radio wave radio source
HABARLAR

Şu gün agzybir we beýik başlangyçlary bolan yhlasy bilen bir maksada gulluk edýän türkmen halky döredijilik ýokary göterilişi hem-de biimöçber buýsanç duýgulary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly seneleriniň biri bolan Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramçylygyny giňden dabaralandyrýar.

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şanly sene mynasybetli türkmen halkynyň täze taryhynyň ägirt uly ösüşleriniň nyşany bolan belent başly Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.

Dabara Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, milli parlamentiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Dabara gatnaşyjylar döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlarynda giň möçberli özgertmeleriň başyny başlaýjy we Türkmen döwletiniň durmuş-ykdysady hem-de medeni ösüşine beslenen täze taryhy eýýamyň emele gelmegine giň ýol açan Watanymyzyň halkara giňişligindäki abraýynyň belende almagyny üpjün eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy şatlyk-şowhun bilen garşyladylar.

Hemişelik bitaraplyk derejesine hem-de ynsanperwerlik, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýaly halkymyza mahsus bolan ruhy gymmatlyklara, oňyn ýörelgelere esaslanýan bu syýasat Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşynyň ygtybarly kepili bolup durýar. Giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirilen asylly ýörelgeleriň amala aşyrylmagy Türkmenistanyň daşary syýasat işiniň üstünliklere beslenmegini şertlendirdi.

Hormatly Prezidentimiz Bitaraplyk binasyna tarap bardy.

Bu ýerde Milli goşunyň edermen pederlerimiziň şöhratly däplerini mynasyp dowam edýän Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldiler.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Milli Liderimiz dabaraly ýagdaýda belent başly kaşaň Binanyň eteginde oturdylan ýadygärlik daşyna gül çemenini goýýar.

Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we ähli dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, binanyň etegine gül desselerini goýdular.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkymyza iberen baýramçylyk Gutlagynda belleýşi ýaly, 25 ýyl mundan ozal Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan taryhy Kararnamanyň kabul edilmegi bilen biziň ýurdumyz hemişelki bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Garaşsyz döwletimiz şeýle belent hukuk ýagdaýyna eýe bolan ilkinji günlerinden bütin dlünýäde parahatçylygy, ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmek ugrunda halkara bileleşiginiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, jebisleşdirýän we utgaşdyrýan öňdengörüjilikli hem-de maksada okgunly daşary syýasat ýoluny saýlap aldy. Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygynda, Beýik Ýüpek ýolunyň merkezinde ýerleşen Türkmenistan gysga taryhy döwürde dünýä döwletleri, abraýly halkara guramalary bilen sazlaşykly gatnaşyklary ýola goýmak, halkara hyzmatdaşlygynyň düýpden täze netijeli ýollaryny we ugurlaryny kemala getirmek babatda gymmatly tejribeleri toplady.

Abraýly halkara guramasy tarapyndan iki gezek ykrar edilen hemişelik bitaraplyk derejämiz biziň beýik gymmatlygymyzdyr. Bitaraplyk parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi, hyzmatdaşlygy we ösüşi dabarlandyrýan taglymatymyzdyr. Dünýä tejribesi tarapyndan ykrar edilen we Konstitusiýamyzda hemişelik berkidilen oňyn Bitaraplygymyzyň esasy ýörelgelerinden ugur alyp, dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri, şol sanda abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeldýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamany kabul etmegi garaşsyz ýurdumyzyň bitaraplygynyň dünýä nusgalykdygyny ykrar edýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gutlagynda belleýär.

2020-nji ýyl döwletimiziň adamzadyň parahatçylyk, özara düşünişmek, dostluk ýaly ynsanperwer gymmatlyklaryny tassyklaýan hemişelik bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygynyň nyşany astynda geçýär.

Bu senäni dabaralandyrmak maksady bilen, toý çäreleri işjeň ýaýbaňlandyryldy. Munuň özi ýurdumyza halkara bileleşigi tarapyndan berlen bitaraplyk derejesiniň ähmiýetini ýene bir ýola tassyklaýar hem-de halkara syýasatynyň möhüm ugurlaryny özünde jemleýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy energetika howpsuzlygyny, ulag ulgamynyň durnukly ösüşini, beýleki ugurlary üpjün etmek boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň aýratyn ähmiýete eýedigini bellemeli. Şol başlangyçlar Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletler tarapyndan goldanyldy hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalary bilen berkidildi.

Türkmenistanyň BMG-niň iri ugurdaş düzümlerine birnäçe gezek saýlanandygyny we onuň çäklerinde degişli işleri alyp barýandygyny bellemeli.

Şu ýyl ýurdumyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlandy hem-de BMG-niň Ilat gaznasy boýunça Komissiýasyna we Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji geňeşine agza hökmünde öz işine başlady. Mundan başga-da, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe wajyp düzümlerine, hususan-da, ylym we tehnika boýunça Komissiýa biragyzdan kabul edildi.

Türkmenistanyň taýýarlan hem-de ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi saklamak üçin bitaraplygyň ornunyň hem-de ähmiýetiniň berkidilmegine gönükdirilen köpsanly resminamalaryň taslamalarynyň BMG tarapyndan kabul edilmeginiň wajypdygyny bellemeli.

Sebit we ählumumy möçberde howpsuzlygy, durnuklylygy berkitmegiň netijeli guraly hökmünde ykrar edilen türkmen bitaraplygy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça BMG-niň 73-nji mejlisinde kabul edilen wajyp resminama arkaly ykrar edildi. Oňa laýyklykda, 2021-nji ýylda Halkara parahaçtylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi.

Ýurdumyz ösüşiň milli ýoluny saýlap alyp, BMG tarapyndan berlen derejäni halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin peýdalanýar. Şeýlelikde, ýurdymyzda milli, sebitara we halkara ähmiýeitli hem-de halklaryň ýakynlaşmagyny, özara peýdaly gatnaşyklaryň berkidilmegini we onuň ugurlaryň giňeldilmegini şertlendirýän iri düzümleýin taslamalary amala aşyrýar.

Bittaraplyk derejesi Türkmenistanyň özygtyýarlylygyny berkitmegiň we sazlaşykly durmuş-ykdysady ösüşiň kepili bolmak bilen, ýurdumyza garaşsyz döwlet hökmünde halkara gatnaşyklaryny milli bähbitlere laýyklykda amala aşyrmagyň netijeli ýoluny saýlap almaga mümkinçilik berdi. Diýarymyzyň bitaraplyk derejesi sebitde durnuklylygy, netijeli we birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň işjeňligini üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýar. Merkezi Aziýa sebitinde möhüm orun eýeleýän Türkmenistanyň alyp barýan syýasaty beýleki döwletleriň içerki işlerine gatyşmazlyk, parahatçylyk dörediji ýörelgelere işjeň goldaw bermek ýaly asylly ýörelgeler üçin dünýä nusgalykdyr.

Umuman, ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugruny özünde jemleýän bitaraplyk derejesine gyşarnyksyz eýerýän döwletimiz parahatçylygyň we ylalaşygyň, ýokary ahlak gymmatlyklarynyň tassyk edilmeginiň bähbidine ýola goýulýan halkara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýar.

Bitaraplyk binanyň ýanynda ýaýbaňlandyrylan dabara tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugurdy.

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guralýan baýramçylyk çäreleri Diýarymyzyň ähli sebitlerinde giňden ýaýbaňlandyryldy.

12.12.2020, 03:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň „Ruhyýet” köşgünde Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasatynyň meselelerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin baýramçylyk mejlisini geçirdi. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, Türkmenistanyň beýleki döwletlerde işleýän ilçileri çagyryldy. 

Milli Liderimiz mejlisi açyp, hemişe bolşy ýaly, biz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň ýurdumyzyň uly baýramçylyklarynyň öňýanynda günäsini geçýäris. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri geçirip durýarys diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

Ilki bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy Ç.Amanowa söz berildi. Ol toparyň günä geçmek hakyndaky çözgüdiniň taslamasy barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna “Jenaýat edendikleri üçin iş kesilenleriň Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli günäsini geçmek hakynda” Permanyň taslamasy hödürlenildi. 

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, iş kesilen 2078 raýatymyzyň hem-de 4 sany daşary ýurtly raýatyň ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramy mynasybetli günäsini geçmek baradaky Permanlara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, günäsi geçilen adamlaryň ählisini tussaglykdan boşadyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barmagy üçin ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmetleri bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle hem beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça çäreleri görmegi tabşyrdy. 

Milli Liderimiz günäsi geçilen adamlara yhlasly zähmet çekip, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, Ministrler Kabinetiniň şu günki mejlisiniň taryhy wakanyň we uly baýramyň – Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňýanynda geçirilýändigini belledi. Gün tertibinde halkara hyzmatdaşlygynyň hem-de Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasat ugruny amala aşyrmagyň möhüm meseleleri, tamamlanyp barýan ýylyň netijelerine baha bermek we geljek döwür üçin ileri tutulýan wezipeleri kesgitlemek meseleleri bar. 

Ilkinji nobatda, bize bagly bolmadyk kynçylyklara garamazdan, Türkmenistan 2020-nji ýylda hem daşary syýasat işjeňligini peseltmedi diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. Bitarap döwletimiz beýleki ýurtlar, iri halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny yzygiderli giňeltdi hem-de berkitdi. Dürli köptaraplaýyn forumlara işjeň gatnaşyp, başlangyçlar bilen çykyş etdi. Köp sanly möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylanda we çözülende netijeli teklipleri öňe sürdi diýip, milli Liderimiz belledi. 

Garaşsyz döwletimiziň daşary syýasatynyň baş ugry, ozalkysy ýaly, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy gorap saklamaga, durnukly ösüşiň maksatlaryny ýerine ýetirmäge mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ýardam bermekden ybarat boldy. Şu meselelerde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy, beýleki abraýly halkara we sebit düzümleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň toplanan tejribesine esaslanýar. Ikitaraplaýyn derejede dostlukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklary alyp barýar. 

Elbetde, şeýle işleriň ýurdumyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenýän ýylynda amala aşyrylýandygynyň aýratyn ähmiýeti bardyr. Şoňa görä-de, şu ýyl Türkmenistanyň öňe sürýän köp sanly halkara başlangyçlarynyň bu şanly ýubileý bilen baglydygy kanunydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

“Şu gün biz bu ähli başlangyçlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň üsti bilen halkara bileleşiginde hoşniýetli garaýşa eýe bolýandygyny ynam bilen aýdyp bileris. Bu Guramada parahatçylygyň, howpsuzlygyň hem-de ösüşiň hatyrasyna Bitaraplygyň dostlary toparynyň döredilmegi şeýle başlangyçlaryň biri boldy. Bu Topara eýýäm dünýäniň 20-den gowrak döwleti goşuldy” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

Şu ýyl berkarar döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlandy. Mundan başga-da, Türkmenistan bu Guramanyň Ilat we ösüş Komissiýasynyň hem-de Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzasy hökmünde işe başlady. Şeýle hem, şu ýyl biziň ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň ençeme möhüm düzümlerine, ýagny Ylym we tehnika boýunça, Durmuş ösüşi boýunça hem-de Neşe serişdeleri boýunça komissiýalaryna biragyzdan saýlandy. 

Türkmenistanyň şeýle derejede goldawa eýe bolmagy onuň abraýynyň barha artýandygyna şaýatlyk edýär. Biziň Bitarap döwletimiziň ählumumy we sebit işlerine ýetirýän oňyn dörediji täsiriniň ykrar edilýändigini görkezýär. Beýleki tarapdan bolsa, ýurdumyzyň üstüne aýratyn jogapkärçilik ýükleýär.

Şoňa görä-de, türkmen daşary syýasaty we diplomatiýasy kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmekde belentde bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.Baş Assambleýanyň çözgütleriniň anyk mazmun bilen üstüni ýetirmek üçin tagallalary birleşdirmelidir. Birleşen Milletler Guramasynyň möhüm düzümlerinde biziň ýurdumyzyň agza bolmagy diňe Türkmenistanyň däl-de, eýsem, tutuş dünýä bileleşiginiň bähbitlerine iş ýüzünde netijeli bolmagyna gönükdirilen syýasy ugry alyp barmagy borçlandyrýar. 

Bu Guramada Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi goldamakda Bitaraplygyň ornuny hem ähmiýetini pugtalandyrmaga gönükdirip taýýarlan köp sanly resminamalarynyň taslamalaryny hödürlemegiň hem-de kabul etmegiň hem ähmiýeti az däldir. 

Şoňa görä-de, Baş Assambleýanyň häzirki mejlisiniň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleri hem-de Sekretariaty bilen işjeň we maksada gönükdirilen işleri alyp barmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz bu resminamalaryň dünýä bileleşiginiň uzakmöhletli bähbitlerine we strategik maksatlaryna laýyk gelýän resminamalar hökmünde kabul edilmeginiň möhümdigini belledi . 

Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň ugry boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi hem-de Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky, Ženewadaky we Wenadaky wekilhanalarymyzy tejribeli işgärler bilen berkitmegi tabşyrýaryn. Biz halkara giňişliginde döreýän mümkinçilikleri doly peýdalanyp, netijeli we yzygiderli hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Öňde duran ähli wezipeleri dostlarymyz we hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde çözmek üçin şertleri üpjün etmeli. 

2021-nji Parahatçylyk we ynanyşmak ýylyny mynasyp derejede geçirmäge aýratyn üns bermelidiris diýip, milli Liderimiz bu başlangyjyň Türkmenistana degişlidigini kanagatlanma bilen belledi. 

Şoňa görä-de, onuň çäklerinde ýurdumyzda we daşary ýurtlarda möhüm çäreleri geçirmek boýunça üstümize esasy wezipäni almalydyrys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine degişli meýilnamany taýýarlamagy tabşyrdy. 

Şu ýyl dünýä täze ýokanç keseliň ýaýramagy netijesinde düýpli howp bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň milli derejede haýal etmän toplumlaýyn gorag çärelerini görendigini, halkara derejesinde bolsa, öz garaýyşlaryny anyk beýan edendigini belledi. Bu garaýyşlar şol howpa garşy netijeli göreşmek üçin ähli döwletleriň, ýöriteleşdirilen halkara guramalarynyň tagallalaryny birleşdirmegi öz içine alýar. 

Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň dürli döwletleri, Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gyssagly ýola goýuldy. Ýurdumyza Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýetiniň sapary guraldy. 

Ylmy diplomatiýanyň işini doly ýola goýmak maksady bilen, ençeme anyk çäreler, ýagny Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmek, öýken sowuklamasyna garşy göreşmegiň köpugurly usulyny işläp taýýarlamak hem-de ýiti ýokançlary bejermek we olaryň öňüni almak babatda Usulyýet merkezini döretmek teklip edildi. 

Şeýle hem, Türkmenistan 2021-nji ýylyň ikinji ýarymynda Aşgabatda lukman alymlaryň halkara forumyny guramagy we onuň dowamynda pandemiýa garşy göreşmekde ähmiýetli bolan ylmy barlaglara we işläp taýýarlamalara seretmegi öňe sürdi. Şoňa görä-de, geljekde biziň öňümizde bu başlangyçlary durmuşa geçirmek boýunça uly işler durýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrligine, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna bu ugurda alyp barýan işlerini daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen utgaşdyrmaky hem-de ysnyşykly we netijeli gatnaşyklary ýola goýmak tabşyryldy. 

Pandemiýa halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryna, ulag gatnawlaryna ýaramaz täsir etdi diýip, hormatly Prezidentimiz häzirden başlap, bu ulgamlary dikeltmek boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. Olary geljekde ösdürmek üçin öňki ýagdaýyna we ösüş derejesine çykarmaly diýip, döwlet Baştutanymyz bu meselede sebitleýin hyzmatdaşlygyň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýete eýedigini belledi. 

Milli Liderimiz bilelikdäki üpjünçilik ulgamlary boýunça taslamalary durmuşa geçirmek barada gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, «Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe» ulag geçelgesi («Lapis Lazuli») hakynda 2017-nji ýylda Aşgabatda gol çekilen ylalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmegi çaltlandyrmak barada görkezme berdi. 

Şeýle hem, möhüm halkara ähmiýeti bolan «Gazagystan–Eýran–Türkmenistan», «Kerki–Ymamnazar–Akina (Owganystan)» demir ýollaryny, Amyderýanyň üstünden geçýän demir ýoluny we awtomobil köprülerini doly güýjünde ulanmak, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan» gaz geçirijisi, «Türkmenistan–Owganystan–Pakistan» elektrik geçiriji we optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşygyny hem ýokary depginlerde alyp barmak möhüm wezipeleriň hatarynda durýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.  

Garaşsyz Türkmenistan gazanylan ylalaşyklaryň çäklerinde öz üstüne alan borçnamalaryny takyk ýerine ýetirip gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz ýokarda görkezilen taslamalara gatnaşýan ýurtlardaky hyzmatdaşlarymyzdan hem hormatlamak, ýöne tutanýerlilik bilen şuny talap etmäge haklydygymyzy aýtdy.

Häzirki zaman energetika we ulag-logistika üpjünçilik ulgamlaryny döretmek, utgaşdyrylan önümçilik gatnaşyklaryny höweslendirmek, serhetýaka hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça sebitleýin gatnaşyklar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Merkezi Aziýada amala aşyrylmaly köp sanly wezipeleriň hataryna howpsuzlygy üpjün etmek, suw-energetika meselesi, Araly halas etmek we beýleki möhüm ugurlar degişlidir diýip, milli Liderimiz bularyň ählisiniň hemişe biziň diplomatiýamyzyň üns merkezinde bolmalydygyny kesgitledi. 

Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň milli bähbitlerini we Merkezi Aziýa döwletleri bilen ileri tutulýan hyzmatdaşlyk meselelerini nazara alyp, 2021-nji ýylda sebitiň her bir döwleti bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek hakyndaky teklipleri taýýarlamak, şeýle hem beýleki döwlet edaralary bilen bilelikde, Milli Aral maksatnamasyny işläp düzmek hem-de 2021-nji ýylyň birinji çärýeginde seretmek üçin Türkmenistanyň Hökümetine hödürlemek tabşyryldy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary syýasatyň esasy ugurlarynyň üstünde durup geçmek bilen, Russiýa Federasiýasynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Ýewraziýada Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlary bolup durýandygyny belledi. Bu döwletler bilen ähli ugurlar boýunça – syýasatda, ykdysadyýetde we söwda, medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk dowam etdiriler. 

Bu meselede Gündogar–Günbatar we Demirgazyk–Günorta ugurlary boýunça kontinental hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny durmuşa geçirmäge aýratyn ähmiýet bermeli diýip, milli Liderimiz Hazar deňzindäki port üpjünçilik ulgamlarymyzy peýdalanmak bilen, ýurdumyzyň çäkleriniň üstünden ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmegiň möhümdigini belledi.

Geçen ýyl Türkmenbaşy şäherinde birinji Hazar ykdysady forumy üstünlikli geçirildi, onda uly ähmiýeti bolan ylalaşyklar gazanyldy. Geljek ýyl bolsa, ýurdumyzda ýokary derejedäki altynjy Hazar duşuşygyny geçirmek göz öňünde tutulýar. 

Şunuň bilen baglylykda, bu çärä gowy taýýarlyk görmegiň gerekdigini bellemek bilen, döwlet Baştutanymyz Daşary işler ministrligine bu möhüm halkara forumyny ýokary derejede guramak hem-de geçirmek boýunça işlere häzirden girişmegi tabşyrdy. 

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde Hazar deňziniň sebitiniň Ýewraziýada örän iri ulag-logistiki merkezleriň birine öwrülýändigini belledi. Bu işde biziň ýurdumyz esasy orny eýeleýär. 

Häzir Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty bilen Bakuwyň halkara deňiz söwda portunyň arasynda yzygiderli parom gatnawy alnyp barylýar. Şeýle hem, Gazagystanyň Aktau halkara deňiz söwda porty hem-de Kuruk deňiz porty bilen özara gatnawlary ýola goýmak barada gepleşikler geçirilýär. 

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, russiýaly hyzmatdaşlarymyz bilen Astrahan şäherinde Logistika merkezini açmak meselesi ara alnyp maslahatlaşylýar. Kazan şäherinde hem Türkmenistanyň Söwda öýüni açmak göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde, Russiýanyň Baltika deňzindäki portlaryna we soňra Ýewropa çykmak bilen, Hazar deňzi – Wolga derýasy ugry boýunça ulag gatnawlarynyň geljegi uly bolan taslamasy düzülýär. 

Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrligine degişli döwlet edaralary bilen bilelikde gazagystanly we russiýaly kärdeşleri bilen bu ugurda guramaçylyk hem-de beýleki meseleleri çözmegi tamamlap, hyzmatdaşlygyň iş ýüzündäki tapgyryna girişmek tabşyryldy. 

Hazar deňzi – Gara deňzi halkara ulag geçelgesini döretmek hem-de amala aşyrmak hakyndaky dörttaraplaýyn hökümetara Ylalaşygynyň taslamasy boýunça işleri dowam etmek esasy ugurlaryň hatarynda görkezildi. Türkmenistan bu geçelgäni döretmek başlangyjy bilen Azerbaýjan, Gruziýa hem-de Rumyniýa bilen bilelikde çykyş etdi. 

Aziýa-Ýuwaş ummany sebiti Türkmenistanyň daşary syýasatynyň örän möhüm ugry bolup durýar. Bu sebit çalt depginler bilen ösýär hem-de ähli dünýä ykdysadyýetiniň we söwdasynyň hereketlendiriji güýjüne öwrülýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Ýaňy-ýakynda Wýetnamyň paýtagty Hanoý şäherinde Günorta–Gündogar Aziýa döwletleri Assosiasiýasynyň (ASEAN), şeýle hem Hytaýyň, Koreýa Respublikasynyň, Ýaponiýanyň we Täze Zelandiýanyň baştutanlarynyň dünýäde örän uly erkin söwda birleşigini döretmek baradaky Ylalaşyga gol çekendigini, Aziýa-Ýuwaş ummany sebitiniň döwletlerini birleşdirýän beýleki ykdysady guramalaryň çäklerinde hem möhüm çözgütleriň kabul edilýändigini bellemek bilen, milli Liderimiz sebitiň ýurtlarynda ýerleşýän ilçihanalarymyzyň bu resminamalary düýpli öwrenmelidigini tabşyrdy. Türkmenistanyň şol birleşikler bilen hyzmatdaşlyk etmegi üçin olaryň işläp taýýarlaýan taslamalaryna we meýilnamalaryna gatnaşmagyň görnüşi barada maslahatlary we teklipleri bermelidigini aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmäge aýratyn üns berip, bu hyzmatdaşlygyň ugurlarynyň köp görnüşli hem-de ikitaraplaýyn gyzyklanma döredýändigini belledi. Olaryň hatarynda Merkezi Aziýada we ýanaşyk sebitlerde parahatçylygy hem-de howpsuzlygy goldamak, Durnukly Ösüş Maksatlaryny ýerine ýetirmek, ulag, ekologiýa, suw serişdelerini peýdalanmak meseleleri bar. 

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, Ýewropa Bileleşigini energetika hyzmatdaşlygyna has işjeň çekmegiň üstünde hem netijeli işleri alyp barmagy tabşyrdy. Bu ugurda ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul eden rezolýusiýalary mynasybetli energiýa howpsuzlygyny we ýangyç serişdelerini ibermegiň ygtybarlylygyny üpjün etmäge gönükdirilen anyk taslamalary durmuşa geçirmeli. Biziň bu başlangyçlarymyz Ýewropa Bileleşigi tarapyndan yzygiderli goldanyp gelinýär diýip, milli Liderimiz belledi. 

Bu ugurda biziň strategik maksatlarymyz we bähbitlerimiz laýyk gelýär hem-de şu mümkinçilikden peýdalanmalydyrys. Bu mesele boýunça maksada gönükdirilen gatnaşyklary Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi görnüşiniň çäklerinde hem alyp barmalydyrys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanagatlanma bilen belledi. 

Türkmenistanyň hyzmatdaşlygynyň Ýewropa ugry barada aýdylanda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen köpýyllyk hem-de netijeli gatnaşyklaryny aýratyn belledi. Bu Guramanyň işiniň syýasy, ykdysady we ynsanperwer taraplary Türkmenistanda amala aşyrylýan taslamalar we maksatnamalar kesgitlenende biziň üçin ileri tutulýan ugurlar bolup durýar. 

Birnäçe hepde mundan öň biz özüne ileri tutulýan 68 taslamany birleşdirýän, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 2021-nji ýyldaky hereketleriniň nobatdaky Maksatnamasyny tassykladyk. Milli Liderimiz Daşary işler ministrligine bu resminamanyň ýerine ýetirilmegini, şeýle hem geljek ýylyň dowamynda bu Guramanyň degişli düzümleri bilen howpsuzlyk, ulag meselesi, howanyň üýtgemegi ýaly ugurlar boýunça geçirilýän işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň möhüm söwda-ykdysady we daşary-syýasy hyzmatdaşlaryndan biri bolup durýar. Biz bu ýurt bilen sebit howpsuzlygyny, möhüm howplara hem-de wehimlere garşy göreşmek meselelerinde we ençeme beýleki ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Iri amerikan kompaniýalary ulag, ýangyç-energetika toplumy, elektrik geçiriji ulgamlary gurmak we telekommunikasiýalar, programma üpjünçiligi, azyk we derman senagaty hem-de beýleki ähmiýetli ugurlar boýunça türkmen bazarynda öňden bäri üstünlikli işläp gelýärler. 

Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk etmekde Türkmen-amerikan işewürler geňeşine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu Geňeş işläp gelýän 12 ýylynyň içinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmegiň täsirli guralyna öwrülip, ýurtlarymyzyň işewür düzümleriniň arasynda gatnaşyklary ýola goýmagyň, ösdürmegiň hem-de berkitmegiň, hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlaryny bilelikde gözlemegiň netijeli usuly boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, geljekde bu düzümiň işine özara haryt dolanyşygyny artdyrmaga hem-de diwersifikasiýalaşdyrmaga, bilelikdäki iri taslamalary amala aşyrmaga gönükdirilen täze, hil taýdan netijeli itergi bermelidir. 

Türkmenistany Ýakyn we Orta Gündogar döwletleri bilen ysnyşykly taryhy, ruhy we medeni gatnaşyklar birleşdirýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Häzirki döwürde şu günki günüň hakyky ýagdaýlaryny nazara almak bilen, bu gatnaşyklary anyk işler bilen baýlaşdyrmak wezipesi öňde durýar. “Biz bu ýurtlara ykdysadyýetde, söwdada, maýa goýumlarynda, ulag meýilnamalaryny durmuşa geçirmekde geljegi uly bolan hyzmatdaşlarymyz hökmünde garaýarys” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, biziň diplomatiýamyz Eýran Yslam Respublikasynyň, Oman Soltanlygynyň, Katar Döwletiniň, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Hökümetleriniň arasynda halkara ulag we üstaşyr geçelgäni döretmek hakynda Aşgabat Ylalaşygyny amala aşyrmak boýunça özara işjeň hereket etmelidigi nygtaldy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Afrika we Latyn Amerikasy ugurlarynda hem belli bir netijeler gazanylandygyny belledi. Afrika birleşigi bilen gatnaşyklar ýola goýuldy. Latyn Amerikasy döwletleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň hem mümkinçilikleriniň uludygyny kanagatlanma bilen belledi. 

Biziň bu ýurtlar bilen ençeme düýpli meseleler boýunça garaýyşlarymyz, hususan-da, ösýän ýurtlaryň kanuny bähbitlerini goramak, adalatly dünýä gurluşyny gazanmak işinde laýyk gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

Bu bolsa, Birleşen Milletler Guramasynda, Goşulyşmazlyk Hereketiniň ugry boýunça işleri utgaşdyrmak hem-de özara goldawy ýola goýmak üçin oňat esas bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýurtlar bilen özara bähbitli söwda hem-de ykdysady gatnaşyklary gözlemegiň üstünde netijeli işleri alyp barmalydygyny aýtdy.

Türkmenistan özüniň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny nazara almak bilen, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly sebitleýin döwletara birleşikleri bilen hem özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam eder. 

Şu ýyl Türkmenistan Bütindünýä Söwda guramasynda synçynyň hukuk ýagdaýyna eýe boldy. Bu uly üstünlikdir, geljegi uly we ygtybarly bolan ykdysady hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň möhüm ornunyň ykrar edilmeginiň subutnamasydyr diýip, milli Liderimiz şol bir wagtda, biziň ýurdumyzyň öňünde bütewi, aýdyň we belli kadalar esasynda dünýä söwda ulgamyna giňden goşulmagy üçin uly mümkinçilikleriň açylýandygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, harytlaryň hem-de hyzmatlaryň ählumumy bazaryna çykmaga, Bütindünýä söwda guramasynyň ygtyýarlyklarynyň çäklerinde tehniki taýdan ýardama hem-de ençeme beýleki artykmaçlyklara şertler döreýär. Şoňa görä-de, biz bu Gurama bilen hyzmatdaşlyk etmäge örän jogapkärli çemeleşmelidiris. Beýleki agza ýurtlaryň tejribesini ünsli öwrenmelidiris. Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagt üçin ileri tutulýan iş meýilnamalaryny kesgitläp, olary durmuşa geçirmek barada görkezme berdi. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, geljek 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak bilen bagly biziň öňümizde uly wezipeleriň durýandygyny belledi. Bu ilkinji nobatda, milli baýramymyz bolsa-da, biz oňa halkara ähmiýetini hem bermelidiris. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň gazanan üstünliklerini görkezmelidiris. 

Dünýä bileleşiginiň ählumumy parahatçylygy, durnukly ösüşi berkitmäge saldamly goşant goşýan, hormatly we abraýly agzasyna öwrülendigini subut etmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz Daşary işler ministrligine, biziň diplomatik wekilhanalarymyza tutuş 2021-nji ýylyň dowamynda bu ýubileýe bagyşlanan çäreleri ýokary derejede guramagy hem-de geçirmegi tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz çykyşyny jemlemek bilen, Garaşsyz, Bitarap türkmen döwletiniň öz diplomatik gullugyna geljekde hem uly üns berjekdigini belledi. Bu gullugyň doly derejede işlemegi, onuň işgärleriniň maddy we durmuş ýagdaýlaryny ýokarlandyrmak, işgärler düzümini berkitmek üçin ähli zerur şertleri üpjün eder. 

Döwlet Baştutanymyz hemmeleri Garaşsyz Türkmenistanyň ýetip gelýän Bitaraplyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, ata Watanymyzyň hatyrasyna alyp barýan jogapkärli işlerinde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Aksoltan Ataýewa söz berildi.

Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy bütin dünýäde bellenip geçilýän ajaýyp baýramçylyk bolan Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ykrar edilmeginiň 25 ýyllyk şanly senesi bilen türkmen diplomatlarynyň adyndan tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize jan saglygyny, uzak ömür, ýurdumyzyň rowaçlygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň bagtyna amala aşyrylýan dünýä ähmiýetli döredijilikli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky doly ygtyýarly wekili ýurdumyzyň milli bähbitlerini berk goramak we abraýly ornuny üpjün etmek barada öňde goýlan wezipeleriň, bu ugurda berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek bilen, diplomatik gullugynyň işgärleriniň döwlet Baştutanymyz ählumumy gün tertibindäki möhüm meseleler boýunça netijeli başlangyçlaryny iş ýüzünde doly amala aşyrmak üçin ähli güýç-gaýratlaryny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

Daşary syýasat strategiýasynda halkara guramalary, ilkinji nobatda bolça, BMG bilen strategik hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de netijeli alyp barmak wezipesi esasy orny eýeleýär diýip, A.Ataýewa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde eden taryhy çykyşlarynyň, öňe süren döredijilikli teklipleriniň dünýä jemgyýetçiliginde uly goldaw tapandygyny we iş ýüzünde durmuşa geçirilýändigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, soňky ýyllaryň dowamynda ýurdumyz BMG-niň ýolbaşçy edaralaryna birnäçe gezek saýlandy. 75-nji mejlisde altynjy gezek Baş Assambleýaniň Başlygynyň orunbasary bolup çykyş edýär. Bu iri we abraýly guramanyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen hem işjeň hyzmatdaşlyk has-da giňelýär. 

Bellenilişi ýaly, biziň döwletimize ynamdar we ygtybarly, ägirt uly syýasy we ykdysady mümkinçiliklere eýe bolan, bagtly geljege tarap ynamly gadam urýan ýurt hökmünde garaýandyklaryny nygtamak zerurdyr. 

A.Ataýewa daşary ýurtlardaky ilçihanalaryň we konsullyk edaralarynyň netijeli işlemekleri üçin hemmetaraplaýyn goldaw berilýändigi, maddy üpjünçilik şertleriniň ýokary derejede we soňky tehnologiýalara laýyk bolmagyna mydama üns berilýändigi üçin türkmen diplomatlarynyň adyndan köp-köp sagbolsun aýtdy.

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky doly ygtyýarly wekili milli Liderimizi ýakynlaşyp gelýän baýramçylyk bilen ýene-de bir gezek gutlap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür hem-de Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistany gülledip ösdürmek we onuň halkara abraýyny mundan beýläk-de artdyrmak babatynda alyp barýan tutumly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasynyň netijesinde, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýädäki abraýynyň ýylsaýyn artýandygyny belledi. 

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň öňünde möhüm we jogapkärli wezipeler goýuldy. Şolary üstünlikli çözmekde Daşary işler ministrligine, döwletimiziň daşary ýurtlardaky ilçihanalaryna, halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalara we konsullyk edaralaryna hemmetaraplaýyn goldaw berilýär. Munuň özi olaryň işini hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam edýär.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy milli Liderimize ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň hukuk we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak meselelerine uly üns berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy hem-de Halkara Bitaraplyk güni bilen tüýs ýürekden gutlap, Türkmenistanyň döredijilikli ugruny, milli Liderimiziň sebit we dünýä möçberinde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlaryny netijeli durmuşa geçirmek üçin mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow raýatlygy bolmadyk adamlary ýurdumyzyň raýatlygyna kabul etmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ynsanperwer ugry Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryny biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylygyň hem-de halkara hukugynyň kadalarynyň esasynda ýurdumyzda ýaşaýan ähli adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we kanuny bähbitlerini goramak hem-de kepillendirmek boýunça anyk çäreler görülýär.

2011-nji ýyldan bäri milli Liderimiziň Permanlary bilen ýurdumyzda ýaşaýan we şol bir wagtyň özünde hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk adamlaryň müňlerçesi Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. 

Bu ynsanperwer ädimler dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde ýurdumyzyň köptaraplaýyn halkara resminamalary, hususan-da, BMG-niň “Bosgunlaryň statusy hakynda”, “Apatridleriň statusy hakynda” we “Raýatsyzlygy azaltmak hakynda” Konwensiýalary doly hem-de üstünlikli berjaý edýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adalatlylyk we demokratik ýörelgelere esaslanýan syýasatyny mundan beýläk-de durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary tarapyndan Diýarymyzyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan we döwletimiziň raýatlygyna kabul edilmegi baradaky şahsy ýüztutmalary hasaba alnan 2 müň 580 adamyň Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilmegi boýunça işler geçirildi. Raýatlygy almak üçin hödürlenilýän adamlar 19 milletiň wekili bolup durýar. 

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly baýramy hem-de Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek meselesini hödürledi.

Şunuň bilen bir hatarda, ata-babalarymyzdan gelýän hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine eýerip, häzirki wagta çenli daşary ýurt raýatlarynyň we raýatlygy bolmadyk adamlaryň 3 müň 119-syna ýurdumyzda ýaşamak üçin ygtyýarnama berildi. Milli Liderimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyndan ugur alyp, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar tarapyndan degişli hasaba alnan ýüztutmalar esasynda bu ugurda işler yzygiderli alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 11 döwletiň raýatlary hem-de 31 milletiň wekilleri bolup durýan adamlaryň 874-sine Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamanyň berilmegi barada taýýarlanan teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de beýan edilen teklipleri makullap, degişli Permana we Karara gol çekdi hem-de wise-premýere, daşary işler ministrine olary ýerine ýetirmek boýunça degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň barşynda öz yhlasly, zähmeti we bilimi bilen Garaşsyz döwletimiziň Bitaraplyk syýasatyny amala aşyrmaga işjeň gatnaşan adamlary ýubileý medaly bilen sylaglamak hakyndaky Permana gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin baýramçylyk mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


***


Şu gün Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy boldy. 

Milli Liderimizi Türkmenistanyň “Bitaraplyk” ordeni hem-de “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda ýurdumyzyň Mejlisiniň Kararyny yglan etmek üçin parlamentiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. 

Berkarar Watanymyzyň täze taryhy, durmuş-ykdysady ösüşde gazanylan üstünlikler, ýurdumyzyň artan halkara abraýy döwlet Baştutanymyzyň ady hem-de beýik işleri bilen üznüksiz baglydyr. Mähriban halkymyz çärýek asyr bäri hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda asuda asmanymyzyň astynda agzybirlikde, dünýä döwletleri we halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynda ýaşaýar, zähmet çekýär, gurýar we döredýär. 

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty ýöretmegi netijesinde bu döwürde Türkmenistan dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşuldy, parahatçylyk dörediji ýurt hökmünde bütin dünýäde giňden ykrar edildi. Munuň özi halkymyzda guwanç we buýsanç duýgularyny döredýär. 

Jemgyýetimizde syýasy durnuklylygyň we agzybirligiň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek üçin amatly daşarky şertleriň üpjün edilmegi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň we hemişelik Bitaraplyk syýasatymyzyň gazanan beýik üstünlikleriniň biridir. Hormatly Prezidentimiziň döredijilikli ugry we öňe sürýän möhüm başlangyçlary dünýä giňişliginde giň goldawa eýe bolýar hem-de ýurdumyzyň halkara abraýynyň has-da artmagyna ýardam edýär. 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz döwletimiziň mizemez syýasy, ykdysady we hukuk esaslaryny bitaraplyk ýörelgelerine laýyklykda berkitmek, dünýä döwletleriniň hem-de halkara guramalarynyň arasynda ýola goýlan köptaraplaýyn özara gatnaşyklary ösdürmek işine goşan ägirt uly şahsy goşandy, jemgyýetiň we halkyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary göz öňünde tutulyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň “Bitaraplyk” ordeni hem-de Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy. 

Şeýle hem döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyz, halkymyzyň süýjüliginden toý paý hem berildi. 

Milli Liderimiz sylaglar we gutlag sözler üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Berkarar döwletimiziň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli özüne gowşurylan döwlet sylaglary bolan «Bitaraplyk» ordenini we ýubileý medalyny, şeýle hem Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyzy, ata-babalarymyzdan gelýän däp-dessurlarymyza eýerip berlen türkmen toý süýjüligini, ilkinji nobatda, bu sylaglaryň ählisini türkmen halkymyza berlen sylag hökmünde kabul edýändigini aýtdy. 

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, tutuş adamzadyň bähbidine amala aşyrylýan «açyk gapylar» syýasatymyz hemişelik Bitaraplyk we hoşniýetli gatnaşyklar ýörelgelerine esaslanyp, bütin dünýäde giň goldawa eýe bolýar. Abadan hem-de bagtyýar durmuşymyz, dost-doganlygyň berkidilmegi birek-birege hormat goýmagyň nyşanydyr. Bular bolsa, biziň alyp barýan syýasatymyzyň netijesidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

Döwlet Baştutanymyz gazanylýan üstünlikleriň mundan beýläk hem yhlas bilen, güýç-gaýraty gaýgyrman zähmet çekmäge borçly edýändigini aýratyn belläp, özüniň alyp barýan ähli adyl syýasatynda ýene-de bir gezek mähriban halkyna daýanýandygyny aýtdy. 

Milli Liderimiz pursatdan peýdalanyp, bu ýere ýygnananlaryň ählisini ýene-de bir gezek Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlap, olara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, eziz Watanymyzy has-da ösdürmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.  

Soňra dabarada “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany okaldy.

Bellenilişi ýaly, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk ata Watanymyzyň goşa ganatydyr, merdana halkymyzyň uly baýlygydyr. Ata-babalarymyzyň asyrlarboýy edip gelen arzuwlarynyň hasyl bolmagydyr. Hemişelik Bitaraplyk syýasatyny alyp barýan eziz Watanymyz taryh üçin gysga döwrüň içinde dünýäniň hemmetaraplaýyn we ýokary depginler bilen ösýän kuwwatly döwletleriniň birine öwrüldi. 

Gazanylýan bu beýik üstünliklerde ýurdumyzyň her bir raýatynyň mynasyp goşandy bardyr. Amala aşyrylýan işlerde görkezen hyzmatlary, işjeň hem-de önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işleri hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal zähmeti nazara alnyp, şeýle hem Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Mejlisiň Başlygy hem-de ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri “Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna” atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyldy hem-de olar şu şanly baýram mynasybetli ulanyşa goýberilen milli manadymyzy hem-de toý süýjüligini aldylar. 

Sylaglara eýe bolanlar bu gymmatlyklary ýüzlerine sylyp, kabul etdiler. Munuň özi olara döwlet derejesinde bildirilýän ýokary ynamdyr. Çünki hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oýlanyşykly, öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasaty ýöretmegi netijesinde, döwletimiz bu gün dünýäde deňhukukly hyzmatdaşlyga, oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli erk-isleg hem-de ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarly döwlet hökmünde tanalýar. 

Ýurdumyz ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi goldamak syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak arkaly, halkara bileleşigi bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürýär, adamzadyň möhüm wezipeleriniň netijeli çözülmegine uly goşant goşýar. 

Döwlet Baştutanymyz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Ömrüň manysy – Watanyň parahatçylygynda» diýip, ajaýyp jümleler bilen belleýär. Türkmen halky ozaldan hem parahatçylygy ähli zatdan ileri tutan, dawalary hemişe parahat ýol bilen çözmegi dogry hasaplan dana halkdyr. Milli Liderimiziň şu eserinde belleýşi ýaly, döwletara gatnaşyklary parahatçylykly serişdeler bilen berkitmek halkymyzyň Oguz han zamanyndan bäri ygrarly ýörelgesidir. 

Hemişelik Bitaraplyk halkara hukuk derejesi sebit we dünýä möçberinde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy saklamagyň hakyky alamaty hökmünde çykyş edip, türkmenistanlylaryň abadan durmuşynyň, Diýarymyzyň gülläp ösüşiniň kepili bolup durýar. Taryhy sene – 1995-nji ýylyň 12-nji dekabry diňe bir biziň ýurdumyz üçin şöhratly seneleriň biri bolman, eýsem, Birleşen Milletler Guramasynyň taryhynda hem möhüm sahypa öwrüldi. Çünki, BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bu guramanyň öz taryhynda hem Bitaraplyk hukuk derejesiniň ykrar edilen ilkinji resminamasyna öwrüldi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bellenilişi ýaly, Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine üýtgewsiz eýerýär hem-de parahatçylyk söýüjiligiň we hoşniýetli, goňşuçylygyň daşary syýasatymyzyň binýatlyk esasy bolup gelýär. Ýurdumyz halkara gatnaşyklarynda taraplaryň bähbitlerini hiç bir babatda ünsden düşürmeýän ygtybarly hyzmatdaşdyr.

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli hem-de çuňňur oýlanyşykly syýasaty netijesinde, bu gün Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty halkara gatnaşyklarynda, syýasy jebisligiň, ykdysady durnuklylygyň, durmuş asudalygynyň amatly serişdesi hökmünde kabul edilýär. 

Milli Liderimiziň alyp barýan bu syýasatynyň geljekde hem gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary giňeldýän demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň ygtybarly ösmeginde hukuk binýady bolup hyzmat etjekdigine şübhe ýokdur. 

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, «Biz Bitaraplyk, parahatçylyk, ylalaşdyryjylyk syýasatymyzy mundan beýläk hem dowam etdirip, bu ugurda bitirýän işlerimiz bilen Türkmenistan döwletimiziň gazanan belent abraýyny has-da berkitmelidiris». 

Mahlasy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň üstünlikli amala aşyrýan türkmen Bitaraplygynyň özboluşly nusgasy dünýäde parahatçylygy üpjün etmäge, ata Watanymyzy ösdürmäge hyzmat edýär.

11.12.2020, 12:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk toplumyndaky işleriň ýagdaýyna bagyşlanan meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow çykyş edip, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň düzümleriniň maliýe-ykdysady ýagdaýy hem-de pudaklaryň hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň aragatnaşyk we ulag düzümleriniň bökdençsiz işini üpjün etmek, ýük daşalyşynyň we ýolagçy gatnadylmagynyň durnuklylygyny ýola goýmak, aragatnaşyk ulgamynyň kärhanalarynyň netijeli işini pugtalandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi.

Soňra “Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy A.Atamyradow “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçirilýän ýylda pudagyň düzümlerini köpugurly esasda ösdürmek, oňa häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaýyn çäreler, şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pudakda sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Şeýle hem şu döwürde agentlik tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, meýilleşdirilen çäreleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda edilýän tagallalar hem-de düzümleriň ösüş derejesini pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi.

Häzirki döwürde ýük daşamak işleriniň alnyp barlyşy yzygiderli kämilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, pudagyň ykdysady ýagdaýyny bellenilen derejede saklamaga hem-de işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga toplumlaýyn çäreler gönükdirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça agentligiň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak we önümçilige täzeçil iş usullaryny ornaşdyrmak ýerine ýetirilýän işleriň esasy ugry bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ulaglaryň ähli görnüşleri, şol sanda demir ýol ulaglary arkaly amala aşyrylýan işleriň ýagdaýyny degişli derejede saklamak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi we degişli tabşyryklary berdi.

Soňra “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýew ýolbaşçylyk edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy, degişli düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, olaryň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda aragatnaşyk we telekommunikasiýalar ulgamynyň edaralary tarapyndan döwlet Baştutanymyzyň degişli Karary bilen tassyklanylan “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipeleri çözmek boýunça maksadalaýyk işler amala aşyrylýar.

Elektron täjirçilik we internet marketing, elektron resminama dolanyşygy, aralykdan multimediýa okuwlary hyzmatlarynyň görnüşlerini giňeltmäge, ähli pudaklara öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmaga mümkinçilik berýän sanly telekommunikasiýa ulgamyny ösdürmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Munuň özi Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmegi üçin oňaýly şertleri döredýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ulgama geçmegiň wagty ýeten zerurlykdygyny hem-de ykdysadyýetde ähli işleri hil taýdan täze derejede guramaga we utgaşdyrmaga, pudaklarda bar bolan kuwwatdan has netijeli peýdalanmaga ýardam edýän täsirli guraldygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary, şol sanda telekommunikasiýa ulgamlaryny döretmek boýunça işleri dowam etmek barada görkezmeleri berdi.

Soňra “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň başlygy A.Haýytmuradow geçen döwürde pudagyň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylan giň gerimli işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda ulag düzüminiň yzygiderli ösdürilýändigi bellenildi. Munuň özi Türkmenistanyň yklymyň iň wajyp ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezi hökmünde ykrar edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň işini kämilleşdirmek, onuň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak wezipelerine aýratyn ähmiýet berilýär.

Soňky ýyllarda Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Hazar deňziniň üsti bilen ugradylýan üstaşyr ýükleriň bökdençsizligini üpjün etmekde möhüm orun eýeleýär. Aziýa sebitiniň ýurtlarynyň ýükleri demir ýol arkaly Hazaryň kenaryna gelip, bu ýerden deňziň üsti bilen goňşy ýurtlara tarap ugradylýar. Munuň özi ýurdumyzyň “deňiz derwezesiniň” tutuş sebitiň ýurtlary üçin ähmiýetli geçelge bolup durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Bu bolsa ýurdumyzyň ulag-logistika düzüminiň döwrebaplaşdyrylmagynyň, halkara üstaşyr geçelgelerini döretmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň oňyn netijeleridir.

Şeýle hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilýändigi bellenildi. “Balkan” gämi gurluşyk zawodynyň işi ýurdumyzyň söwda flotuny döwrebaplaşdyrmaga hem-de netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ulag toplumynyň düzümleriniň işiniň kämilleşdirilmegine, şol sanda deňiz portunyň kuwwatynyň artdyrylmagyna uly ähmiýet berilýändigini nygtady. Şeýlelikde, deňiz we derýa ulagyny, üstaşyr-logistika ulgamyny ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler hemişe gözegçilikde saklanmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Soňra “Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy D.Saburow ýolbaşçylyk edýän ulgamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu günlerde düzümiň öňünde durýan wezipeleriň birkemsiz ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilýändigi bellenildi. Şu maksatlar bilen, ugurdaş düzümleriň ählisini döwrebaplaşdyrmaga uly üns berilýär.

Diýarymyzyň raýat awiasiýasyny ösdürmek bilen baglylykda, häzirki döwrüň iň gowy tejribesini ornaşdyrmaga, edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmäge uly ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde hereket edýän howa menzilleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, pudaga häzirki zamanyň ösen tejribesini, sanly tehnologiýany ornaşdyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Munuň özi pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýar.

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň başlygy G.Akmämmedow ýolbaşçylyk edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, olaryň sazlaşykly işini üpjün etmek, bu ulgamyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça görülýän maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen, “Awtoulag kärhanalar birleşigi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň döredilendigi bellenildi.

Daşary ýurtlardan satyn alnan döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň we taksileriň ýurdumyza gelip gowuşmagy pudagyň işini mundan beýläk-de ösdürmekde we kämilleşdirmekde möhüm ädime öwrüldi.

Şeýlelikde, pudagyň düzümleýin edaralarynyň ählisini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça maksadalaýyk çäreler görülýär, agentligiň tehniki parky yzygiderli berkidilýär. Öz nobatynda, munuň özi paýtagtymyzda hem-de ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýolagçylara edilýän hyzmatyň medeniýetini we hilini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiziň agentligiň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň netijeliligini üpjün etmek maksady bilen, pudagyň işini hil taýdan täze derejä çykarmak boýunça mundan beýläk-de zerur çäreleri görjekdigini belledi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ulag-aragatnaşyk toplumynyň düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, onuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, pudaklaýyn agentlikleriň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, maýa goýumlarynyň meýilleşdirilen möçberlerini özleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu toplumyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, ugurdaş kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek, şol sanda öňdebaryjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly döwrebaplaşdyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden has doly peýdalanmagyň zerurdygyny nygtap, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maslahata gatnaşyjylara ýüzlenip hem-de ýokarda aýdylanlary jemläp, pudaklaýyn düzümleriň öňde goýlan wajyp wezipeleri çözmekliginiň möhümdigine ünsi çekdi.

Döwlet tarapyndan awtomobil, howa, suw we demir ýol ulaglary hem-de aragatnaşyk pudaklaryna, hususan-da, döwrebap deňiz portuny we sebitde iri howa menzilini gurmaga uly möçberde maýa goýumlary gönükdirildi. Şuny göz öňünde tutup, kärhanalaryň önümçilik netijeliligini we girdejilerini artdyrmak zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz bular barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň bu ulgamdaky kuwwatyndan netijeli peýdalanmak üçin multimodal logistikany ýola goýmak we üstaşyr gatnawlar üçin amatly şertleri döretmegiň möhümdigini nygtady we degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ulag-aragatnaşyk toplumyny dolandyrmakda we müşderilere hyzmatlary etmekde sanly ulgamy ornaşdyrmagy dowam etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýolagçy gatnatmak hem-de ýük daşamak meseleleri barada durup geçip, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly bu ugurdaky hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz telekommunikasiýalar ulgamyny ösdürmek meselesine geçip, halkara tejribesinden ugur alyp, ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyrmak, şol sanda internet hyzmatlarynyň giň halk köpçüligine elýeterli bolmagyny gazanmak wajypdyr diýip belledi.

Ýurdumyzda sanly ulgama geçmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini has-da güýçlendirmek, internet ulgamynyň göwrümini giňeltmek üçin zerur işleri geçirmek, maýa goýumlaryny giňden çekmek, sanly ykdysadyýeti dolandyrmak babatda ýaş alymlary, inženerleri we hünärmenleri taýýarlamak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem döwletara optiki-süýümli geçiriş ulgamlaryny artdyrmak boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz maslahaty dowam edip, suw ulagynda ýük daşamak hem-de ýolagçy gatnatmak babatda hyzmatlaryň sanawyny giňeltmegiň, müşderilere hyzmat etmekde sanly tehnologiýalary netijeli ulanmagyň hem-de üstaşyr we logistika kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini doly kuwwatynda ulanmak üçin zerur işleri geçirmegi, pudakda ýük dolanyşygyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi hem-de edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek arkaly girdejileri artdyrmagy tabşyrdy.

Raýat awiasiýasy barada aýdylanda bolsa, ýük howa gämilerini satyn almak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmek, üstaşyr mümkinçiliklerden has doly peýdalanmak, goşmaça hyzmatlary amala aşyrmak zerur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Balkanabat howa menziliniň uçuş-gonuş zolagynyň durkuny täzelemek boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer G.Müşşikowa hem-de Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewe ýüzlenip, döwrüň talabyna laýyklykda hem-de pudaklaýyn maksatnamalary gyşarnyksyz durmuşa geçirmek bilen baglylykda, maliýe-ykdysady ulgamyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, öňdebaryjy sanly tehnologiýalar esasynda bank ulgamynyň işini döwrebaplaşdyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine öňde goýlan möhüm hem-de jogapkärli wezipeleri çözmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

08.12.2020, 05:12

8 декабря 2020 года, ВКС

     8 декабря 2020 года состоялось 28-е заседание Рабочей группы по работе с МСЭ при Комиссии РСС по координации международного сотрудничества в режиме видеоконференцсвязи.

        Открыл заседание Председатель Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС Минкин Владимир Маркович.

 В работе 28-го заседания Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС приняли участие представители Администраций связи РСС: Азербайджанской Республики, Республики Армении, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Исполнительного комитета РСС.

        В заседании также приняли участие Советник 13-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т Куракова Татьяна и координатор программ Регионального отделения МСЭ для региона СНГ Фарид Нахли.

       В повестку дня 28-го заседания РГ МСЭ при КМС были включены следующие вопросы:

– О подготовке АС РСС к Всемирной ассамблее по стандартизации МСЭ 2022 года (ВАСЭ-20);

– О подготовке АС РСС к Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2021 года (ВКРЭ-21);

– О реализации Региональных инициатив Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2017 года (ВКРЭ-17);

– О подготовке Региональных инициатив к Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2021 года (ВКРЭ-21);

– О подготовке АС РСС к участию в Региональном Форуме МСЭ по развитию для стран СНГ (РФР-СНГ, 14-15 декабря 2020 года);

– О согласовании времени проведения межрегиональных координационных собраний МСЭ;

– О месте, времени проведения и повестке дня 29-го заседания Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС.

    Заседание прошло в конструктивной деловой обстановке. Были приняты соответствующие решения по актуальным вопросам повестки дня.

       Завершая 28-е заседание Рабочей группы по работе с МСЭ при КМС Председатель РГ МСЭ Минкин Владимир Маркович и участники заседания поблагодарили Исполнительный комитет РСС за проделанную работу, а также пожелали всем крепкого здоровья и успехов в реализации всех принятых решений в это сложное время.

08.12.2020, 03:12

Şu gün 2020-nji ýylyň 23 – 27-nji noýabr aralygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen maglumat telekommunikasiýa ulgamynda «Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi. Bu bäsleşik saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag we kommunikasiýa, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik, akylly şäher ýaly 7 ugur boýunça geçirildi.

Eminler toparynyň çykaran netijesi esasynda bäsleşigiň her bir ugry boýunça bir sany birinji, iki sany ikinji we üç sany üçünji orun kesgitlenildi.

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşyjylaryň şu taslamalary 1-nji orna mynasyp boldy:

 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Ruslan Hasanow - «Saglygy goraýyş» ugry boýunça «Raýatlar we lukmanlar üçin elektron saglyk ulgamy» atly işi;
 • Tapylgysyz mahabat HJ-niň hünärmeni Ogulnyýaz Orazbaýewa - «Ylym we bilim» ugry boýunça ««Germew» onlaýn Türkmençe» atly işi;
 • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň mugallymy Daniýar Ismailow - «Senagat» ugry boýunça «Elektro montaž, prinsipial shemalaryny dürli programmalaryň kömegi bilen redaktirläp, taýýarlamak hem-de buýrujynyň islegine görä täze görnüşli shemalaryň taslamasyny durmuşa geçirmek» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy Döwlet Saryýew - «Ulag we kommunikasiýa» ugry boýunça «Pudagara elektron resminama dolandyryş ulgamy» atly işi;
 • Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp okadýan 89-njy orta mekdebiniň okuwçysy Abdylla Amangeldiýew - «Hyzmatlar ulgamy» ugry boýunça «Daşky tor suw geçirjileriň gurluşygynyň 22 ýygyndysynyň programmasy (Smeta hasabaty)» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 1-nji kurs talyby Öwezberdi Kakajanow - «Kiçi we orta telekeçilik» ugry boýunça «Elektrik we elektron oýunjaklar» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3-nji kurs talyby Aşyrbaýew Jasurbek - «Akylly şäher» ugry boýunça «Speech to Text» atly işi. Bu programanyň esasy maksady sesi ýazga öwürmek. Programma emeli aňyň düzüm bölekleri bolan «machine learning» bilen işleýär».

Bäsleşikde birinji orna mynasyp bolan bu ýaşlar «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan diplom hem-de gymmatly bahaly baýraklar bilen sylaglanyldy.


«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi | Tehnologiýa (turkmenportal.com)

05.12.2020, 04:12

Şu gün, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäginde «Türkmenaragatnaşyk» agentligi onlaýn habarlaşmaklyk üçin niýetlenilen Tmchat  atly täze milli messenger programmasyny  hödürledi.

«Türkmentelekom» elektroaragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen milli messenger programmasy Android we IOS platformalary üçin elýeterli bolar. Bu programmany Play Market  bilen Appstore-dan ýükläp alyp bolar.

Programmada hasaba alyş telefon belgisi arkaly amala aşyrylýar.

Tmchat programmasynda şu aşakdaky aýratynlyklar bar:

 • tekst habarlaryny ibermeklik;
 • ses we wideo jaňlaryny ibermeklik;
 • suratlar alyşmaklyk;
 • toparlaýyn söhbetdeşlik.

Programma ulanyjylara peýdalanmaklyk üçin mugt berilýär.


Tmchat atly milli messenjer programmasynyň tanyşdyrylyşy boldy | Tehnologiýa (turkmenportal.com)

05.12.2020, 03:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň möhüm meselelerine garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 11 aýynda jemi içerki önümiň 5,8 göterim artandygy habar berildi.

Hasabat döwründe, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4 göterim artdy.

Şol döwürde, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, bölek-satuw haryt dolanyşygy 18 göterim artdy.

2020-nji ýylyň 11 aýynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 110,4 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 89,6 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,3 göterim ýokarlandy.

Wise-premýer «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynyň» çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň gözegçilik edýän edaralarynyň işini talabalaýyk guramagynyň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylmagy göz öňünde tutulan meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegini gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezip, bu mesele boýunça anyk teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz hususylaşdyrmagyň, senagatlaşdyrmagyň, sanly ulgama geçmegiň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmagyň ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerdigini nygtap, pudaklarda bu ugurda göz öňünde tutulan işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişini hemişe üns merkezinde saklamagy talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz ýylyň ahyryna çenli bellenen ähli desgalaryň gurluşygynyň tamamlanmalydygyny aýdyp, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalaryň gurluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz bu resminama Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde gutarnykly serediljekdigini belläp, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.

Hasabat döwründe nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak boýunça meýilnama 100,6 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 102,1 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 103,9 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy bolsa 105,4 göterim berjaý edildi. Şeýle hem tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 100,4 göterim, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermegiň meýilnamasy 100,2 göterim ýerine ýetirildi. Suwuklandyrylan gazyň öndürilişiniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 122,4 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürilmeginiň hem-de onuň işiniň kämilleşdirilmeginiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz topluma degişli kärhanalaryň kuwwatlyklaryny doly herekete girizmegiň, tebigy gazyň daşary ýurtlara ugradylýan mukdaryny artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Nebitgaz toplumyna maýa goýumlary çekmek, nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işleýän täze kärhanalary gurmak babatda wise-premýere degişli tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy hem-de ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny seljermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag-aragatnaşyk ulgamyna degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de gurluşyk we senagat, energetika toplumynda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde hem-de paýtagtymyzda durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe ulag-aragatnaşyk toplumynyň düzümleriniň önümçilik meýilnamasy 119,4 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 102 göterime, “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça gazanylan ösüş 107,4 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 111,2 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça ösüş 108,5 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça-da degişli işleriň dowam etdirilendigi barada habar berildi.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary boýunça ýük hem-de ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasy degişlilikde, 113,6 göterime we 100,5 göterime deň boldy.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda gurluşyk we senagat toplumynda önüm öndürmegiň hem-de hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüşiniň 120,9 göterime barabar bolandygy, şeýlelikde, meýilnamanyň 117,2 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň umumy möçberiniň ösüşi 107,4 göterime deň boldy we meýilnama 109 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmegiň hem-de ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104,1 göterim berjaý edildi. Şunlukda, ösüş 107,2 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça önüm öndürmek, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 119,8 göterim berjaý edildi. Şunda ösüş 133,8 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe elektroenergiýany öndürmegiň ösüşi 120 göterime barabar bolup, meýilnama 106,6 göterim ýerine ýetirildi.

Şu ýylyň on bir aýynda “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 133,3 göterime deň boldy. Şunda ösüş 155,9 göterime deň boldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 117,2 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ulgama geçmegi döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitläp, sanlylaşdyrmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilişini işjeňleşdirmek babatda wise-premýere tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz gurluşyk toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri gysga möhletde durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze iş orunlarynyň döredilmeginiň, sanly ulgama tiz wagtda geçilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Telekeçilik işiniň giňeldilmeginiň, ýokary öndürijilikli enjamlar hem-de täzeçil tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze gurluşyk we tehnologiýa kompaniýalaryň hem-de firmalaryň döredilmegi zerurdyr.

Şeýle hem milli Liderimiz gurluşyk serişdeleriniň önümçiligini artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde özümize bagly bolmadyk kynçylyklaryň bardygyna garamazdan, ýurdumyzda halkalaýyn energiýa ulgamynyň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi. Şeýle hem gurluşyk pudagyna maýa goýum serişdelerini çekmek boýunça anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynda, telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasabat döwründe haryt dolanyşygynyň mukdary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 106 göterime deň boldy. Şeýlelikde, önümçiligiň ösüşi 117,7 göterime barabar boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň, şol sanda nah ýüplügiň we nah matalaryň öndürilişi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, degişlilikde, 104,9 göterime we 101,4 göterime deň boldy. Tikin we trikotaž önümleriň önümçiligi 118,3 göterime, gön önümleriniň öndürilişi bolsa 105,6 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça haly önümleriniň önümçilik meýilnamasy 111,7 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda birža söwdalarynyň jemi 257-si geçirildi. 26 müň 83 şertnama hasaba alyndy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, girdejiniň ösüşi 105,5 göterime barabar boldy.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 103 göterime deň boldy. Hasabat döwründe sergileriň 6-sy we wideoaragatnaşyk arkaly 29 maslahat geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda oba hojalyk hem-de azyk önümleriniň önümçiliginiň ösüşi 137,4 göterime, senagat önümleriniň ösüşi bolsa 108 göterime deň boldy.

Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasynyň birinji synp okuwçylary üçin tehniki häsiýetleri boýunça dünýä ölçeglerine gabat gelýän kompýuterleri öndürendigini habar berdi. Onda bar bolan programmalar türkmen, rus we iňlis dillerinde birnäçe okuw maksatnamalaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Munuň özi okuw sapaklaryny sanlylaşdyrmak işine kärhananyň goşandy bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmegiň mukdaryny mundan beýläk-de artdyrmak babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz telekeçiligi höweslendirmek maksady bilen, ykdysadyýetimiziň hususy pudagyna döwlet goldawyny, kiçi we orta telekeçiligi, hususan-da, syýahatçylyk ulgamy boýunça iş alyp barýan kärhanalary ösdürmäge maliýe hem-de maddy-enjamlaýyn goldawyny bermek boýunça nobatdaky çäreleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Şu günler, aýratyn-da, baýramçylyk günlerinde Diýarymyzyň bazarlarynyň we dükanlarynyň dürli harytlar hem-de önümler bilen üpjünçiligi yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýerine ýetirýän işleriniň depginini ýokarlandyrmak we olara mundan beýläk-de degişli goldaw bermek babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Ýurdumyzyň eksport ugurly önümleriniň mukdaryny ýokarlandyrmak, daşary ýurtlarda olaryň mahabatyny işjeňleşdirmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz täze ýokary öndürijilikli hem-de innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, öz-özüni maliýeleşdirmäge, birnäçe pudaklaryň ösüşi bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge ukyply iri tehnologiýa kompaniýalarynyň we firmalarynyň döredilmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz kompýuter önümçiligi ýaly ýurdumyz üçin täze pudagyň döredilmegi Türkmenistanda sanlylaşdyrmak ulgamyny işjeňleşdirmekde we ykdysadyýetimiziň maglumat tehnologiýalaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmakda aýratyn möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň bilim ulgamynda alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasynyň elektron senagatyny ösdürmäge döwrebap derejede çemeleşmegini işi guramagyň möhüm wezipeleriniň biridigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer M.Geldinyýazowa birinji synp okuwçylaryna täze kompýuterleri Täze ýyl sowgady hökmünde dabaraly ýagdaýda gowşurmagy guramagy tabşyrdy.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa çagyryldy.

Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermek bilen, şu döwürde dürli medeni çäreleriň, şol sanda sergileriň, döredijilik bäsleşikleriniň, duşuşyklaryň, aýdym-sazly dabaralaryň, maglumat-düşündiriş işleriniň we durmuş-medeni maksatly desgalaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli beýleki çäreleriň geçirilendigini habar berdi.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, teleradioýaýlymlarda, ministrlikleriň we medeniýet ulgamyna degişli düzümleriň internet saýtlarynyň sahypalarynda eziz Diýarymyzyň ýeten derejesini, ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri beýan etmek işleri yzygiderli dowam edýär. Medeniýet ministrliginiň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň daşary ýurtly kärdeşleri bilen onlaýn tertipde birnäçe duşuşyklary guraldy.

Türkmen halkynyň halk döredijiligini, nakyllaryny, milletiň däp-dessurlary hakyndaky maglumatlary ylmy taýdan öwrenmek nukdaýnazaryndan ýygnamak maksady bilen, hünärmenleriň ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlary guraldy.

Ýylyň başyndan bäri, Türkmen döwlet neşirýat gullugynda kitap önümleriniň önümçiligi boýunça meýilnama 105,2 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, degişli edaralaryň işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine, olara häzirki zaman sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna, ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz milli žurnalistikanyň, hususan-da, teleýaýlymlaryň işiniň hilini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Teleýaýlymlarda Diýarymyzda durmuşa geçirilýän işleri beýan etmek, täze, gyzykly gepleşikleri taýýarlamak üçin döwrebap usullar ulanylmalydyr. Ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagynyň ähmiýetiniň düşündirilmegine zerur üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň sebitiň hem-de dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklary pugtalandyrmagy, dürli ýurtlaryň medeniýet we sungat işgärleri bilen dostluk gatnaşyklary ösdürmegi boýunça wezipeleri kesgitläp, bu ugurda zerur işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesiniň hormatyna meýilleşdiriljek çäreleriň maksatnamasyny taýýarlamak möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň taryhyny, durmuşa geçirýän oňyn syýasatyny we berkarar döwletimiziň ösüş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini giňden beýan edýän telegepleşikler hem-de makalalar taýýarlanylmalydyr. Milli Liderimiz bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow arassaçylyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerinde, ýurdumyzda ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen geçirilýän çärelerde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň mümkinçilikleriniň doly peýdalanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” kesgitlenen wezipelere laýyklykda, milli bilim, saglygy goraýyş, ylym we sport ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň mekdep okuwçylary hem-de talyplary döwlet we halkara derejedäki olimpiadalarda baýrakly orunlara mynasyp boldular. Munuň özi Diýarymyzyň abraýynyň has-da belende galmagyna ýardam etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça halkara guramalaryň wekilleri bilen bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça dürli onlaýn gepleşikleri geçirildi.

Ylymlar akademiýasy tarapyndan ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy işleriň geçirilişine gözegçilik amala aşyrylýar. Ylymlar güni mynasybetli sanly wideoaragatnaşyk arkaly dünýäniň 22 döwletinden alymlaryň gatnaşmagynda halkara ylmy maslahat geçirildi.

Şu ýylyň on bir aýynyň dowamynda saglygy goraýyş ulgamynda ugurdaş sagaldyş-anyklaýyş merkezleri, hassahanalary, şypahanalary gurmak, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň halkara guramalar hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen onlaýn maslahatlary geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, 10-njy oktýabrda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi.

Aşgabat şäherinde Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş we Estetiki merkezleriniň täze binalary, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda döwrebap “Bagabat” şypahanasy hem-de Ahal welaýat Ýokanç keseller hassahanasy ulanylmaga berildi.

Diýarymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş, awtomobil sporty we welotrek boýunça ýurdumyzyň çempionatlary geçirildi.

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar, okuw maslahatlary, döredijilik bäsleşikleri, köpçülikleýin bedenterbiýe we sport çäreleri, sergiler, aýdym-sazly dabaralar guraldy.

Ýaş nesle bilim bermek we hünär öwretmek, bilim ulgamyny halkara derejesine çykarmak hem-de sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden işjeň peýdalanmak babatda öňde goýlan möhüm wezipelerden ugur alnyp, “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlaryna degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürläp, işlenip taýýarlanylan konsepsiýanyň innowasion tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna we okatmagyň usullarynyň kämilleşdirilmegine, ylmyň bu ulgamlaryndan baş çykarýan ýaş nesli terbiýelemek, degişli ylmy-barlaglary geçirmek üçin amatly şertleriň döredilmegine ýardam etjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ýokary depginde ösdürmegiň hem-de düýpli özgertmegiň wajypdygyny nygtady. Şunda iň gowy milli we halkara tejribäni nazara almak bilen, olaryň maddy-enjamlaýyn we ylmy-usulyýet binýadynyň kämilleşdirilmegine aýratyn üns berilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere bu möhüm ulgamlary mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz bu ugurda wajyp wezipeleri kesgitläp, desgalaryň gurluşygynyň barşyna, gözegçilik edýän pudaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilmegine, döwrebap sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna hem-de orta we ýokary okuw mekdeplerinde geçirilýän okuw-terbiýeçilik işine gözegçiligi güýçlendirmek barada görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň ýokary depgininiň ösüp gelýän ýaş nesle bilim bermegiň we terbiýelemegiň usullarynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini, ýaş hünärmenleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny talap edýändigini belläp, “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” taslamasyny makullady.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi hem-de bellenen wezipeleri netijeli çözmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat bermek bilen, gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada habar berdi. Tutuş obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüşi 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 105,4 göterime deň boldy.

Bu görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,4 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,3 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,9 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 144 göterim ýerine ýetirildi.

Şu günler welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär. Ak ekin meýdanlarynda ösüş suwy, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri guramaçylykly barýar.

Obasenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň çäklerinde, önümçilige häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky Kararyna laýyklykda, oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasy döredildi. Şunuň bilen baglylykda, şu günler täze şertlerde işlemäge we bu ýer gaznasyndan 2021-nji ýyldan başlap gowaça, bugdaý we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin ýer böleklerini almaga isleg bildirýän hususy önüm öndürijileri hasaba almak işi dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz şu günler bugdaýyň, gowaçanyň, şalynyň, gök we beýleki ekinleriň geljekki bol hasyly ugrunda zerur işleriň alnyp barylýandygyny belläp, oba hojalygynda möwsümleýin agrotehniki çäreleri, aýratyn-da, suw akabalaryny arassalamak boýunça geçirilýän işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilişini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, suw serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagy, Garagum sährasynda döwrebap ekologiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly meselelere aýratyn üns berilmelidigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda, Daşary işler ministrliginiň ýanwar — noýabr aýlarynda alyp baran işiniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynda resmi sapar bilen boldy, onlaýn görnüşde geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde we Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda wideoýüzlenmeler bilen çykyş etdi.

Sentýabr aýynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy.

Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistana daşary ýurt wekiliýetleriniň 42-si geldi. Şol döwürde ýurdumyzyň wekiliýetleriniň 87-si daşary ýurtlara iberildi.

Göni wideoaragatnaşyk arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň we gepleşikleriň 1013-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadynyň üsti gol çekilen resminamalaryň 95-si bilen ýetirildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Hasabat döwründe bu ugurda duşuşyklaryň 43-si, şol sanda onlaýn görnüşde 36-sy geçirildi.

Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar. Geçen on bir aýyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ikitaraplaýyn hökümetara toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň mejlisleriniň birnäçesi guraldy. Daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki işewürler forumlary geçirildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaralara, şol sanda 12-nji dekabrda Aşgabatda geçiriljek “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli çäreleriň görülýändigi aýdyldy. Maslahatyň maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere, daşary işler ministrine Garaşsyz Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahata we beýleki çärelere hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz geljek ýyl üçin halkara çäreleriň, maslahatlaryň we duşuşyklaryň, ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlara saparlarynyň hem-de daşary ýurt döwletleriniň wekiliýetleriniň Türkmenistana saparlarynyň meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga girişmegi, şonuň bilen baglylykda, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy göz öňünde tutmagy tabşyrdy. Milli Liderimiz bu resminamalara şu ýylyň ahyrynda garaljakdygyny belledi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de Daşary işler ministrliginiň daşary ýurtlardaky düzümleriniň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesine gol çekdi.

Şolaryň hatarynda «Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy boýunça maksatnamalary, meýilnamalary we strategiýany tassyklamak hakyndaky», «Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasynda döredilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparlaryň Türkmen bölekleriniň işi hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakyndaky» Kararlar bar.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem ýurdumyzyň BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilini bellemek, Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Hyrat we Mazary-Şarif şäherleri) konsullyklaryny Baş konsullyklara öwürmek hakyndaky, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň meseleleri hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Milli Liderimiz bu resminamalara gol çekip, olary wise-premýere, daşary işler ministrine elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa milli parlamentiň täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we ozal bar bolanlaryny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada maglumat berdi.

Milli parlamentiň maslahatlarynyň dördüsiniň dowamynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 57-si we Mejlisiň Kararlarynyň 42-si kabul edildi.

Bu resminamalar durmuş-ykdysady syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, sanly tehnologiýalaryň hem-de elektron resminama dolanyşygynyň ornaşdyrylmagyna, bedenterbiýe we sport ulgamynyň, daşary syýasatyň, daşky gurşawy goramagyň hukuk esaslarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir.

Halk Maslahatynyň çözgütlerinden gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda” hem-de “Saýlaw kodeksine üýtgetmeleri girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi.

Mejlisde parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň we dünýäniň ösen kanun çykaryjylyk tejribesini öwrenmegiň, abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde, şu ýylyň başyndan bäri jemi 17 duşuşyk geçirildi. Şolaryň 10-sy sanly wideoaragatnaşyk arkaly guraldy. Mejlisiň wekilleri iş maslahatlarynyň 115-sine gatnaşdylar. Şolaryň 66-sy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Mejlisiň wekiliýeti sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň nobatdaky maslahatyna we GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň 51-nji umumy maslahatyna gatnaşdy.

Deputatlar iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, öz saýlaw okruglarynda, daýhan birleşiklerinde, edaralarda, okuw mekdeplerinde hem-de kärhanalarda milli Liderimiziň içeri we daşary syýasatynyň mazmuny hem-de ähmiýeti, Bitaraplyk derejesiniň eýeleýän orny, Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň jemgyýetini mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak, milli däp-dessurlarymyzy saklamak boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetine bagyşlanan wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm wezipelerini we halkara hukuk tejribesiniň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara alyp, ýurdumyzyň kämilleşdirilýän kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça yzygiderli alyp barýan işleriniň ähmiýetini belledi.

Döwlet Baştutanymyz deputatlaryň özygtyýarlyklaryny netijeli durmuşa geçirmekleriniň, Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri guramaga işjeň gatnaşmaklarynyň, Halk Maslahatynyň çözgütlerini düşündirmek bilen baglanyşykly wagyz-nesihat işlerini guramaklarynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň bu ulgamda häzirki zaman tehnologiýalaryny hem-de öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňde goýan wezipelerini öz wagtynda hem-de takyk ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň ýörelgelerine we maksatlaryna berk eýermegiň wajypdygyny belledi hem-de wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz mejlisi dowam edip, şu ýylyň on bir aýynda ykdysadyýetiň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerini jemledi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, şol netijeler Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň bitaraplyk, parahatçylygy söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna berk eýermek esasynda amala aşyrylýandygyny görkezýär.

Ykdysadyýetde, öňküsi ýaly, ýokary ösüş depgini saklanyp galýar. Hasabat döwründe, halk hojalygymyzyň ähli pudaklarynda diýen ýaly, bellenen tabşyrygyň çäklerinde önümçiligiň ösüşi üpjün edildi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri artdy. Önümçilik we ýaşaýyş-durmuş maksatly köp sanly desgalar gurlup, ulanylmaga berildi.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, häzirki döwür sazlaşygy bozmazdan, ykdysadyýetimizi işjeň ösdürmek üçin gyssagly çäreleri görmegi talap edýär diýip nygtady. Şoňa görä-de, dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän her hili üýtgeşmelere garamazdan, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmelidiris. Şu ýyl gazanylan gowy netijeleri ýylyň ahyryna çenli saklap, geljek ýylda ony has-da artdyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Indi ýylyň ahyryna çenli hem az wagt galdy. Şoňa görä-de, galan döwrüň içinde şu ýyly gowy netijeler bilen tamamlap, täze — 2021-nji ýyla ynamly gadam basmak üçin köp meseleleri çözmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýene-de bir kitaby ýazyp, tamamlandygyny aýtdy. Bu kitap «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyryldy. 1995-nji ýylyň 27-nji dekabrynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegi Garaşsyz ýurdumyz üçin saýlap alan ösüş ýolumyzy kesgitledi. Biz ony «hemişelik Bitaraplyk» diýip atlandyrdyk diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy parahatçylygy söýmek, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, özygtyýarlygyny, çäkleriniň bitewüligini hormatlamak ýaly, milli aýratynlygymyzyň ajaýyp taraplaryny öz içine alýar.

Halkara harby bileleşiklere we şertnamalara gatnaşmazlygy, dini garaýyşlary hormatlamagy, açyklygy hem-de öz taryhynyň bütin dowamynda emele gelen iň bir kyn meseleleri hem gepleşikler arkaly çözmäge taýýardygyny aňladýar.

Biz bu ýoly, ilkinji nobatda, öz milli bähbitlerimizden ugur alyp saýlap aldyk. Şonuň bilen birlikde, Ýer ýüzüniň ähli doganlyk halklarynyň bähbitlerini göz öňünde tutduk. Ähli halklaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmäge we belent hem-de ajaýyp işi durmuşa geçirmäge çalyşýandygymyzy beýan etmek isledik diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Häzirki döwürde biz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza esaslanyp, dünýäniň ähli döwletleri bilen üstünlikli amala aşyrýan özara bähbitli, parahatçylyk söýüji we dostlukly gatnaşyklarymyzyň ykdysadyýetimizi berkitmäge, Garaşsyz türkmen döwletiniň Ýer ýüzündäki abraý-mertebesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berendigini görýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Men bu aýdylanlaryň ählisini şol kitapda beýan etmäge, türkmen Bitaraplygynyň milli köklerini, taryhy ähmiýetini açmaga çalyşdym diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Häzirki döwrüň örän möhüm wezipelerini çözmekde biziň döwletimiziň halkara hukuk ýagdaýynyň ornuny görkezmegi maksat edindim. Ähli ýurtlary birleşdirmäge gönükdirilen işleri mundan beýläk-de amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini hemmetaraplaýyn seljerdim. Bu kitap parahatçylygyň, ösüşiň we bütin adamzadyň ýagty geljeginiň hatyrasyna halklary birleşdirýän ideýalaryň mizemez ähmiýetini okyjylara açyp görkezýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz täze kitabyň gyzykly we peýdaly boljakdygyna ynam bildirip, bu eseriň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramyna sowgat boljakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa, wise-premýer M.Mämmedowa hem-de hökümet Baştutanynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa ýüzlenip, olaryň Bitaraplyk baýramyna çenli galan wagtyň içinde bu kitabyň tanyşdyryş dabarasyny geçirip biljekdiklerini aýtdy. Olar bu kitaby mejlisden soň alarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25331&cat19


04.12.2020, 07:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obasenagat toplumynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen baglanyşykly hem-de döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meseleler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny açyp, ilki bilen göni aragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy çagyrdy. Häkim häzirki döwürde paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şäher düzümlerini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýyladyş ulgamynyň degişli ulanyş ýagdaýyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. Şeýle hem Diýarymyzyň baş şäherinde bina edilýän dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň depginleri hakynda habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň çözgüdine oýlanyşykly we toplumlaýyn hem-de uzakmöhletleýin esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belledi. Paýtagtymyz özüniň ýokary derejesine laýyklykda nusgalyk derejede bolmalydyr, munuň özi, ilkinji nobatda, adamlaryň durmuşy üçin amatly şertleri döretmek bilen baglanyşyklydyr.

Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň hem-de saglygy goraýyş edaralarynyň ýyladyş ulgamynyň işini, şeýle hem paýtagtymyzyň energiýa we tebigy gaz üpjünçiligini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştanymyz şäheriň inženerçilik-tehniki ulgamynyň bökdençsiz hereketini üpjün etmegi tabşyryp, paýtagtymyzyň jemagat hojalygy gullugynyň hem-de edara ediş düzümleriniň işine öňdebaryjy sanly tehnologiýalary we täzeçil usullaryň işjeň ornaşdyrylmalydygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň ekologiýa abadançylygy barada aýtmak bilen, gök zolaklary döretmek we ekilen bag nahallaryna degişli ideg işlerini guramak maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet bermek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz geljek ýylda ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram ediljekdigini belläp, bu şanly sene mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň bellenilen möhletinde tamamlanmagy we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz gurulýan desgalaryň ak mermerli Aşgabadyň häzirki zaman binagärlik keşbi bilen sazlaşmalydygyny we oňa özboluşly döwrebap binagärlik öwüşginini çaýmalydygyny belledi. Paýtagtymyzyň gurulmagy meýilleşdirilýän desgalarynyň taslamalary taýýarlananda ýaşaýyş-durmuş, ýol-ulag, inženerçilik-tehniki düzümler we gök zolaklar göz öňünde tutulmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häkime ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl baýramy mynasybetli guramaçylyk meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowyň hasabaty diňlenildi. Häkim sebitde alnyp barylýan işeriň ýagdaýy, galan pagta hasylyny ýygnamak, güýzlük ak ekinlere ideg etmek boýunça ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetrilýän işler, ýerleri we tehnikany nobatdaky ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen birlikde, ilaty ýylylyk, gaz we elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler, Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen welaýatlaryň durmuş düzümlerini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň meselelerini çözmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebitiň oba hojalyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmagynyň, obasenagat toplumynda ylmy taýdan esaslanlandyrylan serişde tygşytlaýjy tehnologiýalaryň netijeli herekete girizilmeginiň, şol sanda suwdan rejeli peýdalanmagyň usullarynyň, bu pudakda öňdebaryjy dünýä tejribesiniň ulanylmagynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk bolçulygyny berkitmek maksady bilen, güýzlük bugdaýa edilýän ideg işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamalydygyny belledi. Şeýle hem ösdürilip ýetişdirilen güýzlük ekinleriň, ýeralmanyň we beýleki azyk önümleriniň gysga möhletde ýygnalyp alynmagyna üns berilmelidir. Milli Liderimiz geljek ýylyň hasyly üçin gök ekinleriň meýdanlaryny giňeltmek, ilatyň gök önümlere bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak babatda häkime birnäç anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň öňünde onuň mümkinçiliklerini doly amala aşyrmaga, milli ykdysadyýetmiziň binýatlaýyn pudagyny hil taýdan täze derejelere çykarmaga gönükdirilen wajyp hem-de jogapkärli wezipeleriň durýandygyna ünsi çekdi.

Pudagyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, ýerleriň suwaryş ýagdaýyny gowulandyrmak hem-de hasyllylygyny artdyrmak, bazar ganaşyklarynyň gurallarynyň netijeli ornaşdyrmak hem-de telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek wezipeleri möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerinden ugur alyp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri işjeň durmuşa geçirmek, daşary ýurtlaryň ösen tejribesini önümçilige ornaşdyrmak, pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar.

Ýerden rejeli we netijeli peýdalanmak türkmen halkyna mahsus ýörelgedir diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Daýhanlara ýer bölekleriniň uzakmöhletleýin esasda berilmegi olaryň öz zähmetiniň netijelerine bolan gyzyklanmalarynyň ýokarlanmagyny we täze iş orunlarynyň döredilmegini şertlendirer.

Ýere ýokary jogapkärçilik duýgusy bilen çemeleşmek ýer eýeleriniň hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullaryny ulanmagy, bol hasyl almak maksady bilen, ekerançylyga täzeçil usullaryň onaşdyrylmagy üçin zerur şertleri üpjün eder.

Munuň özi oba zähmetkeşleriniň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny we umuman, milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagyny şertlendirer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem häkime ýerleri, oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki enjamlary ýaz ekişine öz wagtynda taýýarlamak, welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen bag nahallarynyň ekişini doly möçberde geçirmek babatda degişli görkezmeler berildi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş maksatly binalaryň ýylylyk bilen üpjünçiligi hem-de sebitiň durmuş ulgamyna degişli düzümleriň sazlaşykly hereketi, Täze ýyl baýramyna taýýarlyk babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Desgalaryň gurluşyklaryny, şol sanda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň gurluşygynyň öz wagtynda tamamlanmagy, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasynda” kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda anyk görkezmeler berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew göni aragatnaşykda ýurdumyzyň günbatar sebitiniň oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýerleri, tehnikany geljek ýylyň hasyly üçin ýaz ekişine taýýarlamak işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Şeýle hem gyş möwsüminiň gelmegi bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň, saglygy goraýyş edaralarynyň ýyladyş ulgamlaryny degişli ulanyş ýagdaýynda saklamak, ilaty elektrik energiýasy we gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi. Şunuň bilen birlikde, Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde gurulýan desgalarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň ähimiýeti barada aýdyp, oba hojalyk önümçiligini artdyrmak üçin welaýatyň bar bolan mümkinçilikleriniň doly amala aşyrylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz meýdan işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň, galan pagta hasylyny gyssagly ýygnap almagyň, güýzlük ak ekinlere ideg edilende, agrotehniki çäreleriň we talaplaryň berk berjaý edilmeginiň zerurdygyny belledi. Munuň özi geljek ýylda bol hasyl almagyň möhüm şerti bolup durýar.

Güýzlük ýeralmanyň, gök, bakja ekinleriniň we gant şugundyrynyň hasylyny gysga möhletde ýygnap almak ugrunda zerur tagallalar edilmelidir. Döwlet Baştuanymyz ilaty ter azyk önümleri bilen üpjün etmek üçin sebitde bar bolan mümkinçilikleriň doly peýdalanylmalydygyny belledi hem-de ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek boýunça häkime zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda-da oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri işjeňleşdirmek, hojalygy dolandyrmagyň täze usullaryny ornaşdyrmak, pudakda döwlete degişli bolmadyk ulgamyň paýyny artdyrmak, öňdebaryjy kärendeçilere goldaw bermek zerur bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Bu ugurda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, hususy önüm öndürijilere ýer böleklerini uzakmöhletleýin esasda bermek çözgütleri hut şu ugra gönükdirilendir.

Oba zähmetkeşlerine goldaw bermegiň netijeli usuly ýer serişdelerini rejeli peýdalanmagyň, häzirki zamanyň ösen ylmynyň özleşdirlmeginiň, milli we dünýä tejribesiniň giňden ulanylmagynyň, aýratyn-da, suw tygşytlaýjy suwaryş tehnologiýalarynyň ulanylmagynyň kepili bolup durýar. Milli Liderimiz munuň ýerleriň medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna hem-de ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine ýardam berýädigini belledi.

Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary degişli ulanyş ýagdaýynda saklamak hem-de daýhanlaryň öndürijilikli zähmeti üçin zerur şertleri döretmek boýunça alym-agronomlaryň tekliplerini berjaý etmek arkaly ýaz ekişine degişli derejede taýýarlyk görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen köpçülikleýin bag ekmek işleriniň çäklerinde bag nahallaryny oturtmak işleriniň kesgitlenen möhletde tamamlanylmalydygyna ünsi çekdi.

Welaýatda durmuş we beýleki makastly desgalaryň gurlugygy, sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň ýylylyk, ilatyň elektrik energiýa we tebigy gaz bilen üpjünçiligi, “Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” ýerine ýetirilişi bilen gyzyklanyp, döwlet Baştutanymyz bu işleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şeýle hem Täze ýyl baýramyna ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda häkime anyk tabşyryklar berildi.

Sanly wideoaragatnaşyk boýunça iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, howanyň sowamagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, çagalar baglarynyň, mekdepleriň we lukmançylyk edaralarynyň ýylylygyny bökdençsiz üpjün etmek, elektrik energiýa, gaz we suw üpjünçilik ulgamlarynyň ygtybarly işini ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde gurulýan önümçilik we medeni-durmuş maksatly möhüm desgalaryň gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada-da habar berildi.

Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, pagta ýygymynyň netijeliligini artdyrmak we güýzlük ak ekinlere ideg etmek hem-de ekerançylyk meýdanlarynda agrotehniki çäreleri guramaçylykly geçirmek bilen baglanyşykly maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, öňde boljak ýaz ekişine taýýarlyk işleri hemmetaraplaýn esasda alny barylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gyş möwsüminiň gelmegi bilen, ýaşaýyş jaýlarynda, okuw mekdeplerinde we beýleki durmuş ulgamyna degişli düzümlerde ýyladyş ulgamynyň ygtybarly işiniň üpjün edilişini, elektrik energiýa we gaz bilen ygtybarly üpjünçiligiň hemişe gözegçilikde saklanylmalydyny belledi.

Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, welaýatda alnyp barylýan işler yzygiderli häsiýete eýe bolmalydyr hem-de anyk netije bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda demirgazyk welaýatyň häkimine anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, oba hojalygynda durmuşa geçirilýän özgertmeleri işjeňleşdirmegiň, hususy önüm öndürijileri pudaga giňden çekmegiň we dünýäniň öňdebaryjy tejribesini önümçilige ornaşdyrmak döwrüň möhüm wezipesidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu geçirilýän çäreler topraga eýeçilik nazary bilen çemeleşilmegini, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny, ekologiýa howpsuzlygynyň kadalarynyň berk berjaý edilmegini şertlendirer hem-de ýurdumyzda bazar ykdysadyýetine tarap ýoldaky nobatdaky möhüm ädimdir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumynyň işini kämilleşdirmek meseleleri barada aýdyp, ekerançylyk ýerlerinde suw tygşytlaýjy usullaryň giňden ulanylmagynyň we bu ugurda dünýä tejribesiniň içgin öwrenilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Azyk bolçylygyny pugtalandyrmak we bugdaýdan bol hasyl almak maksady bilen, güýzlük ak ekinlere edilýän ideg işleri agrotehniki kadalara doly kybap gelmelidir. Şeýle hem gowaça meýdanlarynda galan hasyly gysga möhletde ýygnap almak üçin zerur çäreleri görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklar berildi.

Güýzlük ýeralma, gök we bakja ekinleri, azyk önümleri bellenilen möhletinde ýygnalmalydyr. Geljek ýylyň bol hasyly üçin gök ekerançylyk meýdanlarynyň möçberi artdyrylmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz ýaz ekişine häzirki wagtdan oba hojalyk tehnikalaryny we degişli enjamlary taýýarlap başlamak barada anyk tabşyryklary berdi. Ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda başy başlanan bag ekmek çärelerini kesgitlenen möhletde tamamlamak barada degişli görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, durmuşa geçrilýän we meýilleşdirilen çäreleriň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdümegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň degişli derejede berjaý edilmegine ýardam etjekdigini belledi. Şeýle hem häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça birnäçe görkezmeler berildi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew çagyryldy. Häkim sebitde alnyp barylýan köptaraply işler hem-de welaýatyň ilatynyň mynasyp hem-de abadan durmuşyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda gyş möwsüminiň gelmegi bilen, ýaşaýyş jaýlaryna we beýleki durmuş maksatly binalara, hususan-da, çagalar baglaryna, mekdeplere, saglygy goraýyş edaralaryna ýylylygyň durnukly berilmegi, welaýatyň şäherleriniň hem-de etraplarynyň tebigy gaz, elektrik energiýa bilen bökdençsiz üpjün edilmegi babatda zerur işleriň amala aşyrylýandygy nygtaldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, häkim welaýatyň çäklerinde gurulýan desgalardaky işleriň bildirilýän talaplara laýyk derejede alnyp barylýandygy barada giňişleýin hasabat berdi.

Şeýle hem häkim möwsümleýin oba hojalyk işleri barada aýdyp, pagta ýygymynyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygyny, geljek ýylda dänäniň bol hasylyny üpjün etmek maksady bilen, güýzlük ak ekinlere degişli derejede ideg edilýändigini aýtdy.

Şu günler welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ähli işler meýilnamaa laýyklykda alnyp barylýar. Agrotehniki çäreler geçirilýär, ýerleri we oba hojalyk tehnikalaryny nobatdaky ýaz ekişine taýýarlamak boýunça anyk işler amala aşyrylýar. Ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň ekilýän meýdanlary giňeldilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jemagat hojalygy gulluklarynyň sazlaşykly işini üpjün etmek, ýaşaýyş jaýlarynda, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynda, okuw mekdeplerinde ýyladyş ulgamynyň işiniň ýgtybarlylygyna yzygiderli gözegçilik etmek, welaýatyň ilatynyň gaz we elektrik energiýasy, suw üpjünçiligi meselelerini üns merkezinde saklamak babatda häkmie birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan desgalaryň gurluşyklarynyň bellenilen möhletinde tamamlanmagy, ähli işleriň ýokary hil hem-de ekologiýa bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň çäklerinde, pudaga hususy önüm öndürijileri çekmek we oňa dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz öňde goýlan ilkinji nobatdaky wezipeleriň çözülmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, bu çäreleriň oba ýerlerinde bazar ykdysadyýetiniň ösüşine, öňdebaryjy tejribeleriň, ekologiýa tehnologiýalarynyň giňden oranşydyrylmagyna, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna oňyn täsir etjekdigini belledi.

Möwsümleýin oba hojalyk işlerini ýerine ýetirmekde ýetişdirilen pagta hem-de şaly hasylyny doly ýygnap almak, güýzlük bugdaýya netijeli ideg etmek meseleleri wajyp bolup durýar. Munuň özi bol hasyl almakda we azyk bolçudygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Şeýle hem güýzlük gök ekinleri, azyk önümlerini bellenilen möhletinde ýygnap almak, ýerleri gök we bakja ekinleriniň ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak meseleleri döwrüň wajyp wezipesidir. Bu işler ýurdumyzyň ilatynyň azyk önümlerine isleglerini doly üpjün eder.

Şeýle hem oba hojalyk tehnikalaryny we degişli enjamlary ýaz ekişine taýýarlamak, ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek işlerini gözegçilikde saklamak zerur bolup durýar. Häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça hem käbir görkezmeler berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň ähli jemagat hojalygy gulluklarynyň sazlaşykly işini ýola goýmak, gyş möwsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň we beýleki durmuş düzümleriniň ýyladyş ulgamynyň durnukly işini üpjün etmek, welaýatyň ilatynyň elektrik energiýasy we gaz bilen üpjünçiligini yzygiderli gözegçilikde saklamak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyny mynasyp derejede garşylamak, Oba milli maksatnamasynda we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösldürmegiň maksatnamasynda göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça zerur işleriň alnyp barylýandygy nygtaldy.

Şeýle hem häkim sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy we güýzlük ak ekinlere edilýän ideg işleri barada hasabat berdi.

Babadaýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny doly we ýitgisiz ýygnap almak hem-de gaýtadan işleýän kärhanalaryň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça zerur işler amala aşyrylýar.

Ekerançylyk meýdanlarynda gant şugundyrynyň ösdürilip ýetişdirilen bol hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek boýunça maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, ýaz ekişine taýýarlyk işlerine girişildi. Oba hojalyk tehnikalaryny we ekişde ulanyljak beýleki enjamlary taýýarlyk hataryna çykarmak boýunça zerur işler dowam edýär. Şeýle hem köpçülikleýin bag ekmek möwsümini bellenen möhletde tamamlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatyň durmuş üpjünçiligi bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki medeni-durmuş maksatly ähli binalaryň ýyladyş ulgamlarynyň ygtybarly işini üpjün etmek, ilata suwuň, elektrik energiýasynyň we tebigy gazyň bökdençsiz berilmegini ýola goýmak babatda birnäçe tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz welaýatda gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işlerň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, binalaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmeginiň, şolarda ýokary hil derejesiniň we ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ähli agrotehniki çäreleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, täze ýylda bugdaýdan bol hasyl almak üçin degişli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmeginiň, pagta ýygymyny üstünlikli tamamlamagyň we ýygnalan hasyly ýokary hilli gaýtadan işlemegiň möhümdigini belledi.

Gant şugundyryny ýygnamak işleri gysga möhletde tamamlanmalydyr. Şeýle hem ýeralmanyň gök, bakja we beýleki ekinleriň öndürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Munuň özi ilatyň bu önümlere bolan islelerini üpjün eder we azyk bolçulygyny pugtalandyrar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagynda, ýurdumyzyň ekport kuwwatynyň ýokarlandyrylmagynda obasenagat toplumyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, bu möhüm pudakda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri mundan beýläk-de kämilleşdirmelidigini nygtady.

Bu çäreler obasenagat oplumyna öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna, ekologiýa meselesini nazarda tutup, ýer we suw serişdeleriniň oýlanyşykly ulanylmagyna, esasy zat bolsa--obada bazar gatnaşyklarynyň kemala getirilmegine hem-de pudakda milli ykdysadyýektimizi ösdürmekde ähmiýetli orun eýeleýän hususy ulgamyň paýynyň artmagyna ýardam eder. Häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça hem birnäçe tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz häkime ýüzlenip, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleriň üstünlikli we degişli derejede ýerine ýetirilmeginiň möhüm talapdygyny belledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, sowuk howanyň aralaşmagy bilen möwsümleýin keselleriň öňüni almak, raýatlarymyzyň kesele durnuklylygyny ýokarlandyrmak boýunça ilatyň arasynda giňişleýin düşündiriş hem-de wagyz-nesihat işleriniň yzygiderli geçirilmelidigini belledi.

Adam bedeniniň gyş möwsümine öz wagtynda uýgunlaşmagy üçin toplumlaýyn öňüni alyş çäreleri berjaý edilmelidir, mahlasy, sagdyn durmuş ýörelgelerini alyp barmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu babatda tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy. Wise-premýer pudakdaky işleriň ýagdaýy, häzirki döwürde ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda we maldarçylyk hojalyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýerleri ýaz ekişine hemmetaraplaýyn esasda taýýarlamak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütleriň esasynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken “Oba hojalyk maksatly ýörie ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda” Kararyna laýyklykda, welaýatlarda döredilen ýörite ýer gaznalary hususy önüm öndürijilere bugdaý, gowaça we beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin bellenilen tertipde uzakmöhletleýin peýdalanylmaga berildi.

Şeýle hem wise-premýer oba hojalyk önümçiligine hususyýetçiligi giňden çekmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynda jemi 264 müň 678 gektar meýdanda ýokarda agzalan ekinleri ösdürp ýetişdirmek üçin ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde degişli işleriň taýýarlanandygyny habar berdi.

Ýörite ýer gaznasyndan berilmegi göz öňünde tutulýan ýer bölekleriniň 70 göteriminde şertnamalaýyn esasda bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini, galan böleginde bolsa ylmy esasda ekin dolanyşygyny geçirmek arkaly oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin önüm öndürijilere ýer böleklerini 99 ýyla çenli möhlet bilen peýdalanmaga bermek teklip edilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Bellenilişi ýaly, bu ugurda göz öňünde tutulan çäreler pudaga hususy ulgamy işjeň çekmek üçin hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmek üçin uly ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginiň, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň, şol birwagtyň özünde ösdürilip ýetişdirilýän ekinleriň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmagyň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýdyp, “Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda” Karara gol çekdi we ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere hem-de welaýatlaryň häkimlerine iberdi.

Milli Liderimiz resminamadan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu ugurda welaýatlaryň häkimlikleriniň we beýleki degişli düzümleriň bilelikdäki işiniň ýola goýulmalydygyna ünsi çekdi. Ýörite ýer gaznasynyň döredilmegi hem-e önüm öndürijilere ýer bölekleriniň 99 ýyllyk möhlet bilen berilmegi ähmiýetli çözgütdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de oba adamlarynyň netijeli zähmet çekmegi üçin mundan beýläk-de ähli mümkinçilikleriň yzygiderli üpjün ediljekdigini belledi.

Bu çäreler ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagy, obasenagat toplumynda hususy ulgamyň mümkinçiligini netijeli ulanmagy we şol birwagtyň özünde hakyky ýer eýeleriniň ýüze çykmagyny maksat edip goýýar. Bu bolsa ahyrky netijede ýurdumyzda azyk bolçulygynyň, ýylyň ähli paslynda ilatyň ter önümler bilen üpjün edilmegi bilen bir hatarda, ýurdumyzyň Halk Maslahatynyň mejlisinde oba hojalyk pudagynda geçirilýän düýpli özgertmeleri has-da kämilleşdirmek boýunça kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini şertlendirýär.

Döwlet Baştutanymyz bölünip berlen ýer böleklerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, olaryň talabalaýyk peýdalanylyşy bilen baglanyşykly meseleleriň möhümdigini belläp, bu ugurda ýerine ýetirilýän işlere häkimlikler we degişli düzümler tarapyndan yzygiderli gözegçiligiň üpjün edilmelidigini nygtady. Munuň özi ýola goýlan agrotehniki kadalara laýyklykda, obasenagat toplumynda ýerden we suwdan netijeli hem-de oýlanyşykly peýdalanmakda aýratyn ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygyna täzeçil tehnologiýalaryň we öňdebaryjy ylmy gazanylanlaryň ornaşdyrylmagynyň, häzirki zaman ösen tejribeleriniň milli daýhançylyk däpleri bilen utgaşdyrylmagynyň zerurdygyny nygtap, wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň ýaýbaňlandyrylandygy, aýratyn-da, şanly sene mynasybetli 1-12-nji dekabr aralygynda guraljak pudaklaýyn sergileri ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilendigi barada hasabat berdi.

Sergide her pudagyň gazanan üstünlikleri, şol sanda milli Liderimiziň başlangyjy esasynda önümçilige täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça gazanylanlar, Diýarymyzda öndürilýän bäsdeşlige ukyply dürli önümleriň nusgalary görkeziler.

Şeýle hem wise-premýer dekabr aýynyň 10-na ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň baýramçylyk sergisini guramak boýunça görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Sergide ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident maksatnamasyndan, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, dürli ekerançylyk we maldarçylyk önümleri görkeziler.

Şanly sene mynasybetli guralýan gözden geçiriliş Türkmenistanyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň gerimi, ýerli çig mallary özleşdirmegiň esasynda gaýtadan işleýän senagatyň kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyň düşünje almaga hem mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysadyýetiň täze ugurlaryna çykmak bilen, onuň pudaklaryny depginli we köpugurly ösdürmek, tejribe alyşmak, önümçilige täzeçil tehnologiýalary onaşdyrmak üçin ugurdaş sergileri geçirmegiň uly ähmiýetini belledi.

Şunuň bilen birlikde, guralýan baýramçylyk sergilerinde soňky ýyllarda gazanylan üstünlikler bilen bir hatarda, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça maksatlaýyn çäreleriň netijelerini görkezmelidigini belläp, döwlet Baştutanymyz şunuň bilen baglylykda, wise-premýere we häkimliklere anyk tabşyryklary berdi.

Giň gerimli gözden geçirişlerde halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda geçirilýän işler, dürli maksatly desgalaryň gurluşygy bilen birlikde welaýatlarda amala aşyrylýan özgertmeler, azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça biziň gazanlarymyz toplumlaýyn görkezilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy. Sergiler guralanda şeýle hem Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän halkara ähmiýetli, hususan-da, ulag-kommunikasiýa düzümini kemala getirmek boýunça taslamalara üns berilmelidir.

Sergileriň çäklerinde özara peýdaly tejribe alyşmak, öňde goýlan wezipeleri çözmekde anyk ugurlary kesgitlemek üçin netijeli meýdançany döretmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady hem-de wise-premýere we häkimlere degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahaty tamamlap, oňa gatnaşanlara Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmeginiň bähbidine gönükdirilen wajyp wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

30.11.2020, 05:11