radio wave radio source
Biz barada


“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugy tarapyndan ýerine ýetirilýän esasy wezipeler:


 1. Türkmenistanyň çäginde radioýygylyk spektrini netijeli peýdalanmak boýunça Döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek;
 2. Türkmenistanyň çäginde radioýygylyk spektriniň peýdalanylyşyna tehniki radiogözegçiligi amala aşyrmak;
 3. Radiomonitoring işlerini amala aşyrmak;
 4. Rugsatsyz ulanylýan RES we ÝÝE ýüze çykarmak hem-de olaryň işlemeginiň öňüni almak;
 5. Berkidilen radioýygylyklar (radioýygylyklaryň zolaklary) barada maglumaty radioýygylyklaryň ýeke-täk registrine girizmek;
 6. Türkmenistanyň çäginde aragatnaşyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin niýetlenilen RES we ÝÝE işçi ýygylyklarynyň, çagyryş signallarynyň niýetlenilişini we hasaba alnyşyny barlamak;
 7. RES we ÝÝE bellenilen tertipde hasaba almak (gaýtadan hasaba almak) we hasapdan aýyrmak;
 8. Radioýygylygy berkitmegiň awtomatlaşdyrylan maglumatlar gorunyň ulgamyny we elektromagnit utgaşmasynyň hasabyny ýöretmek we yzygiderli kämilleşdirmek.
 9. Türkmenistanyň gümrük serhedine getirilen we Türkmenistanyň çäginde bar bolan RES we ÝÝE degişli barlaglary geçirmek;
 10. Öňdebaryjy tehnologiýalary, täze tehniki serişdeleri ornaşdyrmak, şeýle hem maddy-tehniki binýadyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak;
 11. Radioýygylyk spektri babatda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça kadalaşdyryjy hukuk namalaryny we teklipleri işläp taýýarlamaga gatnaşmak.


“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanyndaky Döwlet radioýygylyk gullugynyň bölümleri we bölümçeleri:


 1. Administratiw dolandyryş bölümi;
 2. Tehniki bölümi;
 3. Şertnamalar, hasaba alyş we hasaplar bölümi;
 4. Buhgalteriýa we hasabat bölümi;
 5. Hojalyk dolandyryş bölümi;
 6. Aşgabat şäher we Ahal welaýat bölümçesi;
 7. Balkan welaýat bölümçesi;
 8. Daşoguz welaýat bölümçesi;
 9. Lebap welaýat bölümçesi;
 10. Mary welaýat bölümçesi.