burnuňyza tarap egreltmeli hem-de epinlerini düzetmeli.
* Örtügi dakynýan wagtyňyzda, oňa eliňizi degirmezlige çalşyň.
* Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzda, ýörite tutawaçlaryndan tutmaly.
* Ulanyp bolanyňyzdan soň, ony ýapyk zibil gaplaryna taşlamaly.
* Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzdan soň hem hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly.
* Lukmanlar agyz-burun örtüklerini 2 sagatdan köp ulanmazlygy maslahat berýärler.
* Ýokanç kesellerden goranmak üçin diňe lukmançylyk agyz örtüklerinden peýdalanmak ýeterlik däldir. Bu işi 2 metr howpsuz araçägi saklamak, elleriňizi wagtly-wagtynda sabynlap ýuwmak bilen utgaşdyryň we şu ýönekeý kadalary gündelik endigiňize öwrüň!

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi her möwsümde ýüze çykyp biljek birnäçe ýokanç keselleriň öňüni alýar. Keseller, esasan, hapa ellerden, talabalaýyk bişirilmedik iýmitden we arassalanmadyk suwdan geçýär. Keseller howa-damja ýoly bilen köp adamly ýerlerde örän çalt ýaýraýar.
Biz her gün otaglaryň howasyny çalşyp, ýelejiredip, zyýansyzlandyryş serişdeleri bilen ýuwup, arassalap durmaly.
Hemişe arassa howada gezelenç etmekligi öz durmuşymyza ornaşdyralyň.
Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini ulanmaly, howpsuz 2 metr araçägi saklamaly.
Haçanda köçeden we köpçülik ýerlerinden geleniňde, elleriňi sabyn bilen gowy ýuwmaly. Bu düzgünler nahar iýmezden öň we soň, çagalar bolsa oýnawaç oýnanlaryndan we okuw esbaplaryny ulananlaryndan soň berjaý edilmelidir.
Diş çotgalary hiç wagt şärikli ulanylmaly däl. Her bir ene-ata arassaçylyk düzgünlerini berjaý edýändiklerine garamazdan, bu barada çagalara ýatladyp durmalydyr.
Gök-bakja önümleri we miweleri iýmezden öň gowy edip akar suwda ýuwmaly.
Iýmit taýýarlanylýan ýer hemişe arassa bolmaly.
Hassalygyň öňüni almak we öz saglygyny gorap saklamak her bir adamyň borjudyr. Ynsan saglygyny goramagy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde uly işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun!

https://metbugat.gov.tm/blog?id=2105

https://metbugat.gov.tm/blog?id=2242