radio wave radio source
HABARLAR

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin pudagara iş toparynyň onlaýn maslahaty geçirildi.

Şu gezekki mejlisiň işine onlarça ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, häkimlikleriň, banklaryň, beýleki edara-kärhanalaryň wekilleri, IT meýdançalaryň, şeýle hem Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hünärmenleri gatnaşdylar. Mejlisiň gün tertibine sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça pudagara toparyň Düzgünnamasyna hem-de düzümine üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek meseleleri girizildi.

Şeýle hem “Türkmenaragatnaşyk” agentligi identifikasiýalaşdyrmagyň we autentifikasiýalaşdyrmagyň bitewi ulgamynyň (IABU) milli taslamasyny mejlise gatnaşyjylara hödürledi, bu ulgam elektron hyzmatlary ýerine ýetirmek maksady bilen, maglumat giňişligine gatnaşyjylaryň (isleg bildirýän raýatlaryň hem-de ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň wezipeli adamlarynyň) döwlet elektron serişdelerine ygtyýarlandyrylan elýeterliligini üpjün etmäge ýardam berer.

Türkmenistanyň döwlet hyzmatlarynyň bitewi portalynda «e.gov.tm» bellige almak kadalary berjaý edilenden soňra şeýle elýeterlilik üpjün edilýär.

Mundan başga-da, iş toparynyň mejlisinde Pudagara elektron hyzmaty ulgamynyň (PEHU) ýurdumyzyň merkezi, sebit we ýerli häkimiýet edaralaryna, karz edaralaryna we PEHU beýleki gatnaşyjy raýatlara hem-de guramalara elektron görnüşinde döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan maglumatlary alyşmaga mümkinçilik berýän maglumat ulgamynyň taslamasy hödürlendi.

Onlaýn mejlise gatnaşyjylar sanly ulgama geçmegi üstünlikli üpjün etmek üçin birnäçe ugurlar, şol sanda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek hem-de milli işgärler, ylmy-tehniki we düzümleýin mümkinçilikleri ösdürmek boýunça çäreleriň üznüksiz hem-de yzygiderli geçirilmeginiň zerurdygyny bellediler.


Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin pudagara iş toparynyň mejlisi geçirildi | Ykdysadyýet (turkmenportal.com)

24.12.2020, 13:12

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara serginiň çäginde "Türkmenaragatnaşyk" agentligi "Sanly.tm" atly täze milli elektron poçtanyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi.

"Sanly.tm" atly täze häzirki zaman elektron-poçtasy «Türkmentelekom» elektrikaragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan biziň ýurdumyzda elektron hyzmatlaryna bolan islegiň artmagy bilen baglanyşykly döredildi we işe girizildi.

"Sanly.tm", häzirki zaman poçta hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän modullary öz içine alýar, şol bir wagtyň özünde milli äheňde düzülen dizaýny bar. Bir ulanyja berilýän poçta gutusynyň ululygy 1 GB-deňdir.

Programmada şu aşakdaky aýratynlyklar bar:

 1. Poçta;
 2. Senenama
 3. Salgy kitaby;
 4. Bellikler kitaby;

Elektron-poçta hyzmatlary ulanyjylara ulanmaklyk üçin mugt berilýär.

Sanly.tm-de poçta gutusyny ädimme-ädim hasaba almaklygyň usullary

1-nji ädim. Kompýuterde gurnalan brauzere sanly.tm salgy setirini ýazyp, milli elektron poçta sahypasyny gözletmeli. Sanly.tm sahypasy açylandan soň, «Poçta döretmek» diýen ýazga basmaly

2-nji ädim: Açylýan penjirede sowalnamany ygtybarly maglumatlardan doldurmaly. Ulanyjy sowalnamanyň ady we familiýasy diýen ýerine adyny we familiýasyny, doglan senesi diýen ýerine bolsa doglan gününi, aýyny we ýylyny ýazmaly. Ondan soň jynsy diýen ýerine erkek bolsa erkek, zenan bolsa zenan diýip görkezmeli. Ulanyjy ady diýen ýerine döredýän e-poçtaňyz üçin öz isleýän adyňyzy ýazmaly. Parol diýen ýerine ýatda galyjy söz ýazmaly. Ýöne, ulanyjy üçin, çylşyrymly parol ýazmaklyk, onuň howpsuzlygy üçin has amatlydyr. Sowalnamanyň «Telefon: + 993ХХХХХХ» diýen ýerine mobil telefon belgiňizi girizmeli we bu poçta gutusyndan paroly dikeltmeli.

3-nji ädim. Indiki ekranda ýörite girmeklik üçin ýer görkeziler. Hasaba alnanda görkezilen mobil telefon belgä tassyklama kody gelýär. Bu kody ýörite niýetlenilen ýere girizeniňizden soň «Barlamak» düwmesine basyň.

4-nji ädim. Şu ädime çenli milli elektron poçtany açmaklyk üçin ädilen ädimler dogry ýerine ýetirilen bolsa, ulgam girmeklik üçin sahypa ugrukdyrar. Ulanyjy ady we paroly diýen ýerine ozal hasaba alnanynda girizilen maglumatlary ýazmaklyk bilen «Giriş» düwmesine basyň we Sanly.tm programmasynyň ähli funksiýalaryny doly ulanmaga başlaň.


Täzelikler | "Türkmentelekom" EAK (telecom.tm)

18.12.2020, 13:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşini üpjün etmek we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulyşmak, pudaklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge ýardam bermek hem-de döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygyny netijeli guramak üçin senagat-innowasion binýady berkitmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem wise-premýer şu ýylyň 5-nji noýabrynda geçirilen Hökümetiň mejlisinde milli Liderimiziň beren tabşyrygyna laýyklykda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hususan-da, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde, ýakyn bäş ýylda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça strategiýanyň hem-de amala aşyrylmaly çäreleriň meýilnamasynyň taslamalarynyň işlenilip taýýarlanylandygy barada habar berildi.

Bu resminamada “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” kesgitlenen wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň innowasion ösüşinde hususy pudagyň paýyny artdyrmaga, bazar gatnaşyklarynyň gerimini giňeltmäge, döwlet-hususy hyzmatdaşlygyny has-da işjeňleşdirmäge, döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyny tizleşdirmäge we olaryň işiniň netijeli dolandyrylmagyny guramaga gönükdirilen anyk çäreler göz öňünde tutuldy.

Mundan başga-da, strategiýanyň taslamasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny düýpli özgertmek, sanly ulgamy hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, eýeçilik gatnaşyklaryny üýtgetmek we eýeçiligiň görnüşleriniň köpdürlüligini emele getirmek boýunça işler kesgitlenildi.

Çäreleriň meýilnamasynda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek babatynda kanunçylyk namalaryna gaýtadan seretmek hem-de täze kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny kabul etmek, halkara tejribelerine laýyklykda, gazna biržalarynyň işini guramagy kämilleşdirmek we işjeňleşdirmek ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagynyň hem-de döwletden aýrylmagynyň durmuş ugurly bazar ykdysadyýetine we hojalygy dolandyrmagyň döwrebap görnüşlerine geçmegiň möhüm ugry bolup durýandygyny belledi.

Bu işler ykdysadyýetiň durnuklylygyny üpjün etmek, hojalyk işini kämilleşdirmek bilen bir hatarda, jemi içerki önümi hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge anyk gurallary döretmekde hususy ulgamyň eýeleýän paýynyň artmagy üçin şertleriň döredilmegine ýardam berýär.

Milli Liderimiz, umuman, bu ugurda alnyp barlan işleriň netijelerini makullap, ýakyn bäş ýylda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça strategiýanyň hem-de amala aşyrylmaly çäreleriň meýilnamasynyň taslamalaryny has-da kämilleşdirmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda işleriň ýagdaýy hem-de nebitgaz pudagynyň işini has-da kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Nebitiň we gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçberlerini artdyrmak, uglewodorodlaryň täze ýataklaryny ýüze çykarmaga gönükdirilen geologiýa gözleg işlerini giňeltmek, nebitgazly känleri senagat möçberinde özleşdirmegiň depginlerini artdyrmak, şeýle hem ylmy-tehniki işlere netijeli tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegini üpjün etmek, şol sanda milli ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklaryna sazlaşykly geçirmek boýunça wezipeleriň möhümdigini belledi.

Nebitgaz senagatyny ösdürmek we onuň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler öňdebaryjy halkara tejribäniň esasynda pudagy dolandyrmagyň häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylmagyny talap edýär.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere önümçilik we maliýe serişdelerini peýdalanmagyň netijeliligini artdyrmagy, nebitgaz toplumynyň çykarýan önümleriniň görnüşlerini giňeltmek boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek hem-de geljek ýylyň oba hojalyk ekinleriniň hasylynyň düýbüni tutmak boýunça ýazky ekiş möwsümine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýykykda, agrotehniki kadalar berjaý edilip, güýzlük bugdaýa ideg etmek işleri alnyp barylýar, ekinlere ösüş suwy tutulýar hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirilýär.

Mundan başga-da, ýazky ekişe taýýarlyk görülýär. Gowaçanyň we beýleki ekinleriň ekiljek meýdanlaryny kesgitlemek hem-de ýerleri möwsüme taýýarlamak, ekerançylyk meýdanlarynyň daş-töweregini, suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak boýunça zerur işler geçirilýär. Oba hojalyk tehnikalar abatlanylýar.

Wise-premýer şeýle hem maldarçylygy ösdürmek hem-de bu pudagyň önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Welaýatlarda mallaryň ýyly we dok gyşladylmagyny üpjün etmek üçin çäreleriň görülýändigi aýdyldy. Maldarçylyk hojalyklary ýerlerde ot-iýmler bilen bökdençsiz üpjün edilýär, olara hemmetaraplaýyn goldaw berilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygyny, şol sanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, köp görnüşli ýokary hilli önümleri öndürýän täze önümçilikleri döretmegiň hasabyna azyk bolçulygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu maksatlar bilen hojalygy ýöretmegiň täze, netijeli usullaryny ulanmagyň, şol sanda hususy ulgamyň maldarçylyk pudagynda paýyny yzygiderli artdyrmagyň, üstünlikli işleýän kärendeçileri goldamagyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere iş tejribesine bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýän öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de ylmyň gazananlaryny işjeňleşdirmek, suw serişdelerini rejeli ulanmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, Owganystan Yslam Respublikasyna iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak boýunça meseleler barada durup geçdi.

Ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýany goňşy Owganystana ibermek hakynda şertnamalar 2017-nji ýylyň noýabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýörite Kararyna laýyklykda baglaşyldy.

Häzirki wagtda owgan tarapyna “Serhetabat-Hyrat-Turdundy” hem-de “Rabatkaşan-Kalaýnau” ugurlary boýunça iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak bilen bagly zerur işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, goňşy döwletler, ilkinji nobatda, Owganystan bilen hyzmatdaşlygyň aýratyn möhümdigini belledi. Biziň ýurdumyz öz goňşusyna ykdysadyýetini dikeltmekde hemmetaraplaýyn kömek we goldaw berip gelýär.

Türkmenistan dünýäde energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça baý döwletleriň biri bolmak bilen, diňe içerki sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmäge ukyply bolmak bilen çäklenmän, eýsem, onuň eksportunyň möçberini, şol sanda Owganystana iberýän elektrik energiýasynyň möçberini yzygiderli atdyrmaga ukyplydyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Iberilýän energiýanyň möçberiniň artdyrylmagy, täze elektrik geçiriji ulgamlaryň işe girizilmegi owgan halkynyň durmuşyny gowulandyrmak, täze önümçilikleri açmak, netijede, iş orunlaryny döretmek üçin amatly şertleri göz öňünde tutýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şol geçirijiler boýunça türkmen elektrik energiýasy goňşy ýurduň dürli welaýatlaryna iberilýär.

Biz geljekde hem dostlukly owgan halkyna hemmetaraplaýyn kömek we goldaw bereris, şeýle hem täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrarys. Olar Owganystandaky ýagdaýy parahatçylykly kadalaşdyrmaga, durnuklylygyň we howpsuzlygyň esaslaryny berkitmäge, tutuş sebitiň durnukly durmuş-ykdysady taýdan ösmegine önjeýli goşandymyz bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere degişli ugurda işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işler, ulag-kommunikasiýa toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilişi, pudagy mundan beýläk-de sanlylaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyň hem-de “Gündogar-Günbatar” we “Demirgazyk-Günorta” ugurlarda gatnawlary we halkalary baglanyşdyrýan esasy ýollaryň ugry boýunça düzümleri mundan beýläk-de giňeltmek babatda alnyp barylýan işler barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebit we transkontinental ýollary ösdürmek boýunça başlangyçlarymyzyň ulag ulgamynyň kuwwatly maddy-enjamlaýyn binýadyny döredilmegini talap edýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümleri döwrebaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ulaglaryň ähli görnüşlerinde ýolagçylary gatnatmak we ýükleri daşamak babatda, aragatnaşygyň häzirki zaman görnüşlerini ösdürmekde hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna yzygiderli gözegçiligiň ýola goýulmagyna ünsi çekdi. Ulag ulgamyny ösdürmek baradaky meseleler mundan beýläk-de biziň syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda giň gerimli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, wise-premýere düzümleýin desgalaryň öz wagtynda ulanylmaga tabşyrylmagyna degişli birnäçe tabşyryklary berdi.

MIlli Liderimiz sözüni dowam edip, ýurdumyzda adatdan daşary ýagdaýlary öňünden duýdurmaga jogapkär düzümleriň işini kämilleşdirmek meselelerine hemişe örän uly üns berilýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz «Tüirkmenistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny tassyklamak hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda kesgitlenen wezipeleriň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow öz nobatynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky önümçilik kärhanalaryny tapgyrlaýyn paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek barada hasabat berdi.

Wise-premýer häzirki wagtda ministrligiň garamagynda jemi 157 kärhananyň bardygyny, olaryň iş ugurlarynyň, esasan, lomaý söwda hem-de ammarlarda sarp ediş gorlaryny saklamakdan, bölek söwda we jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlaryny amala aşyrmakdan, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemekden hem-de halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmekden ybaratdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň Hökümetiň mejlisinde ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, hususylaşdyrmaga degişli desgalaryň sanawy seljerildi. Birinji tapgyrda kärhanalaryň özüniň hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň paýly gatnaşmagynda 20 desgany döwrebaplaşdyrmak hem-de açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, söwda ulgamynyň öňünde dürli önümleriň çykarylýan möçberini artdyrmak, ýerli çig mal serişdelerini netijeli ulanmagyň esasynda bäsdeşlige ukyply dürli görnüşli harytlary hem-de azyk önümlerini öndürmek boýunça ýokary tehnologiýaly gaýtadan işleýän kärhanalary döretmek boýunça möhüm wezipeleriň goýlandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümleri öndürmek, täze iş orunlaryny döretmek boýunça maksatnamalaryň wajypdygyny aýdyp, şol önümleriň hil we ekologiýa babatda ähli ölçeglere gabat gelmelidigini belledi. Milli Liderimiz munuň üçin söwda kärhanalaryny öňdebaryjy, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmegiň zerurdygyny nygtap, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet emlägini hususylaşdyrmagyň ykdysady netijesiniň ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň has-da ilerledilmegine ýardam etmelidigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurdaky gaýragoýulmasyz wezipeleriň takyk ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, wise-premýere bellenen meýilnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän medeniýet ulgamyna degişli edaralarda hem-de habar beriş serişdelerinde işleriň ýagdaýy, olaryň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, şu günler Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görmek bilen bagly işler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Garaşsyz Watanymyzyň alyp barýan ösüşler we innowasiýalar syýasatynda ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň hem-de habar beriş serişdeleriniň möhüm ornuny belledi.

Hormatly Prezidentimiz döwrüň talaplaryna laýyklykda, şol ulgamlaryň işini has-da kämilleşdirmek meselelerine ünsi çekdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz daşary döwletler bilen dostlukly we ynamly gatnaşyklary saklamakda ynsanperwer gatnaşyklary has-da ösdürmegiň möhümdigini, milli medeniýetimizi hem-de sungatymyzy ösdürmäge we baýlaşdyrmaga, tejribe alyşmaga hem-de türkmen halkynyň ruhy mirasyny dünýä ýaýmaga ýardam edýän halkara döredijilik çärelerini geçirmegiň ähmiýetini belledi.

Milli Liderimiz ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler barada aýdyp, wise-premýere ähli meýilleşdirilen çäreleri paýtagtymyzda we ýurdumyzyň sebitlerinde ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

2013-nji ýylyň awgustynda kabul edilen “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzda ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak we ösdürmek babatda geçirilýän özgertmelere uly itergi berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda beren tabşyryklaryna hem-de ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we syýasy partiýalaryň tekliplerine laýyklykda, “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenilip taýýarlanyldy.

Ýaş raýatlaryň Konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek hem-de kuwwatyny artdyrmak we durmuşa geçirmek üçin hukuk, durmuş, ykdysady hem-de guramaçylyk şertlerini we kepilliklerini döretmek şol Maksatnamanyň maksady bolup durýar.

Milli Liderimiziň atalyk aladasy netijesinde, ýurdumyzda raýatlarymyzyň bagtly we abadan durmuşda ýaşamagy, şol sanda ýaş nesli hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek üçin ähli şertler döredildi. Bu babatda ýaşlaryň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine-- Türkmenistany ösdürmegiň esasy maksadyna doly düşünmegini gazanmak zerur bolup durýar.

Bilimli, ýokary aň-düşünjeli, hemmetaraplaýyn ösen, giň gözýetimli we giň dünýägaraýyşly ýaşlary kemala getirmek bu maksatnamanyň esasy wezipesidir.

Oglanlaryň we gyzlaryň ykdysady hukuklarynyň berkidilmegine hem-de iş bilen üpjün edilmegine, bilim almagy hem-de geljekde önümçilikde, döwlet gullugynda, ylymda we döredijilikde hünär bilimlerini ulanmagy üçin amatly şertleriň döredilmegine uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýaş nesli terbiýelemäge berilýän ünsüň aýratyn möhümdigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, geljekde hem ýaşlara hemmetaraplaýyn goldaw bermek, olaryň bilim almagy, döredijilik we ylmy kuwwatyny amala aşyrmagy, şahsyýetiň kemala gelmegi üçin uly mümkinçilikleri döretmek babatda ähli çäreleri görmek zerurdyr.

Ýaş nesliň watançylyk ruhunda terbiýelenmegine aýratyn üns berilmelidir. Olara çagalykdan başlap, Watana söýgi, gahrymançylykly geçmişimize, halkymyzyň şöhratly däp-dessurlaryna hormat goýmak, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň gazananlaryna we üstünliklerine buýsanmak ýaly häsiýetler mahsus bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şonuň bilen birlikde, ýaş telekeçiligi goldamak we ösdürmek, ýaşlaryň başlangyçlaryny höweslendirmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmagy üçin amatly şertleri döretmek möhümdir diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz geljekde hem ýaş nesliň beden we ruhy-ahlak taýdan sagdyn ösmegine, ýaş maşgalalara hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň döwletimiziň esasy aladasyna öwrüljekdigini aýdyp, degişli ugurda işleri işjeňleşdirmek babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow yzygiderli esasda geçirilýän türkmen-amerikan syýasy geňeşmeler barada hasabat berdi.

Şunda Türkmenistanyň we ABŞ-nyň daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklaryň şu görnüşiniň döwletara gatnaşyklaryny has-da ösdürmek maksady bilen, 2009-njy ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanandygy bellenildi.

15-nji dekabrda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly guralan geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryna badalga berlendigi barada hasabat berildi. Şu duşuşygyň gün tertibine ileri tutulýan ugurlarda, şol sanda syýasy-diplomatik ulgamda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak baradaky meseleler girizildi.

Şunuň bilen baglylykda, “Merkezi Aziýa + ABŞ” we “Türkmenistan –Owganystan - ABŞ” görnüşleriň çäklerinde ýola goýlan gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti hem bellenildi.

Şular bilen bir hatarda, sebit howpsuzlygyny üpjün etmek, çynlakaý wehimlere we howplara garşy göreşmek ýaly wajyp ugurlarda özara gatnaşyklaryň meselelerine garaldy. Ykdysady taslamalaryň amala aşyrylmagy hem-de owgan halkyna ynsanperwer kömek bermekde, Owganystany parahatçylykly ýol bilen täzeden dikeltmek baradaky meselelere aýratyn üns çekildi. Şu işlerde Türkmenistan yzygiderli ýagdaýda işjeň orny eýeleýär.

Şeýle hem geňeşmeleriň dowamynda türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň ynsanperwer düzümi ara alnyp maslahatlaşyldy. Umumy kabul edilen halkara hukuk kadalarynyň esasynda adam hukuklaryny goramak babatda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. Şunda ýurtlaryň ikisi hem açyk gatnaşyklary goldaýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu meselelere uly üns berýär.

Mundan başga-da, medeni mirasy gorap saklamak boýunça bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagy, ABŞ-nyň öňdebaryjy ylym-bilim merkezleri bilen netijeli gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagy bilen birlikde, bilim we medeniýet ugry boýunça gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerine garaldy. Hususan-da, ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan arheologik gazuw-agtaryş işlerini alyp barmak boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin ylalaşygyň taslamasy taýýarlanyldy.

Amerikan instituty bilen hyzmatdaşlyk etmegiň geljegi gyzyklanma bildirilip, ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu institut bilen bilelikde, Türkmenistanyň milli muzeýinde milli sungatymyzyň wirtual galereýasy döredildi we ol häzirki wagtda internet giňişliginde hereket edýär.

ABŞ-nyň abraýly ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şunda emeli intellekt, biotehnologiýa we sanly kompýuter maksatnama üpjünçiligi ileri tutulýan ugurlar bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän syýasatynda ileri tutulýan meselelere, has takygy söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga, amatly maýa goýum gurşawyny döretmäge, tehnologiýalar, innowasiýalar ýaly ulgamlarda we beýlekilerde gatnaşyklary işjeňleşdirmäge degişli meselelere garalar.

Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýada söwda we maýa goýumlary baradaky çarçuwaly Ylalaşygyň esasynda özara gatnaşyklara aýratyn üns berler. Mundan başga-da, daşky gurşawy goramak ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer, DIM-iň ýolbaşçysy hasabatyny dowam edip, 16-njy dekabrda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen “Türkmenistan - ABŞ” işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň netijeleri barada habar berdi. Şonda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hem-de netijeli işewür gatnaşyklary pugtalandyrmagyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň çäklerinde şeýle hem Türkmenistanyň hem-de Amerikanyň iri ugurdaş kompaniýalarynyň oba hojalyk toplumynyň, ykdysady we bank-maliýe toplumynyň, ýangyç-energetika ulgamynyň ýolbaşçylarynyň arasynda onlaýn duşuşyk geçirildi. ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekilleri ýurdumyz bilen uzakmöhletleýin esasda özara bähbitli gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanmalaryny tassykladylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen däp bolan dostlukly, oňyn gatnaşyklaryny ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini nygtap, dürli ugurlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmak üçin uly mümkinçiligiň bardygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça yzygiderli geçirilýän geňeşmeleriň ähmiýetini belledi. Şolaryň barşynda köptaraply döwletara gatnaşyklarynyň wajyp ugurlary ara alnyp maslahatlaşylýar.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk, telekeçilik düzümleriniň arasynda gatnaşyklary berkitmek barada aýdylanda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, onuň täze netijeli görnüşlerini işläp taýýarlamagyň anyk guraly hökmünde “Türkmenistan –ABŞ” işewürler geňeşine möhüm orun berilýär.

Bular barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, DIM-iň ýolbaşçysyna Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriň üstünlikli işlerini dowam etmek hem-de özara bähbitlere kybap gelýän türkmen-amerikan hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de depginli ösdürmäge bar bolan mümkinçilikleri oňaýly derejede amala aşyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralaryndaky işleriň ýagdaýy, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek hem-de işgärler bilen üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekip, harby ulgamda öňdebaryjy dünýä tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, jogapkärli, päk ynsaply, ýokary derejeli, işine ussat hünärmenleri taýýarlamak boýunça anyk çäreleri görmegi tabşyrdy.

Harby gullukçylar Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň ýörelgelerine, maksatlaryna hem-de wezipelerine pugta eýermäge borçludyrlar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Öňde boljak Täze ýyl baýramçylygy bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna ýurdumyzda jemgyýetçilik düzgün-tertibiniň gyşarnyksyz üpjün edilmegi bilen bagly meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň kanun çykaryjylyk işi, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak we ösdürmek, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän halkara başlangyçlaryny goldamak boýunça görülýän çäreler barada maglumat berdi.

Mejlisiň iş toparlarynda pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gatnaşmagynda birnäçe kanunlaryň taslamalarynyň işlenip taýýarlanylýandygy hem-de hereket edýän kanunlaryň kämilleşdirilýändigi bellenildi. Şeýle hem Mejlisiň 2021-nji ýyl üçin kanun çykaryjylyk işiniň meýilnamasyny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

Milli parlamentde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar, welaýat häkimlikleri, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde möhüm syýasy çäre bolan Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk bilen bagly kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär.

Dekabr aýynda Mejlisiň deputatlary halkara düzümler, şol sanda BMG-niň wekilhanalary tarapyndan guralan çäreleriň birnäçesine gatnaşdylar.

Täze kanunçylyk namalarynyň, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän daşary we içeri syýasatynyň, Halk Maslahatynyň taryhy çözgütleriniň
many-mazmunyny hem-de ähmiýetini düşündirmek boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde we ýerlerde düşündiriş işleri giňden alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ösüşiniň häzirki ýagdaýlaryny nazara almak bilen, milli kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri işjeňleşdirmegiň örän wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz Mejlisiň mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmaga gönükdirilen işi kanunçylyk taýdan goldamalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz milli parlamentiň kanun çykaryjylyk işiniň üstünlikli amala aşyrylýan döwlet ugurly syýasatyň, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeleriň netijeli guralydygyny nygtap, deputatlaryň ýerlerde işjeň işlemelidigine ünsi çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz öňde durýan işleriň ileri tutulýan wezipeleriniň üstünde durup geçdi.

Garaşsyz Watanymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga tabşyrylmagy göz öňünde tutulýan desgalaryň gurluşyklarynyň hili we möhleti babatda bildirilýän talaplaryň berjaý edilmegi ýakyn geljek üçin möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Türkmenistanda ykdysady ösüşiň ýokary depginini gazanmak üçin toplumlaýyn çäreleri görmegiň möhümdigi barada aýdyp, nebitgaz, himiýa pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek işini höweslendirýän, ýurdumyzda bäsdeşlige ukyply önümleriň sanawyny hem-de eksportuny artdyrmagyň gurallaryny kämilleşdirmek barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz häzirki zaman şertlerinde ulag ulgamynyň durnukly ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini nygtap, sanlylaşdyrmak we logistika ulgamynyň mümkinçiliklerini giňeltmek barada görkezmeler berdi.

Milli Liderimiz ýokary derejeli hünärmenleriň we alymlaryň taýýarlanylmalydygyna ünsi çekip, ylmyň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky baglanyşygy işjeňleşdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň baýram edilmegine degişli meseleleri gozgap, olary degişli derejede guramagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

17.12.2020, 03:12

Şu gün agzybir we beýik başlangyçlary bolan yhlasy bilen bir maksada gulluk edýän türkmen halky döredijilik ýokary göterilişi hem-de biimöçber buýsanç duýgulary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly seneleriniň biri bolan Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramçylygyny giňden dabaralandyrýar.

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şanly sene mynasybetli türkmen halkynyň täze taryhynyň ägirt uly ösüşleriniň nyşany bolan belent başly Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.

Dabara Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Dabara gatnaşyjylar döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlarynda giň möçberli özgertmeleriň başyny başlaýjy we Türkmen döwletiniň durmuş-ykdysady hem-de medeni ösüşine beslenen täze taryhy eýýamyň emele gelmegine giň ýol açan Watanymyzyň halkara giňişligindäki abraýynyň belende almagyny üpjün eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy şatlyk-şowhun bilen garşyladylar.

Hemişelik bitaraplyk derejesine hem-de ynsanperwerlik, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýaly halkymyza mahsus bolan ruhy gymmatlyklara, oňyn ýörelgelere esaslanýan bu syýasat Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşynyň ygtybarly kepili bolup durýar. Giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirilen asylly ýörelgeleriň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň üstünliklere beslenmegini şertlendirdi.

Hormatly Prezidentimiz Bitaraplyk binasyna tarap bardy.

Bu ýerde Milli goşunyň edermen pederlerimiziň şöhratly däplerini mynasyp dowam edýän Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldiler.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Milli Liderimiz dabaraly ýagdaýda belent başly kaşaň Binanyň eteginde oturdylan ýadygärlik daşyna gül çemenini goýýar.

Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we ähli dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, binanyň etegine gül desselerini goýdular.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyza iberen baýramçylyk Gutlagynda belleýşi ýaly, 25 ýyl mundan ozal Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan taryhy Kararnamanyň kabul edilmegi bilen biziň ýurdumyz hemişelki bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Garaşsyz döwletimiz şeýle belent hukuk ýagdaýyna eýe bolan ilkinji günlerinden bütin dlünýäde parahatçylygy, ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek ugrunda halkara bileleşiginiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, jebisleşdirýän we utgaşdyrýan öňdengörüjilikli hem-de maksada okgunly daşary syýasat ýoluny saýlap aldy. Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygynda, Beýik Ýüpek ýolunyň merkezinde ýerleşen Türkmenistan gysga taryhy döwürde dünýä döwletleri, abraýly halkara guramalary bilen sazlaşykly gatnaşyklary ýola goýmak, halkara hyzmatdaşlygynyň düýpden täze netijeli ýollaryny we ugurlaryny kemala getirmek babatda gymmatly tejribeleri toplady.

Abraýly halkara guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik bitaraplyk derejämiz biziň beýik gymmatlygymyzdyr. Bitaraplyk parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi, hyzmatdaşlygy we ösüşi dabarlandyrýan taglymatymyzdyr. Dünýä tejribesi tarapyndan ykrar edilen we Konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyn Bitaraplygymyzyň esasy ýörelgelerinden ugur alyp, dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri, şol sanda abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeldýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamany kabul etmegi garaşsyz ýurdumyzyň bitaraplygynyň dünýä nusgalykdygyny ykrar edýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gutlagynda belleýär.

2020-nji ýyl döwletimiziň adamzadyň parahatçylyk, özara düşünişmek, dostluk ýaly ynsanperwer gymmatlyklaryny tassyklaýan hemişelik bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçýär.

Bu senäni dabaralandyrmak maksady bilen, toý çäreleri işjeň ýaýbaňlandyryldy. Munuň özi ýurdumyza halkara bileleşigi tarapyndan berlen bitaraplyk derejesiniň ähmiýetini ýene bir ýola tassyklaýar hem-de halkara syýasatynyň möhüm ugurlaryny özünde jemleýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy energetika howpsuzlygyny, ulag ulgamynyň durnukly ösüşini, beýleki ugurlary üpjün etmek boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň aýratyn ähmiýete eýedigini bellemeli. Şol başlangyçlar Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletler tarapyndan goldanyldy hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalary bilen berkidildi.

Türkmenistanyň BMG-niň iri ugurdaş düzümlerine birnäçe gezek saýlanandygyny we onuň çäklerinde degişli işleri alyp barýandygyny bellemeli.

Şu ýyl ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlandy hem-de BMG-niň Ilat gaznasy boýunça Komissiýasyna we Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji geňeşine agza hökmünde öz işine başlady. Mundan başga-da, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe wajyp düzümlerine, hususan-da, ylym we tehnika boýunça Komissiýa biragyzdan kabul edildi.

Türkmenistanyň taýýarlan hem-de ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi saklamak üçin bitaraplygyň ornunyň hem-de ähmiýetiniň berkidilmegine gönükdirilen köpsanly resminamalaryň taslamalarynyň BMG tarapyndan kabul edilmeginiň wajypdygyny bellemeli.

Sebit we ählumumy möçberde howpsuzlygy, durnuklylygy berkitmegiň netijeli guraly hökmünde ykrar edilen türkmen bitaraplygy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça BMG-niň 73-nji mejlisinde kabul edilen wajyp resminama arkaly ykrar edildi. Oňa laýyklykda, 2021-nji ýylda Halkara parahaçtylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi.

Ýurdumyz ösüşiň milli ýoluny saýlap alyp, BMG tarapyndan berlen derejäni halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin peýdalanýar. Şeýlelikde, ýurdymyzda milli, sebitara we halkara ähmiýeitli hem-de halklaryň ýakynlaşmagyny, özara peýdaly gatnaşyklaryň berkidilmegini we onuň ugurlaryň giňeldilmegini şertlendirýän iri düzümleýin taslamalary amala aşyrýar.

Bittaraplyk derejesi Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny berkitmegiň we sazlaşykly durmuş-ykdysady ösüşiň kepili bolmak bilen, ýurdumyza garaşsyz döwlet hökmünde halkara gatnaşyklaryny milli bähbitlere laýyklykda amala aşyrmagyň netijeli ýoluny saýlap almaga mümkinçilik berdi. Diýarymyzyň bitaraplyk derejesi sebitde durnuklylygy, netijeli we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň işjeňligini üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýar. Merkezi Aziýa sebitinde möhüm orun eýeleýän Türkmenistanyň alyp barýan syýasaty beýleki döwletleriň içerki işlerine gatyşmazlyk, parahatçylyk dörediji ýörelgelere işjeň goldaw bermek ýaly asylly ýörelgeler üçin dünýä nusgalykdyr.

Umuman, ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugruny özünde jemleýän bitaraplyk derejesine gyşarnyksyz eýerýän döwletimiz parahatçylygyň we ylalaşygyň, ýokary ahlak gymmatlyklarynyň tassyk edilmeginiň bähbidine ýola goýulýan halkara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýar.

Bitaraplyk binanyň ýanynda ýaýbaňlandyrylan dabara tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugurdy.

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralýan baýramçylyk çäreleri Diýarymyzyň ähli sebitlerinde giňden ýaýbaňlandyryldy.

12.12.2020, 03:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň „Ruhyýet” köşgünde Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasatynyň meselelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin baýramçylyk mejlisini geçirdi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, Türkmenistanyň beýleki döwletlerde işleýän ilçileri çagyryldy. 

Milli Liderimiz mejlisi açyp, hemişe bolşy ýaly, biz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň ýurdumyzyň uly baýramçylyklarynyň öňýanynda günäsini geçýäris. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri geçirip durýarys diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

Ilki bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanowa söz berildi. Ol toparyň günä geçmek hakyndaky çözgüdiniň taslamasy barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna “Jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakynda” Permanyň taslamasy hödürlenildi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, iş kesilen 2078 raýatymyzyň hem-de 4 sany daşary ýurtly raýatyň ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek baradaky Permanlara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barmagy üçin ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Milli Liderimiz günäsi geçilen adamlara yhlasly zähmet çekip, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, Ministrler Kabinetiniň şu günki mejlisiniň taryhy wakanyň we uly baýramyň – Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňýanynda geçirilýändigini belledi. Gün tertibinde halkara hyzmatdaşlygynyň hem-de Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasat ugruny amala aşyrmagyň möhüm meseleleri, tamamlanyp barýan ýylyň netijelerine baha bermek we geljek döwür üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek meseleleri bar. 

Ilkinji nobatda, bize bagly bolmadyk kynçylyklara garamazdan, Türkmenistan 2020-nji ýylda hem daşary syýasat işjeňligini peseltmedi diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Bitarap döwletimiz beýleki ýurtlar, iri halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny yzygiderli giňeltdi hem-de berkitdi. Dürli köptaraplaýyn forumlara işjeň gatnaşyp, başlangyçlar bilen çykyş etdi. Köp sanly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylanda we çözülende netijeli teklipleri öňe sürdi diýip, milli Liderimiz belledi. 

Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasatynyň baş ugry, ozalkysy ýaly, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy gorap saklamaga, durnukly ösüşiň maksatlaryny ýerine ýetirmäge mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ýardam bermekden ybarat boldy. Şu meselelerde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, beýleki abraýly halkara we sebit düzümleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň toplanan tejribesine esaslanýar. Ikitaraplaýyn derejede dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklary alyp barýar. 

Elbetde, şeýle işleriň ýurdumyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenýän ýylynda amala aşyrylýandygynyň aýratyn ähmiýeti bardyr. Şoňa görä-de, şu ýyl Türkmenistanyň öňe sürýän köp sanly halkara başlangyçlarynyň bu şanly ýubileý bilen baglydygy kanunydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

“Şu gün biz bu ähli başlangyçlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň üsti bilen halkara bileleşiginde hoşniýetli garaýşa eýe bolýandygyny ynam bilen aýdyp bileris. Bu Guramada parahatçylygyň, howpsuzlygyň hem-de ösüşiň hatyrasyna Bitaraplygyň dostlary toparynyň döredilmegi şeýle başlangyçlaryň biri boldy. Bu Topara eýýäm dünýäniň 20-den gowrak döwleti goşuldy” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

Şu ýyl berkarar döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlandy. Mundan başga-da, Türkmenistan bu Guramanyň Ilat we ösüş Komissiýasynyň hem-de Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzasy hökmünde işe başlady. Şeýle hem, şu ýyl biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň ençeme möhüm düzümlerine, ýagny Ylym we tehnika boýunça, Durmuş ösüşi boýunça hem-de Neşe serişdeleri boýunça komissiýalaryna biragyzdan saýlandy. 

Türkmenistanyň şeýle derejede goldawa eýe bolmagy onuň abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär. Biziň Bitarap döwletimiziň ählumumy we sebit işlerine ýetirýän oňyn dörediji täsiriniň ykrar edilýändigini görkezýär. Beýleki tarapdan bolsa, ýurdumyzyň üstüne aýratyn jogapkärçilik ýükleýär.

Şoňa görä-de, türkmen daşary syýasaty we diplomatiýasy kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmekde belentde bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.Baş Assambleýanyň çözgütleriniň anyk mazmun bilen üstüni ýetirmek üçin tagallalary birleşdirmelidir. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm düzümlerinde biziň ýurdumyzyň agza bolmagy diňe Türkmenistanyň däl-de, eýsem, tutuş dünýä bileleşiginiň bähbitlerine iş ýüzünde netijeli bolmagyna gönükdirilen syýasy ugry alyp barmagy borçlandyrýar. 

Bu Guramada Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi goldamakda Bitaraplygyň ornuny hem ähmiýetini pugtalandyrmaga gönükdirip taýýarlan köp sanly resminamalarynyň taslamalaryny hödürlemegiň hem-de kabul etmegiň hem ähmiýeti az däldir. 

Şoňa görä-de, Baş Assambleýanyň häzirki mejlisiniň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleri hem-de Sekretariaty bilen işjeň we maksada gönükdirilen işleri alyp barmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz bu resminamalaryň dünýä bileleşiginiň uzakmöhletli bähbitlerine we strategik maksatlaryna laýyk gelýän resminamalar hökmünde kabul edilmeginiň möhümdigini belledi . 

Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň ugry boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi hem-de Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky, Ženewadaky we Wenadaky wekilhanalarymyzy tejribeli işgärler bilen berkitmegi tabşyrýaryn. Biz halkara giňişliginde döreýän mümkinçilikleri doly peýdalanyp, netijeli we yzygiderli hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Öňde duran ähli wezipeleri dostlarymyz we hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde çözmek üçin şertleri üpjün etmeli. 

2021-nji Parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny mynasyp derejede geçirmäge aýratyn üns bermelidiris diýip, milli Liderimiz bu başlangyjyň Türkmenistana degişlidigini kanagatlanma bilen belledi. 

Şoňa görä-de, onuň çäklerinde ýurdumyzda we daşary ýurtlarda möhüm çäreleri geçirmek boýunça üstümize esasy wezipäni almalydyrys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine degişli meýilnamany taýýarlamagy tabşyrdy. 

Şu ýyl dünýä täze ýokanç keseliň ýaýramagy netijesinde düýpli howp bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň milli derejede haýal etmän toplumlaýyn gorag çärelerini görendigini, halkara derejesinde bolsa, öz garaýyşlaryny anyk beýan edendigini belledi. Bu garaýyşlar şol howpa garşy netijeli göreşmek üçin ähli döwletleriň, ýöriteleşdirilen halkara guramalarynyň tagallalaryny birleşdirmegi öz içine alýar. 

Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň dürli döwletleri, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gyssagly ýola goýuldy. Ýurdumyza Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýetiniň sapary guraldy. 

Ylmy diplomatiýanyň işini doly ýola goýmak maksady bilen, ençeme anyk çäreler, ýagny Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmek, öýken sowuklamasyna garşy göreşmegiň köpugurly usulyny işläp taýýarlamak hem-de ýiti ýokançlary bejermek we olaryň öňüni almak babatda Usulyýet merkezini döretmek teklip edildi. 

Şeýle hem, Türkmenistan 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda Aşgabatda lukman alymlaryň halkara forumyny guramagy we onuň dowamynda pandemiýa garşy göreşmekde ähmiýetli bolan ylmy barlaglara we işläp taýýarlamalara seretmegi öňe sürdi. Şoňa görä-de, geljekde biziň öňümizde bu başlangyçlary durmuşa geçirmek boýunça uly işler durýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrligine, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna bu ugurda alyp barýan işlerini daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen utgaşdyrmaky hem-de ysnyşykly we netijeli gatnaşyklary ýola goýmak tabşyryldy. 

Pandemiýa halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryna, ulag gatnawlaryna ýaramaz täsir etdi diýip, hormatly Prezidentimiz häzirden başlap, bu ulgamlary dikeltmek boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Olary geljekde ösdürmek üçin öňki ýagdaýyna we ösüş derejesine çykarmaly diýip, döwlet Baştutanymyz bu meselede sebitleýin hyzmatdaşlygyň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýete eýedigini belledi. 

Milli Liderimiz bilelikdäki üpjünçilik ulgamlary boýunça taslamalary durmuşa geçirmek barada gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, «Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe» ulag geçelgesi («Lapis Lazuli») hakynda 2017-nji ýylda Aşgabatda gol çekilen ylalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmegi çaltlandyrmak barada görkezme berdi. 

Şeýle hem, möhüm halkara ähmiýeti bolan «Gazagystan–Eýran–Türkmenistan», «Kerki–Ymamnazar–Akina (Owganystan)» demir ýollaryny, Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýoluny we awtomobil köprülerini doly güýjünde ulanmak, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisi, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan» elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygyny hem ýokary depginlerde alyp barmak möhüm wezipeleriň hatarynda durýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.  

Garaşsyz Türkmenistan gazanylan ylalaşyklaryň çäklerinde öz üstüne alan borçnamalaryny takyk ýerine ýetirip gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz ýokarda görkezilen taslamalara gatnaşýan ýurtlardaky hyzmatdaşlarymyzdan hem hormatlamak, ýöne tutanýerlilik bilen şuny talap etmäge haklydygymyzy aýtdy.

Häzirki zaman energetika we ulag-logistika üpjünçilik ulgamlaryny döretmek, utgaşdyrylan önümçilik gatnaşyklaryny höweslendirmek, serhetýaka hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça sebitleýin gatnaşyklar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Merkezi Aziýada amala aşyrylmaly köp sanly wezipeleriň hataryna howpsuzlygy üpjün etmek, suw-energetika meselesi, Araly halas etmek we beýleki möhüm ugurlar degişlidir diýip, milli Liderimiz bularyň ählisiniň hemişe biziň diplomatiýamyzyň üns merkezinde bolmalydygyny kesgitledi. 

Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň milli bähbitlerini we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ileri tutulýan hyzmatdaşlyk meselelerini nazara alyp, 2021-nji ýylda sebitiň her bir döwleti bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek hakyndaky teklipleri taýýarlamak, şeýle hem beýleki döwlet edaralary bilen bilelikde, Milli Aral maksatnamasyny işläp düzmek hem-de 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde seretmek üçin Türkmenistanyň Hökümetine hödürlemek tabşyryldy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary syýasatyň esasy ugurlarynyň üstünde durup geçmek bilen, Russiýa Federasiýasynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýewraziýada Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlary bolup durýandygyny belledi. Bu döwletler bilen ähli ugurlar boýunça – syýasatda, ykdysadyýetde we söwda, medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk dowam etdiriler. 

Bu meselede Gündogar–Günbatar we Demirgazyk–Günorta ugurlary boýunça kontinental hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny durmuşa geçirmäge aýratyn ähmiýet bermeli diýip, milli Liderimiz Hazar deňzindäki port üpjünçilik ulgamlarymyzy peýdalanmak bilen, ýurdumyzyň çäkleriniň üstünden ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmegiň möhümdigini belledi.

Geçen ýyl Türkmenbaşy şäherinde birinji Hazar ykdysady forumy üstünlikli geçirildi, onda uly ähmiýeti bolan ylalaşyklar gazanyldy. Geljek ýyl bolsa, ýurdumyzda ýokary derejedäki altynjy Hazar duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. 

Şunuň bilen baglylykda, bu çärä gowy taýýarlyk görmegiň gerekdigini bellemek bilen, döwlet Baştutanymyz Daşary işler ministrligine bu möhüm halkara forumyny ýokary derejede guramak hem-de geçirmek boýunça işlere häzirden girişmegi tabşyrdy. 

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde Hazar deňziniň sebitiniň Ýewraziýada örän iri ulag-logistiki merkezleriň birine öwrülýändigini belledi. Bu işde biziň ýurdumyz esasy orny eýeleýär. 

Häzir Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty bilen Bakuwyň halkara deňiz söwda portunyň arasynda yzygiderli parom gatnawy alnyp barylýar. Şeýle hem, Gazagystanyň Aktau halkara deňiz söwda porty hem-de Kuruk deňiz porty bilen özara gatnawlary ýola goýmak barada gepleşikler geçirilýär. 

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, russiýaly hyzmatdaşlarymyz bilen Astrahan şäherinde Logistika merkezini açmak meselesi ara alnyp maslahatlaşylýar. Kazan şäherinde hem Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde, Russiýanyň Baltika deňzindäki portlaryna we soňra Ýewropa çykmak bilen, Hazar deňzi – Wolga derýasy ugry boýunça ulag gatnawlarynyň geljegi uly bolan taslamasy düzülýär. 

Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrligine degişli döwlet edaralary bilen bilelikde gazagystanly we russiýaly kärdeşleri bilen bu ugurda guramaçylyk hem-de beýleki meseleleri çözmegi tamamlap, hyzmatdaşlygyň iş ýüzündäki tapgyryna girişmek tabşyryldy. 

Hazar deňzi – Gara deňzi halkara ulag geçelgesini döretmek hem-de amala aşyrmak hakyndaky dörttaraplaýyn hökümetara Ylalaşygynyň taslamasy boýunça işleri dowam etmek esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. Türkmenistan bu geçelgäni döretmek başlangyjy bilen Azerbaýjan, Gruziýa hem-de Rumyniýa bilen bilelikde çykyş etdi. 

Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti Türkmenistanyň daşary syýasatynyň örän möhüm ugry bolup durýar. Bu sebit çalt depginler bilen ösýär hem-de ähli dünýä ykdysadyýetiniň we söwdasynyň hereketlendiriji güýjüne öwrülýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Ýaňy-ýakynda Wýetnamyň paýtagty Hanoý şäherinde Günorta–Gündogar Aziýa döwletleri Assosiasiýasynyň (ASEAN), şeýle hem Hytaýyň, Koreýa Respublikasynyň, Ýaponiýanyň we Täze Zelandiýanyň baştutanlarynyň dünýäde örän uly erkin söwda birleşigini döretmek baradaky Ylalaşyga gol çekendigini, Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň döwletlerini birleşdirýän beýleki ykdysady guramalaryň çäklerinde hem möhüm çözgütleriň kabul edilýändigini bellemek bilen, milli Liderimiz sebitiň ýurtlarynda ýerleşýän ilçihanalarymyzyň bu resminamalary düýpli öwrenmelidigini tabşyrdy. Türkmenistanyň şol birleşikler bilen hyzmatdaşlyk etmegi üçin olaryň işläp taýýarlaýan taslamalaryna we meýilnamalaryna gatnaşmagyň görnüşi barada maslahatlary we teklipleri bermelidigini aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmäge aýratyn üns berip, bu hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň köp görnüşli hem-de ikitaraplaýyn gyzyklanma döredýändigini belledi. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýada we ýanaşyk sebitlerde parahatçylygy hem-de howpsuzlygy goldamak, Durnukly Ösüş Maksatlaryny ýerine ýetirmek, ulag, ekologiýa, suw serişdelerini peýdalanmak meseleleri bar. 

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, Ýewropa Bileleşigini energetika hyzmatdaşlygyna has işjeň çekmegiň üstünde hem netijeli işleri alyp barmagy tabşyrdy. Bu ugurda ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul eden rezolýusiýalary mynasybetli energiýa howpsuzlygyny we ýangyç serişdelerini ibermegiň ygtybarlylygyny üpjün etmäge gönükdirilen anyk taslamalary durmuşa geçirmeli. Biziň bu başlangyçlarymyz Ýewropa Bileleşigi tarapyndan yzygiderli goldanyp gelinýär diýip, milli Liderimiz belledi. 

Bu ugurda biziň strategik maksatlarymyz we bähbitlerimiz laýyk gelýär hem-de şu mümkinçilikden peýdalanmalydyrys. Bu mesele boýunça maksada gönükdirilen gatnaşyklary Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi görnüşiniň çäklerinde hem alyp barmalydyrys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanagatlanma bilen belledi. 

Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň Ýewropa ugry barada aýdylanda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen köpýyllyk hem-de netijeli gatnaşyklaryny aýratyn belledi. Bu Guramanyň işiniň syýasy, ykdysady we ynsanperwer taraplary Türkmenistanda amala aşyrylýan taslamalar we maksatnamalar kesgitlenende biziň üçin ileri tutulýan ugurlar bolup durýar. 

Birnäçe hepde mundan öň biz özüne ileri tutulýan 68 taslamany birleşdirýän, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýyldaky hereketleriniň nobatdaky Maksatnamasyny tassykladyk. Milli Liderimiz Daşary işler ministrligine bu resminamanyň ýerine ýetirilmegini, şeýle hem geljek ýylyň dowamynda bu Guramanyň degişli düzümleri bilen howpsuzlyk, ulag meselesi, howanyň üýtgemegi ýaly ugurlar boýunça geçirilýän işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň möhüm söwda-ykdysady we daşary-syýasy hyzmatdaşlaryndan biri bolup durýar. Biz bu ýurt bilen sebit howpsuzlygyny, möhüm howplara hem-de wehimlere garşy göreşmek meselelerinde we ençeme beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Iri amerikan kompaniýalary ulag, ýangyç-energetika toplumy, elektrik geçiriji ulgamlary gurmak we telekommunikasiýalar, programma üpjünçiligi, azyk we derman senagaty hem-de beýleki ähmiýetli ugurlar boýunça türkmen bazarynda öňden bäri üstünlikli işläp gelýärler. 

Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk etmekde Türkmen-amerikan işewürler geňeşine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu Geňeş işläp gelýän 12 ýylynyň içinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmegiň täsirli guralyna öwrülip, ýurtlarymyzyň işewür düzümleriniň arasynda gatnaşyklary ýola goýmagyň, ösdürmegiň hem-de berkitmegiň, hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlaryny bilelikde gözlemegiň netijeli usuly boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, geljekde bu düzümiň işine özara haryt dolanyşygyny artdyrmaga hem-de diwersifikasiýalaşdyrmaga, bilelikdäki iri taslamalary amala aşyrmaga gönükdirilen täze, hil taýdan netijeli itergi bermelidir. 

Türkmenistany Ýakyn we Orta Gündogar döwletleri bilen ysnyşykly taryhy, ruhy we medeni gatnaşyklar birleşdirýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Häzirki döwürde şu günki günüň hakyky ýagdaýlaryny nazara almak bilen, bu gatnaşyklary anyk işler bilen baýlaşdyrmak wezipesi öňde durýar. “Biz bu ýurtlara ykdysadyýetde, söwdada, maýa goýumlarynda, ulag meýilnamalaryny durmuşa geçirmekde geljegi uly bolan hyzmatdaşlarymyz hökmünde garaýarys” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, biziň diplomatiýamyz Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Katar Döwletiniň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Hökümetleriniň arasynda halkara ulag we üstaşyr geçelgäni döretmek hakynda Aşgabat Ylalaşygyny amala aşyrmak boýunça özara işjeň hereket etmelidigi nygtaldy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Afrika we Latyn Amerikasy ugurlarynda hem belli bir netijeler gazanylandygyny belledi. Afrika birleşigi bilen gatnaşyklar ýola goýuldy. Latyn Amerikasy döwletleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň hem mümkinçilikleriniň uludygyny kanagatlanma bilen belledi. 

Biziň bu ýurtlar bilen ençeme düýpli meseleler boýunça garaýyşlarymyz, hususan-da, ösýän ýurtlaryň kanuny bähbitlerini goramak, adalatly dünýä gurluşyny gazanmak işinde laýyk gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

Bu bolsa, Birleşen Milletler Guramasynda, Goşulyşmazlyk Hereketiniň ugry boýunça işleri utgaşdyrmak hem-de özara goldawy ýola goýmak üçin oňat esas bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýurtlar bilen özara bähbitli söwda hem-de ykdysady gatnaşyklary gözlemegiň üstünde netijeli işleri alyp barmalydygyny aýtdy.

Türkmenistan özüniň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny nazara almak bilen, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly sebitleýin döwletara birleşikleri bilen hem özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam eder. 

Şu ýyl Türkmenistan Bütindünýä Söwda guramasynda synçynyň hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Bu uly üstünlikdir, geljegi uly we ygtybarly bolan ykdysady hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň möhüm ornunyň ykrar edilmeginiň subutnamasydyr diýip, milli Liderimiz şol bir wagtda, biziň ýurdumyzyň öňünde bütewi, aýdyň we belli kadalar esasynda dünýä söwda ulgamyna giňden goşulmagy üçin uly mümkinçilikleriň açylýandygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, harytlaryň hem-de hyzmatlaryň ählumumy bazaryna çykmaga, Bütindünýä söwda guramasynyň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde tehniki taýdan ýardama hem-de ençeme beýleki artykmaçlyklara şertler döreýär. Şoňa görä-de, biz bu Gurama bilen hyzmatdaşlyk etmäge örän jogapkärli çemeleşmelidiris. Beýleki agza ýurtlaryň tejribesini ünsli öwrenmelidiris. Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagt üçin ileri tutulýan iş meýilnamalaryny kesgitläp, olary durmuşa geçirmek barada görkezme berdi. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, geljek 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak bilen bagly biziň öňümizde uly wezipeleriň durýandygyny belledi. Bu ilkinji nobatda, milli baýramymyz bolsa-da, biz oňa halkara ähmiýetini hem bermelidiris. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň gazanan üstünliklerini görkezmelidiris. 

Dünýä bileleşiginiň ählumumy parahatçylygy, durnukly ösüşi berkitmäge saldamly goşant goşýan, hormatly we abraýly agzasyna öwrülendigini subut etmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz Daşary işler ministrligine, biziň diplomatik wekilhanalarymyza tutuş 2021-nji ýylyň dowamynda bu ýubileýe bagyşlanan çäreleri ýokary derejede guramagy hem-de geçirmegi tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz çykyşyny jemlemek bilen, Garaşsyz, Bitarap türkmen döwletiniň öz diplomatik gullugyna geljekde hem uly üns berjekdigini belledi. Bu gullugyň doly derejede işlemegi, onuň işgärleriniň maddy we durmuş ýagdaýlaryny ýokarlandyrmak, işgärler düzümini berkitmek üçin ähli zerur şertleri üpjün eder. 

Döwlet Baştutanymyz hemmeleri Garaşsyz Türkmenistanyň ýetip gelýän Bitaraplyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, ata Watanymyzyň hatyrasyna alyp barýan jogapkärli işlerinde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa söz berildi.

Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy bütin dünýäde bellenip geçilýän ajaýyp baýramçylyk bolan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmeginiň 25 ýyllyk şanly senesi bilen türkmen diplomatlarynyň adyndan tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize jan saglygyny, uzak ömür, ýurdumyzyň rowaçlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň bagtyna amala aşyrylýan dünýä ähmiýetli döredijilikli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky doly ygtyýarly wekili ýurdumyzyň milli bähbitlerini berk goramak we abraýly ornuny üpjün etmek barada öňde goýlan wezipeleriň, bu ugurda berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek bilen, diplomatik gullugynyň işgärleriniň döwlet Baştutanymyz ählumumy gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça netijeli başlangyçlaryny iş ýüzünde doly amala aşyrmak üçin ähli güýç-gaýratlaryny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

Daşary syýasat strategiýasynda halkara guramalary, ilkinji nobatda bolça, BMG bilen strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de netijeli alyp barmak wezipesi esasy orny eýeleýär diýip, A.Ataýewa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde eden taryhy çykyşlarynyň, öňe süren döredijilikli teklipleriniň dünýä jemgyýetçiliginde uly goldaw tapandygyny we iş ýüzünde durmuşa geçirilýändigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, soňky ýyllaryň dowamynda ýurdumyz BMG-niň ýolbaşçy edaralaryna birnäçe gezek saýlandy. 75-nji mejlisde altynjy gezek Baş Assambleýaniň Başlygynyň orunbasary bolup çykyş edýär. Bu iri we abraýly guramanyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hem işjeň hyzmatdaşlyk has-da giňelýär. 

Bellenilişi ýaly, biziň döwletimize ynamdar we ygtybarly, ägirt uly syýasy we ykdysady mümkinçiliklere eýe bolan, bagtly geljege tarap ynamly gadam urýan ýurt hökmünde garaýandyklaryny nygtamak zerurdyr. 

A.Ataýewa daşary ýurtlardaky ilçihanalaryň we konsullyk edaralarynyň netijeli işlemekleri üçin hemmetaraplaýyn goldaw berilýändigi, maddy üpjünçilik şertleriniň ýokary derejede we soňky tehnologiýalara laýyk bolmagyna mydama üns berilýändigi üçin türkmen diplomatlarynyň adyndan köp-köp sagbolsun aýtdy.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky doly ygtyýarly wekili milli Liderimizi ýakynlaşyp gelýän baýramçylyk bilen ýene-de bir gezek gutlap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür hem-de Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistany gülledip ösdürmek we onuň halkara abraýyny mundan beýläk-de artdyrmak babatynda alyp barýan tutumly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasynyň netijesinde, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýädäki abraýynyň ýylsaýyn artýandygyny belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň öňünde möhüm we jogapkärli wezipeler goýuldy. Şolary üstünlikli çözmekde Daşary işler ministrligine, döwletimiziň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryna, halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalara we konsullyk edaralaryna hemmetaraplaýyn goldaw berilýär. Munuň özi olaryň işini hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam edýär.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy milli Liderimize ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň hukuk we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak meselelerine uly üns berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlap, Türkmenistanyň döredijilikli ugruny, milli Liderimiziň sebit we dünýä möçberinde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlaryny netijeli durmuşa geçirmek üçin mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow raýatlygy bolmadyk adamlary ýurdumyzyň raýatlygyna kabul etmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ynsanperwer ugry Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryny biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylygyň hem-de halkara hukugynyň kadalarynyň esasynda ýurdumyzda ýaşaýan ähli adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini goramak hem-de kepillendirmek boýunça anyk çäreler görülýär.

2011-nji ýyldan bäri milli Liderimiziň Permanlary bilen ýurdumyzda ýaşaýan we şol bir wagtyň özünde hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk adamlaryň müňlerçesi Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. 

Bu ynsanperwer ädimler dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde ýurdumyzyň köptaraplaýyn halkara resminamalary, hususan-da, BMG-niň “Bosgunlaryň statusy hakynda”, “Apatridleriň statusy hakynda” we “Raýatsyzlygy azaltmak hakynda” Konwensiýalary doly hem-de üstünlikli berjaý edýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adalatlylyk we demokratik ýörelgelere esaslanýan syýasatyny mundan beýläk-de durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary tarapyndan Diýarymyzyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan we döwletimiziň raýatlygyna kabul edilmegi baradaky şahsy ýüztutmalary hasaba alnan 2 müň 580 adamyň Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilmegi boýunça işler geçirildi. Raýatlygy almak üçin hödürlenilýän adamlar 19 milletiň wekili bolup durýar. 

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramy hem-de Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek meselesini hödürledi.

Şunuň bilen bir hatarda, ata-babalarymyzdan gelýän hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerip, häzirki wagta çenli daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň 3 müň 119-syna ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Milli Liderimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyndan ugur alyp, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar tarapyndan degişli hasaba alnan ýüztutmalar esasynda bu ugurda işler yzygiderli alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 11 döwletiň raýatlary hem-de 31 milletiň wekilleri bolup durýan adamlaryň 874-sine Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi barada taýýarlanan teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de beýan edilen teklipleri makullap, degişli Permana we Karara gol çekdi hem-de wise-premýere, daşary işler ministrine olary ýerine ýetirmek boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň barşynda öz yhlasly, zähmeti we bilimi bilen Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk syýasatyny amala aşyrmaga işjeň gatnaşan adamlary ýubileý medaly bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin baýramçylyk mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


***


Şu gün Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy boldy. 

Milli Liderimizi Türkmenistanyň “Bitaraplyk” ordeni hem-de “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda ýurdumyzyň Mejlisiniň Kararyny yglan etmek üçin parlamentiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. 

Berkarar Watanymyzyň täze taryhy, durmuş-ykdysady ösüşde gazanylan üstünlikler, ýurdumyzyň artan halkara abraýy döwlet Baştutanymyzyň ady hem-de beýik işleri bilen üznüksiz baglydyr. Mähriban halkymyz çärýek asyr bäri hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda asuda asmanymyzyň astynda agzybirlikde, dünýä döwletleri we halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynda ýaşaýar, zähmet çekýär, gurýar we döredýär. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty ýöretmegi netijesinde bu döwürde Türkmenistan dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşuldy, parahatçylyk dörediji ýurt hökmünde bütin dünýäde giňden ykrar edildi. Munuň özi halkymyzda guwanç we buýsanç duýgularyny döredýär. 

Jemgyýetimizde syýasy durnuklylygyň we agzybirligiň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek üçin amatly daşarky şertleriň üpjün edilmegi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň we hemişelik Bitaraplyk syýasatymyzyň gazanan beýik üstünlikleriniň biridir. Hormatly Prezidentimiziň döredijilikli ugry we öňe sürýän möhüm başlangyçlary dünýä giňişliginde giň goldawa eýe bolýar hem-de ýurdumyzyň halkara abraýynyň has-da artmagyna ýardam edýär. 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz döwletimiziň mizemez syýasy, ykdysady we hukuk esaslaryny bitaraplyk ýörelgelerine laýyklykda berkitmek, dünýä döwletleriniň hem-de halkara guramalarynyň arasynda ýola goýlan köptaraplaýyn özara gatnaşyklary ösdürmek işine goşan ägirt uly şahsy goşandy, jemgyýetiň we halkyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary göz öňünde tutulyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň “Bitaraplyk” ordeni hem-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyz, halkymyzyň süýjüliginden toý paý hem berildi. 

Milli Liderimiz sylaglar we gutlag sözler üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Berkarar döwletimiziň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli özüne gowşurylan döwlet sylaglary bolan «Bitaraplyk» ordenini we ýubileý medalyny, şeýle hem Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyzy, ata-babalarymyzdan gelýän däp-dessurlarymyza eýerip berlen türkmen toý süýjüligini, ilkinji nobatda, bu sylaglaryň ählisini türkmen halkymyza berlen sylag hökmünde kabul edýändigini aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, tutuş adamzadyň bähbidine amala aşyrylýan «açyk gapylar» syýasatymyz hemişelik Bitaraplyk we hoşniýetli gatnaşyklar ýörelgelerine esaslanyp, bütin dünýäde giň goldawa eýe bolýar. Abadan hem-de bagtyýar durmuşymyz, dost-doganlygyň berkidilmegi birek-birege hormat goýmagyň nyşanydyr. Bular bolsa, biziň alyp barýan syýasatymyzyň netijesidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Döwlet Baştutanymyz gazanylýan üstünlikleriň mundan beýläk hem yhlas bilen, güýç-gaýraty gaýgyrman zähmet çekmäge borçly edýändigini aýratyn belläp, özüniň alyp barýan ähli adyl syýasatynda ýene-de bir gezek mähriban halkyna daýanýandygyny aýtdy. 

Milli Liderimiz pursatdan peýdalanyp, bu ýere ýygnananlaryň ählisini ýene-de bir gezek Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlap, olara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, eziz Watanymyzy has-da ösdürmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.  

Soňra dabarada “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany okaldy.

Bellenilişi ýaly, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk ata Watanymyzyň goşa ganatydyr, merdana halkymyzyň uly baýlygydyr. Ata-babalarymyzyň asyrlarboýy edip gelen arzuwlarynyň hasyl bolmagydyr. Hemişelik Bitaraplyk syýasatyny alyp barýan eziz Watanymyz taryh üçin gysga döwrüň içinde dünýäniň hemmetaraplaýyn we ýokary depginler bilen ösýän kuwwatly döwletleriniň birine öwrüldi. 

Gazanylýan bu beýik üstünliklerde ýurdumyzyň her bir raýatynyň mynasyp goşandy bardyr. Amala aşyrylýan işlerde görkezen hyzmatlary, işjeň hem-de önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işleri hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal zähmeti nazara alnyp, şeýle hem Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Mejlisiň Başlygy hem-de ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy hem-de olar şu şanly baýram mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyzy hem-de toý süýjüligini aldylar. 

Sylaglara eýe bolanlar bu gymmatlyklary ýüzlerine sylyp, kabul etdiler. Munuň özi olara döwlet derejesinde bildirilýän ýokary ynamdyr. Çünki hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanyşykly, öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasaty ýöretmegi netijesinde, döwletimiz bu gün dünýäde deňhukukly hyzmatdaşlyga, oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli erk-isleg hem-de ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarly döwlet hökmünde tanalýar. 

Ýurdumyz ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi goldamak syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak arkaly, halkara bileleşigi bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürýär, adamzadyň möhüm wezipeleriniň netijeli çözülmegine uly goşant goşýar. 

Döwlet Baştutanymyz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Ömrüň manysy – Watanyň parahatçylygynda» diýip, ajaýyp jümleler bilen belleýär. Türkmen halky ozaldan hem parahatçylygy ähli zatdan ileri tutan, dawalary hemişe parahat ýol bilen çözmegi dogry hasaplan dana halkdyr. Milli Liderimiziň şu eserinde belleýşi ýaly, döwletara gatnaşyklary parahatçylykly serişdeler bilen berkitmek halkymyzyň Oguz han zamanyndan bäri ygrarly ýörelgesidir. 

Hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesi sebit we dünýä möçberinde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy saklamagyň hakyky alamaty hökmünde çykyş edip, türkmenistanlylaryň abadan durmuşynyň, Diýarymyzyň gülläp ösüşiniň kepili bolup durýar. Taryhy sene – 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry diňe bir biziň ýurdumyz üçin şöhratly seneleriň biri bolman, eýsem, Birleşen Milletler Guramasynyň taryhynda hem möhüm sahypa öwrüldi. Çünki, BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bu guramanyň öz taryhynda hem Bitaraplyk hukuk derejesiniň ykrar edilen ilkinji resminamasyna öwrüldi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bellenilişi ýaly, Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine üýtgewsiz eýerýär hem-de parahatçylyk söýüjiligiň we hoşniýetli, goňşuçylygyň daşary syýasatymyzyň binýatlyk esasy bolup gelýär. Ýurdumyz halkara gatnaşyklarynda taraplaryň bähbitlerini hiç bir babatda ünsden düşürmeýän ygtybarly hyzmatdaşdyr.

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli hem-de çuňňur oýlanyşykly syýasaty netijesinde, bu gün Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty halkara gatnaşyklarynda, syýasy jebisligiň, ykdysady durnuklylygyň, durmuş asudalygynyň amatly serişdesi hökmünde kabul edilýär. 

Milli Liderimiziň alyp barýan bu syýasatynyň geljekde hem gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeldýän demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň ygtybarly ösmeginde hukuk binýady bolup hyzmat etjekdigine şübhe ýokdur. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, «Biz Bitaraplyk, parahatçylyk, ylalaşdyryjylyk syýasatymyzy mundan beýläk hem dowam etdirip, bu ugurda bitirýän işlerimiz bilen Türkmenistan döwletimiziň gazanan belent abraýyny has-da berkitmelidiris». 

Mahlasy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstünlikli amala aşyrýan türkmen Bitaraplygynyň özboluşly nusgasy dünýäde parahatçylygy üpjün etmäge, ata Watanymyzy ösdürmäge hyzmat edýär.

11.12.2020, 12:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky işleriň ýagdaýyna bagyşlanan meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow çykyş edip, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň düzümleriniň maliýe-ykdysady ýagdaýy hem-de pudaklaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň aragatnaşyk we ulag düzümleriniň bökdençsiz işini üpjün etmek, ýük daşalyşynyň we ýolagçy gatnadylmagynyň durnuklylygyny ýola goýmak, aragatnaşyk ulgamynyň kärhanalarynyň netijeli işini pugtalandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi.

Soňra “Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy A.Atamyradow “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçirilýän ýylda pudagyň düzümlerini köpugurly esasda ösdürmek, oňa häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaýyn çäreler, şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pudakda sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Şeýle hem şu döwürde agentlik tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, meýilleşdirilen çäreleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda edilýän tagallalar hem-de düzümleriň ösüş derejesini pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi.

Häzirki döwürde ýük daşamak işleriniň alnyp barlyşy yzygiderli kämilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, pudagyň ykdysady ýagdaýyny bellenilen derejede saklamaga hem-de işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga toplumlaýyn çäreler gönükdirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça agentligiň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we önümçilige täzeçil iş usullaryny ornaşdyrmak ýerine ýetirilýän işleriň esasy ugry bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ulaglaryň ähli görnüşleri, şol sanda demir ýol ulaglary arkaly amala aşyrylýan işleriň ýagdaýyny degişli derejede saklamak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi we degişli tabşyryklary berdi.

Soňra “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýew ýolbaşçylyk edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy, degişli düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, olaryň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda aragatnaşyk we telekommunikasiýalar ulgamynyň edaralary tarapyndan döwlet Baştutanymyzyň degişli Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipeleri çözmek boýunça maksadalaýyk işler amala aşyrylýar.

Elektron täjirçilik we internet marketing, elektron resminama dolanyşygy, aralykdan multimediýa okuwlary hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmäge, ähli pudaklara öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga mümkinçilik berýän sanly telekommunikasiýa ulgamyny ösdürmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Munuň özi Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmegi üçin oňaýly şertleri döredýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ulgama geçmegiň wagty ýeten zerurlykdygyny hem-de ykdysadyýetde ähli işleri hil taýdan täze derejede guramaga we utgaşdyrmaga, pudaklarda bar bolan kuwwatdan has netijeli peýdalanmaga ýardam edýän täsirli guraldygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary, şol sanda telekommunikasiýa ulgamlaryny döretmek boýunça işleri dowam etmek barada görkezmeleri berdi.

Soňra “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy A.Haýytmuradow geçen döwürde pudagyň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylan giň gerimli işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda ulag düzüminiň yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi. Munuň özi Türkmenistanyň yklymyň iň wajyp ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezi hökmünde ykrar edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň işini kämilleşdirmek, onuň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak wezipelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Soňky ýyllarda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Hazar deňziniň üsti bilen ugradylýan üstaşyr ýükleriň bökdençsizligini üpjün etmekde möhüm orun eýeleýär. Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň ýükleri demir ýol arkaly Hazaryň kenaryna gelip, bu ýerden deňziň üsti bilen goňşy ýurtlara tarap ugradylýar. Munuň özi ýurdumyzyň “deňiz derwezesiniň” tutuş sebitiň ýurtlary üçin ähmiýetli geçelge bolup durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu bolsa ýurdumyzyň ulag-logistika düzüminiň döwrebaplaşdyrylmagynyň, halkara üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň oňyn netijeleridir.

Şeýle hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilýändigi bellenildi. “Balkan” gämi gurluşyk zawodynyň işi ýurdumyzyň söwda flotuny döwrebaplaşdyrmaga hem-de netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ulag toplumynyň düzümleriniň işiniň kämilleşdirilmegine, şol sanda deňiz portunyň kuwwatynyň artdyrylmagyna uly ähmiýet berilýändigini nygtady. Şeýlelikde, deňiz we derýa ulagyny, üstaşyr-logistika ulgamyny ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler hemişe gözegçilikde saklanmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Soňra “Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy D.Saburow ýolbaşçylyk edýän ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu günlerde düzümiň öňünde durýan wezipeleriň birkemsiz ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilýändigi bellenildi. Şu maksatlar bilen, ugurdaş düzümleriň ählisini döwrebaplaşdyrmaga uly üns berilýär.

Diýarymyzyň raýat awiasiýasyny ösdürmek bilen baglylykda, häzirki döwrüň iň gowy tejribesini ornaşdyrmaga, edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmäge uly ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde hereket edýän howa menzilleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, pudaga häzirki zamanyň ösen tejribesini, sanly tehnologiýany ornaşdyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Munuň özi pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýar.

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň başlygy G.Akmämmedow ýolbaşçylyk edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, olaryň sazlaşykly işini üpjün etmek, bu ulgamyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça görülýän maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen, “Awtoulag kärhanalar birleşigi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň döredilendigi bellenildi.

Daşary ýurtlardan satyn alnan döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň we taksileriň ýurdumyza gelip gowuşmagy pudagyň işini mundan beýläk-de ösdürmekde we kämilleşdirmekde möhüm ädime öwrüldi.

Şeýlelikde, pudagyň düzümleýin edaralarynyň ählisini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksadalaýyk çäreler görülýär, agentligiň tehniki parky yzygiderli berkidilýär. Öz nobatynda, munuň özi paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýolagçylara edilýän hyzmatyň medeniýetini we hilini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň agentligiň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň netijeliligini üpjün etmek maksady bilen, pudagyň işini hil taýdan täze derejä çykarmak boýunça mundan beýläk-de zerur çäreleri görjekdigini belledi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ulag-aragatnaşyk toplumynyň düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, onuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, pudaklaýyn agentlikleriň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, maýa goýumlarynyň meýilleşdirilen möçberlerini özleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu toplumyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, ugurdaş kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek, şol sanda öňdebaryjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly döwrebaplaşdyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden has doly peýdalanmagyň zerurdygyny nygtap, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip hem-de ýokarda aýdylanlary jemläp, pudaklaýyn düzümleriň öňde goýlan wajyp wezipeleri çözmekliginiň möhümdigine ünsi çekdi.

Döwlet tarapyndan awtomobil, howa, suw we demir ýol ulaglary hem-de aragatnaşyk pudaklaryna, hususan-da, döwrebap deňiz portuny we sebitde iri howa menzilini gurmaga uly möçberde maýa goýumlary gönükdirildi. Şuny göz öňünde tutup, kärhanalaryň önümçilik netijeliligini we girdejilerini artdyrmak zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz bular barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň bu ulgamdaky kuwwatyndan netijeli peýdalanmak üçin multimodal logistikany ýola goýmak we üstaşyr gatnawlar üçin amatly şertleri döretmegiň möhümdigini nygtady we degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ulag-aragatnaşyk toplumyny dolandyrmakda we müşderilere hyzmatlary etmekde sanly ulgamy ornaşdyrmagy dowam etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýolagçy gatnatmak hem-de ýük daşamak meseleleri barada durup geçip, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly bu ugurdaky hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz telekommunikasiýalar ulgamyny ösdürmek meselesine geçip, halkara tejribesinden ugur alyp, ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, şol sanda internet hyzmatlarynyň giň halk köpçüligine elýeterli bolmagyny gazanmak wajypdyr diýip belledi.

Ýurdumyzda sanly ulgama geçmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini has-da güýçlendirmek, internet ulgamynyň göwrümini giňeltmek üçin zerur işleri geçirmek, maýa goýumlaryny giňden çekmek, sanly ykdysadyýeti dolandyrmak babatda ýaş alymlary, inženerleri we hünärmenleri taýýarlamak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem döwletara optiki-süýümli geçiriş ulgamlaryny artdyrmak boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz maslahaty dowam edip, suw ulagynda ýük daşamak hem-de ýolagçy gatnatmak babatda hyzmatlaryň sanawyny giňeltmegiň, müşderilere hyzmat etmekde sanly tehnologiýalary netijeli ulanmagyň hem-de üstaşyr we logistika kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini doly kuwwatynda ulanmak üçin zerur işleri geçirmegi, pudakda ýük dolanyşygyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi hem-de edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek arkaly girdejileri artdyrmagy tabşyrdy.

Raýat awiasiýasy barada aýdylanda bolsa, ýük howa gämilerini satyn almak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmek, üstaşyr mümkinçiliklerden has doly peýdalanmak, goşmaça hyzmatlary amala aşyrmak zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Balkanabat howa menziliniň uçuş-gonuş zolagynyň durkuny täzelemek boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer G.Müşşikowa hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewe ýüzlenip, döwrüň talabyna laýyklykda hem-de pudaklaýyn maksatnamalary gyşarnyksyz durmuşa geçirmek bilen baglylykda, maliýe-ykdysady ulgamyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, öňdebaryjy sanly tehnologiýalar esasynda bank ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine öňde goýlan möhüm hem-de jogapkärli wezipeleri çözmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

08.12.2020, 05:12

8 декабря 2020 года, ВКС

     8 декабря 2020 года состоялось 28-е заседание Рабочей группы по работе с МСЭ при Комиссии РСС по координации международного сотрудничества в режиме видеоконференцсвязи.

        Открыл заседание Председатель Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС Минкин Владимир Маркович.

 В работе 28-го заседания Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС приняли участие представители Администраций связи РСС: Азербайджанской Республики, Республики Армении, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Исполнительного комитета РСС.

        В заседании также приняли участие Советник 13-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т Куракова Татьяна и координатор программ Регионального отделения МСЭ для региона СНГ Фарид Нахли.

       В повестку дня 28-го заседания РГ МСЭ при КМС были включены следующие вопросы:

– О подготовке АС РСС к Всемирной ассамблее по стандартизации МСЭ 2022 года (ВАСЭ-20);

– О подготовке АС РСС к Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2021 года (ВКРЭ-21);

– О реализации Региональных инициатив Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2017 года (ВКРЭ-17);

– О подготовке Региональных инициатив к Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2021 года (ВКРЭ-21);

– О подготовке АС РСС к участию в Региональном Форуме МСЭ по развитию для стран СНГ (РФР-СНГ, 14-15 декабря 2020 года);

– О согласовании времени проведения межрегиональных координационных собраний МСЭ;

– О месте, времени проведения и повестке дня 29-го заседания Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС.

    Заседание прошло в конструктивной деловой обстановке. Были приняты соответствующие решения по актуальным вопросам повестки дня.

       Завершая 28-е заседание Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС Председатель РГ МСЭ Минкин Владимир Маркович и участники заседания поблагодарили Исполнительный комитет РСС за проделанную работу, а также пожелали всем крепкого здоровья и успехов в реализации всех принятых решений в это сложное время.

08.12.2020, 03:12

Şu gün 2020-nji ýylyň 23 – 27-nji noýabr aralygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen maglumat telekommunikasiýa ulgamynda «Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi. Bu bäsleşik saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag we kommunikasiýa, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik, akylly şäher ýaly 7 ugur boýunça geçirildi.

Eminler toparynyň çykaran netijesi esasynda bäsleşigiň her bir ugry boýunça bir sany birinji, iki sany ikinji we üç sany üçünji orun kesgitlenildi.

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşyjylaryň şu taslamalary 1-nji orna mynasyp boldy:

 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Ruslan Hasanow - «Saglygy goraýyş» ugry boýunça «Raýatlar we lukmanlar üçin elektron saglyk ulgamy» atly işi;
 • Tapylgysyz mahabat HJ-niň hünärmeni Ogulnyýaz Orazbaýewa - «Ylym we bilim» ugry boýunça ««Germew» onlaýn Türkmençe» atly işi;
 • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň mugallymy Daniýar Ismailow - «Senagat» ugry boýunça «Elektro montaž, prinsipial shemalaryny dürli programmalaryň kömegi bilen redaktirläp, taýýarlamak hem-de buýrujynyň islegine görä täze görnüşli shemalaryň taslamasyny durmuşa geçirmek» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy Döwlet Saryýew - «Ulag we kommunikasiýa» ugry boýunça «Pudagara elektron resminama dolandyryş ulgamy» atly işi;
 • Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp okadýan 89-njy orta mekdebiniň okuwçysy Abdylla Amangeldiýew - «Hyzmatlar ulgamy» ugry boýunça «Daşky tor suw geçirjileriň gurluşygynyň 22 ýygyndysynyň programmasy (Smeta hasabaty)» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 1-nji kurs talyby Öwezberdi Kakajanow - «Kiçi we orta telekeçilik» ugry boýunça «Elektrik we elektron oýunjaklar» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3-nji kurs talyby Aşyrbaýew Jasurbek - «Akylly şäher» ugry boýunça «Speech to Text» atly işi. Bu programanyň esasy maksady sesi ýazga öwürmek. Programma emeli aňyň düzüm bölekleri bolan «machine learning» bilen işleýär».

Bäsleşikde birinji orna mynasyp bolan bu ýaşlar «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan diplom hem-de gymmatly bahaly baýraklar bilen sylaglanyldy.


«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi | Tehnologiýa (turkmenportal.com)

05.12.2020, 04:12

Şu gün, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäginde «Türkmenaragatnaşyk» agentligi onlaýn habarlaşmaklyk üçin niýetlenilen Tmchat  atly täze milli messenger programmasyny  hödürledi.

«Türkmentelekom» elektroaragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen milli messenger programmasy Android we IOS platformalary üçin elýeterli bolar. Bu programmany Play Market  bilen Appstore-dan ýükläp alyp bolar.

Programmada hasaba alyş telefon belgisi arkaly amala aşyrylýar.

Tmchat programmasynda şu aşakdaky aýratynlyklar bar:

 • tekst habarlaryny ibermeklik;
 • ses we wideo jaňlaryny ibermeklik;
 • suratlar alyşmaklyk;
 • toparlaýyn söhbetdeşlik.

Programma ulanyjylara peýdalanmaklyk üçin mugt berilýär.


Tmchat atly milli messenjer programmasynyň tanyşdyrylyşy boldy | Tehnologiýa (turkmenportal.com)

05.12.2020, 03:12