radio wave radio source
HABARLAR

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw-türgenleşik merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Täze desgalaryň ulanylmaga berilmegi-döwrebap ulag ulgamynyň döredilmeginiň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Geografik taýdan amatly ýagdaýa eýe bolan ýurdumyz Orta Aziýanyň üstünden geçýän sebit we sebitara ýollarynyň çatrygynda ýerleşmek bilen, ägirt uly üstaşyr mümkinçiliklerine eýe bolup, olary has netijeli amala aşyrmaga çalyşýar.

Garaşsyzlyk ýyllarynda berkarar Watanymyzda öňdebaryjy tehnikalar bilen üpjün edilen döwrebap aerowokzal toplumlary, demirýol menzilleriniň binalary ulanylmaga berlip, polat ýollaryň hem-de awtomobil ýollarynyň müňlerçe kilometri çekildi, inženerçilik desgalary – demirýol we awtomobil köprüleri gurlup, işe girizildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň çäklerinde ulag düzümini düýpli döwrebaplaşdyrmak, şol sanda Demirgazyk-Günorta, Gündogar-Günbatar ugurlary boýunça Türkmenistanyň çäginden geçýän halkara ähmiýetli ýollary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmek işi dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetiň we ilatyň ulag hyzmatlaryna bolan hajatlaryny doly kanagatlandyrmaga ukyply bolan ulag-kommunikasiýa toplumynyň batly depginler bilen ösüşini ýurdumyzyň dünýäniň gatnawlar ulgamyna goşulyşmagyna gönükdirýär.

Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlary bilen bilelikde, sebit we yklym ähmiýetli taslamalary amala aşyrmak arkaly pandemiýa döwründe dünýä ykdysadyýetiniň durnukly ösmeginiň esasy şertleriniň birine öwrülýän degişli ulgamy toplumlaýyn ösdürmek ugrunda çykyş edýändigini bellemek gerek.

Häzirki şertlerde döwletleriň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary, ulag gatnawlarynyň durnukly bolmagyny üpjün etmek zerur bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň aprel aýynda koronawirusyň pandemiýasyna garşy göreşmek meselesi boýunça wideomaslahat görnüşinde geçirilen Türki dilli döwletleriň Geňeşiniň sammitinde sözlän sözünde belledi.

“Biz ýurtlaryň we sebitleriň arasyndaky ulag gatnawlaryny, üstaşyr geçelgeleri tiz we doly derejede dikeltmeli, täze ugurlary gözläp tapmaly” diýip, döwlet Baştutanymyz şu ýylyň maýynda Goşulyşmazlyk hereketiniň ýokary derejeli duşuşygynda eden çykyşynda aýtdy.

Ählumumy ulag hyzmatdaşlygy babatda Türkmenistanyň garaýşy şol hyzmatdaşlyga yzygiderli we belli bir maksatly häsiýeti çaýmak, şol meseleleri sebit derejesinden halkara derejesine çykarmak --
Birleşen Milletler Guramasynyň münberinden öňe sürmek zerurlygyna esaslanandyr. Munuň üçin ýurdumyz 2014-nji, 2015-nji we 2017-nji ýyllarda biragyzdan kabul edilen degişli Kararnamalaryň üç taslamasyny BMG-niň Baş Assambleýasynyň garamagyna hödürledi.

Häzir ulag meselesi bilermenler bileleşigi tarapyndan jikme-jik we gyzyklanma bildirilýän meselä öwrülýär. 2016-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanda BMG-niň Durnukly ulag boýunça birinji Ählumumy maslahatynyň üstünlikli geçirilmegi munuň aýdyň subutnamasy bolup, ol Aşgabat jarnamasynyň kabul edilmegi bilen tamamlandy.

Içeri kontinental döwletler üçin ulag ulgamynda köptaraplaýyn gatnaşyklaryň aýratynlyklaryny nazara almak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň Halkara maslahatyny geçirmegi teklip edýär.

Türkmen döwleti BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri, ozaly bilen, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy (ÝYK), BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleri üçin Ykdysady we durmuş komissiýasy (ESKATO), şeýle hem Halkara awtomobil ulaglary birleşigi ýaly BMG-niň iri hyzmatdaşlary bilen netijeli we özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeň amala aşyrýar. Halkara ýük daşamalarynyň ulag-logistika merkezleriniň ulgamyny döretmek şeýle hyzmatdaşlygyň garaşylýan netijeleriniň biri bolup durýar.

Ýewropa-Kawkaz-Aziýa geçelgesi (TRASEKA) sebitiň ýurtlarynyň ulag ulgamynyň multimodal toplumy bolup durýar. Onuň hereket etmegi döwletleriň we sebitleriň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklaryny we ulag gatnawlaryny ösdürmäge gönükdirilendir. Bu bolsa meşhur taryhy ugurlaryň – Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikeldilmegine mynasyp goşant bolup durýar.

...Irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Aşgabat-Daşoguz” awtomobil ýolunyň ugrunda, Aşgabadyň halkara awtoterminalynyň golaýynda gurlan Awtoulag kärhanalar toplumynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi.

Milli Liderimizi Mejlisiň Başlygy, Hökümetiň agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi garşylaýarlar.

Täze toplumyň öňündäki meýdançada ata Watanymyzy hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp özgertmelerini wasp edýän aýdym-sazly çykyşlar ýaýbaňlandy.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyz köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, täze iri desganyň ähmiýetini belledi, ol ýurdumyzyň ulag kuwwatyny has-da berkitmäge we artdyrmaga ýardam eder.

Milli Liderimiz häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda bolşy ýaly, ýol-ulag düzüminde dünýä ähmiýetli işleriň amala aşyrylýandygyny belledi. Bu bolsa Türkmenistanyň yklymyň ulag-üstaşyr geçelgesi hökmündäki derejesini pugtalandyrýar. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň halkara abraýyny artdyrmak üçin şol işleriň giňden wagyz edilmeginiň möhümdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow münbere geçýär hem-de bu ýere ýygnananlara gutlag sözi bilen ýüzlenýär.

Biz şu gün paýtagtymyz Aşgabat şäherinde häzirki döwrüň iri ulag taslamasy bolan Awtoulag kärhanalar toplumyny we Awtomobil mekdepleri birleşiginiň Okuw-türgenleşik merkezini açyp, ulanmaga berýäris diýip, döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlary bu desgalaryň işe girizilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

«Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda eziz Diýarymyzda ähli ugurlarda uly üstünlikler gazanylýar. Gözel paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda gurulýan dürli döwrebap binalaryň we desgalaryň açylyş dabaralary, şanly seneler baýramçylyk çäreleri bilen utgaşyp, döwrümizi hem-de durmuşymyzy bagtyýarlyga besleýär.

Garaşsyz Diýarymyzyň Ýewraziýa kontinentiniň uly ýollarynyň çatrygynda örän amatly ýerleşmegi ählumumy ösüşi üpjün etmäge, milli ulag mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmaga giň ýol açýar. Bu «Gündogar–Günbatar» we «Demirgazyk– Günorta» ugurlary boýunça gurlan we gurulýan iri transkontinental ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ähmiýetini has-da artdyrýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Berkarar döwletimiziň daşary syýasy doktrinasynyň esasy ugurlaryny kesgitleýän Bitaraplyk ýörelgämiz sebitde syýasy durnuklylygy saklamak, özara bähbitli dostlukly gatnaşyklary we netijeli halkara ulag-üstaşyr hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrundaky tagallalaryň netijeli bolmagyna ýardam berýär. Parahatçylygy hem-de ählumumy howpsuzlygy üpjün etmäge giň mümkinçilikleri açýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny garşylaýan ata Watanymyz mundan beýläk-de özara ynama, deňhukukly we netijeli hyzmatdaşlyga esaslanýan parahatçylyk söýüji daşary syýasaty ýöreder. Dünýäniň ähli ýurtlary we halklary bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmäge we berkitmäge gönükdirilen başlangyçlary öňe sürer hem-de üstünlikli amala aşyrar diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, şu gün açylyp, ulanmaga berilýän täze Toplum hem sebit we kontinent derejesinde halkara ulag geçelgelerini döretmek barada Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden öňe süren möhüm we wajyp meseleleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň subutnamasy bolup durýar.

Biziň alyp barýan döwlet syýasatymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ýokary depginler bilen ösdürmäge, mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmaga, dünýä bileleşiginiň bähbitleri üçin sebit hem-de halkara hyzmatdaşlygyny giňden ýola goýmaga gönükdirilendir. Häzirki zaman köpugurly ulag-logistika ulgamyny ösdürmek bolsa, bu syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir

Şundan ugur alyp, biz ýurdumyzyň awtomobil ulaglary ulgamyny ösdürmäge-de hemişe uly üns berýäris. Sebäbi, bu pudak berkarar döwletimiziň ulag-logistika ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýar. Güneşli Diýarymyzyň sebitlerini baglanyşdyryp, halkara giňişligine işjeň goşulmagyna ýardam berýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleri birleşiginiň Okuw-türgenleşik merkeziniň ähmiýeti bellenildi. Geljekde bu düzüm çar tarapdan gelýän dostlukly ýollaryň üstaşyr geçýän iri merkezine öwrüler. Tutuş sebitde häzirki zaman ulag-üstaşyr üpjünçilik ulgamyny döretmegiň örän möhüm bölegi bolar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ynam bildirdi.

Bu döwrebap Toplum Aziýa bilen Ýewropanyň arasyndaky ykdysady we söwda hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmaga şert döreder. Sebitara gatnaşyklarynyň ösüşine uly itergi berip, Ýewraziýa giňişliginde ulag gatnawlaryny amatly ýagdaýa getirmäge uly mümkinçilikleri döreder.

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň buýurmasy boýunça «Weli Gurluşyk» hususy kärhanasy tarapyndan gurlan, 600 müň inedördül metrden gowrak meýdany tutýan Toplum birnäçe kärhanalaryň desgalaryny, şol sanda Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyny, Awtomobil mekdepleri birleşigini hem-de «Awtoulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini öz içine alýar.

Bu ýerde 150 orunlyk naharhana, ýangyn söndüriji beket, awtoulaglara ýangyç guýýan stansiýa, 1800-e golaý awtobusa, 800 taksä niýetlenen bassyrmalar, 4 sany hyzmat ediş hem-de tehniki dispetçer nokatlary, awtotürgenleşik meýdançasy bar.

Toplumda halkara ölçegleriniň ýokary talaplary, hereket howpsuzlyk kadalary we bu edaralaryň netijeli işlemegi üçin zerur bolan ähli desgalar we enjamlar göz öňünde tutuldy.

Garaşsyzlyk ýyllarynda awtomobil pudagy ýurdumyzyň barha kämilleşýän ulgamlarynyň biri hökmünde milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna uly ýardam berip gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

«Ýewropa–Kawkaz–Merkezi Aziýa» (TRASEKA) hem-de «Owganystan–Türkmenistan–Azerbaýjan–Gruziýa–Türkiýe» («Lapis-Lazuli») halkara ulag geçelgeleriniň iri üstaşyr merkeziniň wezipelerini ýerine ýetirjek bu toplumyň ulanmaga berilmegi bilen, pudagyň işi has-da ilerlär. Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň çäklerinden geçýän ulag gatnawlary üçin täze, has oňyn şertler dörär.

Häzirki döwürde «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň öňünde halk hojalyk ýüklerini daşamak, ýurdumyzda öndürilýän, bäsleşige ukyply gurluşyk, dokma we oba hojalyk önümlerini eksport etmek, halkara söwda gatnawlaryny giňeltmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny talabalaýyk üpjün etmek ýaly möhüm wezipeler durýar diýip, milli Liderimiz belledi. Olaryň çözülmegi milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmaga, häzirki zaman ulag düzümini emele getirmäge, durmuş ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmäge şert döretmelidir.

Sebitiň iri logistiki merkezi bolan Awtoulag kärhanalar toplumy bilen Awtomobil mekdepleri birleşiginiň Okuw-türgenleşik merkezi hem şu möhüm wezipeleri çözmäge ýakyndan hemaýat eder. Goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, ýurtlaryň we halklaryň arasynda medeni-ynsanperwer gatnaşyklary has-da giňeltmäge, ýol hereketiniň howpsuzlygyny kämilleşdirmäge ýardam berer.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş, täze Toplumyň işgärlerine bolsa, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barjak işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, çykyşyny “Ýoluňyz ak bolsun!” diýen sözler bilen jemledi. Şol pursatda Döwlet baýdaklary bilen bezelen täze awtobuslaryň we taksileriň toplumy merkeziň howlusyna girip başladylar. Bu dabaraly pursat Türkmenistanyň ösüşiň täze belentliklerine tarap batly gadamlarynyň nyşanyna öwrüldi.

Soňra milli Liderimiz el çarpyşmalar astynda däbe öwrülen toý bagyny kesýär hem-de toplumyň çägine, Awtoulag kärhanalar toplumynyň binasyna girip, merkezi dispetçer nokadyna baryp gördi.

Bu ýerde hünärmen döwlet Baştutanymyzy edaranyň işi hem-de sanly ulgamlar bilen üpjün edilen Awtoulag kärhanalarynyň ýerine ýetirýän hyzmatlary bilen tanyşdyrdy.

Häzir “Türkmenistanyň ulag logistika merkezi” (TULM) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti “Türkmenhowaýollary”, “Türkmendemirýollary” hem-de “Türkmendeňizderýaýollary” agentlikleri bilen bilelikde logistika hyzmatlarynyň ähli görnüşlerini ýerine ýetirýär.

Hünärmeniň döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa gürrüň berşi ýaly, bir wagtyň özünde monitorlarda internet-sahypasyny görkezmek bilen, “Türkmenistanyň ulag logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtynda “Bir penjire” ulgamy döredildi. Elektron serişdesi pudagyň edaralaryna, ýükleriň eksporty-importy we üstaşyr geçirmek bilen meşgullanýan daşary ýurt kompaniýalaryna, hususy kärhanalara logistika işleri, ýol harajatlary barada maglumatlary we beýleki zerur bolan habarlary almaga mümkinçilik berýär.

Islendik ýuridiki ýa-da fiziki şahs bu portaly ulanyp bilýär, şahsy otagy döredip, “Bildirişler” bölüminde ähli logistika çykdajylary barada maglumatlary alyp hem-de multimodal görnüşde dürli ugurlar boýunça degişli sargytlary resmileşdirip bilýär.

Mundan başga-da, web-sahypanyň ýörite bölüminde has zerur bolan ugurlar boýunça ýollaryň hasaplaryny almak bolýar. Mysal üçin, Türkmenbaşydaky Halkara deňiz porty barmaly nokat hökmünde saýlanyp alnanda, ol ýere barýan esasy ugurlary görmek, ýük daşamak üçin ulagyň amatly görnüşini kesgitlemek bolýar.

Ulag ulgamyny ösdürmegiň milli maksatnamasy bu pudakda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek bilen gös-göni baglydyr. Bu bolsa, öz nobatynda, geosyýasy we geoykdysady ösüşiň umumy hajatlary we meýilleri bilen şertlendirilendir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudagyň ýolbaşçylaryna ýüzlendi.

Türkmenistan yklymyň merkezinde ýerleşmek bilen, ýewropa-aziýa-ýuwaş ummany we günorta-aziýa ykdysady ulgamlarynyň özara gatnaşyklary üçin köpriniň wezipesini ýerine ýetirip biler.

Bu gün şol giňişlikleriň içinden birinji derejeli awtomobil ýollary we polat ýollary geçip, ýurdumyzyň sebitlerini birleşdirýär hem-de iri ulag merkezleri we halkara ýollary bilen kesişýär.

Bularyň hemmesi oýlanyşykly we düýpli meýilleşdirilen strategiýanyň esasynda döredildi. Bu ýerde gürrüň Ýewraziýa giňişligini gurşap alýan, Gara deňiz we Baltika deňzi sebitleriniň, Günorta-Gündogar Aziýanyň, Ýakyn Gündogaryň deňiz terminallaryna, şeýle hem Hytaý ýaly kuwwatly ykdysady merkezlere çykýan ulag ýollarynyň köp şahaly, toplumlaýyn, birleşen düzüminiň we üstaşyr geçelgeleriň gurluşygy dogrusynda barýar. Munuň özi hyzmatdaşlygyň täze görnüşiniň döredilmegini aňladyp, dünýäniň geoykdysadyýetinde hakyky täzeçillik pikiri, ony ösdürmegiň mümkinçilikleri bolup durýar.

Türkmenistan goňşy döwletler bilen bilelikde, möhüm taslamalary yzygiderli amala aşyrýar. Demirgazyk-Günorta ugry boýunça Gazagystan-Türkmenistan – Eýran demir ýoly munuň aýdyň subutnamasydyr.

Beýleki giň gerimli taslama -- Türkmenistan–Owganystan–Täjigistan polat ýolunyň gurluşygy bolup, onuň amala aşyrylmagy sebitiň döwletleriniň iri halkara bazarlaryna çykmagyna mümkinçilik berer. Şeýlelikde, Merkezi Aziýa sebitiniň deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlary bilelikdäki tagallalary bilen, sebitara gatnawlary üçin öz çäklerinden amatly üstaşyr ýollarynyň geçirilmegini üpjün edip bilerler.

Şol şertleri nazara almak bilen, ýurdumyzyň ulag ulgamy halkara ölçeginde durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmäge ukyply bolan kuwwatly birleşdiriji serişde hökmünde çykyş edýär diýip, döwlet Baştutanymyz ulag hyzmatlarynyň hiliniň hem degişli derejede bolmalydygyny aýtdy hem-de bu babatda degişli görkezmeleri berdi.

“Türkmenawtoulaglary” agentliginde sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen däbe öwrülen ýol hatlaryny elektron ýol kartlaryna geçirmegiň meýilleşdirilýändigini bellemek gerek. Şeýle hem kärhanada ähli işler sanly görnüşde şekillendirilýär, statistika hasaby hem elektron görnüşinde alnyp barylýar.

Mysal üçin, sürüji işe girişmek bilen, ilkinji nobatda, elektron iş meýilnamasy bilen tanyşýar, soňra nobatçy lukmanyň ýanyna barýar. Lukman, öz nobatynda, sürüjini elektron ýol kartasy boýunça deňeşdirip, onuň işe ukyplylygyny barlaýar hem-de maglumatlar binýadyna girizýär.

Soňra sürüji özüne berkidilen awtoulagda nobatçy mehanigiň ýanyna barýar. Mehanik, öz nobatynda, ykjam abzalyň kömegi bilen tehniki gözegçiligi geçirýär. Awtoulag serişdesiniň bellenilen ugur boýunça ýola çykandygy barada elektron ýol kartasyndan maglumatlar binýadyna girizýär.

Monitoring awtoulag serişdeleriniň hereketine, ýagny şäher boýunça hereketine, tizligine, geçen aralygyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Sürüjiniň iş wagty tamamlanandan soň, nobatçy dispetçerler tertipnama laýyklykda, degişli bellikleri edýärler, şondan soň, sürüji awtoulag serişdesini Türkmenistanyň ulag logistika merkezinde goýup gidýär.

Sanly ykdysadyýetiň köpugurlylygy ähli pudaklaryň, hususan-da, ulag toplumynyň işini özgertmegi göz öňünde tutýar. Bu pudak durmuş önümçilik düzüminiň esasyny düzýär hem-de ýurdumyzy innowasion taýdan ösdürmekde möhüm orun eýeleýär.

Bu pudak ýükleriň agramly bölegini daşamaga mümkinçilik berip, haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak üçin şertleri döredýär, önüm öndürijileri we sarp edijileri bir bitewi ulag-logistiki ulgamyna baglanyşdyrýan esasy halka bolup durýar. Şonuň üçin ony sanly ulgama geçirmek hem-de umumydünýä ulag sanly giňişligine goşulmak möhüm ähmiýete eýe bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz şu günki waka barada Hormatly myhmanlar üçin kitapda ýazgy galdyryp, ýeňil awtoulaglaryň, kiçi awtobuslaryň birnäçesini sowgat berdi.

Soňra toplumyň çäginde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Awtoulag kärhanalar birleşigine täze gelen awtoulaglar görkezildi. Milli Liderimiz olaryň häsiýetnamalary we üpjünçiligi bilen tanşyp, awtomobil gatnawlaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň sebitleriň arasyndaky kommunikasiýalaryň beýleki görnüşleri bilen birlikde, awtoulag pudagynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň hatarynda durýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, halkara ulag ýollarynyň strategik taýdan ähmiýetli çatrygynda ýerleşen ýurdumyzyň üstaşyr-ulag kuwwatyny doly amala aşyrmak üçin Türkmenistanda uly mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm halkasy bolup, häzirki döwürde hem taryhy ýoly innowasion taýdan dikeltmekde möhüm orun eýeleýär.

Hünärmenleriň çaklamalaryna görä, ýurdumyzyň çäginden geçýän ýük akymlarynyň we möçberleriniň ýylsaýyn artmagyna garaşylýar. Bu ýagdaýy nazara almak bilen, Türkmenistan ulag ulgamyny ösdürmegi ugur edinýän milli, şeýle hem sebit we halkara ähmiýetli giň gerimli taslamalary amala aşyrýar.

Umuman, ulag we aragatnaşyk ulgamlarynyň batly depginlerde ösdürilmegi täze durmuş-ykdysady şertleriň döredilmegine, işewür we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giňelmegine, goňşy ýurtlar, şeýle hem dünýäniň beýleki döwletleri we halklary bilen dostluk we doganlyk gatnaşyklarynyň berkemegine ýardam edýär.

Halkara ölçeglerine kybap gelýän hem-de ulag geçelgeleriniň netijeli işlemegini üpjün edýän, şeýle hem umuman, ykdysadyýetiň ösüşini çaltlandyrmaga ýardam edýän döwrebap logistika merkezleriniň döredilmegi ulag-kommunikasiýa düzümini kämilleşdirmegiň möhüm bölegi bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistan Orta Aziýanyň üstünden geçýän sebit we halkara ýollarynyň çatrygynda ýerleşýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Biziň ýurdumyz goňşy döwletler bilen dostlukly gatnaşyklary we özara bähbitli hyzmatdaşlygy berkitmäge we ösdürmäge uly ähmiýet bermek bilen, olar bilen dürli ugurlarda, şol sanda ulag ulgamynda bilelikdäki iri taslamalary amala aşyrýar.

Açylyş dabarasy tamamlanandan soň, milli Liderimiz täze gurlup ulanylmaga berlen, döwrebap transkontinental üstaşyr-ulag ulgamyny kemala getirmekde esasy halkalaryň birine öwrüljek toplumyň ähmiýetini ýene bir gezek belläp, awtoulag kärhanalarynyň işgärlerine üstünlikleri arzuw etdi.

Umuman, şu günki dabaralar halkara ýollarynyň strategik taýdan ähmiýetli çatrygynda ýerleşen ýurdumyzyň üstaşyr-ulag kuwwatyny doly amala aşyrmak üçin berkarar Watanymyzda uly mümkinçilikleriň döredilýändigini nobatdaky gezek görkezdi.

***

Şeýle hem şu günüň ikinji ýarymynda paýtagtymyzda Aşgabat şäheriniň häkimliginiň buýurmasy boýunça “Sport ýyldyzy” hususy kärhanasy tarapyndan bina edilen “Jahan” döredijilik merkezi dabaraly ýagdaýda açyldy. Medeniýet ulgamynyň täze desgasy Astana köçesiniň ugrunda ýerleşýär.

Onuň açylyş dabarasyna Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we beýlekiler gatnaşdylar.

Bu waka mynasybetli guralan aýdym-sazly çykyşlardan soň, “Jahan” döredijilik merkeziniň açylmagy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen gutlag haty okaldy.

Toý bagy dabaraly kesileninden soň, binanyň baş girelgesiniň öňündäki meýdançada şowhunly el çarpyşmalar astynda asmana dürli reňkli şarlar uçuryldy.

Binanyň içinde myhmanlary çagalaryň döredijilik topary garşylady. Olaryň joşgunly çykyşlaryndan öň, merkeziň gurluşy bilen tanyşlyk boldy. Merkeziň birinji gatynda ýerleşdirilen tans toparlary üçin zalda dabara gatnaşyjylar tansçylaryň tans edýän pursatlaryny synladylar hem-de konsertlere taýýarlyk görmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdylar.

Sungatyň bu görnüşine höwes bildirýän çagalaryň, ýetginjekleriň ussatlyk derejesine ýetmekleri, olaryň tans sungatyna, elbetde, aýratyn meşhurlyga eýe bolan milli tanslara çuň aralaşmaklary ugrunda ýörite maksatnamalar işlenip taýýarlanyldy. Mysal üçin, türkmen halkynyň dünýä beren milli gymmatlygy bolan “Küştdepdi” aýdym-tans sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni gymmatlygynyň bütindünýä sanawyna girizilendigini bellemeli. Munuň özi ýurdumyzda tans sungatynyň milli ýörelgeleriniň öz köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýandygynyň we ýurdumyzda ähli toý-baýramlaryň bezegi bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Soňra “Jahan” döredijilik merkeziniň myhmanlary onuň sport zalyna baryp gördüler hem-de türgenleşikleri geçirmek üçin döredilen mümkinçiliklere baha berdiler. Ýurdumyzda gönüden-göni milli Liderimiziň tagallasy netijesinde, köpçülikleýin bedenterbiýäniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi, oňa ýurdumyzyň tutuş ilatynyň, aýratyn-da, ýaşlaryň işjeň gatnaşmagy bilen baglanyşykly meseleler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Döredijilik merkezinde sport ulgamyna degişli aýratyn desganyň bina edilmegi ýurdumyzda sportuň hemişe okuw hem-de kämilleşmek, dynç almak we saglygyňy dikeltmek, işe bolan ukyp-başarnygyňy açmak bilen utgaşdyrylýandygyna nobatdaky gezek şaýatlyk edýär.

Soňra myhmanlar binanyň ikinji gatyna çykdylar hem-de şekillendiriş sungatynyň nakgaşçylyk otagy bilen tanyşdylar. Bu ýerde ýaşlaryň çeper döredijilige bolan ukyplaryny açyp görkezmekleri hem-de şekillendiriş sungatlaryny, şeýle hem bu ugurda milli mirasy öwrenmegi üçin ähli şertler döredilipdir.

Merkeziň ses ýazgylar studiýasy dünýäniň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilipdir. Bu ýerde täzeçil usullar we sanly ulgam bilen üpjün edilen enjamlaryň kömegi arkaly dürli ýazgylary ýerine ýetirmek bolýar. Şeýle hem merkezde çagalaryň hor toparynyň otagy, wokal-instrumental saz otagy, şeýle hem çeper-tikinçilik otagy bilen tanyşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli halyçylyk sungatynyň däpleriniň döwrebaplaşdyrylmagyna we dowam etdirilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Bu sungat halyçy gelin-gyzlarymyzyň zehinleri bilen kämilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz döredijiligiň çaga terbiýesinde uly orun eýeleýändigini belleýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda ýaşlaryň sungatyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmagyny zähmet endikleri bilen sazlaşykly utgaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Munuň özi ýurdumyzda geçirilýän döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi.

Döredijilik merkezini gurmak üçin 5 gektara golaý meýdan bölünip berildi. Şunda 28 müň inedördül metrden gowrak meýdan abadanlaşdyryldy, şeýle hem şol çäkde sport meýdançasy, ýapyk we açyk awtoduralgalar ýerleşdirildi. Bulardan başga-da, “Jahan” merkeziniň golaýynda ýapyk awtobus duralgasy guruldy.

Çäre sungat ussatlarynyň konserti bilen tamamlandy, ol şu günki dabaralaryň bezegine öwrüldi.

Konsertde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goşgularyna we sazlaryna döredilen aýdymlar ýaňlandy. Olaryň hatarynda meşhur bolan “Leýlisaç barada rowaýat”, “Ak güllerim saňa”, “Ýadymda”, “Bagt nury” diýen aýdymlar bar. Şol aýdymlary Türkmenistanyň halk artistleri Jemal Saparowa, Gülşat Gurdowa, Annaguly Myratdurdyýew hem-de ýurdumyzyň at gazanan artisti Nurýagdy Rejepow ýerine ýetirdiler.

“Dokmaçylar” döredijilik topary, “Meňli”, “Serpaý”, “Laçyn” tans toparlary aýdymçylara baýramçylyk ruhuny götermäge ýardam etdiler.

...Köp adamyň söýgüsini gazanan “Leýlisaç barada rowaýat” aýdymy ýaňlananda, tomaşaçylaryň kalbyny joşgunly duýgular gurşap aldy. Asmanda gaýyp barýan guşy ýatladýan bu söýgi aýdymy öz ýakymly owazy bilen her bir diňleýjiniň kalbyna ýol saldy. Munuň özi aýdymyň ýokary çeperçilik derejesinde ýazylandygyny aňladýar.

“Ak güllerim saňa” atly nurana aýdym hem päk söýginiň beýany bolup, nobatdaky gezek dabara gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Çuňňur mazmuny, ýakymly owazy bolan bu aýdymyň sözleri baharda açylýan gülleri ýadyňa salýar.

Soňra “Ýadymda” diýen aýdym ýaňlanyp başlanda, şadyýan sazyň owazy bagtyýarlygyň gözel sazy bilen utgaşyp gitdi. “Bagt nury” aýdymy bolsa saz muşdaklaryny bendi edip, adamlaryň kalbyny joşdurdy. Ajaýyp aýdymlar kalbymyzy ganatlandyryp, bagtly döwrümizi ruhlandyrýar diýlip, ýöne ýerden aýdylmaýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goşgy setirlerine hem-de Kerim Berdimuhamedowyň sazyna döredilen “Sportly Türkmenistan” aýdymy ruhubelentlik bilen joşgunly ýerine ýetirildi. “Amul-Hazar 2018” Halkara awtorallisine, ýurdumyzyň sportda gazananlaryna hem-de ene topragymyzyň gözelligine bagyşlanan bu aýdym Amyderýanyň kenaryndaky gadymy şäherden badalga alyp, Garagum sährasynyň üsti bilen Hazaryň kenaryna tarap ugurda geçirilen ýaryşyň pursatlaryny hakydaňda janlandyrdy.

Atanyň we agtygyň -- hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Kerim Berdimuhamedowyň bilelikdäki döredijiliginiň miwesi bolan “Rowaç” atly aýdym täze döredijilik merkeziniň açyk konsert meýdançasynyň ýanynda ýygnanan adamlarda ruhy lezzet döretdi. Ýelden ýüwrük Rowajyň keşbi täze döwrüň – ylham-joşgun, ruhubelentlik we döredijilik döwrüniň maksadyny beýan edýär.

Şeýle hem “Toý waspy” atly baýramçylyk çykyşy ýerine ýetirilip, onda çagalykdan köptaraplaýyn ukyp-başarnygy açylan ýaş kompozitor Kerim Berdimuhamedowyň sazly oýlanmasynyň özboluşlylygy öz beýanyny tapdy.

Atasynyň göreldesinden ruhlanan Kerimiň döredýän sazlary, aýdymlary hünärmenleriň, şeýle hem giň köpçüligiň söýgüsini gazandy. Bu bolsa “halypa-şägirt” diýen ýörelgä esaslanan nesilleriň hem-de halkymyzyň milli terbiýeçilik mekdebiniň aýdyň mysaly bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiziň we agtygynyň bilelikde döreden ýene-de bir aýdymy – “Arzuw” atly aýdym dabaranyň jemleýji pursatyna öwrüldi. Bu aýdymy konserte gatnaşyjylar bilelikde ýerine ýetirdiler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu aýdymyndaky şahyrana setirleriň maksady ýetilen sepgitde säginmän, ösmegi we öňe gitmegi, döretmegiň we ösüşiň ýolunda täze mümkinçilikleri açmagy ugur edinýär. Öz öňüňde aýdyň maksatlary goýup, olara tarap dogry ýol bilen gideniňde arzuwlar hasyl bolýar.

Aýdym özüniň ajaýyp owazy, joşgunly setirleri bilen dabara gatnaşyjylaryň kalbyny gurşap, ajaýyp täsirleri döretdi. Munuň şeýledigine dowamly el çarpyşmalar şaýatlyk etdi.

30.10.2020, 04:10

Şu gün paýtagtymyzda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli «Mahabat» binasy ýerleşdirilen toplumyň hem-de «Diwan» myhmanhanasynyň açylyş dabaralary boldy.

Berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan dabaralara hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Irden döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň ýol-ulag düzüminiň täze desgalar toplumynyň ýerleşýän ýerine geldi.

Bu ýere Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Hemmeler milli Liderimizi ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.

Sungat işgärleri we döredijilik toparlary aýdym-saz, tansly çykyşlary uly joşgun bilen ýerine ýetirip, öz ussatlyklaryny görkezdiler.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň el çarpyşmagy bilen toý bagyny kesip, düzümleýin desgalar toplumyny açýar. Şol pursatda asmana dürli reňkli howa şarlary uçurylýar.

Milli Liderimiz awtoulagyna münüp, ulanmaga berlen tonnelden geçdi, soňra merkezinde «Mahabat» binasy oturdylan aýlawly çatrykdan aýlanyp, paýtagtymyzyň uly ýollarynyň ikisiniň täzelenen ugry boýunça hereketiň açylmagyna badalga berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda, ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli toplumyň taslamasyny düzmek we gurmak, şol sanda ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmak hem-de eltiji inženerçilik kommunikasiýalaryny çekmek türkmen telekeçilerine ynanyldy.

Ýeri gelende aýtsak, häzir ýurdumyzyň telekeçileri Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant goşup, dürli ugurlarda, şol sanda gurluşyk ulgamynda üstünlikli işleýärler, şunda iň gowy işewürlik we hünär taraplaryny görkezýärler.

Aýlawly ýol çatrygynyň aşagyndan geçýän ötük awtomobilleriň degişli ugur boýunça bökdençsiz hereketini üpjün eder, bu bolsa ýol hereketiniň howpsuzlygyny güýçlendirmäge mümkinçilik döredip, geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmaga hem-de şäheriň şu böleginde ulag gatnawyny kadalaşdyrmaga ýardam eder. Ýerasty geçelgeler, öz nobatynda, pyýadalar üçin amatlyklary döreder, olar köçäniň bir tarapyndan beýleki tarapyna bökdençsiz geçip bilerler.

Paýtagtymyzda hem-de tutuş ýurdumyz boýunça ulag-aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak meseleleriniň döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde durýandygyny aýratyn bellemek gerek. Çünki ähli döwürlerde oňat we ygtybarly ýollar okgunly durmuş-ykdysady ösüşiň möhüm şerti bolmagynda galýar.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda bar bolan ýollaryň durkuny täzelemek hem-de täzelerini gurmak, awtoulag serişdeleriniň sanynyň artmagy bilen şertlendirilen häzirki zaman ulanyş talaplaryna doly kybap gelýän inženerçilik desgalaryny gurmak boýunça yzygiderli çäreler görülýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, degişli ugurda taslamalar amala aşyrylanda öňdebaryjy gazanylanlary, innowasion inžener-konstruktorçylyk we dizaýnerçilik çözgütleri işjeň ulanmak, ýokary hilli gurluşyk, timarlaýyş we beýleki serişdeleri peýdalanmak zerurdyr.

Soňky ýyllarda Aşgabatda gurlan ýollar we köprüler, estakadalar hem-de tonneller, ýerüsti we ýerasty geçelgeler awtoulaglaryň hem-de pyýadalaryň howpsuz hereket etmegine mümkinçilik döredip, esasy ýollara düşýän agramy peseltmäge, ýola gidýän wagty kemeltmäge şert döretdi.

Paýtagtymyzda täze gurlan ýol-ulag düzüminiň desgalar toplumy 4,5 gektar meýdanda ýerleşdirildi. Gurluşygyň umumy meýdany 44 340,95 inedördül metre deň boldy. Ýerasty geçelgäniň uzynlygy 350 metre barabardyr.

Ýeri gelende aýtsak, degişli taslama amala aşyrylanda onuň bezelişine hem aýratyn üns berildi. Häzir şunuň ýaly desgalar oýlanyşykly meýilleşdirilmegi hem-de bezelmegi netijesinde, şäher dizaýnynyň täze ugruna eýe bolup, daşky gurşawa sazlaşykly goşuldy.

Şeýlelikde, S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgäniň üstünde özboluşly kub görnüşindäki «Mahabat» binasy oturdylyp, onuň boýy we ini 16 metre barabardyr. Binanyň granlary Oguz hanyň ýyldyzy görnüşinde ýerine ýetirilip, onda oturdylan wideoekranlarda dürli mahabatlar we beýleki maglumatlar görkeziler. Binanyň 5 metrlik sütünini hasaba almak bilen, onuň umumy beýikligi 21 metre barabardyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ak mermerli paýtagtymyzyň binagärlik keşbine sazlaşykly goşulan ulag-kommunikasiýa düzüminiň desgalar toplumyny gözden geçirip, ulanmaga berlen awtoulag tonneli boýunça geçip barýan gelnalyjyny synlaýar.

Onuň yzysüre tonnel boýunça çagalary alyp barýan awtobuslar geçdi. Täze ýoluň aşagyndan çekilen geçelge boýunça ilkinjileriň hatarynda geçmek olarda uly kanagatlanma duýgusyny döretdi. Awtobuslaryň yzysüre bu ýerden awtoulaglaryň akymy ýola düşdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşen, Aşgabadyň myhmanhanalarynyň üstüni ýetiren täze «Diwan» myhmanhanasyna tarap pyýada ugrady.
Hormatly Prezidentimiz ýolugra şäheriň bu künjeginiň ýagdaýyna we abadanlaşdyrylyşyna üns berdi. Bu ýerde soňky ýyllarda ak mermerli paýtagtymyzyň binagärlik keşbiniň aýrylmaz bölegine öwrülen döwrebap binalaryň toplumy kemala geldi.

Dabara gatnaşyjylar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy mähirli garşylaýarlar. Döredijilik toparlary dürli öwüşginli aýdym-sazly çykyşlary ýerine ýetirýärler.

Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlara gutlag sözi bilen ýüzlenip, uly baýramçylygyň — Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly toýunyň ýakynlaşýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýyl «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edildi.

Şanly sene mynasybetli, ýurdumyzda binalaryň we desgalaryň birnäçesi gurlup, ulanylmaga berilýär. Ine, şu gün hem S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda täze, döwrebap ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli «Mahabat» binasy ýerleşdirilen toplum dabaraly ýagdaýda açyldy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda awtomobilleriň kadaly ýol hereketiniň, raýatlaryň pyýada geçelgesiniň amatly bolmagyny üpjün edýän şertleriň döredilmeginiň möhüm wezipeleriň biridigini belledi. Täze toplum Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Nusaý ýollary» hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Türkmen hünärmenleriniň ýokary derejede, özi-de döwrebap halkara ölçeglere kybap gelýän derejede gurluşyklary amala aşyrýandygy, elbetde, bizi hem buýsandyrýar, hem guwandyrýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ýene-de bir dabaraly çäräniň garaşýandygyny aýdyp, görnükli türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň: «Mert çykar myhmana güler ýüz bilen» diýen sözlerini mysal getirdi.

Biz şu gün döwrebap myhmanhanany açýarys, bu ýerde berkarar döwletimize gelýän myhmanlary garşylarys. Biziň ýurdumyz myhmansöýerligiň, dostlugyň, doganlygyň we hoşniýetliligiň ýurdy hökmünde giňden tanalýar diýip, milli Liderimiz bu däpleriň türkmen halkyna gadymy döwürlerden bäri mahsusdygyny aýtdy.

«Diwan» adyna eýe bolan täze myhmanhana Diýarymyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri — dünýä belli «Rönesans» kompaniýasy tarapyndan bina edildi diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Bu ýerde belent derejeli myhmanlary kabul etmek, olaryň oňat dynç almagy, dürli çäreleri geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Myhmanhanada ýaşaýyş otaglary bilen bir hatarda, maslahat zallary, restoranlar, dükanlar hem-de howuzlar göz öňünde tutuldy.

Bu gün parahatçylygyň dostlukly ýollary Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi — Garaşsyz Türkmenistanyň üstünden geçýär. Bitarap Watanymyzda tutuş dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň hem-de ösüşiň bähbidine sebit we halkara gatnaşyklary ösdürilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Halkymyzda «Gelen — döwlet» diýen ajaýyp pähim bar. Şeýle parasatly sözler türkmeniň döwletlilik ýörelgesine, mizemez däp-dessuryna öwrüldi.

Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz täze myhmanhananyň hem dünýäniň dürli ýurtlaryndan gözel paýtagtymyza gelýän myhmanlara ýokary derejede hyzmat etjekdigine ynam bildirdi. Biz geljekde hem amatly şertleri döretmek üçin ähli tagallalary edip, «Açyk gapylar» syýasatymyzy üstünlikli dowam ederis diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda ulanylmaga berilýän täze toplumlar toýumyza mynasyp sowgat bolar. Bu ajaýyp desgalar gözel paýtagtymyzyň owadanlygyny has-da artdyrar.

Döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlary hem-de tutuş halkymyzy täze binalaryň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglygyny, abadan we bagtyýar durmuşy arzuw etdi.

Dabaraly pursat gelip ýetýär. Dabara gatnaşyjylaryň el çarpyşmagy bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toý bagyny kesýär we şol pursat asmana dürli reňkli şarlar uçurylýar.

Milli Liderimiz myhmanhana toplumynyň içine girip, onuň gurluşy bilen tanşyp başlaýar.

Myhmanhananyň täze binasynda 131 otag ýerleşdirilip, olar standart, lýuks, ýarym lýuks we VIP otaglardan ybaratdyr. Şeýle hem restoran we banket zaly bar. Bu ýerde myhmanlaryň oňat ýaşamagy we medeniýetli dynç almagy üçin ähli şertler göz öňünde tutuldy.

Myhmanhana bilen tanyşlygyň barşynda döwlet Baştutanymyz lýuks we standart derejeli otaglary synlap, şolaryň içki bezelişine we üpjünçiligine aýratyn üns berdi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, bu gün paýtagtymyz Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň biri, sebit hem-de halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezi hökmünde öz ornuny pugtalandyrýar. Munuň özi daşary ýurtly myhmanlary we syýahatçylary mynasyp garşylamak, iri çäreleri geçirmek üçin ähli şertleri döretmek maksady bilen, ýurdumyzyň myhmanhana işewürligi ulgamyna iň gowy tejribäni hem-de täze işläp düzmeleri çekmegiň zerurdygyny şertlendirýär.

Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle desgalaryň keşbinde milli binagärligiň däplerini hem-de binagärlik babatda öňdebaryjy gazanylanlary utgaşdyrmagyň möhümdigini belleýär. Milli öwüşgin şolaryň içki we daşky bezeginiň tapawutly aýratynlygyna öwrülmelidir. Bu bolsa myhmanlara türkmen halkynyň baý medeniýeti barada köp zatlary bilmäge ajaýyp mümkinçilik döreder.

Döwlet Baştutanymyz myhmanhana toplumlarynyň otaglarynyň bezelişinde milli nagyşlaryň we beýleki millilikleriň işjeň ulanylmagyna üns berýär.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, içki interýerler işlenip taýýarlanylanda, her bir zady — reňklerden başlap usullara çenli, gurluşyk we timarlaýyş serişdeleri saýlanyp alnanda, şolaryň ulanyş häsiýetnamalary hem-de Türkmenistanyň tebigy-howa şertleri göz öňünde tutulmalydyr. Elbetde, myhmanlarymyzyň hemmesine ýokary derejeli, halkara ölçeglere kybap gelýän hyzmatlar hödürlenilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow myhmanhana bilen tanyşlygyny dowam edip, onuň içki bezelişine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu ýerde oýlanyşykly we esasly çemeleşme zerurdyr, şol sanda suratlaryň seçilip alynmagyna we ýerleşdirilmegine düýpli çemeleşme gerek. Şolar diňe myhmanhananyň içini bezemek bilen çäklenmän, eýsem, myhmanlarymyza türkmen tebigatynyň gözelligini synlap, lezzet almaga, Diýarymyzyň taryhy-medeni ýadygärlikleri, baý milli mirasy hakynda maglumat almaga mümkinçilik bermelidir. Otaglaryň bezegi işlenip taýýarlanylanda, ähli zatlaryň doly sazlaşygyny gazanmaga çalyşmalydyr.

Milli Liderimiz paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek barada aýdyp, geljegi nazara almak bilen, täze desgalaryň ýerleşdiriljek ýerlerini hem-de şolaryň ozal gurlan binalar we desgalar bilen sazlaşygyny, ýanaşyk ýerleriň bagy-bossanlyga bürelmegini göz öňünde tutýan meýilnamalary taýýarlamaga we amala aşyrmaga toplumlaýyn çemeleşmegiň ähmiýetini belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow myhmanhananyň banket zalyny we restoranyny synlap, bu ýere gelýänleriň oňat dynç almagy hem-de dabaraly çäreleri geçirmek üçin döredilen şertlere ünsi çekip, myhmanlara medeniýetli we birkemsiz hyzmatlaryň üpjün edilmeginiň möhümdigini belledi.

Asyrlarboýy öz dostlugy we myhmansöýerligi bilen tanalyp gelen türkmen halky bu däpleri nesilden-nesle geçirýär hem-de olar täze taryhy döwürde mynasyp dowam etdirilýär. Bitarap Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyna üýtgewsiz ygrarly bolmak bilen, dünýäniň beýleki döwletleri hem-de halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary üstünlikli ösdürýär.

Geljegi uly bolan syýahatçylyk ugry hökmünde hem Diýarymyzyň meşhurlygy artýar. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu nukdaýnazardan hyzmatlaryň we myhmansöýerligiň ýokary derejesi Türkmenistanyň «ýüzüniň tuwagyna» öwrülmelidir.

Şeýle hem myhmanhanada saglyk otagy göz öňünde tutulypdyr. Bu ýerde myhmanlara hyzmat etmek, zerur bolan ýagdaýynda ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin şertler döredildi. Mundan başga-da, myhmanhana toplumynda fitnes zaly, gözellik salony we spa-otagy guruldy. Şeýle hem binada, degişlilikde, 20 we 40 orunlyk bolan maslahatlar zallarynyň ikisi bar, internet zaly, beýleki degişli otaglar göz öňünde tutuldy.

Işjeň dynç almagy we sport bilen meşgullanmagy halaýan myhmanlar üçin toplumyň çäginde tennis korty, köpugurly sport meýdançasy, futbol stadiony, ýüzülýän açyk we ýapyk howuzlar bar. Sowgatlyk harytlary dükanlarynda bolsa dürli harytlary hem-de amaly-haşam sungatynyň önümlerini satyn almak bolýar. Şeýle hem toplumda ýapyk we açyk awtoduralgalar göz öňünde tutuldy.

Şeýle hem bu ýerde — myhmanhanada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Rönesans Holding» türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.

Işewür paýtagtymyzdaky «Diwan» myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşýandygy hem-de wagt tapyp kabul edendigi üçin milli Liderimize çuňňur hoşallygyny beýan edip, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň bildirilýän ynam üçin tüýs ýürekden buýsanýandygyny hem-de uzak möhletleýin esasda ýurdumyz bilen ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, «Açyk gapylar» syýasatyny durmuşa geçirýän hem-de ylmy-tehniki ösüşiň gazananlaryna we innowasion tehnologiýalara daýanýan Bitarap Türkmenistan daşary ýurtly işewür toparlar, şol sanda türk hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr.

Duşuşygyň dowamynda milli Liderimiz we «Rönesans Holding» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bar bolan mümkinçilikleri hem-de ýurdumyzda amala aşyrylýan halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklaryny ösdürmegiň maksatnamalaryny nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem işewür hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa öz kompaniýasynyň ýurdumyzda alyp barýan işleri hem-de ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gurulýan desgalarda işleriň ýokary hilli bolmagynyň hem-de olaryň öz wagtynda tamamlanmagynyň möhümdigine ünsi çekdi.

Işewür «Rönesans Holding» üçin Türkmenistanda bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagyna gatnaşmagyň uly hormatdygyny ýene-de bir gezek belläp, bu ýerde özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň döredilendigini aýtdy hem-de ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň öz üstüne alan borçnamalaryna geljekde hem üýtgewsiz eýerjekdigine ynandyrdy.

«Rönesans Holding» kompaniýasynyň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýetip gelýän şanly sene — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlap, ähli türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz şu günki wakalar mynasybetli Hormatly myhmanlar üçin kitapda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Milli Liderimiz bu ýerde kaşaň myhmanhananyň gurluşygyny amala aşyran Türkiýäniň «Rönesans Holding» kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjaga ýerine ýetiren işleri üçin minnetdarlyk bildirdi we oňa özüniň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy işiniň on ikinji jildini sowgat gowşurdy.

Işewür sowgat üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ata Watanynda durmuşa geçirilýän özgertmelere gatnaşmagy özi üçin belent mertebe hasaplaýandygyny aýdyp, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen hoşlaşyp, bu ýerden «Oguzhan» köşkler toplumyna tarap ugrady.

Soňky ýyllarda gönüden-göni milli Liderimiziň tagallasy netijesinde, paýtagtymyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, şäheriň merkezi künjeginde degişli abadançylyk, arassaçylyk işleri yzygiderli alnyp barylýar. Şol bir wagtyň özünde, Diýarymyzyň baş şäheriniň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilýär. Şäheriň çäklerinde ekilýän baglaryň, dürli gülleriň sany artýar, seýilgäh toplumlarynyň çägi giňeldilýär. Bu bolsa ak mermerli Aşgabadyň özboluşly keşbini has-da gözelleşdirýär.

Şeýle hem merjen paýtagtymyzyň çäklerinde gurulýan dürli maksatly desgalaryň milli binagärlik keşbine aýratyn üns berilýär. Şähergurluşyk maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň çäklerinde kemala gelýän binalar, ýol-ulag düzümine degişli desgalar, seýilgäh zolaklary bir bitewi sazlaşygy emele getirip, şäherlileriň ýaşaýşy we dynç almagy üçin amatly ýagdaýy üpjün edýär.

Bir söz bilen aýdylanda, şu gün Aşgabatda guralan dabaralar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir gününiň şanly wakalara beslenýändigini tassyklap, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen girdi. Eziz Diýarymyzyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda türkmen halkynyň baky Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde ulanylmaga berlen täze binalar berkarar Watanymyzyň parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

28.10.2020, 05:10

Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak maksady bilen geçirilýän bu halkara maslahatyň işine uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Hormatly dostlar!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýangyç-energetika pudagy milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Tebigy gazyň ägirt uly gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän ýurdumyzda nebitgaz pudagyny ösdürmek boýunça giň gerimli taslamalar durmuşa geçirilýär.

Uglewodorod serişdeleriniň uly gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň energetika strategiýasy ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge hem-de dünýäniň energetika ulgamyna sazlaşykly goşulmaga gönükdirilendir. Köpugurly gaz geçiriji ulgamyň döredilmegini, türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ugratmagyň ugurlarynyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegini bu ugurda geçirilýän möhüm işler hökmünde görkezmek bolar.

Häzirki döwürde Garaşsyz döwletimiz Ýewropa, Merkezi Aziýa we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna «mawy ýangyjy» eksport edýän ýurtlaryň hataryna girýär.

Türkmenistan hem-de sebit üçin strategik taýdan möhüm taslama bolan Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň durmuşa geçirilip başlanmagy bu taslama gatnaşyjy döwletlerde gyzyklanmany has-da güýçlendirdi. Bu gaz geçirijiniň gurlup, ulanmaga berilmegi türkmen tebigy gazynyň uly möçberini daşarky bazarlara ibermek bilen bir hatarda, sebitde durnukly ösüşi we parahatçylygy berkitmäge uly itergi berer, ykdysady hyzmatdaşlygyň has-da berkemegine möhüm şert döreder.
Ýurdumyz energetika pudagynda däp bolan strategik hyzmatdaşlygy saklamak bilen bir hatarda, Ýewropa, Aziýa, Uzak Gündogar, Günorta-Gündogar ugurlary boýunça energetika babatda hyzmatdaşlygy barha giňeldýär, dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary, abraýly maliýe düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!

Ýurdumyzda nebitiň we gazyň çykarylýan hem-de gaýtadan işlenilýän möçberlerini artdyrmak, dünýä bazarlarynda uly isleg bildirilýän önümleriň möçberini artdyrmak babatda köp işler alnyp barylýar.

Ýurdumyzyň nebitgazly ýataklaryny daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly çalt depginler bilen özleşdirmek, nebite baý ojaklary açmak, olaryň çägini giňeltmek babatda döwletimiz tarapyndan uly işler durmuşa geçirilýär.

Bu gün Türkmenistan Watanymyz energiýa serişdelerini diňe bir öndürmek ýa-da daşary ýurtlara ibermek bilen çäklenmän, eýsem, dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýan nebit we gazhimiýa önümleriniň eksportynyň möçberlerini ýylsaýyn artdyrýar.

Häzirki döwürde nebiti gaýtadan işlemekden alynýan ýokary hilli önümler dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýar. Biz ýakynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda iki sany täze gaz turbina desgasynyň gurluşygyna badalga berdik. Bu bolsa, öz gezeginde, nebiti gaýtadan işleýän pudagyň geljekde has-da ilerlemegine goşant goşar.
Biz tebigy gazy gaýtadan işläp, täze önümleri öndürmegi ýola goýmaga uly ähmiýet berýäris. Bu babatda Balkan welaýatynda hem-de Ahal welaýatynda gurlup, ulanmaga berlen döwrebap gazhimiýa toplumlaryny görkezmek bolar.

Geljekde hem ýangyç-energetika toplumynda sebit we dünýä ähmiýetli täze taslamalary durmuşa geçirmek biziň döwlet syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri bolar.
Bütin dünýäde energiýa serişdeleriniň sarp edilişiniň has-da artýan döwründe dünýäniň birnäçe döwletleri Türkmenistan bilen energetika babatda hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýär. Bu bolsa ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Bu halkara maslahatyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyzyň özara tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de özara bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

Gadyrly dostlar!
Hormatly halkara maslahata gatnaşyjylar!

Sizi «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda Aşgabat şäherinde geçirilýän «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly XXV halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Size berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş hem-de Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň işini ösdürmek babatda alyp barýan işleriňizde rowaçlyklary arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

28.10.2020, 05:10

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda Oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmäge, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmaga, pudagy sanly ulgama geçirmäge, obasenagat toplumynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga, dürli görnüşli azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmaga degişli meselelere garaldy.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda Prezident Maksatnamasyndan ugur alnyp, azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada degişli hasabatlary diňledi hem-de öňde durýan wajyp wezipeleri üstünlikli çözmek üçin öwüt-nesihatlaryny berdi.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berildi. Wise-premýer obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy hem-de möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda gök-bakja we miwe önümleriniň öndürilişini artdyrmak hem-de ilatymyzy bu önümler bilen üpjün etmek barada beren tabşyryklaryna laýyklykda, şu ýylda Türkmenistan boýunça degişli meýdana ýeralma, gök-bakja we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleri ekildi. Şu günler azyklyk oba hojalyk ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg edilýär.

Ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen, 2021-nji ýylda ýeralma, gök-bakja we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň meýdanyny, şu ýyl bilen deňeşdirilende, ep-esli giňeltmek hem-de öndürilýän hasylyň mukdaryny artdyrmak meýilleşdirilýär.

Bulardan başga-da, milli Liderimiziň degişli Kararyna laýyklykda, Türkmenistanda miweli baglary we üzüm nahallaryny ekmek hem-de olaryň ekilýän meýdanlaryny artdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny we olardan alynýan önümleriň mukdaryny artdyrmak boýunça zerur çäreler görülýär. Pudagyň ot-iým binýadyny pugtalandyrmak boýunça netijeli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumyny dolandyrmak ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmegiň hem-de onuň netijeliligini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny nygtady. Pudagyň sanly ulgama geçirilmegi, ekerançylaryň we maldarlaryň zähmetini höweslendirýän netijeli gurallaryň ornaşdyrylmagy bu işe ýardam etmelidir.

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kuwwatlyklary artdyrmagyň hasabyna ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça wezipelere ünsi çekip, wise-premýere degişli tabşyryklar berdi.

Soňra oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýew çykyşynda milli Liderimiziň yzygiderli goldaw-ýardam bermegi netijesinde, obasenagat toplumyny düýpli özgertmek, döwlet ekologiýa syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmek, ýer serişdelerini netijeli ulanmak boýunça giň gerimli işleriň geçirilýändigini belledi.

Şonuň netijesinde, oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak, azyk bolçulygyny yzygiderli pugtalandyrmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär, dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreler görülýär. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde, ot-iýmlik ekinleriň meýdanyny giňeltmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan, pudagy mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmaga, onuň kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga gönükdirilen özgertmeleriň wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz öňde goýlan wezipeleri çözmäge ylmy taýdan çemeleşmegiň, önümçilikde öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de ýurdumyzyň iň gowy tejribesini işjeň ulanmagyň möhümdigini belläp, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarowa söz berildi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, söwda toplumynda “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Ministrligiň esasy wezipeleriniň biri ýurdumyzyň ilatynyň azyk önümlerine bolan isleglerini ýeterlik derejede we elýeterli üpjün etmekden ybaratdyr. Şu maksat bilen, ýurdumyzyň önüm öndürijilerinden we zerurlyk bolan ýagdaýynda daşary ýurtlardan harytlary satyn almak boýunça degişli işler geçirilýär. Şeýle hem azyk önümleriniň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda nokatlarynda harytlaryň nyrhlaryna hem-de üpjünçiligine gündelik seljerme işleri geçirilýär.

Ministrligiň garamagyndaky söwda kärhanalary ýurdumyzyň bazarlaryny we dükanlaryny azyk harytlary bilen bökdençsiz üpjün etmek maksady bilen, ýerli önüm öndürijilerden azyk harytlaryny satyn alýarlar.

Şeýle hem zerur bolan azyk harytlarynyň esasy görnüşleriniň ýeterlik möçberdäki sarp ediş goruny döretmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Ministrlik boýunça daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek we harytlaryň ýeterlik möçberdäki ätiýaçlygyny döretmek boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde sowadyjy ammarlarda miwe hem-de beýleki oba hojalyk önümlerini saklamak işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň önümçilik pudaklarynda we hyzmatlar bazarynda sanly ulgamyň giňden ornaşdyrylmagy üçin täze mümkinçilikler açylýar.

Ministrligiň dükanlarynda, şol sanda internet söwda dükanlarynda sanly ulgama degişli häzirki zaman enjamlary we programma üpjünçiligi tapgyrlaýyn ornaşdyrylýar.

Söwda işini kämilleşdirmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň düzümini kämilleşdirmek hem-de mukdaryny azaltmak, öz harytlarymyzyň eksport edilýän möçberini artdyrmak boýunça hereket edýän kanunçylyga degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça işler amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň bazarlaryny we dükanlaryny zerur harytlar, ilkinji nobatda bolsa, azyk önümleri bilen doly üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şol harytlar ilatymyza elýeterli bahadan hödürlenilmelidir.

Milli Liderimiz uly islegden peýdalanýan harytlaryň görnüşlerini giňeltmegiň wajypdygyny nygtap, ministre ýerli önüm öndürijilerden zerur harytlaryň yzygiderli satyn alynmagyna hem-de şolaryň ilat üçin elýeterliliginiň üpjün edilmegine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça hususyýetçileriň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, ýurdumyzyň ykdysadyýeti okgunly ösüşe eýe boldy, döwlete dahylsyz bölek bolsa halk hojalygynda esasy hem-de öňdäki orunlaryň birini eýeledi.

Milli Liderimiziň hemaýat bermegi bilen ýurdumyzyň telekeçileri azyk bolçulygyny üpjün etmäge uly goşant goşýarlar.

2020-nji ýylyň ýanwar — sentýabr aýlarynda oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 131,2 göterime deň boldy.

Täze, häzirki zaman tehnologiýalaryny peýdalanmak esasynda guşçulyk pudagy işjeňleşdirilýär. Telekeçiler tarapyndan guş etini öndürmäge hem-de ýumurtga öndürmek üçin niýetlenen guşçulyk toplumlary ulanmaga berildi. Şonuň bilen bir wagtda, täze guşçulyk hojalyklarynyň gurluşygy dowam etdirilýär. Şeýlelikde, ýurdumyzyň içerki bazary ýumurtga we guş eti bilen doly üpjün edildi.

TSTB-niň agzalary tarapyndan maldarçylyk toplumlarynyň gurluşygy depginli dowam edýär. Bu toplumlar tohumlyk iri şahly mallaryň ösdürilip ýetişdirilmegine niýetlenendir.

Innowasiýa tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzyň içerki bazarlaryny ýokary hilli süýt we süýt önümleri bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda Mary welaýatynda sebitde iri süýt önümlerini gaýtadan işleýän toplum gurulýar. Onuň işe girizilmegi gury süýdi, mesge ýagyny we dürli görnüşli doňdurma önümlerini taýýarlamaga mümkinçilik berer. Bularyň ählisi daşyndan getirilýän önümleriň möçberini azaltmaga ýardam eder.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy tutuş ýurdumyz boýunça döwrebap ýyladyşhanalaryň gurlandygy barada hasabat berip, şolarda dürli görnüşli gök önümleriň, şol sanda ekologiýa taýdan arassa önümleriň ýetişdirilýändigini aýtdy.

Mundan başga-da, miweli baglar we üzüm ekilip, ýokary hasylly saýlama görnüşli miweler öndürilip, ýurdumyzyň içerki bazarlary bu önümler bilen doly üpjün edilýär. Gaýtadan işleýän kärhanalaryň sany barha artýar, şolarda miweler kakadylýar hem-de senagat derejesinde miwe şireleri öndürilýär.

Daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek boýunça maksatnamanyň çäklerinde gurulýan kärhanalarda süýji-köke önümleri, dürli içgiler, şöhlat önümleri, tomat goýaltmasy, maýonez ýaly önümler öndürilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahylsyz bölegine ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde hem-de Watanymyzyň senagat we eksport kuwwatyny yzygiderli artdyrmakda uly orun berilýändigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek, oba hojalyk pudagynyň düşewüntliligini artdyrmak, gaýtadan işleýän önümçilikleri ösdürmek hem-de ýurdumyzda öndürilýän bäsdeşlige ukyply harytlaryň görnüşlerini giňeltmek boýunça badalga berlen giň gerimli işleriň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny nygtap, birleşmäniň başlygyna birnäçe anyk tabşyryklar berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hasabat bilen çykyş etdi. Wise-premýer milli Liderimiziň baştutanlygynda Türkmenistanda azyk bolçulygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilýändigini belledi. Şolaryň esasynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikler döredilip, gündelik sarp edilýän önümleriň öndürilişi barha artýar.

Hormatly Prezidentimiziň yzygiderli goldaw bermegi netijesinde, oba hojalygy bilen meşgullanýan telekeçileriň sany köpelýär. Döwrebap maldarçylyk hem-de guşçulyk toplumlary, ýyladyşhanalar, azyk we gaýtadan işleýän kärhanalar gurlup, täze kuwwatlyklar işe girizilýär.

Häzirki wagtda sarp ediş bazarlarymyz öz öndürýän azyk önümlerimiz bilen üpjün edilýär. Bu ugurda geçirilýän çäreler azyk önümleriniň daşyndan getirilýän mukdarynyň ýyl-ýyldan azalmagyna ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryndan ugur alnyp, günebakar ýagyny, mesge we margarin ýaglaryny, şeker, banan we sitrus ýaly daşyndan getirilýän miweleri öndürmek boýunça işler alnyp barylýar.

Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan maldarçylyk hem-de guşçulyk toplumlaryny gurup, işe girizmek boýunça işler alnyp barylýar.

TSTB-niň agzalarynyň tagallasy bilen, döwrebap tehnologiýalar, şol sanda suw tygşytlaýjy ulgamlar ornaşdyrylan ýyladyşhanalaryň 138-si gurlup, ulanylmaga berildi we şeýle desgalaryň ýene-de 147-siniň gurluşygy dowam edýär.

Bu ýyladyşhanalarda öndürilýän ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli gök önümler içerki bazarlary üpjün etmek bilen birlikde, eksporty artdyrmaga-da mümkinçilik berýär.

Ilatymyzy ýylyň ähli pasyllarynda ter gök önümler bilen üpjün etmek üçin sowadyjy ammarlar gurulýar. Şolaryň işe girizilmegi bilen bu önümleriň saklanýan möçberini artdyrmaga mümkinçilik döreýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň obasenagat toplumynda üstünlikli işleýändiklerini belläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksport ugurly önümleriň öndürilişini artdyrmak hem-de şolaryň görnüşlerini giňeltmek babatdaky telekeçilik başlangyçlaryny mundan beýläk-de goldamagyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere söwda toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak we azyk önümlerine bolan islegleri öwrenmek hem-de doly kanagatlandyrmak, alyjylara edilýän hyzmatlaryň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça-da birnäçe tabşyryklar berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän ulgamlary tarapyndan hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilişine gözegçilik etmek boýunça tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýlara laýyklykda, ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy yzygiderli seljerilýär we döwlet derejesinde geçirilmeli çäreler kesgitlenilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda haryt bolçulygyny üpjün etmegiň hem-de azyk önümleriniň elýeterliligi bilen baglanyşykly meseleler berk gözegçilikde saklanmalydyr diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýerli bazarlary özümizde öndürilýän dürli görnüşli önümler bilen mundan beýläk-de doly üpjün etmek maksady bilen, degişli düzümler tarapyndan azyk howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça tabşyryklaryň ýerine ýetirilmegini üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny nygtady.

Milli Liderimiz bu ugurda öňde duran gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz maslahaty dowam edip hem-de hasabatlary jemläp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biri hökmünde oba hojalygyny ösdürmek hem-de bu ugurda yzygiderli özgertmeleri geçirmek meselelerine aýratyn üns berilýändigini nygtady. Şu maksatlar bilen, oba hojalyk toplumyna köp mukdarda serişdeler goýberilip, onuň maddy-tehniki binýadyny mundan beýläk hem pugtalandyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar.

Ýurdumyzda daşky gurşawy goramak hem-de ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Arassa daşky gurşawy döretmek, ilatymyzyň saglygyny goramak we sagdyn durmuş ýörelgelerini üpjün etmek, tebigy baýlyklarymyzdan rejeli peýdalanmak we önümçilige ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalary ulgamlaýyn ornaşdyrmak meseleleri döwletimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe hem-de oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewe ýüzlenip, ilaty ýeralma, gök-bakja we beýleki azyk önümleri bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek hem-de olaryň daşary ýurtlardan getirilýän mukdaryny azaltmak maksady bilen, 2021-nji ýylda welaýatlarda bu ekinleriň ekilmeli möçberini kesgitlemegi hem-de bu ugurda degişli taýýarlyk işlerini görmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz ýurdumyzda miwe önümleriniň we üzümiň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ilatymyzy bu önümler bilen üpjün etmek üçin miweli baglaryň hem-de üzüm nahallarynyň ekilýän meýdanlaryny artdyrmak babatda degişli görkezmeleri berdi.

Maldarçylygy ösdürmek, ilatymyzyň maldarçylyk önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak we azyk bolçulygyny üpjün etmek maksady bilen, mallaryň baş sanyny köpeltmek wajypdyr. Olardan alynýan önümleriň mukdaryny artdyrmak boýunça zerur işleri geçirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Milli Liderimiz maslahaty dowam edip, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarowa ýurdumyzyň önüm öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk etmek esasynda, ýurdumyzda öndürilýän köp görnüşli azyk önümlerini gündelik söwdada alyjylara täzeligi bilen ýetirmegi tabşyrdy.

Azyk harytlarynyň içerki bazarlarda ýeterlik üpjün edilmegi bilen birlikde, bahalaryň durnukly derejede saklanmagyna yzygiderli gözegçilik etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Ýurdumyzda giňden bellenilip geçiljek baky Bitaraplygyň 25 ýyllyk baýramynyň, şeýle hem Täze ýyl baýramynyň ýetip gelýändigini göz öňünde tutup, ilatymyzyň toý saçaklaryny bezemek üçin isleg bildirilýän dürli görnüşli azyk harytlarynyň üpjünçiligi bilen bagly işlere şu günlerden taýýarlyk görmek möhümdir.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak arkaly elektron söwdany, ilata harytlary eltip bermek hyzmatlaryny giňeltmek babatda görkezmeler berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýerleşýän bazarlarda, söwda dükanlarynda arassaçylyk kadalarynyň, söwda düzgünleriniň berk berjaý edilmegine gündelik gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýewe ýüzlenip, ýurdumyzda gök-bakja we miwe önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak maksady bilen, birleşmäniň agzalarynyň oba hojalyk işlerini özleşdirmek, ýyladyşhana hojalyklaryny döretmek bilen bagly alyp barýan işlerini çaltlandyrmagy hem-de berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Içerki sarp edijileri gök önümler, miweler bilen ýylyň ähli paslynda ýeterlik derejede üpjün etmek maksady bilen, gurluşygy alnyp barylýan sowadyjy ammarlaryň gurluşygyny tamamlamak zerurdyr.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň azyk önümlerini öndürýän agzalaryna önümçilik üçin zerur bolan çig mal hem-de önümçilik serişdeleri bilen üpjün edilmeginde goldaw bermegi dowam etmegiň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowa daşary ýurtlardan getirilýän azyk harytlarynyň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmegiň we eksport edilýän harytlaryň mukdaryny artdyrmagyň döwlet maksatnamalary boýunça alnyp barylýan işleri tizleşdirmegi tabşyrdy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän azyk harytlarynyň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürýän kiçi, orta hem-de iri telekeçilik kärhanalaryny gurmagyň maksatnamasyny seljermek we zerur bolsa täzelerini gurmagy teklip etmek möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Oba hojalyk toplumy bilen bilelikde, et we süýt önümleriniň önümçiligini artdyrmak maksady bilen, maldarçylyk pudagyny ösdürmegiň maksatnamasyny işläp taýýarlamak zerurdyr. Bu maksatnamada Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan et hem-de süýt ugurly maldarçylyk toplumlaryny gurmak, alymlar bilen bilelikde tohum maldarçylygy ösdürmek, ýurdumyzda weterinar serişdeleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça çäreleri göz öňünde tutmak wajypdyr.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa ýüzlenip, ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny hem-de dükanlary we bazarlary gündelik sarp edilýän azyk önümleri bilen üpjün etmegi we olaryň bahalary bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri çözmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

22.10.2020, 10:10

“Türkmentelekom” EAK-sy Türkmenistanda 071 tehniki goldaw hyzmatyny ýola goýdy.


Tehniki goldaw hyzmaty, Türkmenistanyň ähli welaýatlaryndan gelýän jaňlary kabul edýär.

071 belgä jaň edip, Türkmenistanyň islendik ýerinden, ýaşaýan ýeriňizdäki merkezi operatora haýal etmän birigip bilersiňiz.

071 hyzmaty nähili işleýär?

Islendik raýat 071 belgä jaň edip biler we:

071 belgä jaň etmek arkaly şulary edip bilersiňiz:

  1. Uzak aralyga ýa-da halkara jaňlary sargyt edip bilersiňiz;
  2. “09” goldaw hyzmatyna meňzeş kömek üçin maglumatlary alyp bilersiňiz;
  3. “Türkmentelekom” müşderileri –telefon, internet, kabelli teleýaýlymlar üçin hyzmatlardan peýdalanyp bilerler

Operatorlarymyz gelýän jaňlara jogap berip, müşderileriň haýyşlaryny degişli bölümlere ibererler. Jaň edýän müşderi diňe gerekli hyzmaty ýa-da näsazlygyň görnüşini düşündirmegi ýeterlikdir. “Birinji tapgyrda” tehniki çylşyrymlylyk derejesine görä müşderiniň islegi kanagatlandyrylýar.

Ýönekeý ýüze çykan näsazlyklar haýal etmän ýerinde çözüler, çylşyrymly näsazlyklar bolsa ýokary bilimli inženerlere iberiler

Müşderilerden gelýän jaňlar awtomatiki usulda ýöredilýär we “Online tehnik” mobil programmasyny ulanýan tehniklere geçirilýär. Kompaniýamyzyň ussat tehnikleri programma arkaly gelýän takyk maglumatlary alarlar, ýagny: müşderiniň salgysy, telefon belgisi şeýle-de düzedilmeli kemçilikleri we ş.m.

Tehnik, salgy boýunça hereket edip, ýüze çykan näsazlyklary düzeder we bu işi tamamlamak üçin akylly programma dört belgili kody girizmeli bolar. Bu koduň siziň, şahsy özüňize beriljekdigini ýatladýarys!

071 tehniki goldaw hyzmaty müşderiler üçin gije-güngiziň dowamynda elýeterlidir. Tejribeli operatorlar “Türkmentelekom” okuw merkezinde ýörite bilim we tälim aldylar.

20.10.2020, 13:10Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçisi Erkebulan Sapiýew, ýurdumyzda öňdebaryjy elektronika öndürijisi  bolan Aşgabadyň “Aýdyň gijeler” kärhanasyna baryp gördi.

Gazagystanyň ilçihanasynyň resmi web sahypasynda aýdylşyna görä, taraplar Aýdyň gijeler kärhanasynyň önümlerini Gazagystan bazaryna iberilmegi meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-hem Gazagystanda önümçilik desgasyny açmak mümkinçiligi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

“Aýdyň gijeleriň” Baş müdiri Hydyrberdi Abdyrahmanow kärhananyň taryhy, önümçilik desgalary we önüm ýygnamak tapgyrlary barada jikme-jik aýdyp berdi şeýle hem kärhananyň geljek üçin öňde goýulan meýilnamalary bilen paýlaşdy.

Kärhana  Aşgabadyň öňki "Türkmenkabel" zawodynyň çäginde döredildi. Kärhananyň ösüşine we döwrebaplaşdyrmaga ep-esli serişdeler goýuldy. 

Zawodyň çäginde ussahanalaryň we meýdançalaryň düýpgöter durkuny täzelemek işleri geçirildi, gurnama liniýalary oturdyldy, sanitariýa zolaklary, elektron böleklerini ýygnamak üçin arassa otag we beýleki ýerler enjamlaşdyryldy.

Saparyň dowamynda Gazagystanyň diplomaty telewizorlary Smart TV platformasy we içindäki IP týuner bilen ýygnamak prosesi bilen tanyşdy.

Ýakyn wagtda sarp edijilere LCD ekranly we 4K UltraHD durulykly üç model : 32 we 42 dýuým ekranly “Tolkun” , 55 dýuým diagonally “Zemin” telewizorlarynyň hödürlenjekidigi bellenip geçildi.

20.10.2020, 13:10

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Onda ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, sebitleri we paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän şanly seneleri mynasyp derejede dabaralandyrmak, şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Ilki bilen, sanly wideoaragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjow çagyryldy. Häkim şu günler paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, aýratyn-da, ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň baş şäheriniň köçeleriniň ugrunda, seýilgählerde we meýdançalarda baýramçylyk mynasybetli ýerine ýetirilýän bezeg işleriniň barşy, paýtagtymyzyň etraplarynyň çäklerini abadanlaşdyrmak maksady bilen, degişli gulluklaryň sazlaşykly işini ýola goýmak ugrunda maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Binalaryň gurluşygynyň depginlerini ýokarlandyrmak, olarda häzirki zaman gurluşyk serişdelerini ulanmak we gurluşygyň ýokary hil derejesini üpjün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ak mermerli Aşgabatda alnyp barylýan işleriň ähli görkezijiler babatda nusgalyk derejä eýe bolmalydygyna ünsi çekip, şäherde arassaçylyk işlerini dowamly alyp barmak, binalaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak meseleleriniň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny tabşyrdy.

Şanly sene mynasybetli ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalaryň gurluşyklarynyň öz wagtynda tamamlanmagyny üpjün etmek, dürli maksatly desgalaryň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zaman tejribelerini utgaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Aşgabady durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy hem innowasiýa we öňdengörüjilikli çemeleşmeleriň esasynda, öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de işläp düzmeleri, iň gowy dünýä tejribesini ulanmak arkaly öňde goýlan wezipeleri çözmäge gönükdirilendir.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowyň hasabaty diňlenildi. Döwlet Baştutanymyz şol bir wagtyň özünde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewi göni aragatnaşyga çagyrdy.

Häkim welaýatyň çäklerinde sebitdäki işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Sebitiň gowaça meýdanlarynda hereket edýän oba hojalyk tehnikalaryny bökdençsiz ulanmak, pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek we ýygnalan hasyly harmanhanalara daşamak boýunça ýerine ýetirilýän sazlaşykly işler barada milli Liderimize hasabat berildi. Bellenilişi ýaly, pagtaçy kärendeçiler ýetişdirilen hasyly doly we ýitgisiz ýygnap almak ugrunda öndürijilikli zähmet çekýärler.

Güýzlük bugdaý ekişi agrotehniki kadalara laýyklykda dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, häkim bu möwsümde ulanylýan tehnikalaryň we enjamlaryň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek üçin görülýän çäreler, ekiş wagtynda guralýan tehniki hyzmat we gögeriş gazanylan ýerlerde geçirilýän ideg işleri barada hasabat berdi.

Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda güýzlük soganyň ekişini bellenilen möhletlerde tamamlamak, şeýle hem beýleki gök ekinleriň hasylyny öz wagtynda ýygnap almak, şol bir wagtyň özünde alnyp barylýan işleriň agrotehniki kada laýyk gelmegini üpjün etmek boýunça toplumlaýyn işler amala aşyrylýar.

Şonuň bilen birlikde, welaýatyň çäklerinde bina edilýän dürli maksatly desgalardaky, hususan-da, ulanylmaga tabşyrylmagy Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna meýilleşdirilen binalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak üçin zerur bolan guramaçylyk işleriniň geçirilmelidigine, şeýlelikde, ýygymyň depginleriniň güýçlendirilmelidigine ünsi çekdi. Şeýle hem ýygnalan hasyl pagta arassalaýjy kärhanalarda ýokary hil derejesinde gaýtadan işlenilmelidir. Mundan başga-da, welaýatda güýzlük ýeralmadan, gök we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almak ugrunda ähli zerur tagallalar edilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi hem-de bu babatda wise-premýere we häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekip, sebitde bina edilýän ähli desgalaryň öz wagtynda tamamlanmagy, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramynyň mynasyp derejede garşylanmagy bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyna ünsi çekdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “ak altyn” hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak, pagtanyň kombaýnlar bilen ýygnalýan möçberlerini yzygiderli artdyrmak, ýygym möwsüminiň depginlerini güýçlendirmek ugrunda degişli düzümleriň sazlaşykly işi üpjün edilýär. Ýygnalan hasyly daşamakda ulanylýan tehnikalaryň, pagta arassalaýjy kärhanalaryň hem-de harmanhanalaryň bökdençsiz işi ýola goýulýar.

Mundan başga-da, häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda güýzlük bugdaý ekişiniň depginlerini güýçlendirmek, ony agrotehniki möhletlerde tamamlamak, şeýle hem ýeralma, gant şugundyry, gök we beýleki oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl ýetişdirmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi. Şeýle hem Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalardaky işleriň ýagdaýy, baýramçylyk çäreleriniň medeni maksatnamasy baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, pagta ýygymynyň depginlerini güýçlendirmek, tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň wagtynda geçirilmegini üpjün etmek, ýygnalan hasyly ýokary hilli gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly meseleler hemişe üns merkezinde saklanmalydyr.

Güýzlük bugdaý ekişiniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk derejede alnyp barylmagynyň zerurdygyny aýdyp, döwlet Baştutanymyz gögeriş gazanylan ýerlerde degişli agrotehniki çäreleriň ýola goýulmalydygyny belledi. Şeýle hem beýleki ekinlerden alynýan hasylyň möçberlerini artdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Milli Liderimiz welaýatda desgalaryň, şol sanda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalaryň gurluşyklarynyň barşy bilen gyzyklanyp, şolaryň ýokary hil derejesinde we bellenilen möhletinde tabşyrylmalydygyna ünsi çekdi.

Sanly wideoaragatnaşyk boýunça iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim hasabatyny welaýatyň pagtaçylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler baradaky maglumatdan başlady. Bellenilişi ýaly, daýhan yhlasy bilen ýetişdirilen pagta hasylyny doly we ýitgisiz ýygnap almak, gaýtadan işleýän kärhanalaryň bökdençsiz işini ýola goýmak ugrunda zerur tagallalar edilýär.

Şol bir wagtyň özünde welaýatda güýzlük bugdaý ekişini ýokary hilli we öz wagtynda geçirmek, şunlukda, ekişde ulanylýan tehnikalaryň we beýleki enjamlaryň işini bökdençsiz ýola goýmak ugrunda maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar. Şeýle hem häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda şaly, ýeralma we beýleki oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak ugrunda ýerine ýetirilýän sazlaşykly işler barada hasabat berdi.

Şol bir wagtyň özünde Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli berjaý edilmegi üçin hemmetaraplaýyn işler alnyp barylýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň ýakynlaşyp gelýän şanly 25 ýyllyk baýramçylygyny mynasyp derejede garşylamak ugrunda maksatnamalaýyn çäreler durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiz obasenagat pudagyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini, munuň bolsa ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynda aýratyn möhümdigini belledi we häzirki wagtda dowam edýän pagta ýygymynyň güýçli depginlerde alnyp barylmalydygyny, ýygym möwsüminiň ýokary derejede geçirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda güýzlük bugdaý ekişiniň depginlerini ýokarlandyrmak, şol bir wagtyň özünde soganyň we beýleki güýzlük ekinleriň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin agrotehniki çäreleri öz wagtynda geçirmek bilen baglanyşykly meseleleriň berk gözegçilikde saklanmalydygyny belläp, wise-premýere we häkime anyk tabşyryklary berdi.

Şonuň bilen birlikde, milli Liderimiz Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň, ulanmaga beriljek desgalardaky işleriň ýokary hil derejesini üpjün etmek, sebitiň etraplarynda we şäherlerinde baýramçylyk mynasybetli degişli bezeg işlerini ýerine ýetirmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew çagyryldy. Ol sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depgininiň güýçlendirilişi, şanly seneleri mynasyp garşylamak ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işler barada milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça meýdanlarynda ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak üçin zerur bolan ähli guramaçylykly işler alnyp barylýar. Şunda, pagta ýygýan kombaýnlaryň netijeli işini, ýygnalan hasylyň pagta kabul edýän bölümlere we pagta arassalaýjy kärhanalara bökdençsiz daşalmagyny üpjün etmek ugrunda zerur tagallalar edilýär.

Häkim welaýatda güýzlük bugdaý ekişini öz wagtynda, agrotehniki kadalara laýyklykda geçirmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler, gallaçy kärendeçileriň ýokary hilli tohum bilen üpjün edilişi barada hasabat berdi. Mundan başga-da, ýerlerden alynýan hasylyň möçberini artdyrmak, hususan-da, şalydan, ýeralmadan, gök we bakja ekinlerinden bol hasyl almak ugrunda degişli işler alnyp barylýar.

Hasabatyň çäklerinde welaýatda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň şanly baýramy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalardaky işleriň ýagdaýy barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan ähli işleriň öz wagtynda hem-de ýokary hil derejesinde, agrotehniki kadalara laýyklykda ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Ýetişdirilen gowaça hasylyny aýny möhletlerde we doly ýygnap almak, ýygym möwsüminde zerur bolan ýokary derejeli mümkinçilikleri döretmek we tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary wagtynda geçirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi hem-de bu babatda häkime anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz güýzlük bugdaý ekişi bilen bir hatarda giçki ýeralmanyň, gök we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylyny öndürmek ugrunda zerur bolan agrotehniki çäreleriň öz wagtynda berjaý edilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, welaýatyň ähli künjeklerinde baýramçylyk mynasybetli degişli bezeg işleri ýerine ýetirilmelidir.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şol sanda pagta ýygymynyň depginlerini güýçlendirmek, güýzlük bugdaý ekişini öz wagtynda we guramaçylykly geçirmek ugrunda alnyp barylýan hemmetaraplaýyn işler barada hasabat berdi.

Häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda gant şugundyrynyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, şol sanda olara agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ideg etmek, güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça hemmetaraplaýyn çäreleriň durmuşa geçirilýändigini habar berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatyň ähli ýerlerinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramçylygyny mynasyp garşylamak, şanly sene mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň depginini ýokarlandyrmak ugrunda zerur tagallalar edilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda geçirilýän agrotehniki çärelere ünsi çekdi hem-de pagta ýygymy möwsümini öz wagtynda geçirmek, ýygnalan hasyly ýokary hilli gaýtadan işlemek we bu möwsüme dahylly ähli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmek babatda häkime degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň beýlleýşi ýaly, welaýatda güýzlük bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini üpjün etmäge möhüm ähmiýet berilmelidir. Şol birwagtyň özünde gant şugundyrynyň, güýzlük ýeralmanyň, gök we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bereketli hasylyny almak üçin ähli tagallalaryň edilmelidigi aýdylyp, wise-premýere we häkime anyk tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň durmuş meselelerini çözmäge hem-de Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen ähli desgalarda gurluşyk işleriniň öz wagtynda tamamlanylmagyny üpjün etmäge gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, baýramçylyk çärelerini ýokary derejede dabaralandyrmak ugrunda ähli zerur tagallalar edilmelidir.

Soňra döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyna oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri M.Baýramdurdyýewi çagyrdy. Ministr ýurdumyzyň obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ekerançylarynyň, oba zähmetkeşleriniň netijeli işini üpjün etmek, olara yzygiderli goldaw bermek, önüm öndürijileri höweslendirmek meselelerine ähmiýet berilmelidigini belledi we bu barada ministre birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Wise-premýer E.Orazgeldiýew şu günler obasenagat toplumynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak, bu işleriň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmegini üpjün etmek, şeýle hem möwsüme degişli ähli gulluklaryň sazlaşykly işini ýola goýmak ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli pugtalanmagynda, ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň ýokarlandyrylmagynda obasenagat toplumyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, ulgama häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň, sanly ulgamyň hem-de ylmyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, ykdysadyýetimiziň birnäçe pudaklary, şol sanda dokma senagaty üçin zerur çig mal bolup durýan gowaçanyň hasyllylygyny artdyrmak, halkymyzyň milli baýlygy hasaplanýan “ak altyny” gaýtadan işlemek meselelerine hemmetaraplaýyn we örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz pagtaçylykda alnyp barylýan işleriň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmegi, hasyllylygy ýokarlandyrmak ugrunda täzeçil usullaryň ulanylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň wajypdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şol bir wagtyň özünde beýleki ekinlerden alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak, pudaga telekeçileri işjeň çekmek, gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek meseleleriniň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz sanly aragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyny jemläp, onda garalan meseleleriň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, obasenagat toplumynda tohumçylyk-seçgi işlerini ýokary derejede geçirmek, oba hojalyk we maldarçylyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak wezipeleri möhüm bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berkarar Watanymyzy has-da ösdürmäge, halkymyzyň abadan, döredijilikli durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

19.10.2020, 03:10

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer Ş.Durdylyýewiň hasabaty bilen baglylykda, senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow milletiň Liderine ýurdumyzyň elektron senagatyny ösdürmek hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanynyň ozal beren tabşyrygyna laýyklykda, bu ministrlik ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bilen bilelikde dürli döwrebap enjamlarynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça anyk çäreleri görýär.

Milletiň Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň elektron önümlerini çykarmaga taýýarlanylýan nusgalarynyň görkezilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Bu ýerde ölçegi 65 dýuýmli täze smart telewizorlar, iki simkartly öýjükli telefonlar, smartfonlar (smart telefonlar), döwrebap monobloklaryň dürli görnüşleri we kondisionerler, internet ulgamyny paýlaýjylar—routerler, şeýle hem agyz suwuny sowatmak we gyzdyrmak üçin niýetlenen kullerler görkezildi.

Şolaryň önümçiligini giňden ýola goýmak boýunça işleri bilelikdäki «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti alyp barýar. Bu jemgyýet Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň paýly gatnaşmagynda (49 göterim) döredildi.

Hojalyk jemgyýeti eýýäm dürli görnüşli LED lampalaryň, okuwçylar üçin öwrediji kompýuterleriň we netbuklaryň, ölçegleri 32, 42 we 55 dýuýmli täze smart telewizorlaryň önümçiligini, ýakynda bolsa 65 dýuýmli telewizorlaryň önümçiligini ýola goýdy.

Ýurdumyzyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri elektron senagatyna degişli önümleriň aýratynlyklary, olaryň önümçiliginde ulanylýan täzeçil tehnologiýalar barada gürrüň berdi. Hususan-da, täze telewizoryň artykmaçlyklary barada aýdyp, ministr onuň kompýuterlere, aragatnaşyk routerlerine we beýleki degişli enjamlara birikdirmek mümkinçiligine eýedigini we onuň bir dolandyryş enjamy arkaly dolandyrylýandygyny habar berdi.

Döwlet Baştutany bu ýerde görkezilen 65 dýuýmli 4 smart telewizora “Älem”, ýurdumyzda öndürilýän monoblok görnüşli kompýutere bolsa “Şowly” diýlip at dakylsa, maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Mundan başga-da, Smart görnüşli telefony “Milli”, öýjükli telefonlaryň iki simkartly kiçi görnüşlisini bolsa “Körpe” diýip atlandyrmak teklip edildi. Şeýle hem milletiň Lideri häzirki döwürde işjeň ulanylýan “Internet ulgamyny paýlaýjy” enjama — routora “Uçgun”, gündelik hojalygyň zerur enjamy bolan agyz suwuny sowadyjy we gyzdyryjy enjama “Teşne”, split görnüşli kondisioneri bolsa “Mylaýym” diýip atlandyrmagy maslahat berdi.

Milletiň Lideri halkymyzyň gündelik durmuşda sarp edýän serişdeleriniň we ulanýan enjamlarynyň üpjünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidigini belläp, şolaryň görnüşlerini artdyrmak we hilini yzygiderli gowulandyrmak meselelerine üns bermegi tabşyrdy. 

02.10.2020, 13:10

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçmek bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi.

Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, obasenagat toplumynda telekeçiligiň ornuny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

2019-njy ýylda birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen «John Deere Walldorf Gmbh & Co.KG» kompaniýasynyň arasynda gol çekilen Özara düşünişmek hakynda strategik ylalaşyga hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň şu ýylyň 31-nji ýanwarynda gol çeken Kararyna laýyklykda, ady agzalan kompaniýadan 107 sany fiziki taraplar üçin oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň birinji tapgyryny karz serişdeleriniň hasabyna satyn almaga ygtyýar berildi.

Bu tehnikalaryň bir bölegi ýurdumyza gelip gowuşdy, galan bölegini şu ýylyň ahyryna çenli we käbir tehnikalary geljek ýylyň aprel aýyna çenli getirmek meýilleşdirilýär.

Ýeňillikli şertlerde döwrebap tehnikalaryň satyn alynmagy oba hojalygy bilen meşgullanýan hususy taraplaryň tehniki üpjünçiligini gowulandyrmaga we agrotehniki talaplara laýyklykda, ekin dolanyşygyny alyp barmaga uly mümkinçilikleri berýär.

Strategik ylalaşyga laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan «John Deere» kompaniýasynyň üpjün etmeginde hususy taraplar üçin satyn alynmagy teklip edilýän traktorlaryň hem-de beýleki oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň sanawy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde telekeçileriň ornuny belledi. Soňky ýyllarda hususy ulgamyň wekilleriniň ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň, şol sanda oba hojalygynyň önümçilik ulgamlaryna gatnaşyk paýy artýar. Olaryň milli ykdysadyýetimizde ornunyň berkemegi bilen täze iş orunlary açylýar, bäsdeşlige ukyply harytlaryň görnüşleri we möçberi artýar.

Döwlet Baştutanymyz kiçi we orta işewürligi mundan beýläk-de höweslendirmegiň wajypdygyny aýdyp, degişli ugurda öňde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Milli Liderimiz ýurdumyzyň işewürlik düzümlerini oba hojalyk önümleriniň önümçiligine işjeň çekmek üçin ähli şertleri döretmegiň zerurdygyny aýtmak bilen, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, içerki sarp edijileri güýz-gyş paslynda tebigy gaz bilen bökdençsiz we ygtybarly üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ilatly ýerleri «mawy ýangyç» bilen doly üpjün edilýär. Ugurdaş we hususan-da, ýerlerde ýyladyş enjamlarynyň tehniki ýagdaýyna hem-de ondan peýdalanmagyň düzgünleriniň berjaý edilişine yzygiderli gözegçilik amala aşyrylýar. Gazy tygşytly ulanmak we howpsuzlygyň degişli çärelerini yzygiderli berjaý etmek maksady bilen, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde düşündiriş işleri geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygy desgalaryny, kärhanalary, hassahanalary, mekdepleri we çagalar baglaryny gaz bilen durnukly üpjün etmek meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtap, ýurdumyzyň baý uglewodorod serişdelerini aýawly hem-de maksadalaýyk peýdalanmagyň wajypdygyna ýene-de bir gezek ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ileri tutulýan wezipeleriň pudagyň düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň we öňdebaryjy energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary işe ornaşdyrmagyň hasabyna energiýa netijeliligini ýokarlandyrmakdan ybaratdygyny aýtdy we wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, bugdaý ekişiniň we pagta ýygymynyň barşy barada hasabat berdi.

Ekiş möwsümini agrotehniki kadalara laýyklykda geçirmek, şol sanda oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň bökdençsiz işledilmegi, gallaçy kärendeçileri bugdaýyň ýokary hilli tohumlary bilen üpjün etmek boýunça toplumlaýyn çäreler görülýär. Welaýatlaryň toprak-howa aýratynlyklaryndan ugur alnyp, ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa dowam edýän pagta ýygym möwsümi, ýetişdirilen hasyly ýitgisiz ýygnap almak hem-de kabul ediş harmanhanalaryna bökdençsiz daşamak maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň ilatyny Diýarymyzda öndürilýän önümler bilen üpjün etmek boýunça obasenagat toplumynyň öňünde goýlan wezipelerden ugur alnyp, ähli welaýatlarda gök-bakja önümleri, miweleri ýygnap almak hem-de içerki bazarlarda ýerlemek babatda işler alnyp barylýar. Şeýle hem güýzlük ekilen beýleki oba hojalyk ekinlerine ideg işleri dowam edýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, obada bazar gatnaşyklarynyň kemala gelmegine, pudagyň tehniki we tehnologiýa taýdan enjamlaşdyrylyşynyň derejesini ýokarlandyrmaga ýardam etmäge, ýurdumyzda öndürilýän oba hojalyk önümleriniň durnukly artdyrylmagyny üpjün etmäge gönükdirilip, bu ulgamda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pagta ýygymyny has oňaýly möhletde geçirmelidigini, geljek ýyl bereketli hasyl almak üçin bugdaý ekilen meýdanlara zerur ideg etmek boýunça sazlaşykly işleri üpjün etmelidigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz agrotehniki çäreleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň, hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullaryny hem-de pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmagyň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamynda işleriň ýagdaýy, şol sanda gurluşyk senagaty we elektroenergetika pudaklarynda ýurdumyzyň önümçilik kuwwatyny artdyrmak boýunça möhüm wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Öňdebaryjy dünýä tejribesiniň öwrenilmegi hem-de ösüşlere beslenen tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy gurluşyk pudagyny innowasion taýdan ösdürmegiň baş ugry hökmünde kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek we Diýarymyzyň bäsdeşlige ukyply täze önümleriniň dünýä bazarlaryna çykarylyşyny özleşdirmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmek babatda maksadalaýyk işler alnyp barylýar.

Şeýle hem wise-premýer elektron senagatyny ösdürmek hem-de import harytlarynyň ornuny tutýan önümleri öndürmek maksady bilen, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Şol maksat bilen dürli elektron önümleri öndürýän «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu gün ýurdumyzyň senagat pudagynyň öňünde durýan ilkinji derejeli wezipeleriň iň döwrebap senagat toplumlarynyň depginli ösüşini üpjün etmekden, ykdysadyýetiň innowasion nusgasyna geçmekden ybaratdygyny belledi. Ylmy pudaklaryň maýa goýum taýdan özüne çekijiligi köp babatda ýokary tehnologiýaly önümçilikler bazarynyň ýagdaýy bilen kesgitlenilýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň möhümdigine ünsi çekip, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny senagatlaşdyrmak boýunça maksatnamalary öz wagtynda berjaý etmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz içerki bazary ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümler bilen üpjün etmek bilen birlikde, daşarky bazarlara eksport etmegi hem ýola goýmaga gönükdirilen gurluşyk senagatynyň kuwwatlyklarynyň yzygiderli artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidigini nygtap, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow «Lapis Lazuli» we Aşgabat Ylalaşyklaryna laýyklykda, daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän hem-de onuň çäginden üstaşyr geçýän awtoulag tirkegleriniň we ýarym tirkegleriniň eýelerinden alynýan tölegleriň möçberlerini kesgitlemek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň çäk taýdan amatly ýerleşmegi Ýewraziýanyň möhüm ulag-üstaşyr halkasy hökmünde onuň barha artýan derejesini kesgitleýär. Döwletimiz milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda bu ulgamda bar bolan ägirt uly kuwwaty doly amala aşyrmaga gyzyklanma bildirip, sebit hem-de yklym ähmiýetli logistiki mümkinçilikleri peýdalanmak üçin amatly şertleri döredýär.

Wise-premýer halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, üstaşyr geçýän ýükleriň mukdaryny artdyrmak maksady bilen, daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän we onuň çäginden üstaşyr geçýän awtoulag serişdeleriniň we motosiklleriniň eýelerinden alynýan ýygymlaryň hem-de tölegleriň möçberlerini seljermek boýunça Pudagara toparyň döredilendigini habar berdi.Pudagara toparyň ikinji mejlisinde ýurdumyza gelýän awtoulag serişdeleri üçin ýeke-täk nyrhy girizmek hem-de awtoulag tirkegleriniň we ýarym tirkegleriň eýelerinden alynýan ýygymlaryň möçberine seljerme işlerini geçirmek teklip edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyň hem-de «Gündogar — Günbatar» we «Demirgazyk — Günorta» ugurlarynda gatnawlary we halkalary baglanyşdyrýan esasy ýollar boýunça düzümleri has-da giňeltmegiň ýakyn geljek üçin möhüm wezipeleriň hatarynda durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz ulag ulgamyndaky taslamalaryň, şol sanda Merkezi Aziýa üçin Türkiýä çykalgasy bolan Modal ýoluny döretmegiň hem-de Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe we Ýewropa — Kawkaz — Aziýa (TRASEKA) ulag geçelgelerini işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belläp, bu möhüm ugurlary kemala getirmegiň Beýik Ýüpek ýoluny täzeden dikeltmek maksady bilen baglylykda, örän uly ähmiýete eýedigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Beýik Ýüpek ýolunyň eýeleýän taryhy ornuny täzeden dikeltmegiň BMG-niň yglan eden Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, özara hormat goýmak, deňhukuklylyk, ynanyşmak ýörelgelerinde Ýewropa bilen Aziýanyň halklarynyň hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak babatda örän uly ähmiýete eýedigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz onlarça ýurtlaryň üstünlikli peýdalanýan ulag-üstaşyr ulgamynyň ygtybarlylygyny üpjün etmek babatda geçirilýän giň gerimli işleriň möhümdigini ýene-de bir gezek nygtady hem-de wise-premýere ýükleriň hem-de ýolagçylaryň ulag-üstaşyr geçirilişiniň möçberini has-da artdyrmak we çäklerini giňeltmek boýunça tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly dokma kärhanalarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna bolan resmi saparynyň çäklerinde hem-de birinji Hazar ykdysady forumynyň barşynda gol çekilen ylalaşyklary we şertnamalary durmuşa geçirmek boýunça maksadalaýyk işleriň dowam edýändigini habar berdi.

Şol resminamalaryň hatarynda Dokma senagaty ministrliginiň Italiýanyň «Cormatex Srl» kompaniýasy bilen dokma pudagynda hyzmatdaşlyk etmek baradaky ähtnamasy bar. Resminama laýyklykda, Baýramalynyň dokma toplumynyň hem-de Daşoguzyň pagta egirme fabriginiň binýadynda birnäçe önümçilikleri döretmek göz öňünde tutulýar.

Meýilleşdirilen işleri amala aşyrmak üçin türkmen hünärmenleri tarapyndan dokma kärhanalary döwrebaplaşdyrylar, täze önümçilikleriň enjamlaşdyrylmagyny bolsa «Cormatex Srl» kompaniýasy üpjün eder.

Wise-premýer hasabatynyň dowamynda Diýarymyzyň dokma kärhanalarynyň ekologiýa taýdan arassa önümleriniň ýerli sarp edijiler tarapyndan bolşy ýaly, daşary ýurt bazarlarynda-da ýokary islegden peýdalanylýandygyny aýtdy. Dokma senagaty ministrliginiň hünärmenleri tarapyndan milli nyşanlarymyzy döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Hususan-da, «Bedew» nyşanly jins önümleri, «Bürgüt» nyşanly sport egin-eşikleri, «Gala» nyşanly tikin-örme önümleri, «Ýeňiş» nyşanly erkek köýnekleri giň meşhurlyga eýe boldy.

Şunuň bilen bir hatarda, «Goza» hem-de «Wada» nyşanly harytlaryň önümçiliklerini we satylyşyny artdyrmak boýunça çäreler görülýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ýokary hilli önümleriniň mahabat edilmegine, görnüşleriniň giňeldilmegine we eksport edilmegine ýardam berýär.

Wise-premýer sarp edijileriň artýan islegini kanagatlandyrmak maksady bilen, çagalara hem-de uly ýaşly adamlara niýetlenen güýz möwsümi üçin egin-eşikleriň täze nusgalarynyň işlenilip taýýarlanandygyny habar berip, milli Liderimize olaryň nusgalaryny görkezdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde türkmen dokmasynyň öňdebaryjy tehnologiýalaryň, ýurdumyzyň we dünýäniň iň oňat tejribesini peýdalanmagyň esasynda, bu ulgamyň depginli ösdürilmegi netijesinde, diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem öz bäsdeşlige ukyplylygyny yzygiderli artdyrýandygyny nygtady.

Dokma senagaty ägirt uly serişde kuwwaty babatda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän ulgamynyň depginli ösüşiniň nusgasyna öwrüldi. Pudagyň önümçilik binýady yzygiderli kämilleşdirilýär, ýokary hilli taýýar önümleriň görnüşi yzygiderli giňeldilip, daşary ýurtly öndürijileriň önümleriniň ýerini ynamly eýeleýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ýurdumyzda öndürilýän dokma önümleriniň halkara hil we ekologiýa howpsuzlygynyň ölçeglerine kybap gelmegine aýratyn üns berilmelidir. Türkmen hünärmenleri içerki bazaryň isleglerini öwrenmek bilen, ilatyň möwsümleýin isleglerinden ugur alyp, eşikleriň täze görnüşlerini hem-de beýleki harytlary işläp taýýarlamalydyrlar we önümçilige goýbermelidirler diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi hem-de bu babatda wise-premýere tabşyryklary berdi.Hormatly Prezidentimiz dokma önümlerini daşary ýurtlarda has-da işjeň öňe ilerletmek üçin degişli maglumat-habar beriş goldawynyň hem möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda «Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligine «Mary deri-aýakgap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmäge esaslandyryjy hökmünde gatnaşmaga ygtyýar bermek hakynda» Karara gol çekip, ondan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek bilen bagly degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigi yglan etmek hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Onuň çäklerinde 2021-nji ýylyň awgust-sentýabr aýlarynda ýaş aýdymçylaryň «Ýaňlan, Diýarym!» atly telebäsleşigini hem-de zehinli çagalaryň arasynda «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşigi geçirmek we jemlemek meýilleşdirilýär. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy ugrunda geçiriljek bäsleşigi 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda jemlemek meýilleşdirilýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň we onuň çäklerinde geçirilýän ýaş zehinleriň döredijilik bäsleşiginiň ähmiýetini belläp, olara gatnaşyjylaryň we täze ugurlaryň sanyny artdyryp, şeýle çäreleriň gerimini giňeltmek gerek diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow milli Liderimiziň başlangyjy boýunça hem-de ýolbaşçylygynda ilatyň saglygyny goramaga we keselleriň öňüni almaga hem-de jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmäge we pugtalandyrmaga gönükdirilip, alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Dünýäde epidemiologik ýagdaýyň ýüze çykan ilkinji pursatlaryndan başlap, ýurdumyzda bu howpa garşy giň möçberli, zerur işler amala aşyrylýar. Öz wagtynda netijeli gorag çäreleri geçirilip, bu ýiti ýokanja garşy göreşmek boýunça guramaçylyk, hukuk, maliýe, ykdysady, lukmançylyk we arassaçylyk-karantin häsiýetli ýeke-täk milli strategiýa işlenip düzüldi.

Ýurdumyzyň çägini arassaçylyk taýdan goramak we howply ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň berýän tabşyryklaryna hem-de «Türkmenistanyň Döwlet serhedi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 221-nji maddasyna laýyklykda, «Türkmenistanyň Döwlet serhediniň üstünden geçilýän gözegçilik-geçiriş ýerlerinde ilatyň saglygyna köpçülikleýin zyýan ýetirip biljek islendik hadysalar ýüze çykan ýagdaýynda gözegçiligiň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaça görnüşlerini geçirmegiň Tertibini tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.

Milli Liderimiziň garamagyna hödürlenen resminamanyň taslamasynda Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde gözegçiligiň aýratyn we has güýçlendirilen goşmaça görnüşleri göz öňünde tutulyp, awtomobil we demir ýol ulaglarynda zyýansyzlandyryş — dezinfeksiýa işleriniň hem-de ulaglaryň ähli görnüşlerinde getirilýän karantine degişli önümlerde geçirilýän ilkinji barlaglaryň netijesine laýyklykda, mör-möjeklere garşy zyýansyzlandyryş — fumigasiýa işleriniň geçirilmegi düzgünleşdirilýär.

Köp sanly keselleriň öňüni almakda aýratyn ähmiýete eýe bolan waksinalaryň we beýleki immun serişdeleriniň yzygiderli satyn alynmagy hasabatyň beýleki bir möhüm meselesi boldy.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesi boýunça geçirilen işleriň çäklerinde bu ugurda halkara guramalar, hususan-da, ÝUNISEF bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk berkidilýär. Türkmenistanda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça sanjymlaryň gurşawyny ýokary derejede saklamakda gazanylan üstünlikler halkara guramalar tarapyndan ykrar edildi.

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň arasynda özara düşünişmek baradaky Ähtnama esasynda 2016 — 2020-nji ýyllar üçin waksina we beýleki sanjym serişdeleri yzygiderli satyn alynýar. Köpýyllyk hyzmatdaşlygyň çäginde täze waksinalaryň ulanylmagyny öwrenmek, ýokanç kesellere garşy çalt we netijeli göreş çärelerini geçirmek hem-de öňdebaryjy innowasion usullary durmuşa ornaşdyrmak boýunça degişli işler dowam edýär.

Wise-premýer şu ýyl bu Ähtnamanyň we onuň goşmaça Ylalaşygynyň möhletiniň tamamlanýandygyny nazara almak hem-de ýurdumyzda immun-öňüni alyş işini kämilleşdirmek maksady bilen, 2021 — 2025-nji ýyllar üçin waksinalary we immunizasiýa üçin enjamlary satyn almagyň Meýilnamasynyň taslamasynyň taýýarlanylandygyny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak we keselleriň öňüni almak boýunça giň gerimli işleriň geçirilendigini kanagatlanma bilen belledi. Bu işde abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyga möhüm orun degişlidir. BMG-niň Çagalar gaznasynyň goldaw bermeginde Türkmenistan Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan ygtyýarlandyrylan immunobiologik serişdeleri yzygiderli satyn alýar.

Immun-öňüni alyş milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistanda ýokanç keseller bilen kesellemegiň sany ep-esli azaldy. Şol maksatnamada sebitde has giň ýaýran kesellerden goranmak üçin ilatyň hökmany sanjymy göz öňünde tutulýar. Mälim bolşy ýaly, görülýän çäreleriň netijesinde Türkmenistan drakunkulýozyň eliminasiýasy hakyndaky, çagalar poliomiýelitiniň we gyzzyrma keseliniň doly ýok edilendigi baradaky halkara güwänamalaryna mynasyp boldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu möhüm ugurda amala aşyrylýan işleriň wajypdygyny nygtap, saglygy goraýyş ulgamynda dünýäniň iň gowy tejribesini öwrenmegiň hem-de gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar — halkara guramalar we degişli lukmançylyk düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýokarda agzalan Kararlara gol çekip, olary elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Ýewropa Bileleşigi bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. ÝB bilen diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fewralynda ýola goýuldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2007-nji ýylyň noýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň ştab-kwartirasynyň ýerleşýän ýeri bolan Brýussel şäherine bolan ilkinji resmi sapary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge kuwwatly itergi berip, ony hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam etdi.

Şondan soňra Ýewropa Komissiýasynyň başlygy, ÝB-niň wekiliýetleri we ýokary wezipeli wekilleri ýurdumyza sapar bilen geldiler. Türkmenistanyň wekiliýeti hem birnäçe gezek Brýussele sapar bilen ugradyldy.

Ýewropa Bileleşigi bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek babatda 2020-nji ýylyň dowamynda onlaýn görnüşinde çäreleriň birnäçesi, şol sanda Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

ÝB bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek hem-de gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen, özara gatnaşyklaryň energetika, durnukly ulag, söwda we ykdysadyýet ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça teklipler taýýarlanyldy.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen, ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyga, bilim ulgamynda täze taslamalary işläp taýýarlamaga, saglygy goraýyş ulgamy boýunça gatnaşyklara möhüm ähmiýet berilýär. Saglygy goraýyş ulgamynda ÝB-niň we BSGG-niň aýratyn howply ýokanç kesellere garşy göreşmek baradaky sebit maksatnamasynyň esasynda Türkmenistan boýunça çäreleriň meýilnamasy taýýarlanyldy we ol durmuşa geçirmek üçin teklip edilýär.

Ýokarda agzalan ugurlaryň ählisi boýunça degişli ikitaraplaýyn duşuşyklary guramak teklip edilýär.

Häzir şu ýylyň oktýabrynda Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesinde howpsuzlyk meseleleri boýunça nobatdaky gepleşikleri, noýabr aýynda bolsa Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi parlamentara duşuşygyny geçirmegiň mümkinçiliklerine garalýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň mundan beýläk-de Ýewropa Bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy we giňeltmegi göz öňünde tutýandygyny nygtady. Häzirki wagtda şol hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde okgunly ösdürilýär.

Ýewropa Bileleşigi bilen ilkibaşdan deňhukuklylyk, uzak möhletleýin esasda guralýan gatnaşyklar uly tejribä eýedir we köp ugurlary öz içine alýar. Köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistan we Ýewropa Bileleşigi milli hem-de sebit taslamalarynyň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, Ýewropa Bileleşiginiň söwda we maýa goýum ulgamynda ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biridigini belledi. Bu gün Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, senagatlaşdyrmaga hem-de sanly ulgama geçirmäge, durmuş ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeler bilen baglylykda, netijeli gatnaşyklary ösdürmek üçin täze mümkinçilikler açylýar.

Däp bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary, hususan-da, ylym we bilim, öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak boýunça hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikler bar.Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine ähli degişli meseleleri çözmäge toplumlaýyn çemeleşmek esasynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk boýunça teklipleriň üstünde içgin işlemegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli Liderimiziň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde öňde goýan wezipelerinden hem-de «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Konstitusion kanundan gelip çykýan wezipelerden ugur alyp, parlamentiň ýerine ýetirýän işleri barada habar berdi.

Bu işleriň çäginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiň hukuk esaslaryny kadalaşdyrýan «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna ara alyp maslahatlaşmak üçin ugradyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine, «Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. Şonuň ýaly-da, Türkmenistanyň Administratiw iş ýörediş kodeksiniň, Türkmenistanyň Raýat we Arbitraž iş ýörediş kodeksleriniň rejelenen görnüşleriniň, «Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda Kodeksine üýtgetmeler girizmek hakynda», «Adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüniň alynmagy we ýok edilmegi hakynda» Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işler dowam etdirilýär.

Parlamentiň Başlygy geçen aýda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleriniň halkara düzümleriň gatnaşmagynda onlaýn çäreleriň birnäçesine, şol sanda «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2016 — 2020-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň» ýerine ýetirilişi, Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamyny maliýeleşdirmek meseleleri boýunça parlamentleriň zenan agzalarynyň arasynda hyzmatdaşlyk, sebitde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, suw serişdelerini dolandyrmak meseleleri boýunça çärelere gatnaşandyklaryny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara ünsi çekip, olaryň many-mazmunyny ýerlerde, welaýatlarda, etraplarda, şäherlerde we obalarda düşündirmegiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütler bilen baglanyşykly meseleleriň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, gözegçilik edýän düzümleriniň alyp barýan işleri hem-de çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan boşatmak hem-de raýatlary harby gulluga çagyrmak boýunça geçirilýän işleriň barşy hakynda hasabat berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini has-da kämilleşdirmek, ilkinji nobatda, degişli ugurda iň gowy dünýä tejribesini işjeň özleşdirmegiň, ýokary derejeli hünär ussatlaryny, jogapkärli hünärmenleri taýýarlamagyň hasabyna kämilleşdirmek boýunça degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny aýtdy.

Goranyş häsiýetli Harby doktrinada kesgitlenen möhüm wezipelerden ugur almak bilen, geljekde hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli berkidiler, olaryň şahsy düzümi hakynda alada edilip, durmuş meselelerini çözmek üçin şertler dörediler diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz mejlisiň jemini jemläp, şu gün garalan meseleleriň möhümdigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy bilen baglanyşykly mesele barada durup geçip, şanly senä gabatlanylyp ulanylmaga beriljek desgalardaky işleriň ýokary hilli we bellenen möhletde tamamlanmagyna gözegçilik etmegiň hem-de baýramçylyk çärelerine ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegi üpjün etmegiň möhümdigini belledi.

Milli Liderimiz öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ähli pudaklaryň okgunly döwrebaplaşdyrylmagyna, döwlet dolandyryşynyň usullaryny kämilleşdirmäge we ýurdumyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmäge hem-de dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna ynamly goşulyşmagyna gönükdirilen sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny yzygiderli durmuşa geçirmegiň ähmiýetini nygtady.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


***


Soňra mejlisde wise-premýer Ş.Durdylyýewiň hasabaty bilen baglylykda, senagat we gurluşyk önümçiligi ministri S.Berdimuhamedow milli Liderimize ýurdumyzyň elektron senagatyny ösdürmek hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyrygyna laýyklykda, bu ministrlik ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bilen bilelikde dürli döwrebap enjamlaryň önümçiligini ýola goýmak boýunça anyk çäreleri görýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň çykarmaga taýýarlanylýan elektron önümleriniň nusgalarynyň görkezilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Bu ýerde ölçegi 65 dýuýmly täze smart telewizorlar, iki simkartly öýjükli telefonlar, smartfonlar (smart telefonlar), döwrebap monobloklaryň dürli görnüşleri we kondisionerler, internet ulgamyny paýlaýjylar — routerler, şeýle hem agyz suwuny sowatmak we gyzdyrmak üçin niýetlenen kulerler görkezildi.

Şolaryň önümçiligini giňden ýola goýmak boýunça işleri bilelikdäki «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti alyp barýar. Bu jemgyýet Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň paýly gatnaşmagynda (49 göterim) döredildi.

Hojalyk jemgyýeti eýýäm dürli görnüşli LED lampalaryň, okuwçylar üçin öwrediji kompýuterleriň we netbuklaryň, ölçegleri 32, 42 we 55 dýuýmly täze smart telewizorlaryň önümçiligini, ýakynda bolsa 65 dýuýmly telewizorlaryň önümçiligini ýola goýdy.

Ýurdumyzyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri elektron senagatyna degişli önümleriň aýratynlyklary, olaryň önümçiliginde ulanylýan täzeçil tehnologiýalar barada gürrüň berdi. Hususan-da, täze telewizoryň artykmaçlyklary barada aýdyp, ministr onuň kompýuterlere, aragatnaşyk routerlerine we beýleki degişli enjamlara birikdirmek mümkinçiligine eýedigini we onuň bir dolandyryş enjamy arkaly dolandyrylýandygyny habar berdi.

Ýurdumyzda öndürilen dürli görnüşli ýokary hilli önümler Garaşsyz Watanymyzyň innowasiýalar hem-de ylmy-tehniki ösüşiň ýoly bilen öňe tarap okgunly barýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda öz elektron senagatymyz kemala gelýär, uly isleg bildirilýän elektron we elektrotehniki önümleriň çykarylyşy ýola goýulýar.

Şunuň bilen baglylykda, öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek, ylmy esasda pudaklaýyn önümçiligi ösdürmek, bilelikdäki kärhanalary döretmek meselelerine uly ähmiýet berilýär.

Bu köpugurly işde ýurdumyzyň telekeçilerine ähmiýetli ornuň degişlidigini bellemek gerek. Olar, esasan, ýerli çig maly peýdalanmagy, döwrebap öňdebaryjy tehnologiýalary öwrenmegi we işjeň ornaşdyrmagy ugur edinýärler.

Döwletimiz hususylaşdyrmagy dowam etmek bilen, hususy ulgama uly goldaw berýär. Elektron senagatynyň ilkinji nusgasy — bilelikdäki «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň bu ugurdaky tejribesi munuň aýdyň mysalydyr, çünki ol netijeli döwlet-hususy hyzmatdaşlygynyň ýokary derejedäki görnüşi bolup durýar.

Öndürilýän önümleriň aýratynlyklary we görnüşleri baradaky gürrüňi dowam edip, ministr hormatly Prezidentimizden önümçiligi täze ýola goýlan telewizora, kompýutere, ykjam telefonlara we beýleki enjamlara at dakyp bermegini haýyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow elektron senagatynyň ösdürilmelidigine we enjamlaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu işleriň ýurdumyzyň dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulyşmagyny şertlendirmek bilen bir hatarda, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda aýratyn ähmiýetini belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde görkezilen 65 dýuýmly 4 smart telewizora “Älem”, ýurdumyzda öndürilýän monoblok görnüşli kompýutere bolsa “Şowly” diýlip at dakylsa, maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Mundan başga-da, smart görnüşli telefony “Milli”, öýjükli telefonlaryň iki simkartly kiçi görnüşini bolsa «Körpe» diýip atlandyrmak teklip edildi. Şeýle hem milli Liderimiz häzirki döwürde işjeň ulanylýan «Internet ulgamyny paýlaýjy» enjamy — routeri «Uçgun», gündelik hojalygyň zerur enjamy bolan agyz suwuny sowadyjy we gyzdyryjy enjamy «Teşne», split görnüşli kondisioneri bolsa «Mylaýym» diýip atlandyrmagy maslahat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda elektron senagatyny ösdürmek hem-de uly isleg bildirilýän, daşary ýurtlaryň önümçiligi bilen mynasyp bäsleşmäge ukyply harytlary öndürmek boýunça başy başlanan işiň möhümdigini belledi.

Milli Liderimiz halkymyzyň gündelik durmuşda sarp edýän serişdeleriniň we ulanýan enjamlarynyň üpjünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidigini belläp, şolaryň görnüşlerini artdyrmak we hilini yzygiderli gowulandyrmak meselelerine üns bermegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow elektron senagatynyň önümçiligini ýokarlandyrmagyň hem-de bahalarynyň elýeterli bolmagyny üpjün etmegiň möhüm talapdygyny belläp, bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

02.10.2020, 05:10