radio wave radio source
HABARLAR

Şu gün 2020-nji ýylyň 23 – 27-nji noýabr aralygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen maglumat telekommunikasiýa ulgamynda «Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi. Bu bäsleşik saglygy goraýyş, ylym we bilim, senagat, ulag we kommunikasiýa, hyzmatlar ulgamy, orta we kiçi telekeçilik, akylly şäher ýaly 7 ugur boýunça geçirildi.

Eminler toparynyň çykaran netijesi esasynda bäsleşigiň her bir ugry boýunça bir sany birinji, iki sany ikinji we üç sany üçünji orun kesgitlenildi.

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşyjylaryň şu taslamalary 1-nji orna mynasyp boldy:

 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Ruslan Hasanow - «Saglygy goraýyş» ugry boýunça «Raýatlar we lukmanlar üçin elektron saglyk ulgamy» atly işi;
 • Tapylgysyz mahabat HJ-niň hünärmeni Ogulnyýaz Orazbaýewa - «Ylym we bilim» ugry boýunça ««Germew» onlaýn Türkmençe» atly işi;
 • Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň mugallymy Daniýar Ismailow - «Senagat» ugry boýunça «Elektro montaž, prinsipial shemalaryny dürli programmalaryň kömegi bilen redaktirläp, taýýarlamak hem-de buýrujynyň islegine görä täze görnüşli shemalaryň taslamasyny durmuşa geçirmek» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymy Döwlet Saryýew - «Ulag we kommunikasiýa» ugry boýunça «Pudagara elektron resminama dolandyryş ulgamy» atly işi;
 • Aşgabat şäheriniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp okadýan 89-njy orta mekdebiniň okuwçysy Abdylla Amangeldiýew - «Hyzmatlar ulgamy» ugry boýunça «Daşky tor suw geçirjileriň gurluşygynyň 22 ýygyndysynyň programmasy (Smeta hasabaty)» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 1-nji kurs talyby Öwezberdi Kakajanow - «Kiçi we orta telekeçilik» ugry boýunça «Elektrik we elektron oýunjaklar» atly işi;
 • Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3-nji kurs talyby Aşyrbaýew Jasurbek - «Akylly şäher» ugry boýunça «Speech to Text» atly işi. Bu programanyň esasy maksady sesi ýazga öwürmek. Programma emeli aňyň düzüm bölekleri bolan «machine learning» bilen işleýär».

Bäsleşikde birinji orna mynasyp bolan bu ýaşlar «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan diplom hem-de gymmatly bahaly baýraklar bilen sylaglanyldy.


«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi | Tehnologiýa (turkmenportal.com)

05.12.2020, 04:12

Şu gün, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäginde «Türkmenaragatnaşyk» agentligi onlaýn habarlaşmaklyk üçin niýetlenilen Tmchat  atly täze milli messenger programmasyny  hödürledi.

«Türkmentelekom» elektroaragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen milli messenger programmasy Android we IOS platformalary üçin elýeterli bolar. Bu programmany Play Market  bilen Appstore-dan ýükläp alyp bolar.

Programmada hasaba alyş telefon belgisi arkaly amala aşyrylýar.

Tmchat programmasynda şu aşakdaky aýratynlyklar bar:

 • tekst habarlaryny ibermeklik;
 • ses we wideo jaňlaryny ibermeklik;
 • suratlar alyşmaklyk;
 • toparlaýyn söhbetdeşlik.

Programma ulanyjylara peýdalanmaklyk üçin mugt berilýär.


Tmchat atly milli messenjer programmasynyň tanyşdyrylyşy boldy | Tehnologiýa (turkmenportal.com)

05.12.2020, 03:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň möhüm meselelerine garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 11 aýynda jemi içerki önümiň 5,8 göterim artandygy habar berildi.

Hasabat döwründe, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4 göterim artdy.

Şol döwürde, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, bölek-satuw haryt dolanyşygy 18 göterim artdy.

2020-nji ýylyň 11 aýynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 110,4 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 89,6 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,3 göterim ýokarlandy.

Wise-premýer «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynyň» çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň gözegçilik edýän edaralarynyň işini talabalaýyk guramagynyň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylmagy göz öňünde tutulan meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegini gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezip, bu mesele boýunça anyk teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz hususylaşdyrmagyň, senagatlaşdyrmagyň, sanly ulgama geçmegiň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmagyň ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerdigini nygtap, pudaklarda bu ugurda göz öňünde tutulan işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişini hemişe üns merkezinde saklamagy talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz ýylyň ahyryna çenli bellenen ähli desgalaryň gurluşygynyň tamamlanmalydygyny aýdyp, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalaryň gurluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz bu resminama Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde gutarnykly serediljekdigini belläp, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.

Hasabat döwründe nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak boýunça meýilnama 100,6 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 102,1 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 103,9 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy bolsa 105,4 göterim berjaý edildi. Şeýle hem tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 100,4 göterim, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermegiň meýilnamasy 100,2 göterim ýerine ýetirildi. Suwuklandyrylan gazyň öndürilişiniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 122,4 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürilmeginiň hem-de onuň işiniň kämilleşdirilmeginiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz topluma degişli kärhanalaryň kuwwatlyklaryny doly herekete girizmegiň, tebigy gazyň daşary ýurtlara ugradylýan mukdaryny artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Nebitgaz toplumyna maýa goýumlary çekmek, nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işleýän täze kärhanalary gurmak babatda wise-premýere degişli tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy hem-de ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny seljermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag-aragatnaşyk ulgamyna degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de gurluşyk we senagat, energetika toplumynda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde hem-de paýtagtymyzda durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe ulag-aragatnaşyk toplumynyň düzümleriniň önümçilik meýilnamasy 119,4 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 102 göterime, “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça gazanylan ösüş 107,4 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 111,2 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça ösüş 108,5 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça-da degişli işleriň dowam etdirilendigi barada habar berildi.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary boýunça ýük hem-de ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasy degişlilikde, 113,6 göterime we 100,5 göterime deň boldy.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda gurluşyk we senagat toplumynda önüm öndürmegiň hem-de hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüşiniň 120,9 göterime barabar bolandygy, şeýlelikde, meýilnamanyň 117,2 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň umumy möçberiniň ösüşi 107,4 göterime deň boldy we meýilnama 109 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmegiň hem-de ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104,1 göterim berjaý edildi. Şunlukda, ösüş 107,2 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça önüm öndürmek, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 119,8 göterim berjaý edildi. Şunda ösüş 133,8 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe elektroenergiýany öndürmegiň ösüşi 120 göterime barabar bolup, meýilnama 106,6 göterim ýerine ýetirildi.

Şu ýylyň on bir aýynda “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 133,3 göterime deň boldy. Şunda ösüş 155,9 göterime deň boldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 117,2 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ulgama geçmegi döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitläp, sanlylaşdyrmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilişini işjeňleşdirmek babatda wise-premýere tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz gurluşyk toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri gysga möhletde durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze iş orunlarynyň döredilmeginiň, sanly ulgama tiz wagtda geçilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Telekeçilik işiniň giňeldilmeginiň, ýokary öndürijilikli enjamlar hem-de täzeçil tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze gurluşyk we tehnologiýa kompaniýalaryň hem-de firmalaryň döredilmegi zerurdyr.

Şeýle hem milli Liderimiz gurluşyk serişdeleriniň önümçiligini artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde özümize bagly bolmadyk kynçylyklaryň bardygyna garamazdan, ýurdumyzda halkalaýyn energiýa ulgamynyň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi. Şeýle hem gurluşyk pudagyna maýa goýum serişdelerini çekmek boýunça anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynda, telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasabat döwründe haryt dolanyşygynyň mukdary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 106 göterime deň boldy. Şeýlelikde, önümçiligiň ösüşi 117,7 göterime barabar boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň, şol sanda nah ýüplügiň we nah matalaryň öndürilişi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, degişlilikde, 104,9 göterime we 101,4 göterime deň boldy. Tikin we trikotaž önümleriň önümçiligi 118,3 göterime, gön önümleriniň öndürilişi bolsa 105,6 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça haly önümleriniň önümçilik meýilnamasy 111,7 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda birža söwdalarynyň jemi 257-si geçirildi. 26 müň 83 şertnama hasaba alyndy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, girdejiniň ösüşi 105,5 göterime barabar boldy.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 103 göterime deň boldy. Hasabat döwründe sergileriň 6-sy we wideoaragatnaşyk arkaly 29 maslahat geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda oba hojalyk hem-de azyk önümleriniň önümçiliginiň ösüşi 137,4 göterime, senagat önümleriniň ösüşi bolsa 108 göterime deň boldy.

Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasynyň birinji synp okuwçylary üçin tehniki häsiýetleri boýunça dünýä ölçeglerine gabat gelýän kompýuterleri öndürendigini habar berdi. Onda bar bolan programmalar türkmen, rus we iňlis dillerinde birnäçe okuw maksatnamalaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Munuň özi okuw sapaklaryny sanlylaşdyrmak işine kärhananyň goşandy bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmegiň mukdaryny mundan beýläk-de artdyrmak babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz telekeçiligi höweslendirmek maksady bilen, ykdysadyýetimiziň hususy pudagyna döwlet goldawyny, kiçi we orta telekeçiligi, hususan-da, syýahatçylyk ulgamy boýunça iş alyp barýan kärhanalary ösdürmäge maliýe hem-de maddy-enjamlaýyn goldawyny bermek boýunça nobatdaky çäreleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Şu günler, aýratyn-da, baýramçylyk günlerinde Diýarymyzyň bazarlarynyň we dükanlarynyň dürli harytlar hem-de önümler bilen üpjünçiligi yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýerine ýetirýän işleriniň depginini ýokarlandyrmak we olara mundan beýläk-de degişli goldaw bermek babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Ýurdumyzyň eksport ugurly önümleriniň mukdaryny ýokarlandyrmak, daşary ýurtlarda olaryň mahabatyny işjeňleşdirmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz täze ýokary öndürijilikli hem-de innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, öz-özüni maliýeleşdirmäge, birnäçe pudaklaryň ösüşi bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge ukyply iri tehnologiýa kompaniýalarynyň we firmalarynyň döredilmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz kompýuter önümçiligi ýaly ýurdumyz üçin täze pudagyň döredilmegi Türkmenistanda sanlylaşdyrmak ulgamyny işjeňleşdirmekde we ykdysadyýetimiziň maglumat tehnologiýalaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmakda aýratyn möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň bilim ulgamynda alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasynyň elektron senagatyny ösdürmäge döwrebap derejede çemeleşmegini işi guramagyň möhüm wezipeleriniň biridigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer M.Geldinyýazowa birinji synp okuwçylaryna täze kompýuterleri Täze ýyl sowgady hökmünde dabaraly ýagdaýda gowşurmagy guramagy tabşyrdy.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa çagyryldy.

Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermek bilen, şu döwürde dürli medeni çäreleriň, şol sanda sergileriň, döredijilik bäsleşikleriniň, duşuşyklaryň, aýdym-sazly dabaralaryň, maglumat-düşündiriş işleriniň we durmuş-medeni maksatly desgalaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli beýleki çäreleriň geçirilendigini habar berdi.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, teleradioýaýlymlarda, ministrlikleriň we medeniýet ulgamyna degişli düzümleriň internet saýtlarynyň sahypalarynda eziz Diýarymyzyň ýeten derejesini, ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri beýan etmek işleri yzygiderli dowam edýär. Medeniýet ministrliginiň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň daşary ýurtly kärdeşleri bilen onlaýn tertipde birnäçe duşuşyklary guraldy.

Türkmen halkynyň halk döredijiligini, nakyllaryny, milletiň däp-dessurlary hakyndaky maglumatlary ylmy taýdan öwrenmek nukdaýnazaryndan ýygnamak maksady bilen, hünärmenleriň ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlary guraldy.

Ýylyň başyndan bäri, Türkmen döwlet neşirýat gullugynda kitap önümleriniň önümçiligi boýunça meýilnama 105,2 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, degişli edaralaryň işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine, olara häzirki zaman sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna, ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz milli žurnalistikanyň, hususan-da, teleýaýlymlaryň işiniň hilini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Teleýaýlymlarda Diýarymyzda durmuşa geçirilýän işleri beýan etmek, täze, gyzykly gepleşikleri taýýarlamak üçin döwrebap usullar ulanylmalydyr. Ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagynyň ähmiýetiniň düşündirilmegine zerur üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň sebitiň hem-de dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklary pugtalandyrmagy, dürli ýurtlaryň medeniýet we sungat işgärleri bilen dostluk gatnaşyklary ösdürmegi boýunça wezipeleri kesgitläp, bu ugurda zerur işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesiniň hormatyna meýilleşdiriljek çäreleriň maksatnamasyny taýýarlamak möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň taryhyny, durmuşa geçirýän oňyn syýasatyny we berkarar döwletimiziň ösüş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini giňden beýan edýän telegepleşikler hem-de makalalar taýýarlanylmalydyr. Milli Liderimiz bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow arassaçylyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerinde, ýurdumyzda ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen geçirilýän çärelerde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň mümkinçilikleriniň doly peýdalanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” kesgitlenen wezipelere laýyklykda, milli bilim, saglygy goraýyş, ylym we sport ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň mekdep okuwçylary hem-de talyplary döwlet we halkara derejedäki olimpiadalarda baýrakly orunlara mynasyp boldular. Munuň özi Diýarymyzyň abraýynyň has-da belende galmagyna ýardam etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça halkara guramalaryň wekilleri bilen bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça dürli onlaýn gepleşikleri geçirildi.

Ylymlar akademiýasy tarapyndan ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy işleriň geçirilişine gözegçilik amala aşyrylýar. Ylymlar güni mynasybetli sanly wideoaragatnaşyk arkaly dünýäniň 22 döwletinden alymlaryň gatnaşmagynda halkara ylmy maslahat geçirildi.

Şu ýylyň on bir aýynyň dowamynda saglygy goraýyş ulgamynda ugurdaş sagaldyş-anyklaýyş merkezleri, hassahanalary, şypahanalary gurmak, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň halkara guramalar hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen onlaýn maslahatlary geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, 10-njy oktýabrda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi.

Aşgabat şäherinde Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş we Estetiki merkezleriniň täze binalary, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda döwrebap “Bagabat” şypahanasy hem-de Ahal welaýat Ýokanç keseller hassahanasy ulanylmaga berildi.

Diýarymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş, awtomobil sporty we welotrek boýunça ýurdumyzyň çempionatlary geçirildi.

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar, okuw maslahatlary, döredijilik bäsleşikleri, köpçülikleýin bedenterbiýe we sport çäreleri, sergiler, aýdym-sazly dabaralar guraldy.

Ýaş nesle bilim bermek we hünär öwretmek, bilim ulgamyny halkara derejesine çykarmak hem-de sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden işjeň peýdalanmak babatda öňde goýlan möhüm wezipelerden ugur alnyp, “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlaryna degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürläp, işlenip taýýarlanylan konsepsiýanyň innowasion tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna we okatmagyň usullarynyň kämilleşdirilmegine, ylmyň bu ulgamlaryndan baş çykarýan ýaş nesli terbiýelemek, degişli ylmy-barlaglary geçirmek üçin amatly şertleriň döredilmegine ýardam etjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ýokary depginde ösdürmegiň hem-de düýpli özgertmegiň wajypdygyny nygtady. Şunda iň gowy milli we halkara tejribäni nazara almak bilen, olaryň maddy-enjamlaýyn we ylmy-usulyýet binýadynyň kämilleşdirilmegine aýratyn üns berilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere bu möhüm ulgamlary mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz bu ugurda wajyp wezipeleri kesgitläp, desgalaryň gurluşygynyň barşyna, gözegçilik edýän pudaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilmegine, döwrebap sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna hem-de orta we ýokary okuw mekdeplerinde geçirilýän okuw-terbiýeçilik işine gözegçiligi güýçlendirmek barada görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň ýokary depgininiň ösüp gelýän ýaş nesle bilim bermegiň we terbiýelemegiň usullarynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini, ýaş hünärmenleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny talap edýändigini belläp, “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” taslamasyny makullady.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi hem-de bellenen wezipeleri netijeli çözmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat bermek bilen, gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada habar berdi. Tutuş obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüşi 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 105,4 göterime deň boldy.

Bu görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,4 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,3 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,9 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 144 göterim ýerine ýetirildi.

Şu günler welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär. Ak ekin meýdanlarynda ösüş suwy, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri guramaçylykly barýar.

Obasenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň çäklerinde, önümçilige häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky Kararyna laýyklykda, oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasy döredildi. Şunuň bilen baglylykda, şu günler täze şertlerde işlemäge we bu ýer gaznasyndan 2021-nji ýyldan başlap gowaça, bugdaý we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin ýer böleklerini almaga isleg bildirýän hususy önüm öndürijileri hasaba almak işi dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz şu günler bugdaýyň, gowaçanyň, şalynyň, gök we beýleki ekinleriň geljekki bol hasyly ugrunda zerur işleriň alnyp barylýandygyny belläp, oba hojalygynda möwsümleýin agrotehniki çäreleri, aýratyn-da, suw akabalaryny arassalamak boýunça geçirilýän işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilişini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, suw serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagy, Garagum sährasynda döwrebap ekologiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly meselelere aýratyn üns berilmelidigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda, Daşary işler ministrliginiň ýanwar — noýabr aýlarynda alyp baran işiniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynda resmi sapar bilen boldy, onlaýn görnüşde geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde we Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda wideoýüzlenmeler bilen çykyş etdi.

Sentýabr aýynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy.

Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistana daşary ýurt wekiliýetleriniň 42-si geldi. Şol döwürde ýurdumyzyň wekiliýetleriniň 87-si daşary ýurtlara iberildi.

Göni wideoaragatnaşyk arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň we gepleşikleriň 1013-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadynyň üsti gol çekilen resminamalaryň 95-si bilen ýetirildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Hasabat döwründe bu ugurda duşuşyklaryň 43-si, şol sanda onlaýn görnüşde 36-sy geçirildi.

Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar. Geçen on bir aýyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ikitaraplaýyn hökümetara toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň mejlisleriniň birnäçesi guraldy. Daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki işewürler forumlary geçirildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaralara, şol sanda 12-nji dekabrda Aşgabatda geçiriljek “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli çäreleriň görülýändigi aýdyldy. Maslahatyň maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere, daşary işler ministrine Garaşsyz Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahata we beýleki çärelere hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz geljek ýyl üçin halkara çäreleriň, maslahatlaryň we duşuşyklaryň, ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlara saparlarynyň hem-de daşary ýurt döwletleriniň wekiliýetleriniň Türkmenistana saparlarynyň meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga girişmegi, şonuň bilen baglylykda, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy göz öňünde tutmagy tabşyrdy. Milli Liderimiz bu resminamalara şu ýylyň ahyrynda garaljakdygyny belledi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de Daşary işler ministrliginiň daşary ýurtlardaky düzümleriniň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesine gol çekdi.

Şolaryň hatarynda «Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy boýunça maksatnamalary, meýilnamalary we strategiýany tassyklamak hakyndaky», «Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasynda döredilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparlaryň Türkmen bölekleriniň işi hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakyndaky» Kararlar bar.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem ýurdumyzyň BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilini bellemek, Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Hyrat we Mazary-Şarif şäherleri) konsullyklaryny Baş konsullyklara öwürmek hakyndaky, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň meseleleri hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Milli Liderimiz bu resminamalara gol çekip, olary wise-premýere, daşary işler ministrine elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa milli parlamentiň täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we ozal bar bolanlaryny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada maglumat berdi.

Milli parlamentiň maslahatlarynyň dördüsiniň dowamynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 57-si we Mejlisiň Kararlarynyň 42-si kabul edildi.

Bu resminamalar durmuş-ykdysady syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, sanly tehnologiýalaryň hem-de elektron resminama dolanyşygynyň ornaşdyrylmagyna, bedenterbiýe we sport ulgamynyň, daşary syýasatyň, daşky gurşawy goramagyň hukuk esaslarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir.

Halk Maslahatynyň çözgütlerinden gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda” hem-de “Saýlaw kodeksine üýtgetmeleri girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi.

Mejlisde parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň we dünýäniň ösen kanun çykaryjylyk tejribesini öwrenmegiň, abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde, şu ýylyň başyndan bäri jemi 17 duşuşyk geçirildi. Şolaryň 10-sy sanly wideoaragatnaşyk arkaly guraldy. Mejlisiň wekilleri iş maslahatlarynyň 115-sine gatnaşdylar. Şolaryň 66-sy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Mejlisiň wekiliýeti sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň nobatdaky maslahatyna we GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň 51-nji umumy maslahatyna gatnaşdy.

Deputatlar iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, öz saýlaw okruglarynda, daýhan birleşiklerinde, edaralarda, okuw mekdeplerinde hem-de kärhanalarda milli Liderimiziň içeri we daşary syýasatynyň mazmuny hem-de ähmiýeti, Bitaraplyk derejesiniň eýeleýän orny, Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň jemgyýetini mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak, milli däp-dessurlarymyzy saklamak boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetine bagyşlanan wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm wezipelerini we halkara hukuk tejribesiniň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara alyp, ýurdumyzyň kämilleşdirilýän kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça yzygiderli alyp barýan işleriniň ähmiýetini belledi.

Döwlet Baştutanymyz deputatlaryň özygtyýarlyklaryny netijeli durmuşa geçirmekleriniň, Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri guramaga işjeň gatnaşmaklarynyň, Halk Maslahatynyň çözgütlerini düşündirmek bilen baglanyşykly wagyz-nesihat işlerini guramaklarynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň bu ulgamda häzirki zaman tehnologiýalaryny hem-de öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňde goýan wezipelerini öz wagtynda hem-de takyk ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň ýörelgelerine we maksatlaryna berk eýermegiň wajypdygyny belledi hem-de wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz mejlisi dowam edip, şu ýylyň on bir aýynda ykdysadyýetiň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerini jemledi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, şol netijeler Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň bitaraplyk, parahatçylygy söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna berk eýermek esasynda amala aşyrylýandygyny görkezýär.

Ykdysadyýetde, öňküsi ýaly, ýokary ösüş depgini saklanyp galýar. Hasabat döwründe, halk hojalygymyzyň ähli pudaklarynda diýen ýaly, bellenen tabşyrygyň çäklerinde önümçiligiň ösüşi üpjün edildi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri artdy. Önümçilik we ýaşaýyş-durmuş maksatly köp sanly desgalar gurlup, ulanylmaga berildi.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, häzirki döwür sazlaşygy bozmazdan, ykdysadyýetimizi işjeň ösdürmek üçin gyssagly çäreleri görmegi talap edýär diýip nygtady. Şoňa görä-de, dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän her hili üýtgeşmelere garamazdan, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmelidiris. Şu ýyl gazanylan gowy netijeleri ýylyň ahyryna çenli saklap, geljek ýylda ony has-da artdyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Indi ýylyň ahyryna çenli hem az wagt galdy. Şoňa görä-de, galan döwrüň içinde şu ýyly gowy netijeler bilen tamamlap, täze — 2021-nji ýyla ynamly gadam basmak üçin köp meseleleri çözmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýene-de bir kitaby ýazyp, tamamlandygyny aýtdy. Bu kitap «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyryldy. 1995-nji ýylyň 27-nji dekabrynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegi Garaşsyz ýurdumyz üçin saýlap alan ösüş ýolumyzy kesgitledi. Biz ony «hemişelik Bitaraplyk» diýip atlandyrdyk diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy parahatçylygy söýmek, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, özygtyýarlygyny, çäkleriniň bitewüligini hormatlamak ýaly, milli aýratynlygymyzyň ajaýyp taraplaryny öz içine alýar.

Halkara harby bileleşiklere we şertnamalara gatnaşmazlygy, dini garaýyşlary hormatlamagy, açyklygy hem-de öz taryhynyň bütin dowamynda emele gelen iň bir kyn meseleleri hem gepleşikler arkaly çözmäge taýýardygyny aňladýar.

Biz bu ýoly, ilkinji nobatda, öz milli bähbitlerimizden ugur alyp saýlap aldyk. Şonuň bilen birlikde, Ýer ýüzüniň ähli doganlyk halklarynyň bähbitlerini göz öňünde tutduk. Ähli halklaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmäge we belent hem-de ajaýyp işi durmuşa geçirmäge çalyşýandygymyzy beýan etmek isledik diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Häzirki döwürde biz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza esaslanyp, dünýäniň ähli döwletleri bilen üstünlikli amala aşyrýan özara bähbitli, parahatçylyk söýüji we dostlukly gatnaşyklarymyzyň ykdysadyýetimizi berkitmäge, Garaşsyz türkmen döwletiniň Ýer ýüzündäki abraý-mertebesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berendigini görýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Men bu aýdylanlaryň ählisini şol kitapda beýan etmäge, türkmen Bitaraplygynyň milli köklerini, taryhy ähmiýetini açmaga çalyşdym diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Häzirki döwrüň örän möhüm wezipelerini çözmekde biziň döwletimiziň halkara hukuk ýagdaýynyň ornuny görkezmegi maksat edindim. Ähli ýurtlary birleşdirmäge gönükdirilen işleri mundan beýläk-de amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini hemmetaraplaýyn seljerdim. Bu kitap parahatçylygyň, ösüşiň we bütin adamzadyň ýagty geljeginiň hatyrasyna halklary birleşdirýän ideýalaryň mizemez ähmiýetini okyjylara açyp görkezýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz täze kitabyň gyzykly we peýdaly boljakdygyna ynam bildirip, bu eseriň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramyna sowgat boljakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa, wise-premýer M.Mämmedowa hem-de hökümet Baştutanynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa ýüzlenip, olaryň Bitaraplyk baýramyna çenli galan wagtyň içinde bu kitabyň tanyşdyryş dabarasyny geçirip biljekdiklerini aýtdy. Olar bu kitaby mejlisden soň alarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25331&cat19


04.12.2020, 07:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obasenagat toplumynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen baglanyşykly hem-de döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meseleler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny açyp, ilki bilen göni aragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy çagyrdy. Häkim häzirki döwürde paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şäher düzümlerini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýyladyş ulgamynyň degişli ulanyş ýagdaýyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. Şeýle hem Diýarymyzyň baş şäherinde bina edilýän dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň depginleri hakynda habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň çözgüdine oýlanyşykly we toplumlaýyn hem-de uzakmöhletleýin esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belledi. Paýtagtymyz özüniň ýokary derejesine laýyklykda nusgalyk derejede bolmalydyr, munuň özi, ilkinji nobatda, adamlaryň durmuşy üçin amatly şertleri döretmek bilen baglanyşyklydyr.

Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň hem-de saglygy goraýyş edaralarynyň ýyladyş ulgamynyň işini, şeýle hem paýtagtymyzyň energiýa we tebigy gaz üpjünçiligini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştanymyz şäheriň inženerçilik-tehniki ulgamynyň bökdençsiz hereketini üpjün etmegi tabşyryp, paýtagtymyzyň jemagat hojalygy gullugynyň hem-de edara ediş düzümleriniň işine öňdebaryjy sanly tehnologiýalary we täzeçil usullaryň işjeň ornaşdyrylmalydygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň ekologiýa abadançylygy barada aýtmak bilen, gök zolaklary döretmek we ekilen bag nahallaryna degişli ideg işlerini guramak maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet bermek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz geljek ýylda ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram ediljekdigini belläp, bu şanly sene mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň bellenilen möhletinde tamamlanmagy we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz gurulýan desgalaryň ak mermerli Aşgabadyň häzirki zaman binagärlik keşbi bilen sazlaşmalydygyny we oňa özboluşly döwrebap binagärlik öwüşginini çaýmalydygyny belledi. Paýtagtymyzyň gurulmagy meýilleşdirilýän desgalarynyň taslamalary taýýarlananda ýaşaýyş-durmuş, ýol-ulag, inženerçilik-tehniki düzümler we gök zolaklar göz öňünde tutulmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häkime ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl baýramy mynasybetli guramaçylyk meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowyň hasabaty diňlenildi. Häkim sebitde alnyp barylýan işeriň ýagdaýy, galan pagta hasylyny ýygnamak, güýzlük ak ekinlere ideg etmek boýunça ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetrilýän işler, ýerleri we tehnikany nobatdaky ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen birlikde, ilaty ýylylyk, gaz we elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler, Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen welaýatlaryň durmuş düzümlerini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň meselelerini çözmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebitiň oba hojalyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmagynyň, obasenagat toplumynda ylmy taýdan esaslanlandyrylan serişde tygşytlaýjy tehnologiýalaryň netijeli herekete girizilmeginiň, şol sanda suwdan rejeli peýdalanmagyň usullarynyň, bu pudakda öňdebaryjy dünýä tejribesiniň ulanylmagynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk bolçulygyny berkitmek maksady bilen, güýzlük bugdaýa edilýän ideg işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamalydygyny belledi. Şeýle hem ösdürilip ýetişdirilen güýzlük ekinleriň, ýeralmanyň we beýleki azyk önümleriniň gysga möhletde ýygnalyp alynmagyna üns berilmelidir. Milli Liderimiz geljek ýylyň hasyly üçin gök ekinleriň meýdanlaryny giňeltmek, ilatyň gök önümlere bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak babatda häkime birnäç anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň öňünde onuň mümkinçiliklerini doly amala aşyrmaga, milli ykdysadyýetmiziň binýatlaýyn pudagyny hil taýdan täze derejelere çykarmaga gönükdirilen wajyp hem-de jogapkärli wezipeleriň durýandygyna ünsi çekdi.

Pudagyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, ýerleriň suwaryş ýagdaýyny gowulandyrmak hem-de hasyllylygyny artdyrmak, bazar ganaşyklarynyň gurallarynyň netijeli ornaşdyrmak hem-de telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek wezipeleri möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerinden ugur alyp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri işjeň durmuşa geçirmek, daşary ýurtlaryň ösen tejribesini önümçilige ornaşdyrmak, pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar.

Ýerden rejeli we netijeli peýdalanmak türkmen halkyna mahsus ýörelgedir diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Daýhanlara ýer bölekleriniň uzakmöhletleýin esasda berilmegi olaryň öz zähmetiniň netijelerine bolan gyzyklanmalarynyň ýokarlanmagyny we täze iş orunlarynyň döredilmegini şertlendirer.

Ýere ýokary jogapkärçilik duýgusy bilen çemeleşmek ýer eýeleriniň hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullaryny ulanmagy, bol hasyl almak maksady bilen, ekerançylyga täzeçil usullaryň onaşdyrylmagy üçin zerur şertleri üpjün eder.

Munuň özi oba zähmetkeşleriniň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny we umuman, milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagyny şertlendirer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem häkime ýerleri, oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki enjamlary ýaz ekişine öz wagtynda taýýarlamak, welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen bag nahallarynyň ekişini doly möçberde geçirmek babatda degişli görkezmeler berildi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş maksatly binalaryň ýylylyk bilen üpjünçiligi hem-de sebitiň durmuş ulgamyna degişli düzümleriň sazlaşykly hereketi, Täze ýyl baýramyna taýýarlyk babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Desgalaryň gurluşyklaryny, şol sanda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň gurluşygynyň öz wagtynda tamamlanmagy, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasynda” kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda anyk görkezmeler berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew göni aragatnaşykda ýurdumyzyň günbatar sebitiniň oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýerleri, tehnikany geljek ýylyň hasyly üçin ýaz ekişine taýýarlamak işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Şeýle hem gyş möwsüminiň gelmegi bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň, saglygy goraýyş edaralarynyň ýyladyş ulgamlaryny degişli ulanyş ýagdaýynda saklamak, ilaty elektrik energiýasy we gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi. Şunuň bilen birlikde, Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde gurulýan desgalarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň ähimiýeti barada aýdyp, oba hojalyk önümçiligini artdyrmak üçin welaýatyň bar bolan mümkinçilikleriniň doly amala aşyrylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz meýdan işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň, galan pagta hasylyny gyssagly ýygnap almagyň, güýzlük ak ekinlere ideg edilende, agrotehniki çäreleriň we talaplaryň berk berjaý edilmeginiň zerurdygyny belledi. Munuň özi geljek ýylda bol hasyl almagyň möhüm şerti bolup durýar.

Güýzlük ýeralmanyň, gök, bakja ekinleriniň we gant şugundyrynyň hasylyny gysga möhletde ýygnap almak ugrunda zerur tagallalar edilmelidir. Döwlet Baştuanymyz ilaty ter azyk önümleri bilen üpjün etmek üçin sebitde bar bolan mümkinçilikleriň doly peýdalanylmalydygyny belledi hem-de ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek boýunça häkime zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda-da oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri işjeňleşdirmek, hojalygy dolandyrmagyň täze usullaryny ornaşdyrmak, pudakda döwlete degişli bolmadyk ulgamyň paýyny artdyrmak, öňdebaryjy kärendeçilere goldaw bermek zerur bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Bu ugurda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, hususy önüm öndürijilere ýer böleklerini uzakmöhletleýin esasda bermek çözgütleri hut şu ugra gönükdirilendir.

Oba zähmetkeşlerine goldaw bermegiň netijeli usuly ýer serişdelerini rejeli peýdalanmagyň, häzirki zamanyň ösen ylmynyň özleşdirlmeginiň, milli we dünýä tejribesiniň giňden ulanylmagynyň, aýratyn-da, suw tygşytlaýjy suwaryş tehnologiýalarynyň ulanylmagynyň kepili bolup durýar. Milli Liderimiz munuň ýerleriň medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna hem-de ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine ýardam berýädigini belledi.

Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary degişli ulanyş ýagdaýynda saklamak hem-de daýhanlaryň öndürijilikli zähmeti üçin zerur şertleri döretmek boýunça alym-agronomlaryň tekliplerini berjaý etmek arkaly ýaz ekişine degişli derejede taýýarlyk görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen köpçülikleýin bag ekmek işleriniň çäklerinde bag nahallaryny oturtmak işleriniň kesgitlenen möhletde tamamlanylmalydygyna ünsi çekdi.

Welaýatda durmuş we beýleki makastly desgalaryň gurlugygy, sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň ýylylyk, ilatyň elektrik energiýa we tebigy gaz bilen üpjünçiligi, “Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” ýerine ýetirilişi bilen gyzyklanyp, döwlet Baştutanymyz bu işleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şeýle hem Täze ýyl baýramyna ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda häkime anyk tabşyryklar berildi.

Sanly wideoaragatnaşyk boýunça iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, howanyň sowamagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, çagalar baglarynyň, mekdepleriň we lukmançylyk edaralarynyň ýylylygyny bökdençsiz üpjün etmek, elektrik energiýa, gaz we suw üpjünçilik ulgamlarynyň ygtybarly işini ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde gurulýan önümçilik we medeni-durmuş maksatly möhüm desgalaryň gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada-da habar berildi.

Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, pagta ýygymynyň netijeliligini artdyrmak we güýzlük ak ekinlere ideg etmek hem-de ekerançylyk meýdanlarynda agrotehniki çäreleri guramaçylykly geçirmek bilen baglanyşykly maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, öňde boljak ýaz ekişine taýýarlyk işleri hemmetaraplaýn esasda alny barylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gyş möwsüminiň gelmegi bilen, ýaşaýyş jaýlarynda, okuw mekdeplerinde we beýleki durmuş ulgamyna degişli düzümlerde ýyladyş ulgamynyň ygtybarly işiniň üpjün edilişini, elektrik energiýa we gaz bilen ygtybarly üpjünçiligiň hemişe gözegçilikde saklanylmalydyny belledi.

Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, welaýatda alnyp barylýan işler yzygiderli häsiýete eýe bolmalydyr hem-de anyk netije bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda demirgazyk welaýatyň häkimine anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, oba hojalygynda durmuşa geçirilýän özgertmeleri işjeňleşdirmegiň, hususy önüm öndürijileri pudaga giňden çekmegiň we dünýäniň öňdebaryjy tejribesini önümçilige ornaşdyrmak döwrüň möhüm wezipesidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu geçirilýän çäreler topraga eýeçilik nazary bilen çemeleşilmegini, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny, ekologiýa howpsuzlygynyň kadalarynyň berk berjaý edilmegini şertlendirer hem-de ýurdumyzda bazar ykdysadyýetine tarap ýoldaky nobatdaky möhüm ädimdir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumynyň işini kämilleşdirmek meseleleri barada aýdyp, ekerançylyk ýerlerinde suw tygşytlaýjy usullaryň giňden ulanylmagynyň we bu ugurda dünýä tejribesiniň içgin öwrenilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Azyk bolçylygyny pugtalandyrmak we bugdaýdan bol hasyl almak maksady bilen, güýzlük ak ekinlere edilýän ideg işleri agrotehniki kadalara doly kybap gelmelidir. Şeýle hem gowaça meýdanlarynda galan hasyly gysga möhletde ýygnap almak üçin zerur çäreleri görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklar berildi.

Güýzlük ýeralma, gök we bakja ekinleri, azyk önümleri bellenilen möhletinde ýygnalmalydyr. Geljek ýylyň bol hasyly üçin gök ekerançylyk meýdanlarynyň möçberi artdyrylmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz ýaz ekişine häzirki wagtdan oba hojalyk tehnikalaryny we degişli enjamlary taýýarlap başlamak barada anyk tabşyryklary berdi. Ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda başy başlanan bag ekmek çärelerini kesgitlenen möhletde tamamlamak barada degişli görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, durmuşa geçrilýän we meýilleşdirilen çäreleriň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdümegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň degişli derejede berjaý edilmegine ýardam etjekdigini belledi. Şeýle hem häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça birnäçe görkezmeler berildi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew çagyryldy. Häkim sebitde alnyp barylýan köptaraply işler hem-de welaýatyň ilatynyň mynasyp hem-de abadan durmuşyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda gyş möwsüminiň gelmegi bilen, ýaşaýyş jaýlaryna we beýleki durmuş maksatly binalara, hususan-da, çagalar baglaryna, mekdeplere, saglygy goraýyş edaralaryna ýylylygyň durnukly berilmegi, welaýatyň şäherleriniň hem-de etraplarynyň tebigy gaz, elektrik energiýa bilen bökdençsiz üpjün edilmegi babatda zerur işleriň amala aşyrylýandygy nygtaldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, häkim welaýatyň çäklerinde gurulýan desgalardaky işleriň bildirilýän talaplara laýyk derejede alnyp barylýandygy barada giňişleýin hasabat berdi.

Şeýle hem häkim möwsümleýin oba hojalyk işleri barada aýdyp, pagta ýygymynyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygyny, geljek ýylda dänäniň bol hasylyny üpjün etmek maksady bilen, güýzlük ak ekinlere degişli derejede ideg edilýändigini aýtdy.

Şu günler welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ähli işler meýilnamaa laýyklykda alnyp barylýar. Agrotehniki çäreler geçirilýär, ýerleri we oba hojalyk tehnikalaryny nobatdaky ýaz ekişine taýýarlamak boýunça anyk işler amala aşyrylýar. Ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň ekilýän meýdanlary giňeldilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jemagat hojalygy gulluklarynyň sazlaşykly işini üpjün etmek, ýaşaýyş jaýlarynda, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynda, okuw mekdeplerinde ýyladyş ulgamynyň işiniň ýgtybarlylygyna yzygiderli gözegçilik etmek, welaýatyň ilatynyň gaz we elektrik energiýasy, suw üpjünçiligi meselelerini üns merkezinde saklamak babatda häkmie birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan desgalaryň gurluşyklarynyň bellenilen möhletinde tamamlanmagy, ähli işleriň ýokary hil hem-de ekologiýa bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň çäklerinde, pudaga hususy önüm öndürijileri çekmek we oňa dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz öňde goýlan ilkinji nobatdaky wezipeleriň çözülmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, bu çäreleriň oba ýerlerinde bazar ykdysadyýetiniň ösüşine, öňdebaryjy tejribeleriň, ekologiýa tehnologiýalarynyň giňden oranşydyrylmagyna, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna oňyn täsir etjekdigini belledi.

Möwsümleýin oba hojalyk işlerini ýerine ýetirmekde ýetişdirilen pagta hem-de şaly hasylyny doly ýygnap almak, güýzlük bugdaýya netijeli ideg etmek meseleleri wajyp bolup durýar. Munuň özi bol hasyl almakda we azyk bolçudygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Şeýle hem güýzlük gök ekinleri, azyk önümlerini bellenilen möhletinde ýygnap almak, ýerleri gök we bakja ekinleriniň ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak meseleleri döwrüň wajyp wezipesidir. Bu işler ýurdumyzyň ilatynyň azyk önümlerine isleglerini doly üpjün eder.

Şeýle hem oba hojalyk tehnikalaryny we degişli enjamlary ýaz ekişine taýýarlamak, ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek işlerini gözegçilikde saklamak zerur bolup durýar. Häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça hem käbir görkezmeler berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň ähli jemagat hojalygy gulluklarynyň sazlaşykly işini ýola goýmak, gyş möwsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň we beýleki durmuş düzümleriniň ýyladyş ulgamynyň durnukly işini üpjün etmek, welaýatyň ilatynyň elektrik energiýasy we gaz bilen üpjünçiligini yzygiderli gözegçilikde saklamak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyny mynasyp derejede garşylamak, Oba milli maksatnamasynda we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösldürmegiň maksatnamasynda göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça zerur işleriň alnyp barylýandygy nygtaldy.

Şeýle hem häkim sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy we güýzlük ak ekinlere edilýän ideg işleri barada hasabat berdi.

Babadaýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny doly we ýitgisiz ýygnap almak hem-de gaýtadan işleýän kärhanalaryň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça zerur işler amala aşyrylýar.

Ekerançylyk meýdanlarynda gant şugundyrynyň ösdürilip ýetişdirilen bol hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek boýunça maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, ýaz ekişine taýýarlyk işlerine girişildi. Oba hojalyk tehnikalaryny we ekişde ulanyljak beýleki enjamlary taýýarlyk hataryna çykarmak boýunça zerur işler dowam edýär. Şeýle hem köpçülikleýin bag ekmek möwsümini bellenen möhletde tamamlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatyň durmuş üpjünçiligi bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki medeni-durmuş maksatly ähli binalaryň ýyladyş ulgamlarynyň ygtybarly işini üpjün etmek, ilata suwuň, elektrik energiýasynyň we tebigy gazyň bökdençsiz berilmegini ýola goýmak babatda birnäçe tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz welaýatda gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işlerň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, binalaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmeginiň, şolarda ýokary hil derejesiniň we ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ähli agrotehniki çäreleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, täze ýylda bugdaýdan bol hasyl almak üçin degişli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmeginiň, pagta ýygymyny üstünlikli tamamlamagyň we ýygnalan hasyly ýokary hilli gaýtadan işlemegiň möhümdigini belledi.

Gant şugundyryny ýygnamak işleri gysga möhletde tamamlanmalydyr. Şeýle hem ýeralmanyň gök, bakja we beýleki ekinleriň öndürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Munuň özi ilatyň bu önümlere bolan islelerini üpjün eder we azyk bolçulygyny pugtalandyrar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagynda, ýurdumyzyň ekport kuwwatynyň ýokarlandyrylmagynda obasenagat toplumyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, bu möhüm pudakda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri mundan beýläk-de kämilleşdirmelidigini nygtady.

Bu çäreler obasenagat oplumyna öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna, ekologiýa meselesini nazarda tutup, ýer we suw serişdeleriniň oýlanyşykly ulanylmagyna, esasy zat bolsa--obada bazar gatnaşyklarynyň kemala getirilmegine hem-de pudakda milli ykdysadyýektimizi ösdürmekde ähmiýetli orun eýeleýän hususy ulgamyň paýynyň artmagyna ýardam eder. Häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça hem birnäçe tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz häkime ýüzlenip, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleriň üstünlikli we degişli derejede ýerine ýetirilmeginiň möhüm talapdygyny belledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, sowuk howanyň aralaşmagy bilen möwsümleýin keselleriň öňüni almak, raýatlarymyzyň kesele durnuklylygyny ýokarlandyrmak boýunça ilatyň arasynda giňişleýin düşündiriş hem-de wagyz-nesihat işleriniň yzygiderli geçirilmelidigini belledi.

Adam bedeniniň gyş möwsümine öz wagtynda uýgunlaşmagy üçin toplumlaýyn öňüni alyş çäreleri berjaý edilmelidir, mahlasy, sagdyn durmuş ýörelgelerini alyp barmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu babatda tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy. Wise-premýer pudakdaky işleriň ýagdaýy, häzirki döwürde ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda we maldarçylyk hojalyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýerleri ýaz ekişine hemmetaraplaýyn esasda taýýarlamak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütleriň esasynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken “Oba hojalyk maksatly ýörie ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda” Kararyna laýyklykda, welaýatlarda döredilen ýörite ýer gaznalary hususy önüm öndürijilere bugdaý, gowaça we beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin bellenilen tertipde uzakmöhletleýin peýdalanylmaga berildi.

Şeýle hem wise-premýer oba hojalyk önümçiligine hususyýetçiligi giňden çekmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynda jemi 264 müň 678 gektar meýdanda ýokarda agzalan ekinleri ösdürp ýetişdirmek üçin ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde degişli işleriň taýýarlanandygyny habar berdi.

Ýörite ýer gaznasyndan berilmegi göz öňünde tutulýan ýer bölekleriniň 70 göteriminde şertnamalaýyn esasda bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini, galan böleginde bolsa ylmy esasda ekin dolanyşygyny geçirmek arkaly oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin önüm öndürijilere ýer böleklerini 99 ýyla çenli möhlet bilen peýdalanmaga bermek teklip edilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Bellenilişi ýaly, bu ugurda göz öňünde tutulan çäreler pudaga hususy ulgamy işjeň çekmek üçin hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmek üçin uly ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginiň, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň, şol birwagtyň özünde ösdürilip ýetişdirilýän ekinleriň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmagyň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýdyp, “Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda” Karara gol çekdi we ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere hem-de welaýatlaryň häkimlerine iberdi.

Milli Liderimiz resminamadan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu ugurda welaýatlaryň häkimlikleriniň we beýleki degişli düzümleriň bilelikdäki işiniň ýola goýulmalydygyna ünsi çekdi. Ýörite ýer gaznasynyň döredilmegi hem-e önüm öndürijilere ýer bölekleriniň 99 ýyllyk möhlet bilen berilmegi ähmiýetli çözgütdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de oba adamlarynyň netijeli zähmet çekmegi üçin mundan beýläk-de ähli mümkinçilikleriň yzygiderli üpjün ediljekdigini belledi.

Bu çäreler ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagy, obasenagat toplumynda hususy ulgamyň mümkinçiligini netijeli ulanmagy we şol birwagtyň özünde hakyky ýer eýeleriniň ýüze çykmagyny maksat edip goýýar. Bu bolsa ahyrky netijede ýurdumyzda azyk bolçulygynyň, ýylyň ähli paslynda ilatyň ter önümler bilen üpjün edilmegi bilen bir hatarda, ýurdumyzyň Halk Maslahatynyň mejlisinde oba hojalyk pudagynda geçirilýän düýpli özgertmeleri has-da kämilleşdirmek boýunça kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini şertlendirýär.

Döwlet Baştutanymyz bölünip berlen ýer böleklerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, olaryň talabalaýyk peýdalanylyşy bilen baglanyşykly meseleleriň möhümdigini belläp, bu ugurda ýerine ýetirilýän işlere häkimlikler we degişli düzümler tarapyndan yzygiderli gözegçiligiň üpjün edilmelidigini nygtady. Munuň özi ýola goýlan agrotehniki kadalara laýyklykda, obasenagat toplumynda ýerden we suwdan netijeli hem-de oýlanyşykly peýdalanmakda aýratyn ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygyna täzeçil tehnologiýalaryň we öňdebaryjy ylmy gazanylanlaryň ornaşdyrylmagynyň, häzirki zaman ösen tejribeleriniň milli daýhançylyk däpleri bilen utgaşdyrylmagynyň zerurdygyny nygtap, wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň ýaýbaňlandyrylandygy, aýratyn-da, şanly sene mynasybetli 1-12-nji dekabr aralygynda guraljak pudaklaýyn sergileri ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilendigi barada hasabat berdi.

Sergide her pudagyň gazanan üstünlikleri, şol sanda milli Liderimiziň başlangyjy esasynda önümçilige täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça gazanylanlar, Diýarymyzda öndürilýän bäsdeşlige ukyply dürli önümleriň nusgalary görkeziler.

Şeýle hem wise-premýer dekabr aýynyň 10-na ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň baýramçylyk sergisini guramak boýunça görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Sergide ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident maksatnamasyndan, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, dürli ekerançylyk we maldarçylyk önümleri görkeziler.

Şanly sene mynasybetli guralýan gözden geçiriliş Türkmenistanyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň gerimi, ýerli çig mallary özleşdirmegiň esasynda gaýtadan işleýän senagatyň kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyň düşünje almaga hem mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysadyýetiň täze ugurlaryna çykmak bilen, onuň pudaklaryny depginli we köpugurly ösdürmek, tejribe alyşmak, önümçilige täzeçil tehnologiýalary onaşdyrmak üçin ugurdaş sergileri geçirmegiň uly ähmiýetini belledi.

Şunuň bilen birlikde, guralýan baýramçylyk sergilerinde soňky ýyllarda gazanylan üstünlikler bilen bir hatarda, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça maksatlaýyn çäreleriň netijelerini görkezmelidigini belläp, döwlet Baştutanymyz şunuň bilen baglylykda, wise-premýere we häkimliklere anyk tabşyryklary berdi.

Giň gerimli gözden geçirişlerde halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda geçirilýän işler, dürli maksatly desgalaryň gurluşygy bilen birlikde welaýatlarda amala aşyrylýan özgertmeler, azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça biziň gazanlarymyz toplumlaýyn görkezilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy. Sergiler guralanda şeýle hem Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän halkara ähmiýetli, hususan-da, ulag-kommunikasiýa düzümini kemala getirmek boýunça taslamalara üns berilmelidir.

Sergileriň çäklerinde özara peýdaly tejribe alyşmak, öňde goýlan wezipeleri çözmekde anyk ugurlary kesgitlemek üçin netijeli meýdançany döretmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady hem-de wise-premýere we häkimlere degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahaty tamamlap, oňa gatnaşanlara Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmeginiň bähbidine gönükdirilen wajyp wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

30.11.2020, 05:11