radio wave radio source
HABARLAR

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berildi. Ol ykdysadyýetiň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, ilata dürli ugurlarda elektron görnüşinde hyzmat etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda "Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda" hem-de “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, müşderilere Internet ulgamynyň üsti bilen menzilara bank hyzmatlaryny hödürlemek, şol sanda ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan raýatlara karzlary resmileşdirmekde sanly ulgamy ulanmak arkaly ýeňillikleri döretmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, karz edaralaryň resmi internet web-saýtlarynda karz almak boýunça bölümçe döredilip, raýatlara karz almak üçin arza bilen ýüz tutmak mümkinçiligini döretmek hem-de arza berlende karzyň görnüşine laýyklykda, talap edýän maglumatlary girizmek teklip edilýär.

Girizilen maglumatlar we ýerleşdirilen resminamalar awtomatiki usulda barlanandan soňra, ýüz tutan raýata karz edarasyna barmaly wagty we gerek bolan resminamalaryň sanawy barada maglumat berilýär.

Bu hyzmatyň ornaşdyrylmagy bilen, karz edaralarynda nobatlaryň azalmagyna, karz bermek işleriniň dessinliginiň üpjün edilmegine, karz edaralarynyň hünärmenleriniň hem-de müşderileriň wagtynyň tygşytlanylmagyna ýardam berer. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna banklar tarapyndan ýurdumyzyň raýatlaryna karzlary resmileşdirmegi sanly ulgam arkaly ýerine ýetirmek baradaky teklibi hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda uly özgertmeleri başdan geçirýän bank ulgamyna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Bu ugurda görüljek çäreler hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini hem-de milli töleg ulgamynyň mümkinçiliklerini artdyrmaga, ýurdumyzyň karz edaralarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam etmelidir.

Milli Liderimiz bank ulgamynyň bazar ykdysadyýetiniň esasy düzümleriniň biri bolup durýandygyny aýdyp, bu ulgamyň edaralarynyň işine ynamy hem-de onuň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak, fiziki we ýuridik şahslardan pul goýumlaryny çekmegiň hem-de karzlary bermegiň tertibini aňsatlaşdyrmak maksady bilen, toplumlaýyn çäreleri görmegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” bellenen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow elektron görnüşinde bank hyzmatlarynyň täze görnüşleriniň ornaşdyrylmagynyň ähmiýeti barada ilatyň arasynda düşündiriş işlerini geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow nebitgaz toplumynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda amala aşyrylýan birnäçe maýa goýum taslamalaryny işjeňleşdirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Goturdepe nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek baradaky şertnama goşmaça ylalaşyk baglaşmak hakynda” Kararyň taslamasy hödürlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika syýasatynyň esasy ugurlarynyň baş maksadynyň baý tebigy serişdelerimizi has netijeli peýdalanmakdan, nebitgaz toplumynyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin onuň önümçilik we ylmy-tehniki mümkinçiliklerini, milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatlyklaryny artdyrmakdan, ýurdumyzyň ilatynyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmagyň, ony köpugurly esasda ösdürmegiň we döwrüň talabyna laýyk getirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Karara gol çekdi hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere geçirdi we daşary ýurt maýalaryny çekmek, dünýäniň ösen tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda döwlet tabşyrygyna girýän ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylda gol çeken Kararyna we Halk Maslahatynyň birinji mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, welaýatlarda oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznalary döredildi. Şolardan degişli tertibe laýyklykda, bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin hususy önüm öndürijilere ýer bölekleri uzakmöhletleýin ulanmak üçin bölünip berildi.

Welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde, oba hojalyk ähmiýetli ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça teklipler taýýarlanyldy.

Bu gaznadan ýer bölekleri önüm öndürijilere 99 ýyllyk möhlet bilen berler. Şu gaznanyň ýer bölekleriniň 70 göterimi bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin uzakmöhletleýin esasda ulanylmagy teklip edilýär. Galan ýer böleklerinde bugdaý we pagta öndürmek boýunça meýilnamany doly ýerine ýetirmek şertinde ylmy taýdan esaslandyrylan ekin dolanyşygyny geçirmek üçin ulanylar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň durmuşa geçirilişini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz obasenagat toplumynda yzygiderli durmuşa geçirilýän özgertmeleriň ýurdumyzyň oba hojalygyny ýokary girdejili pudaga öwürmäge gönükdirilendigini belledi.

Şu maksat bilen hojalygy dolandyrmagyň täze netijeli usullaryny ulanmak, obasenagat toplumynda hususyýetçiligiň paýyny yzygiderli giňeltmek we öňdebaryjy kärendeçilere goldaw bermek zerurdyr. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagyna we halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam eder.

Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işler, ulag-aragatnaşyk toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, şol sanda döwrebap enjamlar hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň doly kuwwatynda işlemegini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer häzirki wagtda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan deňiz flotuny ösdürmek, edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmegiň hasabyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça degişli işleriň geçirilýändigini aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyza wagtlaýyn gözegçilik edilýän pudaklarda, şol sanda gurluşyk, himiýa we elektroenergetika senagatynda işleriň ýagdaýy hem-de önümçilik we durmuş maksatly desgalarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa geçelgelerini ösdürmek boýunça giň gerimli işleriň geçirilýändigini belledi. Munuň özi Türkmenistanyň yklymyň möhüm üstaşyr merkezi hökmündäki ornuny pugtalandyrmaga ýardam edýär. Bu bolsa sebitiň durmuş-ykdysady kuwwatynyň mundan beýläk-de artdyrylmagy, onuň ulag-logistika düzüminiň giňeldilmegi üçin şertleri üpjün edýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz pudaklaýyn düzümi döwrebaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz ulaglaryň ähli görnüşlerinde ýolagçylary gatnatmak we ýükleri daşamak ulgamynda hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak hem-de aragatnaşygyň döwrebap hyzmatlaryny hödürlemek meselelerine berk gözegçilik etmäge ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ulag toplumyny ösdürmek meseleleriniň mundan beýläk-de döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda boljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň doly kuwwatyna çykarylmagynyň Merkezi Aziýa we Hazar sebitleri üçin strategik ähmiýete eýedigini belledi. Munuň özi yklymara ýük daşamakda logistiki ulgamyň düýpli özgerdilmegine ýardam eder. Has gysga we amatly ýollar hökmünde Diýarymyzyň terminallary möhüm ähmiýete eýe bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda giň gerimli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini aýdyp, wise-premýere bellenen meýilnamalary ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz şeýle hem desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny aýdyp, ähli gurluşyklary zerur bolan gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany amala aşyrmak, döwlet Baştutanymyzyň bu ulgamda bellän gaýragoýulmasyz wezipelerini çözmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Dokma pudagyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hem habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň ekologiýa taýdan arassa önümleriniň ýerli sarp edijilerde hem-de daşary ýurt bazarlarynda uly islegden peýdalanylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, söwda ulgamynyň bazar gatnaşyklaryna geçilýän şertlerde milli ykdysadyýetiň gazanýan üstünliklerini görkezýän esasy pudaklaryň hataryna girýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, haryt dolanyşygyny artdyrmagyň hem-de içerki bazaryň zerur önümlere isleglerini doly kanagatlandyrmagyň gaýragoýulmasyz wezipe bolup durýandygy nygtaldy. Eksport ugurly önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga aýratyn üns bermek wajypdyr.

Milli Liderimiz önümleriň hilini ýokarlandyrmaga we görnüşlerini giňeltmäge, hyzmatlar ulgamyny we marketingi mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz dokma pudagyny döwrebaplaşdyrmak meselesine ünsi çekip, ägirt uly serişdeler kuwwatyna eýe bolan bu pudagyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän ulgamynyň okgunly ösýändiginiň aýdyň mysalyna öwrülendigini aýtdy.

Bu ulgamyň önümçilik binýady yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar. Daşary ýurtly önüm öndürijileriň harytlaryndan birjik-de pes durmaýan ýokary hilli taýýar önümleriň görnüşleri yzygiderli giňeldilýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2020-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine we guramaçylyk düzümlerine täze usullar we döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylýar.

Sanly tehnologiýalary işjeňleşdirmegiň çäklerinde döredijilik we önümçilik düzümleriniň arasynda içerki ulgam hereket edýär. Gazetleriň we žurnallaryň redaksiýalary tehniki önümçilik bilen özara gatnaşyklary ösdürýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna birnäçe gazetleriň we žurnallaryň düzümini kämilleşdirmek boýunça teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ýeten derejesini, içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny giňden wagyz etmek, taryhy ähmiýetli wakalary beýan etmek meseleleriniň ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serideleriniň öňünde durýan wajyp wezipelerdigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwürleýin neşirleri elektron görnüşe we internet-ulgama geçirmek ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmagyň esasy ugurlarynyň biridir. Onuň baş maksady neşirleri häzirki zaman ölçegleriniň derejesine çykarmakdan ybaratdyr.

Milli Liderimiz dünýäniň ösen tejribesini öwrenmegiň we özleşdirmegiň, täze media-tehnologiýalary işjeň ulanmak, bilelikdäki maglumat taslamalaryny taýýarlamgyň, ýurdumyzyň žurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz gazetleriň we žurnallaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen hödürlenen teklipleri makullap, elektron ulgama geçmek işini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz munuň ýurdumyzyň durmuşy, ýeten derejesi bilen halkara jemgyýetçiliginiň içgin tanyşmagyna mümkinçilik berjekdigini belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, häzirki türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda welosiped sportuny wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimizyň durmuşa geçirýän parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde tutuş dünýäde giň meşhurlyga eýe boldy. Adam hakyndaky alada şol syýasatyň ileri tutulýan ugry bolupdy we şeýle bolmagynda galýar.

2018-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek baradaky ýörite Kararnamasynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmekde, olimpiýa gymmatlyklaryny wagyz etmekde gazanýan üstünliklerine halkara bileleşigi tarapyndan ýokary baha berilýändiginiň we ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Birleşen Milletler Guramasy bu möhüm resminamany kabul etmek bilen, halkara bileleşiginiň welosiped sportunyň ähmiýetini wagyz etmegiň wajypdygyny hem-de adamyň beden we ruhy taýdan ösüşiniň möhüm serişdesi hökmünde uzak aralyga welosiped ýörişlerini geçirmegiň zerurdygyny ykrar edýändigini hem-de ýakyndan goldaw berýändigini tassyklady.

Häzirki wagtda ekologiýa taýdan has arassa welosiped sportuny giňden wagyz etmek boýunça milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesi boýunça geçirilýän işleriň çäklerinde welosipedli ýörişleri guramaga aýratyn ähmiýet berilýär. 2018-nji ýylda Aşgabatda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli iň köpçülikleýin welosiped sporty sapagy geçirilip, ol dünýä rekordy hökmünde hasaba alyndy.

Geçen ýylda, Aşgabatdaky Olimpiýa şäherjiginde 2019 welosipedçiniň gatnaşmagynda bir ugur boýunça iň dowamly welosiped ýörişi geçirildi. Bu ýöriş hem Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizildi. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän şu baýramçylyk ýylynda “Welosiped” binasy dabaraly ýagdaýda açyldy.

Türkmenistan Halkara Olimpiýa komitetiniň, Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň agzasy bolmak bilen, olimpiýa hereketini ösdürmäge saldamly goşant goşýar. Wise-premýer 2021-nji ýylyň 13-17-nji oktýabrynda Olimpiýa şäherjiginiň welotrek toplumynda welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmeginiň bu babatda möhüm ädim boljakdygyny aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sport we bedenterbiýe hereketiniň sagdynlygyň hem-de ruhubelentligiň çeşmesi bolup durýandygyny nygtady. Sportuň ekologiýa taýdan arassa we gyzykly görnüşi bolan welosiped sporty soňky döwürde tutuş dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar hem-de ilatyň saglygyny berkitmekde möhüm orun eýeleýär.

Milli Liderimiz halkara sport guramalary, şol sanda Halkara welosipedçiler birleşigi bilen netijeli gatnaşyklaryň aýdyň subutnamasyna öwrüljek welotrek boýunça dünýä çempionatynyň ähmiýetini belläp, bu abraýly ýaryşy ýokary derejede geçirmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz “2021-nji ýylda Aşgabat şäherinde welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakyndaky” Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek barada birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň halkara guramalary bilen ýakyn geljek üçin hyzmatdaşlygynyň meýilnamalary barada hasabat berdi.

Bu hyzmatdaşlygy yzygiderli esasda mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen ýurdumyzyň Hökümeti tarapyndan dürli halkara düzümleri bilen bilelikde uzakmöhletli Maksatnama hem-de Meýilnama işlenip taýýarlanyldy. Olaryň çäklerinde anyk taslamalar amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy barada hasabat berildi. Bu resminamada BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary, Halkara energetika agentligi, Energetika Hartiýasynyň sekretariaty we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy ugurlary kesgitlenilýär.

Ýurdumyzda tebigy serişdeleri rejeli ulanmak, energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak, alternatiw energetikanyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak meselelerine hem uly üns berilýär.

Şu maksatlar bilen, BMG-niň Ösüş maksatnamasy, ÝHHG, Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligi (IRENA) bilen bilelikde, Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça Milli strategiýanyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Onda bu ugurdaky ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyçlary bilen baglylykda, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna döwrebap tehnologiýalary we innowasiýalary ornaşdyrmak halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Şu babatda ýöriteleşdirilen düzümler, hususan-da, Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasy (WIPO) bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga möhüm orun degişlidir.

Häzirki wagtda WIPO bilen bilelikde Türkmenistanyň Intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlanyldy. Onda bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmek boýunça toplumlaýyn çäreler göz öňünde tutulýar.

Halkara guramalary bilen demokratik edaralaryň işini kämilleşdirmäge, ýurdumyzyň adam hukuklary ulgamynda öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirilen ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk hem netijeli häsiýete eýedir.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin hereketleriň Milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilýändigi bellenildi. Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary tarapyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy hem-de Ilat gaznasy bilen bilelikde bu resminamanyň indiki bäş ýyl üçin taslamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz howpsuzlygy üpjün etmek, ählumumy wehimlere hem-de howplara garşy göreşmek ýaly möhüm ulgamlarda hem halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň dekabrynda döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň Milli strategiýasy tassyklanyldy. Bu strategiýany iş ýüzünde durmuşa geçirmek maksady bilen,

Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudak edaralary tarapyndan BMG-niň Terrorçylyga garşy müdirligi hem-de Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň Sebit merkezi bilen bilelikde 2021-2024-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Häzirki wagtda ýokarda agzalan uzakmöhletli resminaamalaryň gutarnykly görnüşlerini işläp taýýarlamak boýunça degişli işler tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara guramalary bilen özara gatnaşyklaryň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Şol strategiýa bolsa ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmäge gönükdirilendir. Bu netijeli hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge gönükdirilen anyk teklipler bilen yzygiderli çykyş edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen birnäçe Kararnamalary kabul etmegi hem şol teklipleriň örän wajypdygyna we dünýä bileleşiginiň uzak möhletli bähbitlerine laýyk gelýändigine şaýatlyk edýär.

Türkmen döwleti halkara durmuşyna işjeň gatnaşyp, özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesinden ugur almak bilen, bar bolan parahatçylyk dörediji kuwwatyndan umumy abadançylygyň bähbidine peýdalanmaga çalyşýar. Ýurdumyz sebit we ählumumy möçberde durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmäge we abadançylygy üpjün etmäge saldamly goşant goşýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Ýurdumyz öz üstüne alan borçnamalaryna berk ygrarly bolmak bilen, BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy amala aşyrýar, beýleki abraýly halkara düzümleri bilen netijeli gatnaşyk edýär hem-de dürli ulgamlarda gatnaşyklary has-da ösdürmäge taýýardyr.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, hödürlenilen resminamalaryň taslamalaryny makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda, şol sanda Türkmenistanyň öňe süren oňyn başlangyçlaryny durmuşa geçirmek bilen baglylykda işleri yzygiderli dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, öňde goýan gaýragoýulmasyz wezipeleriniň harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, parahatçylyk söýüjilikli we ynsanperwerlikli döwlet syýasatyna laýyklykda, kabul edilen goranyş häsiýetli Harby doktrinanyň düzgünlerinden ugur almak bilen, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak boýunça mundan beýläk-de netijeli çäreleriň görüljekdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylar we olaryň maşgala agzalary baradaky aladanyň ileri tutulýan ugurlaryň biridigini belläp, olaryň abadançylygyny ýokarlandyrmak, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, netijeli işlemek, halal gulluk etmek hem-de göwnejaý dynç almak üçin giň mümkinçilikleri döretmek boýunça toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň sazlaşykly işlemegini üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çelip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Täze hukuk namalaryny işläp taýýarlamak döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň esasynda we hormatly Prezidentimiziň deputatlaryň öňünde goýýan wajyp wezipelerini nazara alyp taýýarlanylýar.

Häzir degişli ministrliklerden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowşan teklipleriň esasynda zähmet gatnaşyklary, raýatlaryň hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramak, ýer we energiýa serişdelerini netijeli hem-de rejeli peýdalanmak, energiýanyň täzeden dikeldilýän çeşmelerini döretmek, raýatlaryň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işini kämilleşdirmek we beýleki durmuş ulgamyna degişli meseleler babatda kanunçylyk taslamalary taýýarlanylýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu meseleleriň çözülmegine aýratyn üns berýär.

Kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri umumy ykrar edilen halkara kadalary we milli kanun çykaryjylyk tejribäni nazara almak arkaly alnyp barylýar.

Parlamentara gatnaşyklaryny, BMG we onuň agentlikleri, beýleki abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada-da habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, Parlamentara Birleşigi, BSG, BMG-niň Ilat gaznasy, ÝUNISEF bilen bilelikde onlaýn tertibinde geçirilen çäreler barada maglumatlar aýdyldy.

Mejlisiň deputatlary döwletimiziň içeri hem-de daşary syýasatynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Kararlarynyň mazmunyny we ähmiýetini, Diýarymyzyň ösüş ýolunyň hem-de Bitaraplygyň 25 ýylynyň içinde durmuşa geçirilen özgertmeleriň, halkymyzyň gadymy taryhynyň we medeni-ruhy mirasynyň ähmiýetini düşündirmek boýunça wagyz işlerine gatnaşarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli kanunçylyk binýadyny mundan beýläk-de yzygiderli kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Bu işler dünýewi döwletimiziň demokratik we hukuk esaslarynyň pugtalandyrylmagyna, ykdysadyýetiň ýokary ösüş depgininiň üpjün edilmegine hem-de halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde amala aşyrylmalydyr.

Milli Liderimiz parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine ünsi çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň Türkmenistanyň halkara abraýynyň belende galmagyna, halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumyzyň içeri we daşary syýasaty hem-de häzirki döwürde ýeten derejesi bilen giňden tanyşmagyna ýardam bermelidigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň geçirilmegine deputatlaryň işjeň gatnaşmalydygyny belläp, baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

Mejlisiň jemini jemläp, hormatly Prezidentimiz oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, ýylyň tamamlanyp barýandygyny, şoňa görä-de, Hökümetiň möhüm tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişine seretmegi tabşyrdy. Munuň özi ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetini seljermek boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli ösdürmek babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Biz ýurdumyzy sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasyny kabul etdik. Şundan ugur alyp, her bir ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň öz maksatnamasy bardyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de onuň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Wise-premýerlere bu ugurda öz gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işler barada hasabatlary taýýarlamak tabşyryldy. Ministrler Kabinetiniň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisinde bu ugurda edilen işler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we welaýat häkimleriniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde bolsa, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňläris diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Mejlisiň dowamynda eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň hormatyna geçiriljek halkara çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmek barada anyk tabşyryklar berildi.

Şeýle hem milli Liderimiz Täze ýyly garşylamaga degişli görkezmeleri berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, hemmelere berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

26.11.2020, 05:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyz Balkanabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurlan täze metjidiň ýerleşýän ýerine geldi. Şanly senäniň — Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öň ýanynda şäheriň köçeleridir şaýollary aýratyn öwüşgine eýe boldy.

Türkmen topragy dünýä medeniýetiniň ösüşine uly goşant goşan Gündogaryň gadymy siwilizasiýalarynyň ojagydyr. Biziň günlerimize çenli saklanyp galan binagärligiň ajaýyp ýadygärlikleri ýurdumyzyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda dürli döwürlerde ýerleşen uly döwletleriň we iri şäherleriň bolandygyna, gurluşygyň, senetçiligiň ösendigine şaýatlyk edýär. Şolaryň esasynda bolsa halk bezeg-amaly döredijiligi döräp, gülläp ösüpdir.

Şol ýer Balkan welaýatynda ýerleşen Dehistan (Maşat — Misserian) bolup, bu ýerde arheologlar tarapyndan köp sanly kerwensaraýlary, medresedir metjitleri bolan gala şäherleriň, obalaryň ençemesi ýüze çykaryldy. Baryp X asyrda meşhur arap syýahatçysy al-Makdisi tarapyndan beýan edilen Dehistanyň ýadygärlikleriniň çeper bezelişi, ýerine ýetiriliş tehnikasy we sany bu taryhy mesgeni Merw, Gürgenç ýaly gadymy medeniýetiň merkezleri bilen bir hatarda goýýar.

Bu gün milli binagärligiň iň gowy däpleri ýurdumyzyň şäherleriniň hem-de obalarynyň, şol sanda onuň günbatar sebitiniň keşbini bezeýän täze binalarda we desgalarda mynasyp dowamyny tapdy. Bu milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli taslamalaryň we maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň aýdyň netijesidir.

Ine, şu gün bolsa gurlup, ulanmaga berilýän ýene-de bir täze binanyň açylyşy geçirildi. Balkanabadyň gözel künjekleriniň birinde gurlan ajaýyp ak mermerli metjit welaýatyň dolandyryş merkeziniň esasy gözellikleriniň birine öwrüldi.

Bu ýerde, şäheriň binagärlik toplumy bilen sazlaşan döwrebap desgalar toplumynyň ýanynda, milli Liderimiz hormatly ýaşulular bilen gürrüňdeş bolup, olara ösüp gelýän nesli terbiýelemäge, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalara gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly ýaşulular döwlet Baştutanymyza mähriban halkymyzyň abadançylygy, onuň baý medeniýetini we ruhy mirasyny aýawly saklamak barada edýän yzygiderli aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmegiň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Söhbetdeşlikden soň, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze metjide tarap ugrady, ýol ugrunda onuň daşky bezeg aýratynlyklaryny, bu töwerekdäki durmuş maksatly desgalar bilen sazlaşygyny, metjidiň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyny synlady.

Ajaýyp metjidi Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalaryň gurluşykçylary öňdebaryjy tehnologiýalary, döwrebap gurluşyk we timarlaýyş serişdelerini ulanmak bilen bina etdiler.

Metjidiň merkezi gümmeziniň depesinde Aýyň altyn çaýylan şekili goýlupdyr. Şeýle hem binagärlik toplumy bezeg sungatynyň özboluşly usullary bilen timarlanan minaralaryň dördüsini öz içine alýar, olar yslam medeniýeti üçin häsiýetli bolan özboluşly bezeg esaslary bilen bezeldi.

Metjidiň iki gatly binasynda bir wagtda 3 müň adama namaz okamaga şert döredildi.

Binanyň içi timarlananda, mermer, granit agajyň gymmat görnüşleri ulanyldy.

Metjidiň toplumynda sadaka bermek üçin ýörite bina göz öňünde tutuldy. Bu ýerde gurlan myhmanhananyň otaglarynda ähli amatly şertler döredildi, beýleki degişli desgalar guruldy. Iş otaglary döwrebap tehnikalar we aragatnaşyk ulgamlary bilen üpjün edildi. Şeýle hem awtoduralga bina edildi.

Ajaýyp metjit özüniň diňe binagärlik keşbi, içerki we daşarky bezelişi bilen däl-de, eýsem, ýanaşyk ýerleriniň bagy-bossanlyga bürelmegi bilen gözüňi dokundyrýar. Bu ýerde saýaly we pürli agaçlaryň 3 müň düýbi, gyrymsy agaçlaryň 10 müň düýbi oturdyldy. Damjalaýyn we ýagyş usulynda suwarýan ulgam göz öňünde tutuldy. Agşamlaryna bolsa metjit özüniň älemgoşar öwüşginli yşyklary bilen daş-töwerege nur çaýýar.

Döwlet Baştutanymyz täze metjidiň açylmagyna ak pata berip, binanyň içine girdi.

Türkmenistanyň müftüsi ýurdumyzyň abadançylygy, halkymyzyň agzybirligi we jebisligi barada doga-dileg edip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk we uzak ömür, alyp barýan köpugurly işlerinde täze üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etdi.

Doga-dileg edilenden soň, hajy Arkadagymyz musulman dünýäsiniň mukaddes şäheri Mekgeden ýadygärlik sowgat hökmünde iberilen, mukaddes Käbäniň keramatly ýazgylary bolan örtügi gowşurdy.

Bu ýerde, ýola goýlan asylly däbe görä, hormatly Prezidentimize sowgat berlen keramatly teperrik goýuldy. Ol milli Liderimize Saud Arabystany Patyşalygyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde zyýarat eden wagty çuňňur hormatyň nyşany hökmünde gowşuryldy. Bu mukaddeslikler ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň metjitlerinde goýlup, halkymyzyň olara tagzym etmegi üçin mümkinçilikler üpjün edilýär.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň özüniň doglan güni mynasybetli gowşuran mukaddes Käbäniň gapysynyň şekilinde Gurhany-Kerimiň mukaddes aýatlarynyň ýazgylary ýerleşdirilen sowgady täze metjide gowşurýandygyny aýtdy.

Soňra milli Liderimiz Türkmenistanyň müftüsi bilen söhbetdeş boldy. Bu gymmatlykda ýerleşdirilen ýazgylar musulman ymmatynyň parz işleri, Allatagalanyň sahawaty baradaky aýatlardan ybarat bolup durýar. Balkan welaýatynyň baş metjidinde goýlan mukaddeslikleriň sany döwlet Baştutanymyzyň metjide beren sowgady bilen bilelikde üç boldy.

Dabara gatnaşyjylar Balkan welaýatynyň baş metjidinde goýlan mukaddes gymmatlyklara tagzym edip, hajy Arkadagymyzyň asylly başlangyçlarynyň rowaçlanmagyny Beýik Biribardan dileg etdiler.

Soňra ýurdumyzyň müftüsi we täze metjidiň baş ymamy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy metjidiň gurluşy, şunuň ýaly desgalara bildirilýän talaplara doly laýyk gelýän binagärlik we bezeg aýratynlyklary, bu ýerde döredilen şertler bilen tanyşdyrdylar. Şeýle hem metjidiň diwarlaryny bezeýän mukaddes ýazgylaryň ähmiýeti barada gürrüň berdiler. Bellenilişi ýaly, türkmen halky gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ýagşy dessurlara ygrarly bolmak bilen, ruhy mukaddesliklere aýratyn sarpa goýýar.

Şeýle hem häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz aladasy netijesinde, şol döredijilikli däpler mynasyp dowam etdirilýär we baý mazmuna eýe bolýar. Olary geljek nesillere ýetirmek ugrunda zerur işler amala aşyrylýar. Balkan welaýatynda gurlan ajaýyp metjit bu işleriň dowamata atarylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň ähli ilatynyň adyndan hajy Arkadagymyza çäksiz hoşallyk sözleri beýan edildi.

Musulman dünýäsinde kaşaň binagärlik keşbi bolan metjitlere aýratyn ähmiýet berilýär. Gönüden-göni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerinde päk niýetiň, birek-birege bolan hoşniýetli gatnaşyklaryň we ýagşy umyt-arzuwlaryň ojagy hasaplanylýan metjitler gurulýar. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biz şu günümizi we geljegimizi ynsanperwerlikli kanunlar hem-de şöhratly ata-babalarymyzyň miras goýan belent ahlak ýörelgeleri esasynda gurýarys.

Döwletimiz raýatlarymyzyň konstitusion hukuklarynyň we azatlyklarynyň, şol sanda dine uýmak erkinliginiň üýtgewsiz berjaý edilmegini kepillendirýär. Şunuň bilen baglylykda döwletimiz her bir musulman üçin mukaddes bolan haj parzyny berjaý edýän adamlara goldaw berýär. Häzir hem dini ojaklar — metjitler jemgyýetde raýat ylalaşygyny, milletiň köpasyrlyk däp-dessurlarynyň dowamlylygyny pugtalandyrmaga hyzmat edýär.

Soňra milli Liderimiz täze metjide täze awtoulagy sowgat edip, sadaka bermek üçin niýetlenen bina tarap ugrady. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz özüniň ýiti zehininden we jöwher paýhasyndan dörän ajaýyp eserleriniň galam hakynyň hasabyna ilimiziň asudalygy, ýurdumyzyň parahatçylygy, döwletimiziň has-da gülläp ösmegi üçin toý sadakasyny berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara we ähli watandaşlarymyza gutlag sözi bilen ýüzlendi. Milli Liderimiz hemmeleri Balkan topragynda dünýä ülňülerine laýyk gelýän, gadymy hem-de häzirki zaman binagärlik aýratynlyklary göz öňünde tutulyp gurlan täze, döwrebap metjidiň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu metjidiň umumy meýdany 14 gektardan gowrakdyr. Onuň binasy iki gatdan ybarat bolup, bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Minaralarynyň her biriniň boýy 63 metre, gümmeziniň beýikligi bolsa 40 metre deňdir. Şeýle hem, metjidiň gapdalynda 1500 orunlyk sadaka jaýy, 50 orunlyk myhmanhana we awtoduralga göz öňünde tutuldy.

Türkmen halky — öz milli däp-dessurlaryny, medeni gymmatlyklaryny asyrlarboýy saklap we gorap gelýän halk. Yslam dini hem halkymyzyň medeni gymmatlyklarynyň aýrylmaz bölegidir.

Garaşsyz Watanymyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe adamlaryň, jemgyýetiň erkinligini, azatlygyny, bagtyýar durmuşyny üpjün etmek biziň alyp barýan syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Demokratiýanyň dabaralanýan, raýat agzybirligi pugtalanýan ýurdumyzda adamlaryň hukuklary we azatlyklary goralyp, isleg-arzuwlary hasyl bolýar. Her bir adam erkin, azat, döredijilikli zähmet çekip, durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Sahawatly Balkan topragynda täze metjidiň açylmagy hem ýurdumyzda adam azatlyklarynyň goralýandygynyň, gadymyýetden gözbaş alýan milli däp-dessurlarymyzyň dowam etdirilýändiginiň we ösdürilýändiginiň ýene-de bir subutnamasydyr.

Adamlary halallyk, ynsanperwerlik, päk ýüreklilik ruhunda terbiýelemekde, ýagşylyga çagyrmakda, ajaýyp häsiýetleri oýarmakda yslam dininiň uly ähmiýeti bar. Şoňa görä-de, döwletimiz tarapyndan wyždan azatlygyny üpjün etmek üçin ähli şertler döredilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şular ýaly ajaýyp metjitleriň ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem gurlup, ulanmaga berlendigini aýdyp, döwlet Baştutanymyz muňa mysal hökmünde diňe soňky ýyllarda gurlan metjitleriň birnäçesini agzady. Olaryň hatarynda Mary we Daşoguz welaýatlarynyň baş metjitleri, Aşgabat şäheriniň Parahat 7 ýaşaýyş toplumynda açylan metjit bolup, olar degişlilikde 2009-njy, 2015-nji we 2018-nji ýyllarda açyldy. Şu ýyl bolsa Lebap welaýatynyň baş metjidi açyldy. Şonuň ýaly metjitler beýleki obadyr şäherlerimizde hem guruldy.

Döwletimiz haj parzyny berjaý etmäge isleg bildirýän adamlara hem uly goldaw berýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Her ýyl ildeşlerimiziň ýüzlerçesi döwlet tarapyndan ähli goldawlary alyp, mukaddes ýerlere zyýarata gidýärler. Oraza aýynda agyz beklenip, agzaçar sadakalary berilýär, tarawa namazlary okalýar we ýagşy doga-dilegler edilýär.

Mukaddes Oraza we Gurban baýramlary döwlet derejesinde giňden bellenip geçilýär. Şol günler, ildeşlerimiz baýramçylygy arkaýyn bellär ýaly, ýörite Perman bilen iş günleri däl diýlip yglan edilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Dini taglymatlary, edim-gylymlary, ybadat dessurlaryny halkymyzyň doly we dogry öwrenmekleri üçin Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti tarapyndan birnäçe kitaplar çap edilýär. Bularyň ählisi dinimize we dindarlarymyza goýulýan sylag-hormatyň alamatydyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz ähli dindarlarymyzy, tutuş halkymyzy özboluşly binagärlik aýratynlygy bilen tapawutlanýan bu ajaýyp metjidiň açylmagy mynasybetli ýene-de bir gezek gutlap, halkymyzyň islän dinine uýup, rahat, agzybir ýaşamagy üçin mundan beýläk hem ähli tagallalaryň ediljekdigini, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hemmetaraplaýyn ýokarlandyryljakdygyny aýtdy.

Goý, Gudraty güýçli Allatagala siziň ähli ýagşy arzuw-niýetleriňizi hasyl edip, il-ýurt bähbitli, haýyrly işleriňizde hemişe güýç-kuwwat bersin diýip, milli Liderimiz sözüni jemledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň müftüsine söz berdi. Ol tebärek çykandan soň, nahar çekildi.

Toý sadakasyna gatnaşyjylar milli tagamlardan dadanlaryndan soňra, aýat-töwir okaldy.

Sadakanyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara hem-de ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, şeýle diýdi:

— Berlen sadakalar, okalan aýat-töwirler Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!
— Goý, türkmen topragynda hemişe parahatçylyk we asudalyk höküm sürsün!

Soňra milli Liderimiz ýygnananlar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

25.11.2020, 03:11

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize Ýaponiýanyň Imperatory Naruhitonyň hem-de Premýer-ministri SugaÝosihideniň mähirli salamyny hem-de tutuş türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şunda dostlukly ýurduň däp bolan giň gerimli türkmen-ýapon gatnaşyklaryny ösdürmäge çalyşýandygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdaplyk bildirip hem-de Ýaponiýanyň Imperatoryna we Premýer-ministrine salamyny hem-de iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Türkmenistanyň hem Günüň dogýan ýurdy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini nygtady. Ýurdumyz Ýaponiýany ygtybarly işewür hyzmatdaşlaryň biri hasaplaýar.

Milli Liderimiz Ýamamoto Hiroýukini jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi. Bu gün şol gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykaryldy.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz hem-de ýaponiýaly diplomat döwletara hyzmatdaşlygyň netijeli we strategik häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler. Şol hyzmatdaşlyk köptaraplaýyn esasda hem okgunly ösdürilýär. Abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde öňe sürülýän netijeli başlangyçlaryň hem-de teklipleriň özara goldanylmagy hem muňa şaýatlyk edýär.

Soňky ýyllarada hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýa hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň ýurudumyza bolan saparlarynyň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklara kuwwatly itergi berildi. Şol saparlaryň netijeleri boýunça dürli ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ägirt uly kuwwatyndan has netijeli peýdalanmaga gönükdirilen anyk ylalaşyklar gazanyldy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we ýaponiýaly diplomat özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Dürli derejelerde yzygiderli duşuşyklar we wekiliýetleriň alşylmagy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň mejlisleri, bilelikdäki işewürler maslahatlary hem-de “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” gatnaşyklarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk muňa gönüden-göni ýardam edýär.

Dünýäde meşhur ýapon kompaniýalarynyň Diýarymyzda netijeli işlemegi, möhüm ähmiýetli düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmagy uzakmöhletleýin esasda guralýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstünlige eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Şunuň bilen baglylykda, iri senagat toplumlarynyň:-- Maryda ammiak we karbamid öndürýän zawodyň, Balkan welaýatynda, Garabogazda karbamid dökünlerini çykarýan kärhananyň, Gyýanlyda polietiden hem-de polipropilen öndürýän toplumyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa awtomobil ýangyjyny öndürýän zawodyň gurluşygynyň amala aşyrylmagyny mysal hökmünde görkezmek bolar.

Häzir ýaponiýaly hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda täze döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Ýurdumyz milli ykdysadyýeti senagatlaşdyrmak, döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek ugruna eýermek bilen, ýokary tehnologiýaly pudaklary çalt depginler bilen ösdürmäge çalyşýar. Munuň özi bolsa netijeli hyzmatdaşlyk, şol sanda haryt dolanyşygynyň möçberrini artdyrmak, göni işewür gatnaşyklary pugtalandyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri çykarmaga gönükdirilen bilelikdäki kärhanalary döretmek üçin täze mümkinçilikleri açýar.

Söwda-ykdysady ulgam bilen bir hatarda, energetika, nebit hem-de gazhimiýa, ulag we logistiki ulgamlary hem-de beýleki geljegi uly pudaklar türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýaponiýaly diplomat ylym, bilim we medeniýet ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň okgunly häsiýetini bellediler.
Şunuň bilen baglylykda, 2016-njy ýylda Aşgabatda Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň açylmagy, gürrüňsiz, ylym-bilim ulgamyndaky netijeli hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunda möhüm ädim boldy. Türkmen we ýapon ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ysnyşykly gatnaşyklar ýola goýuldy. Bu gün Diýarymyzda ýapon diliniň diňe bir ýokary okuw mekdeplerinde däl, eýsem, orta mekdepleriň hem birnäçesinde öwredilýändigi bellärliklidir.

Medeni we döredijilik alyşmalaryna hem ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi iki ýurduň halklaryna birek-biregiň täsin milli mirasy, özboluşly däp-dessurlary bilen has ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Şol däpleriň hatarynda asyrlaryň dowamynda emele gelen çaý içmek dessury hem bar. Öňden gelýän bu däp Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň baý medeniýeti bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Biziň ýurtlarymyzda bu melhemlik içgini taýýarlamagyň usullary hakyky sungat bilen deňeşdirilýär.
Şunuň bilen birlikde, saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlary boýunça özara gatnaşyklary giňeltmek üçin oňat mümkinçilikler bar.

Ýamamoto Hiroýuki türkmen-ýapon gatnaşyklaryny ösdürmek meselelerine hemişe uly üns berýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, biziň ýurdumyzda Ýaponiýa wekilçilik etmegiň özi üçin uly hormat-sarpadygyny nygtap, netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdirilmegi üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Duşuşygyň ahyrynda milli Liderimiz we ýaponiýaly diplomat Türkmenistanyň hem-de Ýaponiýanyň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we uzakmöhletli strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan netijeli döwletara gatnaşyklara berk ygrarlydyklaryny ýene-de bir gezek tassykladylar.

24.11.2020, 04:11

Gadyrly myhmanlar!
Hormatly aragatnaşyk ulgamynyň işgärleri!

Sizi öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary durmuşa işjeň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda, ata Watanymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmekde möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel - 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Indi däbe öwrülen bu pudaklaýyn halkara maslahaty ýurdumyzyň ak mermerli paýtagty Aşgabatda onlaýn görnüşinde internet ulgamynyň üsti bilen geçiriler. Aragatnaşygyň halkara ulgamyna goşulyşmak bilen bagly möhüm meseleleriň netijeli çözgüdini tapmakda, dostluk we işjeň hyzmatdaşlyk esasynda özara bähbitli gatnaşyklaryň täze ugurlaryny kesgitlemekde size uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Häzirki döwürde biz döwletimizde dünýäniň ösen tehnologiýalarynyň tejribesine we innowasiýalaryna daýanyp, milli ykdysadyýetirmzi döwrebaplaşdyrýarys. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde uly üstünlikleri gazanýarys. Aragatnaşyk ulgamynda sanly tehnologiýalaryň gurluşyny, maddy-tehniki hem-de hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ylmy-tehniki özgertmeleri we iri taslamalary durmuşa geçirýäris.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekommunikasiýa ulgamynda halkara ölçeglerine laýyk geiýän täze innowasion, sanly tehnologiýalary we maglumat aragatnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleri üstünlikli amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, bäsleşige ukyply häzirki zaman aragatnaşyk hyzmatlarynyň hil taýdan täze derejesini döretmek we ilata hödürlemek boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar. Bu ugurda ylmyň gazananlaryndan oňat baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak wezipelerine hem uly üns berilýär. Aragatnaşyk edara-kärhanalaryny döretmäge we döwrebaplaşdyrmaga düýpli maýa goýumlary gönükdirilýär.

Hormatly halkara onlaýn maslahatyna gatnaşyjylar! Hormatly adamlar!

Halklaryň medeni-ykdysady taýdan ýakynlaşmagy, döwletleriň durnukly ösmegi bilen bagly möhüm wezipeleri çözmekde, ösüşiň innowasion ýoluny üpjün edýän telekommunikasiýa ulgamyny kämilleşdirmekde, dünýä ähmiýetli iri taslamalary, milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel-2020» atly XIII halkara onlaýn masiahatynyň ähmiýeti uludyr.

Türkmenistan halkara ähmiýetli optiki-süýümli magistral aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak bilen, Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-kommunikasiýa merkeziniň wezipesini ýerine ýetirýär. Bu taslamalar dine bir Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem Gündogar-Günbatar, Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça üstaşyr ulgamlaryň wajyp şahasy bolup, goňşy döwletleriň ykdysadyýetiniň ösmegine hem ýardam berýär.

Garaşsyz Watanymyz işjeň hem-de netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegine we ösdürilmegine ygrarly bolmak bilen, ähli ulgamlarda ýokary ösüş depginlerini gazanýan döwletleriň hataryna goşulýar hem-de dünýä bileleşiginiň ünsüni özüne çekýär.

«Açyk gapylar» syýasatyny işjeň durmuşa geçirmek arkaly Türkmenistan hyzmatdaş ýurtlary bilen öz döwründe Gündogaryň we Günbataryň medeniýetlerini baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýolunyň häzirki wagtda täzeden dikeldilmegine işjeň gatnaşýar. Men halkara onlaýn maslahatynyň dowamynda däp bolan hoşniýetli, dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklaryň geljekde has-da ösdürilmegine hem-de çuňlaşdyrylmagyna uly itergi berjek wajyp meseleleriň netijeli ugurlaryny we çözgütlerini tapjakdygyňyza berk ynanýaryn.

Bu halkara onlaýn maslahatyna telekommunikasiýa ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirýän daşary ýurt guramalary, kompaniýalary we işewürler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşýarlar. Ýöriteleşdirilen forumyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň özara tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli gatnaşyklary ýola goýmakda hem-de özara bähbitli taslamalary, täze tehnologiýalary, ylmy açyşlary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

Hormatly aragatnaşykçylar! Gadyrly dostlar!

Sizi Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel-2020» atly XIII halkara onlaýn maslahatynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Size berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

24.11.2020, 04:11

Milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeleriniň umumy strategiýasynyň hut şu möhüm ugurlary — özara bähbitli daşary syýasy hyzmatdaşlyk, baý tebigy serişdeleriň netijeli ulanylmagy, halkara ähmiýetli iri taslamalaryň amala aşyrylmagy, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň senagatlaşdyrylmagy we sanlylaşdyrylmagy, türkmenistanlylaryň durmuş derejesiniň maksadalaýyk ýokarlandyrylmagy hem-de ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegi geçen hepdäniň wakalarynda öz aýdyň beýanyny tapdy.

18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Tamim bin Hamad Al-Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar söwda-ykdysady ulgamda we beýleki pudaklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Nebitgaz ulgamy, ulag-kommunikasiýa pudagy, himiýa we dokma senagaty, söwda we maýa goýum gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi.

Şeýle hem adamzat üçin çynlakaý wehime öwrülen koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagyna garşy göreşmekde dünýä bileleşiginiň tagallalarynyň mundan beýläk-de jebisleşdirilmeginiň zerurdygyna ynam bildirildi.

Milli Liderimiz Kataryň Baştutanyny özi üçin islendik amatly wagtda ýurdumyza resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

19-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda wideomaslahat görnüşinde geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine garaldy.

Ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda ýeke-täk içerki halkalaýyn energiýa ulgamyny döretmegiň taslamasyny amala aşyrmak, söwda ulgamynyň kärhanalarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, gyş paslyna taýýarlyk görmek, obasenagat toplumyny özgertmek baradaky meseleler boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna edara-kärhanalaryň maliýe-ykdysady ýagdaýyny kadalaşdyrmak we sagdynlaşdyrmak, olaryň tölege ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, algy-bergileriň hasaplaşygyny geçirmegiň tertibine üýtgetmeleri girizmek arkaly býujete tölenmeli salgytlar we ýygymlar bilen birlikde, jerimeler, puşmana tölegleri babatda hem özara hasaplaşygy geçirmek baradaky teklip hödürlenildi.

Hökümetiň mejlisinde garalan meseleleriň biri geljek ýyl belleniljek şanly senä — Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek baradaky mesele boldy.

Şunuň bilen baglylykda, mejlise gatnaşyjylara ýylyň ahyryna çenli gurulýan desgalary düýpli seljermek we özboluşly desgalaryň birnäçesini 2021-nji ýylda ulanmaga bermegiň meýilnamasyna goşmak üçin saýlap almak tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahata taýýarlyk görmek baradaky meselä ünsi çekip, ýurdumyzyň tehnologiýa babatda uly ösüşe eýe bolandygyny, munuň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň uzak möhletli maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde mümkin bolandygyny belledi. Şunda innowasion ugra, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmaga, köpçülikleýin kompýuterleşdirmäge, dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanda aragatnaşyk ulgamyndaky tejribesini özleşdirmäge aýratyn üns berilýär.

Bäsleşige gelip gowşan işleriň 700-siniň içinden saýlanylyp alnan, «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» ady bilen taýýarlanan nyşanlaryň teklip edilýän taslama görnüşlerini gözden geçirip, milli Liderimiz ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini we parahatçylyk döredijilikli başlangyçlaryny, halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasyny wagyz etmekde onuň aýratyn ähmiýetini nygtap, anyk tekliplerini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” taslamasy hem-de ony amala aşyrmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasy hödürlenildi. Şol taslama ýaş nesle ýokary hilli bilim bermek we hünär öwretmek, bilim ulgamyny innowasion taýdan ösdürmek boýunça hormatly Prezidentimiziň öňde goýan möhüm wezipelerinden ugur alnyp taýýarlanyldy.

Milli Liderimiz obasenagat toplumyny özgertmegiň möhüm meselelerine ünsi çekip, «Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri satyn almak hakynda» Karara we “Döwlet edara-kärhanalaryna hem-de hususy önüm öndürijilere ýer böleklerini peýdalanmaga bermek hakynda” Buýruga gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýörelgesiniň möhüm ugurlarynyň biri abraýly halkara guramalar, şol sanda ÝHHG bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2021-nji ýyl üçin taslamalaryň meýilnamasy hödürlenildi. Ol hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny öz içine alýar. Meýilnama ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi we ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde taýýarlanyldy. Taslamalaryň 37-sini syýasy ulgamda, 13-sini ykdysadyýet ugry boýunça, 18-sini ynsanperwer ulgamda durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Umuman, 2021-nji ýylda 68 taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen meýilnamany makullap, ony iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça hemme zerur çäreleri görmegi we umuman, ÝHHG bilen netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek babatda degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

20-nji noýabrda milli Liderimiz ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde — Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Dabaranyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirip, häzirki döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan wezipeleriň möhümdigini belledi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň içeri işler edaralarynda uzak ýyllaryň dowamynda birkemsiz çeken tutanýerli zähmetini, ýaşlary zähmetsöýerlik, Watana wepalylyk ruhunda terbiýelemek ugrunda bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, belent adamkärçiligi bilen halkymyza görelde bolup, ýurdumyzda uly abraýa eýe bolandygyny hem-de Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumynyň ilatynyň we içeri işler edaralarynyň şahsy düzümleriniň ýüztutmalaryny hem-de Içeri işler ministrliginiň towakganamasyny nazara alyp, Mejlisiň Karary bilen, bu topluma içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň adynyň dakylandygy habar berildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Çoganly ýaşaýyş toplumyna gelip, dabara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen jaýlara barýan ýoluň ugrundaky toý derwezesiniň golaýyndaky toý bagyny kesdi hem-de toplumyň edara ediş binasyna tarap ugrady. Onuň diwarynda içeri işler gullugynyň weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň diwar heýkeliniň şekili ýerleşdirildi. Bu ýaşaýyş toplumyna hem onuň ady dakyldy.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde döredilen uly bolmadyk muzeýi gözden geçirdi. Bu ýerde Mälikguly Berdimuhamedowa bagyşlanan arhiw materiallary, dürli resminamalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanda döwlet sylaglary hem-de harby atlary hakyndaky şahadatnamalaryň nusgalary we suratlar jemlenipdir. Aýratyn diwarlykda milli Liderimiziň ene-atasy bilen düşen, maşgala arhiwinden alnan suratlar, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň kakasynyň jemgyýetçilik işi barada gürrüň berýän suratlar ýerleşdirilipdir.

Podpolkownik Mälikguly Berdimuhamedow Watanymyz we halkymyz üçin ägirt uly işleri bitirdi. Ol kasama wepaly bolmak bilen, ak ýürekden gulluk etdi hem-de öňde goýlan maksatlara ýetmäge örän jogapkärli çemeleşdi. Ol hemişe göreldeli serkerde bolupdy we şeýle bolmagynda galmak bilen, ýaş harby gullukçylar üçin ajaýyp görelde görkezýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň “Döwlet guşy” atly kitabynda: “Şeýle agyr şatylara merdi-merdanalyk bilen döz gelip, oba adamlaryna goldaw-hemaýat beren, beýik gahrymançylyk görkezen kakama men çäksiz guwanýaryn, buýsanýaryn... Mähriban kyblamyň ömür ýoly — maňa nusgalyk ýol, onuň asylly beýik ahlak sypatlary meniň idealym, meniň durmuş uniwersitetim” diýip belleýär.

Döwlet Baştutanymyz Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyryp, nesilleriň dowamatlylygynyň nyşany hökmünde dolandyryş binasynyň howlusynda ýaş agaç nahalyny oturtdy.

Täze kottejler toplumy 2017-nji we 2019-njy ýyllarda gurlan iki binalar toplumynyň üstüni ýetirdi.

Içeri işler ministrliginiň buýurmasy boýunça jaýlaryň gurluşygyny onuň garamagyndaky gurluşyk kompaniýasy amala aşyrýar. Iki gatly kottejleriň her biri giň otaglaryň bäşisinden ybaratdyr. Ýurdumyzdaky döwrebap desgalaryň ählisinde bolşy ýaly, bu jaýlarda hem öý eýeleriniň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaklary üçin oňaýly şertler göz öňünde tutuldy.

Kottejleriň gurluşygynda ýerli çig maldan öndürilen ýokary hilli gurluşyk serişdeleri ulanyldy. Jaýyň ýanaşyk 8 sotok mellek ýerinde bolsa hojalygy ýöretmek, gök ekerançylyk ýa-da bagçylyk bilen meşgullanmak üçin ýerler ýeterlik.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş toplumyny synlamagynyň barşynda, täze jaýa göçüp gelenleriň biriniň öýüne myhmançylyga baryp, täze öýüň eýesiniň jaýyň içki abadançylygy, amatlylygy hem-de bezegi baradaky pikiri bilen gyzyklandy.

Hormatly Prezidentimiz maşgalabaşydan gullugy barada sorady, maşgalanyň kiçi agzalaryndan olaryň okuwy, höwes edýän ugurlary bilen gyzyklandy. Milli Liderimiz täze öýde abadançylyk we bagtyýarlyk arzuw edip, täze jaýa göçüp baran maşgala agzalarynyň her birine sowgatlary we umumy sowgady — ýurdumyzda öndürilen smart-telewizory gowşurdy.

Döwlet Baştutanymyz soňra ýoluny dowam edip, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda öndürilýän gök-bakja, miwe we azyk önümleriniň sergisi bilen tanyşdy.

Şeýle hojalyklary ýöretmek ýaş esgerleriň zähmet terbiýesinde uly ähmiýete eýedir. Milli Liderimiz harby gulluk bilen birlikde, ýaş harby gullukçylaryň senetleriň dürli görnüşleri, ekerançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanmak höwesini artdyrmaga aýratyn üns bermäge çagyrýar. Munuň özi ýaşlaryň gullugy tamamlanlaryndan soň, hünärleri saýlap almagyna ýardam eder.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly ýapon dilinde neşir edilen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Onlaýn görnüşde geçirilen çärä türkmen okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk edýän Tokio, Sukuba we Kitasato uniwersitetleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, dostlukly ýurduň ylmy jemgyýetçiligi gatnaşdylar.

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hiroýuki Ýamamoto çärede çykyş edip, milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň ýapon dilinde çap edilmeginiň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini nobatdaky gezek tassyklaýandygyny hem-de döwletara gatnaşyklaryň has-da berkidilmegine möhüm goşant goşýandygyny belledi.

17-nji noýabrda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi” atly nobatdaky ministrler duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti hem-de Ýewropa Bileleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary gatnaşdy.

Onlaýn duşuşykda Merkezi Aziýada we golaýdaky sebitlerde howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmek meselelerine hem garaldy. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň wekilleri ýüze çykýan çylşyrymly ýagdaýlary bilelikde çözmegiň zerurdygyny aýdyp, howanyň üýtgemegi baradaky meselä örän çynlakaý üns bermäge çagyrdylar.

Ýewropa Bileleşiginiň hem-de Merkezi Aziýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary bilim, ylym, medeniýet, tehnologiýalar we innowasiýalar ulgamynda, COVID-19 pandemiýasyny hem-de onuň durmuş-ykdysady netijelerini ýeňip geçmekde gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerine garadylar.

Bu duşuşygyň netijeleri boýunça Bilelikdäki beýannama kabul edildi. Şonda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň birnäçe başlangyçlarynyň, hususan-da, 12-nji dekabrda Aşgabatda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahaty geçirmek hem-de türkmen tarapynyň teklibi boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlanan ýokary derejeli forumy guramak ýaly başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn bölüm bilen bellenildi.

Şeýle hem duşuşyga gatnaşyjylar BMG-niň çäginde Bitaraplygyň dostlary toparynyň döredilmegini goldadylar. Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň käbir ýurtlary onuň agzalary bolup durýar.

Geçen hepdede BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň hem-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2021-nji ýyl üçin bilelikde işlemegiň iş meýilnamalarynyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak boýunça onlaýn iş maslahaty geçirildi. Maslahatyň barşynda çagalaryň saglygyna, olary iýmitlenmegine, hemmetaraplaýyn ösmegine, durmuş taýdan goramaga, ýokary hilli bilime degişli ugurlar boýunça gatnaşyklary pugtalandyrmaga, bu ulgamda döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmäge gönükdirilen anyk teklipler beýan edildi.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Ylymlar akademiýasynyň wekilleri wideoaragatnaşyk maslahaty görnüşinde BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň tehnologiýalar boýunça Ýerine ýetiriji komitetiniň mejlisine gatnaşdylar.

Bu ara alyp maslahatlaşmalara Türkmenistanyň gatnaşmagynyň aýratyn möhümdigi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýä gün tertibiniň wajyp meselelerini çözmäge işjeň gatnaşmaga taýýardygyny tassyklaýandygy hem-de bu ugurda ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýändigi bilen nygtalýar. Şolaryň biri Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly Tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek babatdaky başlangyçdyr.

Hepdäniň wakalaryna synymyzy dowam edip, Mejlisiň wekilleriniň Parlamentara birleşigi tarapyndan guralan we COVID-19 döwründe hemmeleri saglygy goraýşyň hyzmatlary bilen gurşap almaga hem-de bu ugurda iň gowy parlament tejribesine bagyşlanan okuw maslahata gatnaşandygyny bellemek gerek.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň ilatyň saglygyny goramak ulgamynda uly üstünlikleri gazanandygy bellenildi. Munuň özi milli Liderimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary hem-de işgärleri, Durnukly ösüş maksatlarynyň milli maglumatlar binýadyny işläp taýýarlamaga çekilen beýleki edaralaryň hünärmenleri “DÖM-ne ýetmek üçin ygtybarly maglumat gorlaryny döretmek” atly okuw maslahata gatnaşdylar. Halkara bilermenleriň belleýşi ýaly, Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryny milli şertlere uýgunlaşdyrmak babatda dünýäde öňdebaryjy bolup, degişli çäreleri üstünlikli amala aşyrýar.

Daşary syýasat edarasynda Şwesiýa Patyşalygynyň daşary işler ministri hanym Ann Linde bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, dünýäde ýüze çykýan meseleleri çözmekde Bitaraplyk syýasatynyň mümkinçiliklerini ulanmagyň derwaýysdygy bellenildi. Şwesiýanyň 2021-nji ýylda ÝHHG-de başlyklyk etjek döwründe ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem DIM-de BMG-niň Ženewadaky bölüminiň Baş direktory, Ýaragsyzlanmak boýunça Konferensiýanyň Baş sekretary hanym Tatýana Walowa bilen wideoduşuşyk geçirildi. Taraplar ählumumy howpsuzlygy we durnuklylygy gazanmaga, adam hukuklaryny goramaga, ekologiýa we energetika howpsuzlygyna gönükdirilen bilelikdäki işleriň dowam etdirilmegine gyzyklanma bildirdiler.

Koronawirus pandemiýasyny hem-de onuň durmuş-ykdysady netijelerini ýeňip geçmek boýunça hyzmatdaşlygyň möhümdigi barada durup geçmek bilen, Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamynda degişli halkara gurallary işläp taýýarlamaga we döretmäge seretmegi teklip edýändigi bellenildi.

Wideomaslahat görnüşde geçen GDA gatnaşyjy döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň nobatdaky duşuşygy hepdäniň wakalarynyň biri bolup, oňa GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygy hem-de Toparlaýyn howpsuzlyk Şertnamasy Guramasynyň Baş sekretary gatnaşdy.

Mejlisiň dowamynda oňa gatnaşyjylar GDA-nyň giňişliginde biologiýa howplaryna garşy durmak, pandemiýa ýagdaýyna garşy göreşmäge hem-de onuň täsirlerini kemeltmäge gönükdirilen döwletara gatnaşyklary işjeňleşdirmekde tagallalary birleşdirmek meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Maglumatlar howpsuzlygy babatda häzirki zamanyň howplaryna hem-de wehimlerine garşy hereket etmek boýunça özara gatnaşyklary berkitmek, şeýle hem kiber giňişligiň kuwwatyny pugtalandyrmak duşuşygyň aýratyn meselesi boldy. Sebitiň durnuklylygy ara alnyp maslahatlaşylanda Owganystan Yslam Respublikasynda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga ýardam etmekde tagallalary geljekde hem birleşdirmegiň möhümdigi bellenildi.

Ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, Daşary işler ministrlikleriniň wekilleri BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysadyýeti üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPEKA) wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän ykdysady forumyna gatnaşdylar. Onda “COVID-19 pandemiýasyndan soňky durmuş-ykdysady dikeldişe goldaw bermekde sebitleýin hyzmatdaşlyk” mowzugy boýunça pikir alyşmalar boldy.

Maslahata gatnaşyjylar BMG-niň ölçeglerini, intellektual ösüşi peýdalanmak bilen, söwda we ulag, sanly geçelgeler hem-de “Bir bitewi penjire” ulgamlarynda sanly mümkinçilikleri amala aşyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Koronawirusyň ýaýrap başlan wagtyndan SPEKA-nyň ýurtlary tarapyndan girizilen ykdysady syýasat, maliýe-býujet, karz-pul çäreleri we strategiýalary aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň wekiliýeti wideomaslahat görnüşinde geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň medeni hyzmatdaşlygy boýunça geňeşiň XXXV mejlisine gatnaşdy. Netijeli pikir alyşmalaryň barşynda mejlise gatnaşyjylar medeniýetara gatnaşyklaryň gymmatlyklaryny ykrar etmekde Medeni hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiň aýratyn ornuny bellemek bilen, şol gatnaşyklaryň döwletleriň diplomatiýasynyň esasyna öwrülip, umumy gymmatlyklary we maksatlary ilerletmäge, Arkalaşygyň birleşme esaslaryny berkitmäge ýardam edýändigini nygtadylar.

Ýurdumyzyň wekilleri BMG-niň söwda we ösüş konferensiýasy (UNKTAD), BMG-niň Ykdysady we durmuş geňeşi (EKOSOS), “Madrid klubynyň” liderleriniň Bütindünýä bileleşigi, BBC World News we beýlekiler tarapyndan guralan “G-Global. XXI asyryň dünýäsi” atly halkara onlaýn kongrese gatnaşdylar. Duşuşygyň esasy meselesi ykdysadyýeti we söwdany durnukly ösdürmegiň, maliýe ösüşiniň täze ugurlary, halkara bilimler we innowasiýalar merkezi hökmünde şäherleriň kuwwatyny pugtalandyrmak bilen bagly boldy.

Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasy bilen bilelikde 20-nji noýabrda bellenilýän Bütindünýä çagalar gününe, şeýle hem Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýanyň kabul edilmeginiň senesine bagyşlanan çäreleri gurady.

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileri kanunylaşdyrmaga hem-de terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmek boýunça Ýewraziýa toparynyň (ÝT) 33-nji mejlisine gatnaşdylar. Onlaýn mejlisiň gün tertibine guramanyň öňünde goýlan maksatlary we wezipeleri çözmek boýunça bilelikdäki ädimleri, şeýle hem ÝT-niň agza döwletleriniň COVID-19 pandemiýasy zerarly emele gelen, jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileri kanunylaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň töwekgelçiliklerini azaltmak boýunça işiniň netijelerini ara alyp maslahatlaşmak girizildi.

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetinde Türkmenistanyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda onlaýn maslahat görnüşinde Suw hojalyk meseleleri boýunça utgaşdyryjy toparyň dördünji mejlisi geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda halkara hukugyň kadalarynyň we ýörelgeleriniň hem-de taraplaryň bähbitleriniň özara hasaba alynmagynyň esasynda, serhetüsti suw serişdelerini bilelikde peýdalanmak babatda hyzmatdaşlygy has-da berkitmek we ösdürmek barada aýtdylar.

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen gününe bagyşlanyp, işjeňleri sylaglamak dabarasy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen ýaşlarynyň işlerine ýokary baha berip, olaryň Watanymyzyň güýji we kuwwaty, mertebesi hem-de abraýy, beýik geljegi bolup durýandyklaryny nygtaýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy öz hatarynda 900 müň agzany jemleýär hem-de Diýarymyzda ýaş raýatlaryň bähbitlerini goraýan iri jemgyýetçilik birleşmesi bolup durýar. Ýaşlar guramasynyň döredilen senesinde döwletimiziň Garaşsyzlygynyň pugtalandyrylmagyna, Diýarymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşan, zähmetde we döredijilikde uly üstünlikleri gazanan ýaşlary sylaglamak dabarasy asylly däbe öwrüldi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan hem-de Aşgabat şäherinden medeniýetde, ylymda we tehnikada, bilimde, terbiýeçilik işinde, sportda, saglygy goraýyşda hem-de beýleki ugurlarda has tapawutlanan ýaşlaryň 47-si milli Liderimiziň adyndan degişli güwänamalar we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyldy. Olara “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetinde öndürilen “Tolkun” smart-telewizorlaryň sowgat gowşurylandygyny bellemek ýakymlydyr.

Ýetip gelýän uly baýramçylygyň — Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öň ýanynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda towuk etini öndürýän kärhananyň hem-de demir-beton önümleri zawodynyň açylyş dabaralary boldy. Bu desgalaryň ulanylmaga berilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny üstünlikli amala aşyrmagyň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy.

Bu giň gerimli işe ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň wekilleri işjeň gatnaşýarlar. Döwletimiziň goldaw bermegi netijesinde, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary dürli pudaklarda iri taslamalary amala aşyrmaga mümkinçilik aldylar.

Şeýlelikde, “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän şu ýylyň geçen hepdesi möhüm wakalara baý boldy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň uly üstünliklere beslenýändigine, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda gazanylýan ýeňişlere, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär.

(TDH).

23.11.2020, 04:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde, Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Häzirki wagtda bu ýerde döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze şäher zolagyny döretmek işleri dowam edýär.

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halkara ähmiýetli iri taslamalaryň amala aşyrylmagy, halk hojalygy toplumynyň senagatlaşdyrylmagy ýurdumyzyň giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasyna ägirt uly serişdeleriň gönükdirilmegine mümkinçilik berýär.

Täze binagärlik toplumlary, tutuş etraplar, ugrunda amatly ýaşaýyş jaýlary emele gelen giň köçeler bilen üsti ýetirilýän Aşgabadyň şähergurluşyk maksatnamasy paýtagtymyzyň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendigini äşgär edýär. Şäherimiz öz çäklerini yzygiderli giňeldip, gözellik derejesi we abadanlaşdyrylyş işleri bilen haýran galdyrýar.

Ýurdumyzyň baş şäherinde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň amala aşyrylmagy, adamlaryň amatly ýaşaýşy üçin oňyn şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleler milli Liderimiziň hemişelik üns merkezinde durýar.

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda alnyp barylýan täze gurluşyklar bilen tanşyp, şäheriň durmuş üpjünçilik ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy boýunça zerur çäreleriň amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Olaryň häzirki zaman talaplaryna we hil, gözellik, ekologiýa babatda halkara ülňülere doly laýyk gelmegi, olaryň uzak geljegi nazarlaýan täzeçil çemeleşmeler esasynda durmuşa geçirilmegi esasy ugur hasaplanylýar.

Kottej toplumynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirip, häzirki döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan wezipeleriň möhümdigini belledi.

Mejlisiň barşynda milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda alnyp barylýan giň möçberli işler, şol sanda harby düzümlerde döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen amala aşyrylýan anyk çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin gurlan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň ulanmaga berilmäge taýýardygy barada habar berdi.

Şeýle hem ýurdumyzyň içeri işler edaralarynda uzak ýyllaryň dowamynda birkemsiz çeken tutanýerli zähmetini, ýaşlary zähmetsöýerlik, Watana wepaly ruhda terbiýelemek ugrunda bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, belent adamkärçiligi bilen halkymyza görelde bolup, ýurdumyzda uly abraýa eýe bolandygyny hem-de Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş jaý toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş toplumynyň ilatynyň we içeri işler edaralarynyň şahsy düzümleriniň ýüztutmalaryny hem-de Içeri işler ministrliginiň towakganamasyny nazara alyp, Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen, bu topluma içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň adynyň dakylandygy habar berildi.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowdan mähriban Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli gurlup, ulanylmaga berilýän Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumyny açyp bermegini we toplumyň işine ak pata bermegi harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli şahsy düzümleriniň adyndan çuňňur hormat bilen haýyş etdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de daşary ýurtlar we abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli amala aşyrjakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz diňe goranyş häsiýetine eýe bolan hem-de yzygiderli durmuşa geçirilýän Harby doktrinanyň milli howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna, halkymyzyň döredijilikli we abadan durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň kuwwatynyň artdyrylmagyna gönükdirilendigini nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merdana Watan goragçylarynyň gahryman pederlerimiziň edermenlik mekdebini mynasyp dowam edýändiklerini belledi. Olara iň jogapkärli wezipe — Watan goragy, il asudalygy, ýurt ykbaly ynanylýar. Şeýle jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmek üçin Watan goragçylaryna döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler, köp sanly ýeňillikler berilýär.

Türkmenistanda harby gullukçylar hem-de olaryň maşgala agzalary üçin ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlary yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýär. Harby gullukçylaryň ata Watanymyza birkemsiz gulluk etmegi üçin ähli şertler döredilýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Şu gün biz Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumyny açyp, ulanmaga berýäris. Ähli amatlyklary bolan bu toplumyň gurulmagy döwletimiziň Watan goragçylarynyň gulluk-iş, ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly üns berýändigini görkezýär. Biz Garaşsyz we baky Bitarap döwletimiziň goranyş häsiýete eýe bolan Harby doktrinasyny üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, şeýle işleri geljekde hem dowam ederis.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, döwletimiziň mundan beýläk-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge uly üns berjekdigini belledi.

Biziň merdana halkymyzyň edermenlige we gahrymançylyga beslenen şöhratly taryhy we baý milli harby mirasy bar. Müňýyllyklardan gözbaş alýan bu taryhy we harby miras biziň milli buýsanjymyzdyr. Şoňa görä-de, mert pederlerimiziň şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmek Watan goragçylarynyň her biriniň mukaddes borjudyr. Bu borjy abraý bilen birkemsiz ýerine ýetirmek merdana harby gullukçylar üçin belent mertebedir. Watan goragy olaryň bütin durmuşyna, kalbynyň senasyna, ýürek urgusyna öwrülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Watan goragçylary eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygyny, döwletimiziň çäk bitewüligini, mähriban halkymyzyň bagtyýarlygyny jan aýaman goramalydyr.

Siz Watany söýmegi, onuň her daban ýerini gözüň göreji kimin goramagy mukaddes borç hasaplan Oguz han, Görogly beg, Baýram han, Çagry beg, Togrul beg, Alp Arslan, Soltan Sanjar, Jelaleddin Menguberdi we türkmeniň ençeme wepaly ogullary ýaly, taryhda öçmejek yz goýan şahsyýetlerimiziň edermenligini, batyrlygyny, gaýduwsyzlygyny hemişe özüňize nusga edinmelisiňiz diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy aýtdy. Siz ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, dünýädäki abraýynyň has-da artmagyna, Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň pugtalanmagyna mynasyp goşant goşmalysyňyz.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biziň Ýaragly Güýçlerimiz halkymyzyň köpasyrlyk şöhratly taryhynyň dowamynda kemala gelen harby däp-dessurlaryny dowam edip, goranyş häsiýetli kuwwatly goşuna öwrüldi diýip, milli Liderimiz belledi. Ösüp gelýän ýaş nesilleri milli däplerimize wepalylyk we watançylyk ruhunda terbiýelemek, mert pederlerimizden nusga almak hem-de olaryň işini mynasyp dowam etmek Watan goragçylarynyň her biriniň mukaddes borjy bolmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy barada durup geçip, biz ony uly joşgun, ruhubelentlik, ajaýyp üstünlikleri gazanmak bilen garşy alýarys diýip belledi. Biziň şu günki bagtyýar durmuşymyz, ýeten belent_ sepgitlerimiz baky Bitaraplygymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy hakyndaky Rezolýusiýasyny öz Esasy Kanunyna girizen ýeke-täk döwletdir. Bu günki gün bütin dünýä biziň döwletimizi parahatçylyk dörediji ýurt hökmünde tanaýar.

Türkmenistanyň halkara giňişlikde öňe sürýän başlangyçlary, anyk teklipleri giňden goldaw tapýar. Munuň özi halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan dost-doganlyk, agzybirlik däplerini häzirki döwürde hem döwletimiziň mynasyp dowam edýändigini görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň parahatçylyk söýüji maksatlary döwletimiziň Harby doktrinasynyň baş ugry bilen hem gabat gelýär. Goranyş häsiýetli Harby doktrinamyz diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, bütin Ýer ýüzünde parahatçylygyň we abadançylygyň berkarar bolmagyny, ählumumy howpsuzlygyň üpjün edilmegini maksat edinýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Watan goragçylary ata-babalarymyzyň şan-şöhratly däplerine wepaly bolup, mähriban Watanymyzy jandan eziz görmelidirler, mukaddes Garaşsyzlygymyzy gözleriniň göreji ýaly goramalydyrlar, berkarar döwletimiziň, mähriban halkymyzyň sarsmaz galasy bolmalydyrlar diýip, milli Liderimiz nygtady.

Bu wezipeler harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli şahsy düzüminiň öňündäki belent borçdur diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy aýtdy hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň şol borjy abraý bilen berjaý etjekdigine hem-de ähli ukyp-başarnyklaryny gaýgyrmajakdygyna berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, rowaçlyk, mähriban halkymyzyň asuda, abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri we maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

Soňra günüň wakalary Içeri işler ministrliginiň we onuň düzüm bölümleriniň işgärleri üçin niýetlenen döwrebap kottejler toplumynyň bina edilen Çoganly ýaşaýyş toplumynda dowam etdi. Bu ýere harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary ýygnandylar. Hemmeler milli Liderimizi uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Dabara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen milli Liderimiz jaýlara barýan ýoluň ugrundaky toý derwezesiniň golaýyndaky toý bagyny kesdi. Soňra döwlet Baştutanymyz täze ýaşaýyş jaý toplumynyň çägine girip, dolandyryş binasyna tarap ugrady. Onuň diwarynda içeri işler gullugynyň weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň diwar heýkeliniň şekili ýerleşdirildi. Bu ýaşaýyş toplumyna hem Içeri işler ministrliginiň düzüminde köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz zähmet çeken M.Berdimuhamedowyň ady dakyldy.

Içeri işler we Goranmak ministrlikleriniň bilelikdäki aýdym-saz toparlary bu ýerde guralan köpçülikleýin medeni çärä özboluşly dabara çaýan Döwlet senasyny ýerine ýetirdiler.

Hormatly Prezidentimiz içeri işler edaralarynyň hormatly weterany — kakasy Mälikguly Berdimuhamedowa hormat-sarpasyny beýan etdi. M.Berdimuhamedowyň ömür we döredijilik ýoly watansöýüjilik we Watanymyza hem-de mähriban halkymyza wepaly gulluk etmek ruhunda terbiýelenilýän ýaş türkmen esgerleri üçin nusgalyk görelde bolup durýar.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş jaý toplumynyň dolandyryş binasynyň içine girdi. Onuň wezipesi täze ýaşaýyş jaý toplumyny dolandyrmakdan ybaratdyr. Bu ýerde Mälikguly Berdimuhamedowa bagyşlanan özboluşly muzeý döredildi. Şol ýerde arhiw materiallary, dürli resminamalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanda döwlet sylaglary hem-de harby atlary hakyndaky şahadatnamalaryň nusgalary we suratlar jemlenipdir.

1954-nji ýylda Mälikguly Berdimuhamedowa içerki goşunlaryň kiçi leýtenanty, 1960-njy ýylda leýtenant, 1963-nji ýylda içerki goşunlaryň uly leýtenanty, 1966-njy ýylda içerki goşunlaryň kapitany, 1970-nji ýylda –maýor, 1974-nji ýylda içerki goşunlaryň podpolkownigi ady dakyldy.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň kakasy gulluk eden döwründe ýedi gezek ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldy, “Içerki goşunlarda gullukda tapawutlanandygy üçin” diýen döşe dakylýan nyşan bilen sylaglanyldy. Ol 1982-nji ýylda içeri işler edaralarynda podpolkownik harby adynda gullugyny tamamlap, zähmet ýoluny Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň düzümleýin edaralarynda dürli wezipelerde dowam etdirdi.

Podpolkownik Mälikguly Berdimuhamedow Watanymyz we halkymyz üçin ägirt uly işleri bitirdi. Ol kasama wepaly bolmak bilen, ak ýürekden gulluk etdi hem-de öňde goýlan maksatlara ýetmäge örän jogapkärli çemeleşdi. Ol hemişe göreldeli serkerde bolupdy we şeýle bolmagynda galmak bilen, ýaş harby gullukçylar üçin görelde görkezýär.

Sergide şeýle hem milli Liderimiziň kakasynyň içeri işler edaralarynda gulluk eden ýyllarynda ulanan awtoulaglarynyň hem-de mototehnikalarynyň suratlary goýlupdyr.

Bu ýerde içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň 1972 — 1975-nji ýyllarda münen “GAZ-69A”, onuň 1980 — 1982-nji ýyllarda ulanan “GAZ-21” we “WAZ-2102”, şeýle hem “GAZ-69” we “RAF — 997” kysymly gulluk awtoulaglaryny görmek bolýar. Şol ýerde 1977 — 1996-njy ýyllarda ulanylan “DNEPR-11” motosikli hem goýlupdyr.

Aýratyn diwarlykda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ene-atasy bilen düşen, maşgala arhiwinden alnan suratlar, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň kakasynyň jemgyýetçilik işi barada gürrüň berýän suratlar ýerleşdirilipdir.

Döwlet Baştutanymyz özüniň “Döwlet guşy” atly kitabynda: “Şeýle agyr şatylara merdi-merdanalyk bilen döz gelip, oba adamlaryna goldaw-hemaýat beren, beýik gahrymançylyk görkezen kakama men çäksiz guwanýaryn, buýsanýaryn... Mähriban kyblamyň ömür ýoly — maňa nusgalyk ýol, onuň asylly beýik ahlak sypatlary meniň idealym, meniň durmuş uniwersitetim” diýip belleýär.

Mälikguly Berdimuhamedowyň durmuş ýoly türkmenistanlylaryň ýaş nesli üçin hakyky watançylygyň, zähmetsöýerligiň, edermenligiň hem-de gaýduwsyzlygyň nusgasydyr. Ýurdumyzyň ýaş nesli eziz Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň bähbidine başyny başlan ägirt uly özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmelidir.

Golaýdaky diwarlyklarda Mälikguly Berdimuhamedowyň goşgulary ýerleşdirilipdir. Mälim bolşy ýaly, Mälikguly aganyň çagalyk döwri gazaply uruş ýyllaryna gabat geldi. Hut şol döwürde ol goşgy düzüp başlady. Şol goşgularda onuň daşky gurşawa we ýakynlaryna garaýşy hem-de mähri bilen baglanyşykly inçe duýgulary öz .beýanyny tapdy. Onuň döreden şahyrana keşpleriniň häzirki nesil üçin gymmatly ýörelgeler bolup hyzmat edýändigi hem-de kompozitorlary ruhlandyrýandygy tötänden däldir.

Şolaryň biri “Köp ekeliň dänäni!” diýen goşgudyr. Ol bu goşgyny 1944-nji ýylda, 12 ýaşyndaka ýazypdyr. Ýetginjegiň kalbynda dörän bu joşgunly hem-de çuň manyly setirlerde Ýeňşi gazanmak, duşmany derbi-dagyn etmek üçin ähli güýç-gaýratyňy sarp etmek baradaky çagyryş ýaňlanýar.

Diwarlykda ýerleşdirilen beýleki bir goşgy eziz Watana bagyşlanypdyr hem-de watançylyk we ýurda wepalylyk ruhuna beslenipdir. Awtor Watanymyzy “Ýürekleriň buýsanjy”diýip atlandyryp, mähriban ülkämiziň abadançylygynyň bähbidine okamaga we tutanýerli zähmet çekmäge çagyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu muzeýiň eksponatlarynyň toplumyna giren kitaplary, şol sanda milli medeni gymmatlyklara bagyşlanan eserleri hem şol pikiriň dowamy boldy.

Döwlet Baştutanymyz öwrenilýän meselä çuňňur ylmy seljerme bermek bilen we bu ulgamda esasy wezipeleri kesgitläp, esasy jebisleşdiriji pikiri öňe sürýär: awtor milli medeni mirasa täze nukdaýnazardan, has anygy, biziň ýurdumyzyň häzirki gününi we geljegini alamatlandyrýan nazar bilen garamaga çagyrýar.

Bularyň ählisi ruhy we maddy medeniýete hem, nusgawy edebiýata, halk sazyna, amaly-haşam sungatyna, binagärlige we halk senetkärligine, folklora we etnografiýa hem degişlidir.

Döwlet Baştutanymyzyň eserlerinde milli medeniýetimiziň taryhy örän gadymy döwürlerden — irki ýaşaýyş mesgenleriniň, ekerançylygyň we siwilizasiýa ojaklarynyň emele gelmeginden başlap, üznüksiz özgeriş hökmünde seljeriş berilýär. Bu örän baý mirasyň kökleriniň häzirki döwür bilen aýrylmaz baglanyşygy ahalteke bedewleriniň we alabaýyň mysalynda aýdyň beýanyny tapýar.

Döwlet Baştutanymyz diňe bir nusgawy edebiýatda we meşhur pelsepeçileriň döredijiliginde jemlenen türkmen medeniýetiniň ruhy gatlaklaryny seljermek bilen çäklenmän, eýsem, oňa halkyň gözýetimi, onuň ahlak-etiki kadalary nukdaýnazaryndan içgin öwrenýär. Halk baýramçylyklary, türkmen toýlaryny geçirmek bilen baglanyşykly köp sanly däp-dessurlar we ýörelgeler çuňňur many-mazmuna eýedir. Halk aýdym-sazlary, tanslary, oýunlary we degişmeleri, türkmen saçagynyň berekedi, atşynaslyk sungaty we bedewleri ösdürip ýetişdirmek — bularyň ählisi milli Liderimiziň kitaplarynda beýan edilen türkmen medeniýetiniň dürli öwüşginleridir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow milli medeniýetimiziň iň gowy däp-dessurlarynyň ösdürilmegine we dowam etdirilmegine aýratyn uly ähmiýet berýär, däp-dessurlarymyzyň durnuklylygy hem üýtgewsizligi netijesinde türkmen medeniýeti dünýä siwilizasiýasynda aýratyn orun eýeleýär. Döwlet tarapyndan döredilýän amatly şertler gadymy milli medeniýetimiziň hil taýdan täze ösüşe eýe bolmagyna, döredijilik ýörelgeleriniň ösmegine, dünýäniň ähli halklary bilen medeni hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny açmaga, milletimiziň taryhy-medeni mirasyny giňden wagyz etmäge ýardam berýär.

Milli Liderimiz özboluşly sergi bilen tanşyp hem-de bu ýerdäki harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna maslahatlary berip, hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow binadan çykyp, nesilleriň dowamatlylygynyň nyşany hökmünde ýaşaýyş jaý toplumynyň dolandyryş binasynyň howlusynda ýaş agaç nahalyny oturtdy.

Milli Liderimiziň howandarlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli bag ekmek işi howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy göreşmek babatda umumydünýä işine saldamly goşantdyr. Her bir şäheriň we her bir obanyň töwereginde peýda bolmak bilen, tokaý zolaklary oňaýly howa ýagdaýyny emele getirýär. Şu aýda bolan köpçülikleýin bag ekmek dabarasy hem eziz Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmäge ýardam etmelidir. Oňa gatnaşyjylaryň her biri, şol sanda döwlet Baştutanymyz şol gün 30 düýp bag nahalyny ekdi.

Tutuş 2020-nji ýylyň dowamynda bolsa ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna Türkmenistanda saýaly, pürli, miweli agaçlaryň hem-de üzümiň 25 million düýbi oturdylar.

Ählihalk bag ekmek çäresi ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. Şeýle çäreler bu umumy ähmiýetli işe dahylly bolmaga çalyşýan adamlary birleşdirýär. Dynç alyş gününde tutanýerli zähmet çekmek bilen, ildeşlerimiz durmuş ähmiýetli örän peýdaly işi ýerine ýetirýärler hem-de özlerini uly we agzybir maşgalanyň bir ülşi hökmünde duýýarlar.

Häzirki wagtda hiç kim bag ekmek çäresinden daşda durmaýar. Bu çäre mähriban ülkämiziň ekologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek üçin örän wajypdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär. Çünki Türkmenistanda agaç nahalyny eken adam hemişe aýratyn hormat-sarpa mynasyp bolupdyr. Adamlar hatda onlarça ýyl geçenden soň hem baglara syn edip, olary ýetişdiren adamy ýakymly sözler bilen ýatlaýarlar.

Şoňa görä-de, täze ýaşaýyş toplumlarynyň gurluşygy bilen birlikde, olaryň töwereginde ýaşyl zolaklaryň düýbi tutulýar. Şu gün Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin ulanylmaga berlen kottejler toplumynda hem köçeleriň ugrunda we jaýlaryň golaýynda agaç nahallary ekildi.

Toý dabarasy mynasybetli Çoganlynyň asmanynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hem-de ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk senesiniň nyşany şekillendirilen ak aerostatlar gaýmalaýardy.

“Biziň ýurdumyz Bitaraplygynyň şanly baýramyny dünýä bileleşigindäki dostlary we hyzmatdaşlary bilen bilelikde parahatçylyk we döredijilik, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak we düşünişmek esasynda giňden belleýär. Biz öz geljegimizi we öňümizde durýan wezipeleri aýdyň görýäris. Döwletimiziň saýlap alan we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen köpugurly syýasaty geljege uly ynam bilen garamaga bize doly mümkinçilik berýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap, parahatçylyk söýüji Türkmenistan Ýer ýüzünde asudalygy we howpsuzlygy berkitmek üçin geljekde hem ähli zerur işleri amala aşyrar. Adamzadyň ösüşine we öňe gitmegine öz mynasyp goşandyny goşar” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdýar.

Bu sözler Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna bagyşlanan iri çäreleriň, bu şanly sene bilen baglanyşykly möhüm wakalaryň konsepsiýasyny kesgitleýär.

Soňra döwlet Baştutanymyz kottejler toplumyny synlap başlaýar. Bu toplum 2017-nji we 2019-njy ýyllarda gurlan iki binalar toplumynyň üstüni ýetirdi.

Ýurdumyzyň raýatlaryna gozgalmaýan emläk üçin berilýän ýeňillikli karzlar şäherleriň hem-de obalaryň ýaşaýjylaryna ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň elýeterligini şertlendirýär. Şeýle aladanyň hem-de ýaşaýyş jaý gurluşygynyň barha giň gerime eýe bolmagynyň netijesinde, her ýyl bagtyýar maşgalalaryň müňlerçesi kaşaň ýaşaýyş jaýlaryna göçüp barýarlar.

Belent ýaşaýyş jaýlaryndan başga-da, uly kottejler toplumlary hem gurulýar. Munuň özi bolsa raýatlarymyzyň öz isleglerine laýyklykda has amatly öýleri seçip almak mümkinçiligini giňeltmäge ýardam edýär.

Içeri işler ministrliginiň buýurmasy boýunça jaýlaryň gurluşygyny onuň garamagyndaky gurluşyk kompaniýasy amala aşyrýar. Iki gatly kottejleriň her biri giň otaglaryň bäşisinden ybaratdyr. Ýurdumyzdaky döwrebap desgalaryň ählisinde bolşy ýaly, bu jaýlarda hem öý eýeleriniň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaklary üçin oňaýly şertler göz öňünde tutuldy.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, döwletimiz hemişe harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hal-ýagdaýyny we durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, serkerdeleriň, şahsy düzümiň netijeli gulluk etmegi hem-de olaryň maşgala agzalarynyň göwnejaý ýaşamagy we dynç almagy babatda amatly şertleri döretmek barada alada eder.

Şonuň bilen baglylykda, bu düzümlerde amala aşyrylýan özgertmeleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen işler yzygiderli alnyp barylýar. Bitaraplyk baýramynyň öňüsyrasynda Içeri işler ministrliginiň serkerdeleriniň, harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň onlarça maşgalasynyň täze jaýlara göçüp barmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy jaýlaryň birine baryp görmäge çagyrýarlar. Täze göçüp gelenleriň biri — Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminiň işgäri hasabat berip, milli Liderimizden howla girmegi haýyş etdi we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak barada yzygiderli alada edýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Milli Liderimiz raýatlarymyzyň, her bir maşgalanyň mynasyp durmuşyny, olar üçin zerur şertleri üpjün etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky işleriň dowam etdiriljekdigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz öý eýesiniň jaýyň içki abadançylygy, amatlylygy hem-de bezegi baradaky pikiri bilen gyzyklandy.

Bu kaşaň jaýlarda mähriban halkymyzyň däp-dessurlarynyň ruhunda baýramçylyk, maşgala çärelerini guramak, myhmanlary kabul etmek, toýlary we sadakalary, beýleki dabaralary geçirmek üçin ähli şertler göz öňünde tutuldy. Şeýle ýaşaýyş jaýlary gurlanda, ýaşaýyş-durmuşyň däp bolan ýörelgeleriniň aýratynlyklary hem-de ýaşaýjylaryň isleg-arzuwlary göz öňünde tutulýar. Kottejleriň gurluşygynda ýerli çig maldan öndürilen ýokary hilli gurluşyk serişdeleri ulanyldy.

Maşgalabaşy, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň polisiýa bölüminiň gözegçisi Röwşen Agaýew jaýa ýanaşyk 8 sotok mellek ýerinde bolsa hojalygy ýöretmek, gök ekerançylyk ýa-da bagçylyk bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň bardygyny gürrüň berdi.

Soňra ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy öýe girmäge çagyrdy. Şol ýerde milli Liderimizi maşgalanyň beýleki agzalary — maýoryň ýanýoldaşy hem-de dört çagasy garşyladylar. Olaryň iň ulusy Amandurdy 15 ýaşynda, Azymmuhammet 8 ýaşynda, Allanur 4 ýaşynda, gyzy Leýligözel bolsa 13 ýaşynda.

Milli Liderimiz olar bilen söhbetdeşlikde olaryň okuwy, gyzyklanýan zatlary barada sorady. Döwlet Baştutanymyz olaryň kitap okamagy halaýandygyny eşidip, çagalardan okan kitaplaryny gürrüň bermegi haýyş etdi. Muňa jogap edip, çagalar goşgy okap berdiler.

Döwlet Baştutanymyz olaryň bilimlere bolan höwesine mynasyp baha berip, geljekde olaryň haýsy hünäri saýlap aljakdygyny sorady. Leýligözel lukman bolmagy arzuw edýändigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz munuň asylly we hormatly hünärdigini, ýöne oňat lukman bolup ýetişmek üçin köp okamagyň, bilmegiň zerurdygyny, şol sanda dünýä lukmançylygynyň soňky gazananlaryndan habarly bolmak üçin daşary ýurt dillerini bilmelidigini aýtdy.

Milli Liderimiz şeýle hem çagalaryň ählisine çeper döredijilik bilen meşgullanmagy maslahat berdi. Munuň özi adamlary ruhy taýdan baýlaşdyrýar. Öz nobatynda, öý eýesiniň uly ogly Amandurdy uçarman bolmagy, körpe ogly bolsa, kakasy ýaly, polisiýa işgäri bolmagy arzuw edýändigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow munuň üçin sport bilen meşgullanmagyň zerurdygyny belledi. Görlüp oturylsa, Allanur karate bilen meşgullanýar eken. Döwlet Baştutanymyz oglanjyga öwgüli sözleri aýdyp, oňa geljekde general bolmak üçin oňat okamagy arzuw etdi.

Çagalaryň ejesi häzirki wagtda öý hojalykçy, öň bolsa lukman bolup işläpdir. Ol lukmançylyk institutyny döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ýokary okuw mekdebine ýolbaşçylyk eden ýyllary tamamlapdyr.

Milli Liderimiz maşgalabaşydan gullugy barada sorady. Röwşen Agaýew Belent Serkerdebaşynyň aladasy bilen netijeli zähmet çekmek hem-de ýokary amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamak üçin işde we durmuşda ähli şertleriň döredilendigini aýtdy we şu gün jaý toýlaryny tutýanlaryň ählisiniň adyndan täze, ajaýyp jaýlar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow täze jaýa göçüp baran maşgala agzalarynyň her birine sowgatlary we umumy sowgady — ýurdumyzda öndürilen smart-telewizory gowşuryp hem-de olara täze öýde abadançylyk we bagtyýarlyk arzuw edip, öý eýeleri bilen hoşlaşdy.

Milli Liderimiz ýola çykdy we ýol ugrunda harby hem-de ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda öndürilýän gök- bakja, miwe we azyk önümleriniň sergisi bilen tanyşdy.

Şeýle hojalyklary ýöretmek ýaş esgerleriň zähmet terbiýesinde uly ähmiýete eýedir. Döwlet Baştutanymyz harby gulluk bilen birlikde, ýaş harby gullukçylaryň senetleriň dürli görnüşleri, ekerançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanmak höwesini artdyrmaga aýratyn üns bermäge çagyrýar. Munuň özi ýaşlaryň gullugy tamamlanlaryndan soň, hünärleri saýlap almagyna ýardam eder.

Kömekçi hojalyklaryň Içeri işler ministrliginiň edaralarynyň şahsy düzümlerini ter oba hojalyk önümleri — gök-bakja, miwe önümleri, et, süýt, ýumurtga we beýleki önümler bilen üpjün edýändigini bellemek gerek.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby gullukçylaryň ýokumlara baý bolan tagamlar bilen iýmitlenmeginiň wajypdygyny belledi. Şolaryň hatarynda milli aşhananyň tagamlary hem-de biziň topragymyzda ýetişdirilen ekologiýa taýdan arassa gök önümler we miweler hem bolmalydyr.

Sergide et önümleriniň, şol sanda sygyr, goýun, towuk etinden taýýarlanylan önümleriň köpdürlüligi hemmeleriň ünsüni çekdi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň hojalyklarynda balyk hem ýetişdirilýär.

Görkezilen önümleriň hatarynda ululy-kiçili kädiler haýran galdyrýar. Olaryň biriniň agramy 24 kilograma barabar. Şol ýerde gawun-garpyzlaryň hem dürli görnüşleri goýlupdyr.

Serginiň gök önümler bölüminde açyk meýdanda hem-de ýyladyşhanalarda, dag şertlerinde ýetişdirilen kelem, hyýar, pomidor bar.

— Üzüm hem örän ýokumlydyr — diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we ajaýyp görnüşi bilen haýran galdyrýan üzüm hoşalaryny synlady. Bu ýerde ýurdumyzda ýetişdirilýän hem-de ýerli şertlere uýgunlaşdyrylan üzümleriň birnäçe görnüşini, şol sanda gara we ak görnüşlerini görmek bolýar.

Oňat bişen bugdaý sümbülleri altynsow reňki bilen özüne çekýär. Şolaryň golaýynda badamjan, bulgar burçy, olaryň arasynda bolsa alma, armyt, nar ýerleşdirilipdir. Käşir, turp, şugundyr, ýeralma ýaly önümler peýdaly maddalara baýdyr. Bu ýerde ýerleşdirilen şaly, mäş, nohut, noýba we beýlekiler oba hojalyk önümleriniň köpdürlüligini görkezýär.

Şeýle hem bu ýerde hoz, pisse, ary ballarynyň dürli görnüşleri — dag, gül, gowaça ballary we beýlekiler, şeýle hem mürepbe, jem, miwe suwlary hem-de beýleki gaplanan önümler bar.

Bularyň ählisi halkymyzyň asudalygynyň, parahat durmuşynyň goragynda duran harby we hukuk goraýjy edaralara degişli kärhanalaryň öndürýän önümleriniň diňe bir bölegidir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýady hem kämilleşdirilýär, gulluk we ýaşaýyş-durmuş üçin iň gowy şertleri döretmäge, goşunlaryň dürli kysymlar üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamagyň hiline, olaryň işine öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmaga uly üns berilýär.

Bularyň hemmesi milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleriň esasy ugurlarydyr. Şol özgertmeleriň netijeliligi bolsa özygtyýarly, kuwwatly, oňyn Bitaraplyk syýasatyna, ähli ýurtlar bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarly döwlet hökmünde Türkmenistanyň derejesini has-da berkidýär.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary milli Liderimize harby düzümleri kämilleşdirmäge berýän uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Belent Serkerdebaşymyzyň öz öňlerinde goýan wezipeleriniň ählisini gyşarnyksyz we öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sergini gözden geçireninden soň, hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Türkmenistan durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň depginlerini has-da güýçlendirip, bu ulgamy ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen milli strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwürdi.

Döwletiň raýatlarymyzyň öňündäki borjy hökmünde kesgitlenen bu möhüm wezipäni ýerine ýetirmäge ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ählisi diýen ýaly çekildi. Olaryň şahsy buýurmalary esasynda kaşaň binalar gurulýar.

Ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmaga we bagy-bossanlyga öwürmäge uly üns berilýär. Ekologiýadan başlap, jemagat hyzmatlaryna çenli bu meseleleriň ählisine ýokary talap bildirilýär. Şol işleriň hemmesi oňaýly ýaşaýyş gurşawyny döretmek maksady bilen amala aşyrylýar.

Ýöne, tutuş dünýäniň ösüşi bilen deň gadam urup, biz nesillerimiz üçin milli mirasymyzy, ruhyýetimizi, köpasyrlyk medeniýetimizi we däp-dessurlarymyzy hem aýawly saklaýarys.

Bularyň ählisi Çoganlydaky täze toplumda hem öz aýdyň beýanyny tapdy. Şol topluma Mälikguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy.

Eziz Watanymyzyň dürli künjeklerinde peýda bolan täze obalar, etraplaryň, şäherleriň hem-de welaýatlaryň edara ediş merkezleriniň döwrebaplaşdyrylan keşbi, dürli maksatly täze desgalaryň yzygiderli ulanmaga berilmegi hemme ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň anyk netijesidir. Täze desgalar we binalar Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamalarydyr. Halkymyzyň, her bir maşgalanyň, ýurdumyzyň her bir raýatynyň abadançylygy hakyndaky alada şol syýasatyň ileri tutulýan ugrudyr.

Umuman, bularyň ählisi ýurdumyzyň ägirt uly üstünliklerine, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ulgamlarynda ýetilýän belent sepgitlere şaýatlyk edýär. Munuň özi bolsa ilatymyzyň, hatda Diýarymyzyň alysdaky künjeklerinde ýaşaýan raýatlarynyň hem häzirki abadan durmuşymyzyň eşretleriniň hözirini görüp ýaşamaklaryny şertlendirýär.

Aşgabatda giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ol gülläp ösýän, kuwwatly döwletiň paýtagty hökmündäki derejesine doly laýyk gelýär.

20.11.2020, 03:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy.

Mejlisde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine seredildi, şeýle hem döwlet durmuşyna degişli käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Ol maliýe hasabatlylygy boýunça kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda edara-kärhanalaryň, döwlete dahylsyz taraplaryň pudagara gatnaşyklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işler yzygiderli dowam edýär.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna edara-kärhanalaryň maliýe-ykdysady ýagdaýyny seljermek, kadalaşdyrmak we sagdynlaşdyrmak, olaryň tölege ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, algy-bergileriň hasaplaşygyny geçirmegiň tertibine üýtgetmeleri girizmek arkaly býujete tölemeli salgytlar we ýygymlar bilen birlikde, jerimeler, puşmana tölegleri babatda hem özara hasaplaşygy geçirmek baradaky teklibi hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ykdysady ulgamda kadalaşdyryjy hukuk resminamalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleriň dünýäde emele gelýän ýeňil bolmadyk maliýe ýagdaýlaryny yzygiderli we düýpli öwrenmegiň esasynda alnyp barylmalydygyny belledi. Oňaýsyz daşarky ýagdaýlaryň milli ykdysadyýetimize ýetirýän täsirini azaltmak babatda dessin çäreleriň görlüşine örän uly üns berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrüň anyk ýagdaýlaryna laýyk getirmegiň, halk hojalyk toplumynyň ähli ugurlarynda durnuklylygy saklamak üçin hukuk gurallaryny ulanmagyň wajypdygyna ünsi çekip, hasaplaşyk-töleg ulgamyny kämilleşdirmegiň, oňa täzeçil usullary ornaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdy.

Umuman, hormatly Prezidentimiz wise-premýeriň hödürlän teklibini makullap, degişli resminamalary taýýarlamagy hem-de olary ygtyýarly edaralar bilen ylalaşmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 23-nji noýabrda sanly wideoaragatnaşyk arkaly sekizinji mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Onlaýn duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady, maýa goýum, nebitgaz we senagat ulgamlarynda hem-de maglumat tehnologiýalary, gurluşyk, ulag we aragatnaşyk, oba we suw hojalygy, ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, syýahatçylyk ugurlarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary, şol sanda Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belläp, dürli pudaklarda netijeli gatnaşyklary giňeltmek, işewür hyzmatdaşlygy hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin uly kuwwatyň bardygyny kanagatlanma bilen belledi.

Bellenilişi ýaly, köpugurly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gün tertibinde söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek aýratyn orun eýeleýär. Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy ulgamlarynda işleýän koreý kompaniýalarynyň üstünlikli işi bu hyzmatdaşlykda möhüm ähmiýete eýedir.

Döwlet Baştutanymyz senagatlaşdyrmaga ugur alan Türkmenistanyň innowasion tehnologiýalar esasynda işleýän täze önümçilik kuwwatlyklaryny döretmäge hem-de nebitgaz toplumynyň önümlerini dünýä bazarlarynda ilerletmäge uly gyzyklanma bildirýändigini nygtap, bu ugurda koreýaly hyzmatdaşlaryň tejribesini özleşdirmegiň wajypdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iri koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Gyýanly şäherçesinde polietilen we polipropilen öndürýän gazhimiýa toplumynyň gurulmagyny netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň mysaly hökmünde görkezdi. Häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, ulag-logistika, suwdan peýdalanmak, aragatnaşyk hem-de telekommunikasiýalar ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary bolup durýar. Şunuň bilen bir hatarda, däp bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmak, saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek möhüm ähmiýete eýedir.

Döwlet Baştutanymyz bilelikdäki hökümetara toparlaryň işiniň ähmiýeti barada aýdyp, bu tejribäniň özara bähbitlilik hem-de uzak möhletleýin esasda guralýan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň netijeli guraly hökmünde özüni gowy tarapdan görkezendigini nygtady we milli ykdysadyýetiň eksport mümkinçiliklerini mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam etjek iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek babatda wise-premýere hem-de welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyny özüniň ygtybarly işewür hyzmatdaşy hasaplaýandygyny aýtdy. Ýurdumyz onuň bilen ägirt uly kuwwata hem-de taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine esaslanýan netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi göz öňünde tutýar. Biz koreý kompaniýalarynyň işjeňligini goldaýarys hem-de mundan beýläk-de olaryň ýurdumyzda alyp barýan işine zerur bolan goldawy bereris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew önümçilik we durmuş-medeni maksatly birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygynda işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda halkalaýyn energiýa ulgamyň taslamasyny amala aşyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “Ahal — Balkan” we “Balkan — Daşoguz” ýokary woltly howa elektrik geçirijisiniň we podstansiýalaryň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Aziýanyň ösüş bankyndan karz serişdeleri çekildi. Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet energetika korporasiýasy taslamany amala aşyrmak üçin degişli şertnamany baglaşdy. Häzir taslamany üpjün edijiler zerur serişdeleri getirýärler, gurluşyk batly depginlerde dowam edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, elektroenergetika pudagynyň düzümini giňeltmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan giň gerimli işleriň aýratyn möhümdigini nazara almak bilen, bu meseläni düýpli öwrenmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bir bitewi içerki halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça taslamanyň zerurdygyny aýdyp, bökdençsiz energiýa üpjünçiliginiň tutuş ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ähli meýilnamalarynyň we maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna gös-göni ýardam etjekdigini belledi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Hökümet agzalarynyň we häkimleriň ünsüni geljek ýyl belleniljek şanly senäniň — Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň möhümligine çekdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamalaryna laýyklykda, häzirki döwürde paýtagtymyzda we welaýatlarda köp sanly desgalar gurulýar. Şol desgalaryň arasynda has uly binagärlik ýadygärlikleri, täze şäher etraplary we obalar, edara binalary, has oňaýly ýaşaýyş jaýlary bar. Iň täze tehnikalar bilen enjamlaşdyrylan kärhanalar gurulýar. Tizlikli awtomobil ýollary, gaz geçirijiler we halkara ähmiýetli demir ýollar çekilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara wise-premýer Ş.Durdylyýewiň ýolbaşçylygynda ýylyň ahyryna çenli gurulýan desgalary düýpli seljermegi tabşyrdy. Şolaryň arasyndan özboluşly desgalaryň birnäçesini saýlap alyp, olary geljek ýyl ulanmaga bermegiň tertibine goşmaly we Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisiniň garamagyna hödürlemeli.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahaty geçirmek babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Halkara forumy 24-25-nji noýabrda ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirmek meýilleşdirilýär, oňa ýurdumyzdan hem-de daşary ýurtlardan alymlaryň, bilermenleriň we işewürleriň gatnaşmagyna garaşylýar.

Maslahatyň giň maksatnamasy halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň we ýurdumyzyň maglumat-telekommunikasiýa ulgamyna daşary ýurt maýa goýumlaryny, tehnologiýalaryny we taslamalaryny çekmegiň, peýdalanyjylara ygtybarly we ýokary hilli hyzmaty üpjün etmekde maglumat-telearagatnaşyk ulgamyny giňeltmegiň, sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmagyň meselelerini öz içine alýar.

Maslahatda sanly hyzmatlaryň täze görnüşlerini ornaşdyrmak, simsiz aragatnaşyk ulgamynyň we bulut tehnologiýasynyň netijeliligini giňeltmek, öýjükli aragatnaşygyň 5G ulgamy, maglumat we kiberhowpsuzlygy, sanly bilim we sanly lukmançylyk ulgamynyň mümkinçiligi ýaly meseleler giňden ara alnyp maslahatlaşylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň uzak möhletli maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, ýurdumyzyň tehnologik babatda uly ösüşe eýe bolandygyny belledi. Şunda innowasion ugra, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmaga, köpçülikleýin kompýuterleşdirmäge, dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanda ulag ulgamyndaky tejribesini özleşdirmäge aýratyn üns berilýär. Häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, sanly tehnologiýalar ulgamy, kommunikasiýa ulgamynyň maddy-enjamlaýyn we hukuk binýady kämilleşdirilýär, ylmy-tehniki özgertmeler amala aşyrylýar, iri taslamalar durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny sanly ulgama geçirmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy” hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz halkara onlaýn maslahata taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işleri makullap, biziň hünärmenlerimiziň hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň arasynda tejribe alyşmakda, işjeň gatnaşyklary ýola goýmakda, geljegi uly taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda onuň uly ähmiýete eýedigini nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda hem-de Täze ýyl baýramyny garşylamak bilen bagly içerki bazaryň üpjünçiligini artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň haryt öndürijileri hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde söwda ulgamyny azyk hem-de beýleki zerur önümler bilen doly üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şeýle hem Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda çagalar we uly ýaşlylar üçin sowgatlyk önümleriň öndürilmegi ýola goýuldy. Şunuň bilen bir hatarda, Täze ýyl arçalary getirilýär, däp bolan sowgatlyk önümleri taýýarlanylýar. Paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda göçme söwdany guramak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, söwda toplumynyň möhüm wezipelerine ünsi çekip, wise-premýere ýurdumyzyň bazarlarynda haryt bolçulygyny ýokary derejede üpjün etmek meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, söwda ulgamynyň kärhanalarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, dürli harytlara islegleri öwrenmegiň, ilata edilýän hyzmatyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz wise-premýer Ç.Gylyjowa, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine bu babatda ilatyň üpjünçiligini artdyrmagy, söwda nokatlarynyň işini talabalaýyk ýola goýmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» ady bilen taýýarlanan nyşanlaryň teklip edilýän taslama görnüşleri barada, şeýle hem Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli guraljak medeni çäreler barada hasabat berdi.

2021-nji ýylyň nyşanynyň taslamasyny taýýarlamak boýunça Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan yglan edilen bäsleşige dürli ulgamlaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, döredijilik ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri hem-de höwesjeň raýatlaryň ençemesi gatnaşdy. Bäsleşige jemi 700-e golaý taslama gelip gowuşdy, emin agzalary tarapyndan olaryň iň gowulary seçilip alyndy.

Wise-premýer wideoslaýdlarda nyşanlaryň görnüşlerini görkezip, şolarda ulanylan ýazgylarda hem-de şekillerde Türkmenistanyň parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýörelgelerine hem-de giň halkara gatnaşyklary, şol sanda medeniýet ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlydygynyň öz beýanyny tapmagy üçin hormatly Prezidentimiziň öwüt-ündewleriniň nazarda tutulandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» ady bilen nyşanlary taýýarlamak meselesine ünsi çekip, ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini we parahatçylyk döredijilikli başlangyçlaryny, halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasyny wagyz etmekde nyşanyň aýratyn ähmiýetini nygtap, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz nyşanyň hödürlenen görnüşlerini synlap, olar babatda anyk teklipleri aýtdy hem-de degişli tabşyryklary berdi.

Medeniýetleriň özara gatnaşyklary ägirt uly parahatçylyk döredijilik kuwwatyna eýedir. Döwlet Baştutanymyz ondan netijeli peýdalanmagyň döredijilik işgärleriniň öňünde durýan möhüm wezipeleriň biridigini aýdyp, Watanymyzyň Bitaraplyk baýramynyň, ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda guralýan beýleki baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada wise-premýere hem-de häkimlere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, hususan-da, «Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň» işlenip taýýarlanylmagy babatda alnyp barylýan işler hakynda hasabat berdi. Şol taslama ýaş nesle ýokary hilli bilim bermek we hünär öwretmek, häzirki zaman tehnologiýalaryna, sanly bilime, öňdebaryjy tejribä daýanyp, bilim ulgamyny innowasion taýdan ösdürmek, ylymly-bilimli, giň gözýetimli, sagdyn ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak we hemmetaraplaýyn goldamak barada milli Liderimiziň öňde goýýan möhüm wezipelerinden ugur alnyp taýýarlanyldy.

Bu Konsepsiýanyň esasy maksady sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, tebigy we takyk ylmy ugurly dersleri okatmagyň mazmunyny baýlaşdyrmak we usulyýetini döwrebaplaşdyrmak arkaly bilim we terbiýe bermegiň hilini has-da ýokarlandyrmak we halkara ülňülere laýyk getirmek bolup durýar.

Bellenilişi ýaly, ýaşlaryň mekdepde okaýan döwründe özlerine hünär saýlap almagy üçin giň mümkinçilikleriň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer milli Liderimiziň garamagyna “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” taslamasyny hem-de ony amala aşyrmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bilim ulgamynda pedagogika ylmy tarapyndan işlenip taýýarlanylan okuwyň innowasion usullaryny, häzirki zaman bilim maksatnamalaryny hem-de okuw materiallaryny peýdalanmagyň möhümdigini belledi. Şunda daşary ýurtlaryň abraýly ylym-bilim merkezleriniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmek, olar bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz döwrüň talaplaryna laýyklykda, bilim edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça has degerli çäreleri görmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ösüp gelýän nesle bilim bermek we terbiýelemek bilen bir hatarda, okuwçylaryň we talyplaryň arasynda has zehinli ýaşlary ýüze çykarmak meselelerine örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. Diňe şeýle ýagdaýda, gyzlaryň we oglanlaryň isleglerine laýyklykda, olary dürli hünärlere gönükdirmek bilen, biz öz işinden oňat baş çykarýan ýaş zehinleri ýetişdirip bileris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni jemledi.

Bu wezipeleriň çözgüdi degişli Konsepsiýalaryň, şol sanda işlenip taýýarlanylan “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” zerurlygyny talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde göni aragatnaşyk arkaly oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň hasabatlary diňlenildi.

Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde güýzlük bugdaýa ideg etmek boýunça amala aşyrylýan agrotehniki çäreler, pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak, “ak altynyň” we beýleki oba hojalyk ekinleriniň geljek ýyl üçin hasylyny ýetişdirmäge ekin meýdanlaryny taýýarlamak, mallary ýyly we dok gyşlatmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar sebitinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, güýzlük bugdaýa ideg etmek, meýdanlarda galan pagta hasylyny ýygnap almak, gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak, geljek ýylyň hasyly üçin ýerleri taýýarlamak hem-de maldarçylyk hojalyklarynyň gyş möwsümine taýýarlygy bilen bagly meseleler barada aýdyldy. Şeýle-de, häkim Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa meýdanlardaky pagta hem-de şaly hasylyny ýitgisiz ýygnap almak, güýzlük bugdaýa edilýän idegiň hilini ýokarlandyrmak, mallaryň ýyly we dok gyşladylmagyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň ýolbaşçysy şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada habar berdi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew çagyryldy. Ol sebitdäki işleriň ýagdaýy, hususan-da, güýzlük bugdaýa ideg etmek boýunça agrotehniki çäreleriň geçirilişi hem-de pagta we şaly hasylyny ýygnamagy doly tamamlamak babatda görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem maldarçylyk hojalyklaryny gyş möwsümine taýýarlamak, ýerlerde durmuş düzümini döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän çäreler, Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitdäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň başyny başlan, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi hem-de welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin agrotehniki çäreler, şol sanda bugdaýa ideg etmek, pagta hem-de şugundyr hasylyny ýygnamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Gyş paslynyň golaýlap gelmegi bilen, mallary gyşlatmaga aýratyn üns berilýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimlerine hem-de wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, obasenagat toplumyny we sebitleri mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipeleri kesgitledi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda talabalaýyk geçirmek zerur bolup durýar. Şunda welaýatlaryň toprak-howa şertlerini göz öňünde tutup, bugdaýa ideg etmek işlerinde ylmy taýdan esaslandyrylan döwrebap usullary ulanmak hem-de dünýäniň öňdebaryjy tejribelerini öwrenmek möhümdir.

Hormatly Prezidentimiz gowaça meýdanlarynda galan pagtany soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin zerur işleri geçirmegi hem-de geljek ýylyň gowaça hasylynyň düýbüni tutmak üçin häzirden zerur çäreleri görmegi, ekişde ulanylýan ähli oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny abatlap, möwsüme doly taýýar etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz güýzlük gök-bakja we beýleki azyklyk ekinleriň hasylynyň gysga wagtda ýygnalyp alynmagyny üpjün etmegiň, maldarçylygy ösdürmek boýunça hem zerur işleri geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, maldarçylyk hojalyklarynda mallaryň ýyly we dok gyşladylmagyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdylanlary jemläp, ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda bellenen wezipeleriň öz wagtynda we talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak we bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi. Onda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan haşal otlara garşy göreşmek, bugdaýy, şalyny, gowaçany we beýleki oba hojalyk ekinlerini zyýankeşlerden goramak üçin zerur bolan himiki serişdeleri satyn almak göz öňünde tutulýar.

Mundan başga-da, Ýer meseleleri boýunça welaýatlaryň, Aşgabat şäheriniň we Döwlet toparlarynyň agzalary tarapyndan taýýarlanan tekliplere laýyklykda, ýurdumyzyň döwlet edara-kärhanalaryna gurluşyk we önümçilik maksatlary üçin ýer böleklerini hem-de hususy önüm öndürijilere banan we sitrus miwelerini öndürmäge niýetlenen döwrebap ýyladyşhanalary gurmak üçin ýer böleklerini peýdalanmaga bermek baradaky Buýrugyň taslamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberini yzygiderli artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi we milli ykdysadyýetimiziň azyk ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmegiň, ilatyň ýokary hilli we köp görnüşli azyk önümlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyrmagyň wajypdygyny aýratyn nygtady.

Şunda milli Liderimiz oba hojalyk özgertmelerini işjeň geçirmegiň, hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny ornaşdyrmagyň, telekeçilik başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldamagyň möhümdigini nygtady we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz «Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri satyn almak hakyndaky» Karara we “Döwlet edara-kärhanalaryna hem-de hususy önüm öndürijilere ýer böleklerini peýdalanmaga bermek hakyndaky” Buýruga gol çekip, olary wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi.

Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjow paýtagtymyzdaky işleriň ýagdaýy, ony has-da abadanlaşdyrmak, gyş paslyna taýýarlamak boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aşgabadyň ýylyň sowuk döwrüne doly derejede taýýarlygyny üpjün etmegiň, ýyladyş ulgamlarynyň, umuman, şäheriň inženerçilik-tehniki düzüminiň kadaly ulanylmagynyň möhümdigini belledi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň ählisiniň gurluşygynyň bellenen möhletde tamamlanmalydygyny nygtap, baýramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň möhümdigini belledi we paýtagtymyzyň häkimine anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy (ÝHHG) bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, abraýly halkara guramalar, şol sanda ÝHHG bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasatyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi.

Türkmenistanyň ÝHHG bilen köpugurly hyzmatdaşlygy netijeli we okgunly häsiýete eýedir. Şu ýyl bu guramada başlyklyk edýän Albaniýa Respublikasy bilen bilelikde degişli işler, şol sanda ýurdumyzyň ÝHHG-niň çäklerinde halkara başlangyçlaryny ilerletmek boýunça işler geçirildi.

Şu ýylyň 3-4-nji dekabrynda ÝHHG-ä agza döwletleriň ministrler derejesindäki Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçirilmegi meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Şeýle hem 18-nji noýabrda ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda Şwesiýa Patyşalygynyň daşary işler ministri bilen wideomaslahat görnüşinde gepleşikleriň geçirilendigi bellenildi. Onlaýn duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, dünýäde ýüze çykýan meseleleri çözmekde bitaraplyk syýasatynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň wajypdygy bellenildi. 2021-nji ýylda ÝHHG-de Şwesiýanyň başlyklyk edýän döwründe ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy.

ÝHHG-niň Aşgabatda 1999-njy ýyldan bäri hemişelik esasda hereket edýän merkezi bilen geçirilýän işler yzygiderli häsiýete eýedir. Soňky 13 ýylyň dowamynda dürli ulgamlarda durmuşa geçirilen bilelikdäki maksatnamalaýyn taslamalaryň 349-sy şu hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. ÝHHG-niň merkezi bilen gatnaşyklar her ýylky Meýilnamalaryň çäklerinde amala aşyrylýar. Hususan-da, şu ýyl durmuşa geçirilýän Meýilnama laýyklykda, 41 taslamany ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2021-nji ýyl üçin taslamalaryň Meýilnamasy hödürlenildi. Ol hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny öz içine alýar. Meýilnama ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi we ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde taýýarlanyldy.

Taslamalaryň 37-sini syýasy ulgamda, 13-sini ykdysadyýet ugry boýunça, 18-sini ynsanperwer ulgamda durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Umuman, 2021-nji ýylda 68 taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň abraýly halkara düzümler, şol sanda ÝHHG bilen netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny tassyklady. Soňky ýyllarda ÝHHG bilen gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykaryldy. Milli Liderimiz ýurdumyzyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň doly hukukly agzasy bolmak bilen, sebit hem-de ählumumy işlere oňyn täsirini ýetirjek köpugurly gatnaşyklary pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýändigini nygtady.

Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik we oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugry durmuşa geçirmek bilen, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy pugtalandyrmak hem-de abadançylygy ýokarlandyrmak bähbitleri bilen şertlendirilen umumy wezipeler bilen baglylykda, ÝHHG bilen özara gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýar.

Hyzmatdaşlygyň uly kuwwatyny nazara almak bilen, ählumumy durnukly ösüşiň möhüm şerti hökmünde energetika howpsuzlygyny üpjün etmek onuň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Bu meseläni çözmekde ýurdumyz ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde giň gerimli özara bähbitli hyzmatdaşlyk strategiýasyny durmuşa geçirýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, dünýäniň esasy energetika döwletleriniň biri hökmünde Türkmenistanyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň täze binýadyny kemala getirmäge yzygiderli goşant goşmak bilen bu ugurda işleri ilerletmek boýunça anyk çäreleri görýändigini bellemek gerek.

Uglewodorod serişdelerini ibermegiň köp şahaly ulgamyny döretmek hem-de energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna üstaşyr geçirilmeginiň howpsuzlygynyň ygtybarly guralyny kemala getirmek bu ulgamda milli strategiýanyň möhüm ugry bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz ÝHHG-niň çäklerinde energiýa ulgamynda halkara gatnaşyklary işjeňleşdirmek ugrunda çykyş edýär.

Şeýle hem häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, ulag we kommunikasiýa ulgamlaryny, şol sanda Ýewraziýa yklymynda täze netijeli ulag ugurlaryny kemala getirmek hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň biri bolup durýar. Munuň özi dünýä ykdysadyýetiniň globallaşýan häsiýeti bilen şertlendirilendir.

Türkmenistan çäk taýdan örän amatly ýerleşmek bilen, ägirt uly üstaşyr kuwwatyna eýedir. Ýurdumyz umumy işiň bähbidine şol mümkinçilikden doly peýdalanmaga çalyşýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köp şahaly kontinental ulag-logistika düzümini döretmek hem-de ulag diplomatiýasynyň gurallaryndan netijeli peýdalanmak baradaky başlangyçlary aýratyn ähmiýete eýe bolýar.

Bu babatda Lapis Lazuli (Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) halkara multimodal ulag-üstaşyr geçelgesiniň giň gerimli taslamasyny mysal görkezmek bolar. Bu taslama söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, Merkezi we Günorta Aziýanyň döwletleriniň hem-de Ýewropanyň arasynda haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin giň mümkinçilikleri döredýär.

ÝHHG bilen hyzmatdaşlykda ynsanperwer ulgamda — bilim, ylym we medeniýet ugurlary hem-de durmuş häsiýetli meseleler boýunça özara gatnaşyklara uly üns berilýär.

Şunda ynsanperwer ugruň Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtamak gerek. Ýurdumyzda adam jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy diýlip yglan edildi.

Milli kanunçylygyň hem-de umumy ykrar edilen halkara kadalaryň esasynda demokratik institutlaryň esaslaryny pugtalandyrmak, ýurdumyzda ýaşaýan adamlaryň, şol sanda käbir sebäplere we ýagdaýlara görä, öz Watanyny terk etmäge mejbur bolan adamlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny we bähbitlerini goramak hem-de kepillendirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.

Türkmenistan türkmen halkyna gadymdan bäri mahsus bolan ynsanperwerlik we hoşniýetlilik ýörelgelerine eýerip, BMG-niň degişli binýatlaýyn halkara hukuk resminamalaryna goşulmak bilen, iş ýüzünde öz üstüne alan borçnamalaryna ygrarlydygyny tassyklaýar hem-de bosgunlara kömek bermek we olaryň hukuklaryny goramak, raýatsyzlygyň meselelerini çözmek boýunça netijeli çäreleri görýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.

ÝHHG bilen hyzmatdaşlyk babatda Türkmenistan şeýle hem ekologiýa we daşky gurşawy goramak, suwdan, umuman, tebigy serişdelerden rejeli peýdalanmak ulgamynda wajyp wezipeleri hem-de howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleri çözmek boýunça tagallalary birleşdirmekde işjeň orny eýeleýär. Ýurdumyz bu ugurda üstünlikli tejribä eýe bolmak bilen, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça toplumlaýyn çäreleri amala aşyryp, halkara ykrarnama hem-de goldawa eýe bolýan anyk başlangyçlary öňe sürýär.

Türkmenistan şeýle hem ÝHHG-niň çäklerinde ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek hem-de häzirki döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy göreşmek boýunça gatnaşyklary pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň oktýabrynda milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýetiniň ÝHHG-niň Howpsuzlyk meseleleri boýunça komitetiniň mejlisinde Türkmenistanyň howpsuzlyk ulgamynda Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan strategiýasy hakynda beýannama bilen çykyş edendigini ýatlatmalydyrys.

Mejlise gatnaşyjylar döwletimiziň bu ulgamdaky esasy başlangyçlary, şol sanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça 2019-njy ýylyň sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň barşynda kabul edilen “2021-nji ýyly Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýip yglan etmek hakyndaky” Kararnama bilen tanyşdyryldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen giň gerimli gatnaşyklara ygrarlydygyny ýene-de bir gezek tassyklap, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysyna netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge goşýan goşandy üçin minnetdarlygyny beýan etdi.

Milli Liderimiz geljek ýyl üçin bilelikdäki taslamalaryň Meýilnamasyny makullap, wise-premýere, daşary işler ministrine ony iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça zerur çäreleri görmegi hem-de ÝHHG bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzda häzirki zaman kanunçylyk-hukuk binýadyny kemala getirmek, Halk Maslahatynyň çözgütlerini durmuşa geçirmek boýunça toplumlaýyn maksatnamany amala aşyrmak bilen baglylykda, milli kanunçylygy has-da kämilleşdirmek babatda parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Häzirki wagtda hereket edýän kanunlaryň birnäçesine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda kanun taslamalarynyň üstünde işlenilýär.

Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hususylaşdyrmak boýunça işleriň ilerledilmegi, orta we kiçi döwlet kärhanalaryny hususyýetçilige bermegiň gurallaryny kesgitlemegiň möhümdigi, şu we beýleki ugurlary kanunçylyk taýdan goldamagyň zerurdygy baradaky maslahatlaryndan ugur almak bilen, “Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny kämilleşdirmek boýunça hem işler alnyp barylýar.

Deputatlar eziz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan çärelere, şol sanda maslahatlara, dabaralara we beýleki çärelere taýýarlyk görmäge we geçirmäge işjeň gatnaşýarlar, şolaryň barşynda BMG tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy iki gezek ykrar edilen ýurdumyzyň Bitaraplygynyň many-mazmuny, taryhy ähmiýeti, parahatçylyk söýüjilik syýasaty, Türkmenistan döwletimiziň öňe sürýän oňyn başlangyçlarynyň halkara derejedäki orny barada giňişleýin wagyz edilýär.

Halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Mejlisiň wekilleri BMG-niň düzümindäki edaralar tarapyndan guralan dürli çärelere onlaýn görnüşde gatnaşdylar.

Deputatlar jemgyýetiň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, ýaş nesli terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň ähmiýetini düşündirmek bilen baglanyşykly wagyz-nesihat çärelerini geçirmegi dowam edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli parlamentiň ýolbaşçysynyň ünsüni döwletimizi ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara almak bilen, kanun çykaryjylyk işini mundan beýläk-de dowam etmegiň möhümdigine çekdi.

Milli Liderimiz kanun çykaryjylyk babatda öňdebaryjy tejribäni alyşmak maksady bilen, parlamentara gatnaşyklary hem-de iri halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, ýurdumyzy demokratik we düýpli durmuş-ykdysady özgertmeler ýoly bilen üstünlikli ilerletmek boýunça Mejlisiň işleriniň yzygiderli geçirilmeginiň möhümdigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz durmuş syýasatyny amala aşyrmak babatda Türkmenistanyň Mejlisiniň alyp barýan işlerini işjeňleşdirmegiň möhümdigini aýdyp, jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýerli öz-özüni dolandyryş edaralaryň wekilleri hem-de öz saýlawçylary bilen hemişe özara gatnaşykda bolup, deputatlaryň durmuş meselelerini çözmäge ýardam etmelidigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň alyp barýan işleri, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan toplumlaýyn harby özgertmelerini amala aşyrmagyň barşy, harby we hukuk goraýjy düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň ýörelgelerine we maksatlaryna üýtgewsiz eýermegiň möhümdigini belledi. Onda parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty alyp barýan berkarar Watanymyzyň serhetleriniň howpsuzlygyny we mizemezligini üpjün etmegiň strategik esaslary kesgitlenildi.

Milli Liderimiz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň hatarlarynda düzgün-nyzamyň we harby tertibiň berjaý edilmegini, şeýle hem ýaş harby gullukçylaryň söweşjeň taýýarlygyny ýokarlandyrmak hem-de watançylyk ruhunda terbiýelemek meselelerini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

19.11.2020, 04:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm desgasynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 200 orunlyk täze ýokanç keselleri hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen bu sebitiň täze dolandyryş merkezini döretmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli taslamanyň çäklerinde
bina edilen döwrebap bejeriş edarasynyň ulanmaga berilmegi Türkmenistanyň Bitaraplygynyň golaýlaşyp gelýän şanly 25 ýyllygyna gabatlanyp açylýan binalar tapgyrynyň üstüni ýetirdi.

Şu günki şanly waka milli Liderimiziň türkmen halkynyň saglygyny goramaga berýän içgin ünsüniň aýdyň subutnamasydyr, halkymyzyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir we şeýle bolmagynda galýar.

Muňa soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde peýda bolan hem-de meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň iň öňdebaryjy enjamlary bilen üpjün edilen iň häzirki zaman lukmançylyk merkezleri hem şaýatlyk edýär. Şeýle desgalar ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, hat-da iň alysda ýerleşýän obalarynda hem guruldy we häzirki wagtda gurulýar, munuň özi halkara ülňülerine kybap gelýän döwrebap lukmançylyk hyzmatlarynyň giň toplumyna elýeterliligini üpjün etdi.

Saglygy goramagyň milli ulgamynyň kämilleşdirilmegi hem-de okgunly ösdürilmegi berkarar Watanymyzyň has uly ähmiýetli gazanan sepgitleriniň hatarynda aýratyn orun eýeleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni baştutanlygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň saglygy goraýşyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi.

Pudagyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmak, öňdebaryjy innowasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagy, ilkinji lukmançylyk kömegini bermegiň usullarynyň döwrebaplaşdyrylmagy, maşgala lukmanlary ulgamynyň ösdürilmegi, ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagy, keselleriň irki döwürde öňüni almak hem-de anyklamak bu ugurda alnyp barylýan giň gerimli işleriň esasy ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Häzirki zaman türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmek, sagdyn iýmitlenmek hem-de köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini giňden wagyz etmek, zyýanly endiklere garşy işjeň göreşmek boýunça geçirilýän çäreler “Döwlet adam üçindir!” diýen syýasy şygarda anyk beýan edilen esas goýujy wezipeleriň amala aşyrylmagyna gönükdirilendir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasy döwletimiziň dünýäniň ykdysady taýdan ösen hem-de ilatyň abadançylyk derejesiniň ýokary görkezijilerini özünde jemleýän kuwwatly ýurtlarynyň hatarynda mynasyp orun eýelemegine gönükdirilendir, milli saglygy goraýyş ulgamy şunda ýurdumyzyň baş baýlygy – halkymyzyň saglygyny goramaga ýardam berýän binýatlaýyn ulgam hökmünde kesgitlenildi.

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, jemgyýetiň kesellere garşy durmak ukybyny ýokarlandyrmak boýunça giň möçberli toplumlaýyn işler ýaýbaňlandyryldy.

Türkmenistan “Saglyk” döwlet maksatnamasyny ýylyň-ýylyna üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, öz çäginde birnäçe howply ýokanç keselleri, şol sanda drakunkulýoz, poliomielit, gyzzyrma, gyzamyk we gyzylja keseller ýok edildi. Häzirki wagtda dürli görnüşli 14 kesele garşy çagalara ýokary hilli waksinalary köpçülikleýin sanjym etmek çäresi ýola goýuldy.

Gazanylan üstünlikler halkara guramalary tarapyndan ykrar edildi hem-de degişli şahadatnamalar bilen tassyklanyldy, türkmen lukmanlarynyň bu ulgamda toplan tejribesi Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitiniň ýurtlarynda ýaýratmak üçin maslahat berildi.

Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuňňur oýlanyşykly, anyk durmuş ugurly syýasatynyň miweleridir, bu syýasat halkara bileleşiginiň hem-de esasy halkara guramalarynyň, şol sanda BMG-niň we onuň iri düzümleriniň – Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň, Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) we beýleki guramalaryň giň ykrarnamasyna mynasyp boldy, olar bilen işjeň we netijeli hyzmatdaşlyk amala aşyrylýar.

Biz öz raýatlarymyzyň saglygy we abadançylygy barada hemişe alada etmelidiris, çünki jemgyýetiň sagdynlygy kuwwatly döwletiň esasyny düzýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtaýar. Şundan ugur alnyp, öňde goýlan maksada ýetmek üçin anyk çäreler görülýär, döwrebap lukmançylyk we bejeriş-öňüni alyş merkezleriniň ulgamy döredilýär.

Ýakynda Aşgabatda Halkara ýanyk şikesleri hem-de Estetiki merkezleriniň, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda häzirki zaman “Bagabat” şypahanasynyň açylmagy aýdylanlary doly tassyklaýar.

Şu gün bolsa Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda açylan 200 orunlyk täze ýokanç keselleri hassahanasy Bitaraplygyň şanly senesine gabatlanyp ulanmaga berilýän durmuş maksatly möhüm desgalaryň üstüni ýetirdi.

Şeýle lukmançylyk edarasynyň peýda bolmagy milli Liderimiziň halkymyzyň saglygy baradaky hakyky atalyk aladasynyň hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýokanç keselleriniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, bu keselleri anyklamaga hem-de öz wagtynda işjeň bejermäge berilýän ägirt uly ünsüň aýdyň subutnamasydyr.

... Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýat ýokanç keseller hassahanasynyň ýanyna geldi, bu desganyň gurluşygyna mundan laýyk iki ýyl ozal – 2018-nji ýylyň noýabr aýynda badalga berildi.

Şanly waka mynasybetli bu ýere Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, parlamentiň deputatlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, Ahal welaýatynyň häkimi hem-de saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri ýygnandylar.

Hemmeler döwlet Baştutanymyzy ýokary ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.

Döredijilik, aýdym-saz toparlarynyň çykyşlary baýramçylyga öwüşgin çaýdy.

Dabara gatnaşyjylaryň joşgunly elçarpyşmalary bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toý bagyny kesýär hem-de binanyň içine girýär we bu ýerde näsaglar we lukmanlaryň netijeli işlemegi üçin döredilen şertler bilen içgin tanyşmaga girişýär.

Döwrebap lukmançylyk edarasynyň gurluşygy Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan “Nusaý ýollary” hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy.

Ýokanç keseller hassahanasynyň täze 3 gatly binalar toplumynda ýiti respirator we angina kesellerini, ýokanç içgeçme kesellerini, sarygetirme we beýleki ýokanç keselleri bejermek üçin ähli zerur şertler döredilendir.

Halkara ülňülerine laýyklykda bina edilen we enjamlaşdyrylan hassahana bir wagtda 200 näsagy – ululary we çagalary bejermek üçin kabul edip biler.

Bu ýerde wirus gepatiti, ýokary dem alyş agzalarynyň ýokanç keselleri, ýokanç içgeçme keselleri, howa damja ýoly bilen geçýän aýratyn howply ýokanç keselleri bölümleri hereket edýär.

Stasionar binanyň ikinji we üçünji gatlarynda ýerleşýär. Bir we iki orunlyk otaglarda ähli şertler göz öňünde tutulyp, olaryň her biri aýratyn arassaçylyk otaglary bilen üpjün edildi.

Kabul ediş bölümi 5 sany ýöriteleşdirilen otaglardan ybarat bolup, dürli ýokanç keselli näsaglary aýratynlykda kabul etmäge we ilkinji saglygy goraýyş kömegini bermäge niýetlenendir.

Ýokanç keselleri hassahanasynyň düzümine stasionar bölümlerden başga-da, barlaghanalar, funksional-anyklaýyş bölümi, hirurgiýa bölümi, reanimasiýa we akuşerçilik bölümi, şeýle hem fizioterapiýa we dispanser bölümleri girýär.

Bölümleriň hemmesi täze lukmançylyk we tehniki enjamlar bilen, şeýle hem Germaniýada, Şwesiýada, Italiýada, Fransiýada, Ýaponiýada, ABŞ-da, Günorta Koreýada, Niderlandlarda, Çehiýada, Beýik Britaniýada we Hytaý Halk Respublikasynda öndürilen lukmançylyk maksatly enjamlar bilen üpjün edilendir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, häzirki zaman tehnologiýalaryň yzygiderli ornaşdyrylmagyny, täze
ylmy açyşlaryň ulanylmagyny, şeýle hem bütin dünýäde keselleriň aýratynlyklarynyň üýtgemelerini hasaba almak bilen, ilata lukmançylyk hyzmatlaryny mundan beýläk-de gowulandyrmagyň, diňe saglygy goraýşy innowasiýa häsiýetde ösdürmek şertlerinde, has takygy, öňdebaryjy işläp taýýarlamalar we usullar esasynda has-da gowulandyrmak mümkindir.

Hormatly Prezidentimiz tanyşlygy hirurgiýa, reanimasiýa we akuşerçilik bölümlerinden başlaýar, bu bölümler binanyň birinji gatynda ýerleşýär.

Milli Liderimiz reanimasiýa bölümine barýar. Bu ýerde işleýän lukman gyz
bölümiň tehniki üpjünçiligi hem-de bu ýerde oturdylan belli ýewropa önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlarynyň mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.

Ulular we çagalar üçin göz öňünde tutulan gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen bölüm häzirki zaman enjamlary, hususan-da, gany ekstrakorporal usulda arassalaýyş enjamy (Germaniýanyň Fresenius Mediсal kompaniýasynyň önümi) Multi Filtrate PRO enjamy, ulular we çagalar üçin Servo -1 emeli dem beriş abzaly (Şwesiýanyň Getinge Group kompaniýasynyň önümi) we beýlekiler bilen üpjün edilendir.

Bu ýerde her bir näsag üçin respirator, monitoring ulgamy, liniomat, kislorod we wakuum ulgamlary göz öňünde tutulandyr. Ýokanç keselleriniň ýokuşmak töwekgelçiligine ýol bermezlik üçin hassalar aýratyn bir orunlyk otaglarda ýerleşdirilýär. Olaryň howasy daşary çykmaýar hem-de ýörite enjamyň kömegi bilen sorulyp, hassahananyň umumy wentilýasiýa ulgamyndan aýlanyp geçýär.

Servo-1 emeli dem beriş enjamy arkaly dürli ýaşdaky hassalaryň, şol sanda agramy ýetmeýän täze doglan çagalaryň dem almagy üpjün edilýär. Lukmanlaryň belleýşi ýaly, bu enjam ykjam bolmagy netijesinde, hassany giperbariki oksigenasiýa kamerasyna kynçylyksyz geçirmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem bölümde elektrokardiografýa, ultrases we rentgen barlaglaryny geçirmek üçin enjam, Germaniýanyň Fresenius Medical kompaniýasynyň Multi Filtrate PRO enjamy oturdylyp, ol ultragemofiltrasiýa usuly bilen hassany ýerinden gozgaman, onuň ganyny zyýanly maddalardan arassalamaga mümkinçilik berýär.

Ýörite monitorda temperatura, gemodinamikanyň görkezijileri – gan basyşy, ýürek urşy, dem almagyň ýygylygy hem gandaky kislorodyň derejesi bellige alynýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow reanimasiýa bölümleri, dessin terapiýa we operasiýa zallary üçin öňdebaryjy önüm öndüriji bolup durýan MAQET kompaniýasynyň enjamy bilen tanşyp, häzir dünýäde emele gelen, eoronawirus bilen bagly bolan çylşyrymly ýagdaý zerarly dünýäniň köp ýurtlarynda wirusyň pandemiýa ösüşine taýýarlygyň görülmändigi üçin zerur bolan lukmançylyk däri-dermanlary we abzallary ýetmezçilik edýär diýip belledi. Şonuň üçin emele gelen ýagdaýa garamazdan, biz saglygy goraýyş işgärleriniň netijeli işlemegi üçin zerur bolan zatlar bilen lukmançylyk edaralarynyň üpjünçiligine aýratyn üns bereris.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň hünärmenleri lukmançylyk ulgamynda täze barlaglardan habarly bolmalydyr. Galyberse-de, türkmen lukmanlary öz işini kämil derejede bilmek bilen çäklenmän, eýsem, hünär derejelerini yzygiderli ýokarlandyrmak, ylmy makalalar bilen ýakyndan tanyşmak, daşary ýurtly kärdeşleri bilen gatnaşyklary ýola goýmak üçin daşary ýurt dillerini hem bilmelidir. Diňe yzygiderli kämilleşýän hünärmen özüni hakyky lukman diýip atlandyryp biler diýip, milli Liderimiz sözüni jemledi.

Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň saglygyny goramak, hususan-da, dürli ýokanç keselleriniň öňüni almak we öz wagtynda bejermek, saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek we döwrebaplaşdyrmak, lukmanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly meseleleriň hemişe döwletimiziň üns merkezinde durjakdygyny aýtdy.

Bölümde döredilen şertleriň ýokary halkara talaplaryna kybap gelýändigini, bu ýerde oturdylan enjamlaryň bolsa, sebitde deňi-taýynyň ýokdugyny habar bermek bilen, ýaş lukman milli Liderimize öz kärdeşleriniň adyndan hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine, ukyp-başarnyklaryny we bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

Bu hassahananyň ýokanç keselleri bejermäge ýöriteleşdirilendigine garamazdan, zerur ýagdaýda bu ýerde ýokary derejeli hirurgiýa kömegini bermek hem-de näsaglary başga hassahanalara geçirmezden, zerur operasiýalary geçirmek üçin ähli şertler döredilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow reanimasiýa bölüminden operasiýa bölümine tarap ugrady.

Döwlet Baştutanymyz ýol ugrunda ingalýator we pulsoksimetr enjamlaryny gözden geçirdi. Bu döwrebap ykjam lukmançylyk barlag-anyklaýyş abzaly kapilliýar ganyny kislorod bilen baýlaşdyrmagyň derejesini ölçemek üçin niýetlenendir.

Patologiýalaryň köp görnüşi bolup, olaryň geçişi gipoksiýa bilen utgaşýar. Şu ýagdaýda ganyň kislorodynyň görkezijisi yzygiderli gözegçiligi talap edýär. Milli Liderimiz bu ýagdaýy nazara alyp, ulanmak üçin ýönekeý we amatly bolan abzallary (pulsoksimetrleri) ýurdumyzyň ähli ýerlerine ýaýratmagy tabşyrdy.

Operasiýa otagynda ýaş lukman-hirurg operasiýa zalynyň üpjünçiligi, bu ýerde oturdylan dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň täze lukmançylyk tehnikalarynyň mümkinçilikleri barada gürrüň berdi, olar çylşyrymly operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Olaryň hatarynda “Flow C” enjamy ýadroly tehnologiýalaryň täze nesli bolup durýar, emeli dem beriş enjamyna bolan zerurlygy peseldýär.

Serwogazyň modullary dem alyş ulgamy boýunça gaz garyndysynyň akymynyň basyşyny we tizligini kadalaşdyrýar. Elektron sançgylary bolan bugsuzlandyryjylar anestetikleriň tiz we takyk ýetirilmegini üpjün edýär. Bulardan başga-da, enjam işjeň antigipoksik goragyna eýe bolup, howpyň dörän ýagdaýynda kislorod abzaly işjeň ýagdaýa geçýär. Şeýle hem operasiýa stoly hassalar üçin ýylylygy kadalaşdyrýan düşek bilen üpjün edilipdir.

“Olimpus” ýapon kompaniýasynyň laparoskopy garyn boşlugyndaky we döş kapasasyndaky beden agzalarynda az şikesli dürli operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem bu ýerde “Call Vision ORK-kol wizen ORS-i” stansiýasy oturdylyp, ol operasiýanyň barşyna, wagtyna, dowamlylygyna hem-de otagyň temperaturasyna gözegçilik edýär.

Soňky nesliň döwrebap lukmançylyk tehnikalaryna eýe bolmagy netijesinde, hassahananyň işgärleri ilata ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürläp bilerler diýip, lukman milli Liderimize işlemek üçin döredilen ajaýyp şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň we döwletimiziň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz hassahanada işlemek üçin döredilen şertler, durmuş meseleleri bilen gyzyklanyp, halkymyzyň saglygynyň goragynda duran lukmanlaryň durmuş goraglylygy meseleleriniň döwletimiziň hemişe üns merkezinde durjakdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýere ýygnanan lukmanlar bilen söhbetdeşlikde COVID-19 bilen bagly dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýyň diňe uly adamlara we çagalara däl-de, eýsem, entek dünýä inmedik bäbeklere hem täsirini ýetirendigini belledi. Gürrüň göwreliligi kesmegiň ýagdaýlary dogrusynda barýar. Biz ýurdumyzda sagdyn enelik we çagalyk üçin aýratyn gowy şertleri dörederis.

Hirurgiýa, reanimasiýa we akuşerçilik bölüminde çaga doglanda kabul etmek üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny bellemek gerek, soňra eneler we bäbekler dogrumdan soňky giň bejeriş otaglarynda ýerleşdirilýär.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow barlaghananyň enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşýar, ol kliniki, biohimiki, bakteriologiýa, molekulýar –genetika, immunologiýa otaglaryndan ybaratdyr. Olarda ganyň umumy we biohimiýa seljermesini geçirmek, immunoferment, serologiýa, parazitologiýa, bakteriostasiki, molekulýar-genetika, polimeraz-zynjyr reaksiýalary seljermelerini geçirmek üçin mümkinçilikler döredilendir.

Kiçi organizmleri hem-de olaryň antibiotiklara duýgurlygyny kesgitlemek üçin Vitek 2 Compact 60 mikrobiologiki seljeriş enjamy (ABŞ, Biomerieux kompaniýanyň önümi); ummonofermentleriň awtomatlaşdyrylan barlaglary ulgamy üçin Immulite 2000 Xpi enjamy (Siemens Healthcare Diagnostics kompaniýanyň önümi), EVOS CORE XL monitor-mikroskop (Thermo Fisher Scientific kompaniýanyň önümi), nuklein kislotalary ýüze çykarmak üçin King Fisher Duo enjamy (Singapur, Thermo Fisher Scientific kompaniýanyň önümi) we dünýäniň belli kompaniýalarynyň beýleki iň öňdebaryjy barlaghana abzallary lukmanlaryň ygtyýarynda bolar.

Bakteriologiýa we molekulýar genetikasy barlaghanasynyň ýanynda ýokanç keselleriň patogenlerini – has takygy, wiruslary we bakteriýalary barlaghana usullary bilen ýüze çykarmak üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Olar Thermo Fisher Scientific kompaniýasynyň önümi --EVOS CORE XL mikroskopy. Barlagyň netijelerini görkezýän monitoryň bolmagy onuň tapawutly aýratynlygyny görkezip, şol netijeleri ýatda sakladyp, elektron göterijilere ibermek we çap etmek bolýar.

King Fisher Duo enjamy nusgalyklaryň alynmagyny awtomatlaşdyrýar, ol neuklein kislotalaryň – DNK we RNK nusgalyklaryny toparlara bölmäge, şonuň bilen ýokary hilli netijeleri almaga mümkinçilik berýär.

Şeýle hem barlaghanada polimeraz-zynjyr reaksiýalar usuly bilen gysga wagtyň içinde ýokanç keselleri döredýän mikroorganizmleri, hususan-da, dürli gepatowiruslary, ýokanç we içege kesellerini, şeýle hem COVID-19 keselini döredýän wirusy ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän enjam oturdyldy.

Fransiýanyň önümi bolan “BacT /Alert 3-D-120” kysymly enjam aerob we anaerob bakteriýalarynyň sepsisini, şeýle hem garabaş keselini döredýän mikroblary ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Ganyň awtomatik bakteriologiýa analizatory barlag wagtyny iki sagada çenli gysgaltmaga mümkinçilik berýär: adatça bu barlag on gün dowam edýär.

“Vitek 2 Compact” enjamynyň ulanylmagy patogen bakteriýalarynyň 374-den gowragyny ýüze çykarmaga mümkinçilik berip, ganyň bakteriaologiýa seljermesini 24 sagatdan 2 çagada çenli azaldýar, antibiotikoregistentliligi kesgitlemegiň wagtyny bolsa, 24 sagatdan 7 sagada çenli kemeldýär.

Şeýle hem bu ýerde ganyň düzüminde süýjiniň bardygyny, gemoglobiniň, holesteriniň, moçewinanyň, bilirubiniň we onuň bölekleriniň, bugşukdaky belogyň, gulikozanyň, ketonyň, eritrositleriň, leýkositleriň, pH-niň derejesini kesgitlemek, wirus gepatitiniň, beýleki wiruslaryň antigenlerini, olaryň hil we mukdar barlaglaryny geçirmek üçin birnäçe gyssagly synag testleri geçirilýär.

Barlaghana oňurga-beýni we beýleki agzalardaky suwuklyklaryň seljermesini geçirýär. Işgärleriň bilim we ýokary hünär derejesi işleri çylşyrymly kompýuter maksatnamasy arkaly ýokary derejede ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Lukmanlar özleri barada edilýän alada üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, barlaghananyň dünýäniň belli önüm öndürijileriniň enjamlary bilen üpjün edilendigini, olaryň tiz wagtda wiruslary kesgitlemäge hem-de keseli dogry anyklamaga we zerur bolan bejergini geçirmäge mümkinçilik berýändigini aýtdylar.

Bularyň hemmesi dünýäde dörän täze görnüşli koronawirusyň pandemiýasy zerarly emele gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara almak bilen, tutuş adamzada uly howp salýan dürli ýokançlaryň ýurdumyzda ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriň görülmegine uly ähmiýet berilýändigini tassyklaýar.

Şeýle hem lukmanlaryň ygtyýarlygynda dürli barlaglary geçirmek üçin soňky nesliň abzallary bar.

Ýurdumyz boýunça ähli saglygy goraýyş edaralarynyň geljekde hem şunuň ýaly enjamlar bilen üpjün ediljekdigini aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hünär endiklerini yzygiderli kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, serhetleriň açylan badyna türkmen hünärmenleri üçin daşary ýurtlarda okuwlar guralyp, olar daşary ýurtly hünärmenler bilen tejribe alşyp bilerler.

Birnäçe otaglary bolan funksional-anyklaýyş bölüminiň hünärmenleri döwrebap enjama eýe bolmagy bilen, dürli görnüşli birnäçe barlaglary, şol sanda Asuson NX3 Elite (Günorta Koreýa, Siemens Healthcare kompaniýanyň önümi) enjamy arkaly ultrases anyklaýşy geçirip belerler. Bu enjam garyn boşlugy agzalaryny, galkan görnüşli mäzleri, böwrek üstündäki mäzleri, aýallaryň jyns agzalaryny, süýt mäzlerini barlagdan geçirmäge niýetlenendir.

Elektrokardiografiýa otagy 12 ýaýlymly ýüregi ýazgy edýän
Cardiovit AT-102 goşmak we 3 ýaýlymly Cardiovit AT-101 (EKG), enjamy bilen abzallaşdyrylandyr, olar Şwesiýanyň Schiller kompaniýasynyň önümleridir.

Bu ýerde ýerleşdirilen rentgen otagy Hytaýyň Siemens Healthcare kompaniýasynyň Fusion FD sanly enjam bilen üpjün edilendir, ol keseli doly anyklamaga mümkinçilik berýär. Ispaniýanyň Siemens Healthcare kompaniýasynyň MobiletElaraMax ykjam abzal mümkinçilikleri çäkli näsaglary ýerinde barlagdan geçirmek üçin niýetlenendir.

Fransiýanyň Echosense kompaniýasynyň Fibro Scan FS 630M enjamy bagryň fibrozyna neinwaziw baha bermek üçin niýetlenip, bagryň şikeslerini doly we dürs anyklamaga mümkinçilik berýär.

Aşgazan ulgamynyň kesellerini anyklamak we bejermek üçin ýene bir beýleki ýörite enjam Ýaponiýanyň Fujinon kompaniýasynyň konnektor gastroskop EG-580 NW2 enjamy we ECD-580R/DL kolonoskopy niýetlenendir, bu enjamlar endoskopiýa otagynda peýdalanylýar.

Fizioterapewtiki bölüminde näsaglar möhüm ähmiýetli bejeriş çärelerini netijeli alyp bilerler, bu ýerde hem iň täze enjam oturdylandyr. Olar
Endolazer 422 enjamy lazer usulynda ulanylar (Italiýanyň Enraf Nonius, kompaniýasynyň önümi), toplumlaýyn bejeriş geçmek üçin Endomed 684 V enjamy (Niderlandlaryň Enraf Nonius kompaniýasynyň önümi), wakuum bejeriş üçin Sonoplus 492 enjamy, gysga tolkunly bejeriş üçin Curarpuls 970 enjamy, mikrotolkunly bejeriş üçin Radarmed 650+ abzaly, ultrases bejeriş üçin Sonoplus 490 abzaly, elektrik bejeriş üçin Sonoplus 492 abzaly (Çehiýa, Enraf Nonius kompaniýasynyň önümi), magnit usulynda bejeriş üçin BTL 5920 abzaly (Beýik Britaniýa, BTL kompaniýanyň önümi) enjamlardyr.

Bu otag Germaniýanyň Enraf Nonius kompaniýanyň TGS 3.2 infragyzyl lampasy we dünýäniň belli kompaniýasylarynyň beýleki häzirki zaman fizioterapewtiki enjamlary bilen üpjün edilendir. Olaryň kömegi arkaly ýokarky dem alyş agzalaryny, nerw, bugşuk jyns agzasyny, deri we süňk ulgamlary kesellerini bejermek mümkindir.

Hassahananyň düzümine bejeriş geçen näsaglary bellige almak, gözegçilik etmek, bellige alnan näsaglary yzygiderli bejermek we keselleriň öňüni almak üçin dispanser bölümi hem girýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tanyşlygy tamamlap, Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi geçirilýän maslahatlar zalyna barýar.

Mejlisde ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça wajyp wezipelere garaldy, bu ulgamy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi hem-de beýleki meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ilatynyň saglyk ýagdaýyna hemişe uly üns berilýär. Döwlet Baştutanymyz «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň netijeli ýerine ýetirilýändigini belläp, ýaňy-ýakynda Ahal welaýatynyň Bagabat şäherçesinde ulanmaga berlen döwrebap şypahanany munuň nobatdaky mysaly hökmünde görkezdi.

Häzirki döwürde dünýäde koronawirus pandemiýasy giňden ýaýrady. Bu ýokanç bütin adamzadyň abadançylygyna uly howp salýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şoňa görä-de, dünýäde ýiti öýken sowuklamasynyň ýüze çykan ilkinji günlerinden ýurdumyzda öňüni alyş çäreleri öz wagtynda geçirilip başlandy. Raýatlarymyzyň saglygyny goramak üçin ähli zerur işler amala aşyryldy. Döwlet serhedi aýratyn gözegçilige alyndy. Serhetde zerur çäklendirmeler girizilip, raýatlaryň saglyk ýagdaýyna gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda ähli gulluklaryň işi sazlaşykly ýola goýuldy.

Orta we ýokary okuw mekdeplerinde, çagalar baglarynda, edara-kärhanalarda we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde zyýansyzlandyryş işleri yzygiderli alnyp baryldy. Zerur bolan derman we sarp ediş serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, anyklaýyş hem-de beýleki zerur serişdeler ýeterlik möçberde satyn alyndy diýip, milli Liderimiz belledi.

Paýtagtymyz Aşgabatda we welaýatlarda karantin-tertip çärelerini berjaý etmek üçin ýörite bölümler açyldy. Ilat arasynda şahsy arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek boýunça giňden wagyz - nesihat we düşündiriş işleri geçirildi.

Biziň ýurdumyz bu ugurda hemişe beýleki döwletler bilen tejribe alşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy, onuň düzümleri hem-de Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edip gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýetiniň ýurdumyzda bolup, ýokanç kesellere garşy görülýän çäreler bilen ýakyndan tanyşmagy-da
muňa aýdyň mysal bolup durýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we bu Gurama bilen bilelikde ýiti ýokanç keseliň garşysyna göreşmek boýunça ýurdumyzyň taýýarlygyny üpjün etmegiň meýilnamasynyň düzülendigini we tassyklanandygyny belledi.

Adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hasaplaýan Türkmenistan ynsan saglygyna howp salýan şeýle wehimiň garşysyna göreşmekde dünýäniň ähli döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin hemişe açykdyr.

Ýurdumyzyň Hökümeti bu ugurda zerur bolan çäreleri görmegi dowam edýär. Geçirilen öňüni alyş işleri netijesinde, henize çenli ýurdumyzda koronawirus ýokanjy bilen kesellemek ýagdaýy hasaba alynmady. Bu bolsa, örän guwandyryjy ýagdaýdyr, biziň uly üstünligimizdir diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi we başy başlanan işleri mundan beýläk-de dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Ine, şu gün Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ulanmaga berilýän şu hassahana hem dürli howply ýokanç keselleriň öňüni almak we olary bejermek boýunça Türkmenistanda anyk işleriň alnyp barylýandygynyň ýene-de bir mysalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Dünýäniň ösen döwletleriniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen täze hassahana ýokanç keselleri wagtynda ýüze çykarmaga we bejermäge, olaryň öňüni almaga, raýatlarymyza ýokary hilli saglygy goraýyş hyzmatlaryny etmäge mümkinçilik berer. Iki ýüz orunlyk hassahanada ýokanç keselleri anyklamak we bejermek üçin zerur bölümler hem-de barlaghanalar işlär.

Şular ýaly döwrebap lukmançylyk edaralarynyň gurlup, ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilýändigine şaýatlyk
edýär diýip, milli Liderimiz belledi we saglygy goraýyş ulgamynyň
maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça alnyp barylýan işleriň
geljekde hem dowam etdiriljekdigini, raýatlarymyzyň saglygyny
goramaga, ýurdumyzda saglyk abadançylygyny üpjün etmäge, dürli
ýokanç keselleriň öňüni almaga hemişe uly ähmiýet beriljekdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz şeýle ajaýyp lukmançylyk edarasynyň ulanylmaga berilmegi bilen ýurdumyzyň saglygy goraýyş işgärlerini tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, ynsan saglygyny goramak ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda öňde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ýygnananlaryň ünsüni çekdi.

Milli Liderimiz ýakyn wagtda şular ýaly birnäçe döwrebap lukmançylyk edarasyny gurmagy esasy wezipeleriň hatarynda kesgitläp, ýurdumyzyň Hökümetiniň agzalaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Birinjiden, «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň esasy ýörelgeleri ilatymyzyň saglygyny düýpli gowulandyrmakdan we raýatlarymyzyň ortaça ömür dowamyny uzaltmakdan, halkara ölçegleriniň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýän saglygy goraýyş hyzmatlaryny ösdürmekden ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Şeýle hem milli Liderimiz Araly halas etmegiň möhüm meseleleriň biri bolup durýandygyny belledi.

Ekologiýa fiziologiýasy keselleriň öňüni almakda lukmançylygyň binýatlyk esasy bolup durýar, tebigat bilen adamyň özara gatnaşygynyň umumy sazlaşygyny döredýär.

Milli Liderimiz Aralýaka zolagy ýaly, oňaýsyz howa şertleri bolan sebitlerde keselleriň öňüni almagyň netijeli usullarynyň we serişdeleriniň aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýandygyna ünsi çekip, Aşgabatda Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli täze hassahanany gurmagy tabşyrdy. Bu hassahana ýokanç däl keselleriň öňüni almak, olary bejermek üçin giň mümkinçilikleri döreder.

Şeýle hem hassahanada Aralyň adam saglygyna ýetirýän ýaramaz täsirlerini öwrenmek boýunça işler geçiriler. Bu ugurlar boýunça okuwlar we ylmy barlaglar alnyp barlar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynyň hem-de Myrat Garryýew adyndaky Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýolbaşçylaryna degişli tabşyryklary berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça täze Milli maksatnamany taýýarlamak we bu Maksatnamany Daşary işler ministrliginiň Araly halas etmek boýunça alyp barýan işleri bilen utgaşdyrmak tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda Wirusologiýa, bakteriologiýa we epidemiologiýa ylmy-önümçilik merkezini gurmagy tabşyrdy. Bu Merkez saglygy goraýşyň epidemiologiýa, molekulýar mikrobiologiýa we biologiýa, immunologiýa, bakteriologiýa, gen inženenriýasy, biotehnologiýa, ekologiýa we biologiýa howpsuzlygy ýaly ugurlarda düýpli ylmy-barlag işleri hem alnyp barlar.

Geçiriljek bu ylmy-barlag işlerinde keselleriň tebigy ojaklarynyň epidemiologiýasyny, olary döredijileriň genetikasyny öwrenmek, molekulýar biologiýa we immunologiýa boýunça biotehnologiýa we nanotehnologiýa usullary kesgitlener diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Ikinjiden, ilatymyzy derman serişdeleri bilen doly üpjün etmek maksady bilen, ýurdumyzda derman öndürýän birnäçe täze fabrigi gurmagy tabşyrýaryn diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowa söz berdi. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda gurlan Ahal welaýat ýokanç keseller hassahanasynyň açylmagy bilen gutlady.

Ministr saglygy goraýyş işgärleriniň ählisiniň adyndan ilatymyzyň saglygyny goramaga, keselleriň öňüni almaga, ýurdumyzyň lukmançylyk ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga we saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş goraglylygyny ýokarlandyrmaga berýän uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür hem-de il-ýurt bähbitli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň netijesinde häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna, şol sanda COVID-19 bilen bagly howplara garşy göreşde ýurdumyz dünýä nusgalyk tejribe toplady. Türkmenistan koronawirus ýokanjyna garşy göreşmekde gazanan tejribelerini dünýä döwletleri bilen paýlaşmak hem-de özara ylalaşykly çözgütleri işläp taýýarlamak boýunça halkara başlangyçlarynyň birnäçesi bilen çykyş etdi.

Milli Liderimiziň berýän tabşyryklaryndan, yzygiderli hemaýat-goldawlaryndan hem-de döredip beren giň mümkinçiliklerinden ugur alnyp, ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça ýurdumyzda netijeli epidemiologiýa gözegçilik ulgamynyň işi ýola goýuldy.

Şeýle hem ministr häzirki wagtda ýurdumyzda sanitariýa-epidemiologiýa ýagdaýyny gözegçilikde saklamak boýunça zerur bolan toplumlaýyn çäreleriň görülýändigini habar berdi. Amala aşyrylýan anyk işleriň hatarynda ilat arasynda ýokanç keselleriň öňüni almak üçin wagyz-nesihat işleriniň geçirilýändigi, saglygy goraýyş edaralarynyň zerur bolan derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeler bilen yzygiderli üpjün edilýändigi aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda kabul edilen “Saglyk” döwlet maksatnamasyna şu ýyl 25 ýyl dolýar. Bu döwürde Maksatnamany amala aşyrmakda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagatyny
ösdürmekde we ýokary derejelere çykarmakda, bu ugurda halkara gatnaşyklaryny giňeltmekde belent sepgitlere ýetildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalary netijesinde, ýurdumyzda dünýä lukmançylyk ylmynyň iň oňat gazananlaryna we öňdebaryjy tejribelere esaslanýan milli saglygy goraýyş ulgamynyň netijeli nusgasy döredildi. Bu bolsa, raýatlarymyzyň saglygyny goramak boýunça alnyp barylýan işleri ýokary derejä çykarmaga mümkinçilik berdi.

Saglygy goraýyş ylmyny we bilimini, hünärmenleriň taýýarlanyş derejesini kämilleşdirmek üçin daşary ýurtlar bilen strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek, raýatlarymyzyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş endiklerini ornaşdyrmak, berk bedenli ýaş nesli kemala getirmek, keselleriň öňüni almak üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredildi.

Paýtagtymyzda we welaýatlarda döwrebap lukmançylyk enjamlary blen üpjün edilen saglygy goraýyş edaralarynyň gurulmagy gazanylan üstünlikleriň hatarynda görkezildi. Munuň özi hyzmatlaryň hilini dünýä derejesine çykarmaga mümkinçilik berdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Aşgabatda ulanylmaga berlen Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş we Estetiki merkezleriniň, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda “Saglyk” binasynyň, “Bagabat” şypahanasynyň, şeýle hem saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýynyň ulanmaga berilmeginiň ähmiýeti nygtaldy.

Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygyny pugtalandyrmak hakynda hem bimöçber alada edilýär. Milli Liderimiziň dünýäde ýaýran ýiti ýokanç keseline garşy öňüni alyş çärelerini alyp barýan saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 15 göterim, ýurduň uzakda ýerleşip, barmasy kyn bolan ýerlerinde işleýän saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 20 göterim, beýleki obalaryndaky döwlet saglygy goraýyş edaralarynda işleýän saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 10 göterim möçberde goşmaça hak tölemek bilen baglanyşykly Karary munuň aýdyň subatnamasydyr.

Şu resminama laýyklykda, saglygy goraýyş işgärlerine döwlet maksatnamalarynyň çäginde gurluşygy amala aşyrylýan hususy ýaşaýyş jaýlary hem-de hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin mellek ýerleri ilkinji nobatda berler.

Şeýle hem hasabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, saglygy goraýyş babatda dünýäniň ösen döwletleri, şol sanda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň halkara lukmançylyk we ylmy-barlag merkezleri bilen bilelikde möhüm taslamalaryň we maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi bellenildi. Bu hyzmatdaşlygyň çäklerinde keselleriň öňüni almagyň, anyklamagyň we bejermegiň dünýä tejribesinde ulanylýan täze innowasion usullary milli lukmançylygymyza yzygiderli ornaşdyrylýar.

Mundan başga-da, netijeli hyzmatdaşlyk türkmenistanlylaryň dünýä ülňülerine laýyk gelýän bejeriş-öňüni alyş hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilikleri açýar.

Mejlisiň dowamynda ministr döwlet Baştutanymyza Halkara köpugurly dikeldiş merkezini gurmaga hem ýardam bermegi baradaky haýyş bilen ýüzlendi. Bu toplumyň gurulmagy häzirki zaman lukmançylygynyň iň döwrebap tehnologiýalarynyň adamlaryň saglygyny berkitmekde ulanylmagyny üpjün etmek maksady bilen, ýürek-damar, nerw, endokrin, iýmit siňdiriş, daýanç-hereket ediş we beýleki beden agzalarynyň dowamly kesellerini geçiren näsaglaryň, operasiýa geçiren näsaglaryň saglygyny, ýokanç kesellerden soňra dörän gaýra üzülmelerini dikeltmek işlerini amala aşyrmak zerurlygy bilen şertlendirilendir.

Şeýle hem ministrligiň ýolbaşçysy milli Liderimize Ahal welaýatynyň ýokanç keseller hassahanasynyň Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýazgy galdyryp bermek barada haýyş bilen ýüzlendi.

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin döredýän ajaýyp şertleri üçin hormatly Prezidentmize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ministr döwlet Baştutanymyzy ilatymyzyň saglygyny goramak we ömür dowamlylygyny uzaltmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň ahyrynda milli Liderimiz paýtagtymyzda Halkara köpugurly Dikeldiş merkezini gurmak hakynda
teklibi goldap hem-de bu babatda degişli tabşyryklary berip, ýygnananlary we mähriban halkymyzy Garaşsyz döwletimiziň ýetip gelýän hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz şu günki waka barada Hormatly myhmanlar üçin kitapda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýokanç keseller hassahanasynyň işgärlerine ýene bir gezek işlerinde üstünlik arzuw etdi hem-de täze açylan edara sowgat hökmünde awtoulag serişdeleriniň açarlaryny gowşurdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

13.11.2020, 04:11
Hakyky işewür pikiriňiz bar bolsa ýa-da işiňizi täze derejä çykarmak üçin mahabat ýerleşdirmeli bolsaňyz we Türkmenistanda bolsaňyz, ".TM" domeniň ähtimallygy ýokarydyr. Domen- özboluşly domen ady bilen kesgitlenen internetiň iýerarhiki at giňişliginiň domen zolagy, domen at serwerleriniň toplumy (DNS) tarapyndan saklanýar we merkezi domen administratory tarapyndan dolandyrylýar. Her bellige alnan domen ady üçin bir administrator bolýar. Administrator - domena jogapkär edip bellenilen fizik ýa-da ýuridiki şahs. Ikinji derejeli domenlar- GOV.TM, EDU.TM, COM.TM we.ş.m. Internetiň ösmegi bilen "owadan" domen atlary aýratyn ähmiýete eýe boldy. Dünýäde bellige alnan domenleriň umumy sany 296 milliondan geçýär hem-de erkin, owadan we gysga domen adyny tapmak kynlaşýar. Muňa, domen atlaryny bellige alýan, ikinji derejeli bazardaky domenleri satyn alýan we satýan, bellige alnan domenlerde mahabat, hosting hyzmatlary, hukuk guramaçylygy we ş.m işler bilen meşgullanýan kompaniýalary öz içine alýar. Müňlerçe kompaniýanyň biznes.com.tm domeninde resmi web sahypasyny edinmek isleýändigi çak edilýär. Häzirki wagtda ".TM" zonalaryndaky islendik domeniň täjirçilik gymmaty bardyr. Mundan öň, 2015-nji ýyldan başlap com.tm, edu.tm we gov.tm domenlerini bellige almak hyzmaty “Turkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýardy. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, biziň ýurdumyzda domen atlaryny bellige almak hyzmaty Türkmenistanyň «Milli utgaşdyryjy domen merkezi» hojalyk jemgyýeti tarapyndan amala aşyrylýar. Domen ady - (ýa-da domen) bu aňsat ýatda galyjy web saýdyň ady bolup, internetda belli bir IP salgysyna baglanylýar. Islendik şahs domen alyp biler. Munuň üçin domen bellige alyjynyň web sahypasyna girmeli, eýelenmedik at saýlamaly we ulanmak üçin her ýyl belli bir mukdarda töleg tölemeli. Domen howpsuzlygy «.TM» domenini ogurlamak mümkin däl diýen ýaly. Domen administratoryny üýtgetmek üçin resminamalar bilen bellige alýan edaranyň ýanyna gelmeli ýa-da notarial edaradan ynanç hatyny görkezmeli. Şol sebäpli «.TM» zonasynda domen ogurlygy gaty seýrek bolup biler. Halkara domenler has ýygy-ýygydan ogurlanýar, sebäbi ol ýerdäki administratory çalyşmak üçin bellige alyjyda şahsy otagy (akkaunt) döwmek ýeterlikdir. Häzirki wagtda COM.TM zonasynda 211 domen bar we ol häzirem ösýär we telekeçiler üçin iň islenýän domen zolagy bolup durýar. Şonuň üçin dogry domen zonasynda taslamaňyz üçin laýyk domen tapmaga hemişe mümkinçilik bar. Esasy zat munuň üçin isleg bildirmek.


https://turkmendomain.com.tm/tm/news/7

12.11.2020, 04:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi.
Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy
barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň abraýly halkara we sebit maliýe düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak, ýerli haryt öndürijileri goldamak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hasabatyň aýratyn meselesi boldy.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasyndan (IСD) COVID-19 pandemiýasy döwründe ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin 10 million amerikan dollary möçberinde maliýe serişdelerini bermek baradaky teklibini hödürledi.

Bu maliýe serişdelerini Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň üsti bilen hususy ulgamyň taslamalaryny maliýeleşdirmäge, ykdysadyýetimiziň düli pudaklarynda telekeçilik işjeňligini ýokarlandyrmaga, kiçi we orta telekeçiligiň öndürýän harytlarynyň görnüşlerini hem-de mukdaryny köpeltmek, olaryň daşary ýurt bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga hem-de goşmaça iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilýär.

Bu çäreler, ilkinji nobatda, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişine hem-de eksport ugurly harytlaryň artdyrylmagyna ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny ep-esli giňeldendigini belledi. Ýurdumyz “açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirip, iri daşary ýurt kompaniýalary, halkara maliýe düzümleri bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýdy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň bolsa maýa goýum serişdeleriniň uly möçberini çekmäge, giň gerimli düzümleýin taslamalary amala aşyrmaga ýardam edýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetinde hususy ulgamyň ornunyň ýokarlandyrylmagyny Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň telekeçileriň amala aşyrýan giň möçberli taslamalary hususy telekeçiliginiň daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmaga hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, bäsdeşlige ukyply önümçilikleri ösdürmäge saldamly goşant goşýandygyny alamatlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz teklibi, umuman, makullap, hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy tarapyndan berilýän maliýe serişdeleriniň maksada laýyk ulanylmagy baradaky meseläni berk gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa “Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasyna” laýyklykda, 1-nji dekabrda onlaýn görnüşinde “Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir” atly halkara maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bu ulgamda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meselelerine bagyşlanan forumyň gün tertibine Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny durmuşa geçirmek, şeýle hem durnukly ösüşiň we energetika howpsuzlygynyň möhüm şerti bolan halkara turba geçirijilerine bagyşlanan meseleler girizildi.

Halkara maslahatynyň dowamynda gaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklary geçirmegi göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dünýäniň energetika döwletleriniň hataryna girýän Türkmenistanyň ykdysadyýetinde nebitgaz senagatynyň möhüm orun eýeleýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, pudagy mundan beýläk-de ösdürmegiň strategiýasynda göz öňünde tutulmagy zerur şertleriň birnäçesiniň bardygyny aýtdy. Şolaryň hatarynda dünýäniň dürli sebitlerinde energiýa serişdelerine islegler hem-de halkara energetika bazarlarynda bäsdeşlik, sanly tehnologiýalaryň okgunly ösüşi, senagat kärhanalarynyň daşky gurşawa täsiri ýaly meseleler bar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň täze binýadyny döretmek, energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilmeginiň hem-de üstaşyr geçirilmeginiň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek, Ýewraziýada gazulag düzümini diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler möhüm ähmiýete eýedir.

Milli Liderimiz Diýarymyzyň ýangyç-energetika toplumynyň üstünliklerini we kuwwatyny görkezmek bilen çäklenmän, eýsem, olary dünýäniň işewür toparlary bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeli gurallary, özara bähbitli anyk taslamalar bilen berkitmegiň zerurdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin wajyp çärä öwrüljek hem-de ýurdumyza innowasion tehnologiýalary hem-de goşmaça maýa serişdelerini çekmäge ýardam etjek maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanylyp ulanylmaga beriljek önümçilik we durmuş-medeni maksatly iri desgalaryň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy barada aýratyn durup geçdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere baýramçylyk desgalarynyň ählisinde işleriň hiliniň hem-de möhletiniň berjaý edilmegi, olary zerur gurluşyk serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz milli binagärligiň däpleriniň häzirki zaman şäher gurluşygynyň ýörelgeleri bilen sazlaşykly utgaşdyrylmagynyň wajypdygyny aýdyp, barha gözelleşýän Watanymyzyň şäherleriniň we obalarynyň ajaýyp keşbini hem-de estetiki görnüşiniň türkmenistanlylaryň bagtyýar we abadan durmuşynyň möhüm şerti bolup durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow soňky ýyllarda ýurdumyzda özboluşly şähergurluşyk-binagärlik ýörelgeleriniň kemala gelendigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işlere berk gözegçiligi amala aşyrmagyň hem-de täsin binagärlik çözgütlerini we taslamalaryny durmuşa geçirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow täze milli elektron poçtasyny we messenjer programmasyny işe girizmek bilen baglanyşykly meseleler hakynda hasabat berdi.

Wise-premýer “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan täzedöwrebap milli elektron poçtasyny döretmek üçin programma üpjünçiliginiň işlenip taýýarlanylandygyny we ony synagdan geçirýändiklerini aýtdy. Bu programma çözgüdi poçta hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän moduly öz içine alýar.

Sanly ykdysadyýeti işjeňleşdirmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, “Altyn asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri Diýarymyzda ilkinji milli onlaýn hat-habar alyş-çalyş ulgamynyň--messenjer programmasyny we mobil goşundysyny döretdiler.

Internet ulgamy arkaly bu ykjam programma üpjünçiliginiň üsti bilen onlaýn görnüşde hat-habarlary alyşmaga, toparlaýyn söhbetdeşlikleri guramaga, sesli we wideojaňlaryny amala aşyrmaga, dürli görnüşdäki elektron faýllary ugratmaga hem-de kabul etmäge mümkinçilik emele gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň sanlylaşdyrmagy, intellektual ulgamlaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmegi boýunça möhüm wezipäni ýerine ýetirýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz kommunikasiýa toplumyny sanlylaşdyrmak meseleleri baradaky gürrüňi dowam edip, Diýarymyzyň öňdebaryjy tehnologiýalaryň, giň ulgamly Internet giňişligine goşulyşmak arkaly aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberini, görnüşini artdyrmagyň hem-de hilini gowulandyrmagyň esasynda aragatnaşyk ulgamynyň döredilmegine gönükdirilen iri taslamalaryň tutuş toplumyny amala aşyrmaga girişendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz täze milli elektron poçtasyny we messenjer programmasyny herekete girizmek boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmak babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pudaklaýyn düzümleri döwrebaplaşdyrmak we köpugurly esasda ösdürmek, aragatnaşyk pudagynda kämil enjamlary hem-de täzeçil tehnologiýalary işjeň ulanmak babatda paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimlerine hem degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Wise-premýer gözden geçirilişiň Diýarymyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan üstünliklerini giňden görkezmäge gönükdirilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwrebap interaktiw multimediýa tehnologiýalaryny ulanmak göz öňünde tutulýar.

Serginiň çäklerinde ylmy-amaly konferensiýalary, wideoaragatnaşyk arkaly maslahatlary, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikleri, tanyşdyryş çärelerini geçirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamalara gol çekiler.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna halkara forumyň iş maksatnamasynyň taslamasyny hödürläp, 1-10-njy dekabr aralygynda gazanylan üstünlikleriň gözden geçirilişini guramagy teklip etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze ajaýyp mümkinçilikleriň açylýandygyny nygtady. Biziň ýurdumyz okgunly ösýän, ýokary tehnologiýalara hem-de innowasiýalara esaslanýan döwlet hökmünde tutuş dünýäde giň meşhurlyga eýe boldy. Diýarymyzda giň gerimli taslamalar hem-de oňyn başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiz milli senenamamyzyň esasy şanly wakalarynyň biri bolan Bitaraplyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çärelere hem-de halkara sergilerine görülýän taýýarlyk işlerini makullap, bu ugurdaky işi işjeňleşdirmegiň wajypdygyny nygtady hem-de bu babatda
wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimine, welaýatlaryň ýolbaşçylaryna meýilleşdirilen dabaralara ykjam taýýarlyk görmegi, şolaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy hem-de sebitleriň ýeten belent sepgidini görkezmek bilen bagly görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa dekabr aýynda boljak şanly senelere we medeni-durmuş maksatly desgalary ulanmaga bermek mynasybetli guraljak dabaralara görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň hormatyna guraljak baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde, paýtagtymyzda hem-de Diýarymyzyň welaýatlarynda ylmy-amaly maslahatlar, sergiler, döredijilik duşuşyklary, bäsleşikler, aň-bilim we sport çäreleri, media-maslahatlar guralar.

Ýurdumyzyň dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin onlaýn tertibinde birnäçe halkara derejesindäki çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda medeni-durmuş maksatly binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň birnäçesiniň ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýär.

12-nji dekabrda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahaty, medeniýet we sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda konsert geçiriler.

Ýurdumyzyň nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramy mynasybetli birnäçe çäreler meýilleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna guralýan dabaralaryň we halkara döredijilik çäreleriniň hem-de dekabr aýynda meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz şolaryň her biriniň ähmiýetli, many-mazmuna baý bolmalydygyny we milli däplere laýyklykda, giňden hem-de ruhubelentlikde geçirilmelidigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň indiki ýylda belleniljek 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk işlerine häzirki günlerden başlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz bu taryhy senä bagyşlanan ähli çäreleriň taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde alnyp barylmalydygyny, şolaryň Garaşsyz döwletimiziň umumadamzat ynsanperwer ýörelgelerine esaslanýan syýasatynyň düýp mazmunyny açyp görkezmelidigini belledi hem-de
bu babatda wise-premýere, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerine anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygymyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli onlaýn görnüşinde “Bitarap Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy we medeni ugurlarda halkara hyzmatdaşlyk” atly halkara ylmy maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Gadymy Merwiň, Köneürgenjiň we Parfiýanyň nusaý galalarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň, “Görogly” şadessanynyň, “Küştdepdi” aýdym we tans dessurynyň hem-de türkmen milli halyçylyk sungatynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi ýurdumyzyň bu abraýly halkara guramasy bilen köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygynyň aýdyň nyşany bolup durýar.

Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylygyň hem-de ählumumy abadançylygyň bähbidine alyp barýan medeni we ylmy diplomatiýasynyň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Şu ýylyň 4-nji dekabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar hem-de Taryh we arheologiýa institutlarynyň guramagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli onlaýn görnüşindäki halkara maslahaty Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen özara gatnaşyklarynyň dowamynda ýetilen sepgitlere hem-de geljekki ugurlaryna özboluşly seljerme bolar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, türkmen halkynyň köpasyrlyk taryhynyň, medeni we ruhy mirasynyň gymmatlyklarynyň düýpli öwrenilmeginiň, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen gadymy galalaryň, kerwensaraýlaryň, ýadygärlikleriň ähmiýetini dünýäde wagyz etmek işiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň esasy wezipeleriniň biridigini belledi.

Bu ugurda alnyp barylýan giň gerimli işler oňat netijelerini berýär. Munuň özi ösüp barýan ýaş nesilleri ata Watanymyza söýgi, şöhratly pederlerimiziň biziň günlerimize gelip ýeten baý milli mirasyna aýawly garamak ruhunda terbiýelemekde aýratyn ähmiýetlidir.

Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä bileleşigi tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýän üstünlikleri hem-de ýeten derejesi milli medeni mirasymyzy, türkmen halkynyň baý maddy we ruhy-ahlak gymmatlyklaryny mundan beýläk-de giňden wagyz etmek üçin oňyn mümkinçilikleri üpjün edýär hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna guralýan çäreleriň dünýäniň halklary bilen ynsanperwer gatnaşyklaryň giňeldilmegini, türkmen medeniýetiniň hem-de sungatynyň dünýäde wagyz edilmegini, parahatçylygyň we medeni gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam edýändigini belledi hem-de onlaýn görnüşinde geçiriljek halkara maslahatynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň göni aragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, onuň düzümini döwrebaplaşdyrmak, iri desgalaryň gurluşygynyň barşy boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerindäki işleriň ýagdaýy, ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga, ýerleri geljek ýylyň hasylyna taýýarlamaga gönükdirilen çäreler barada
jikme-jik maglumatlar berildi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň depginleri, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler, öňümizdäki şanly senelere taýýarlyk görlüşi barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, paýtagtymyzda we sebitlerde geçirilýän işleriň netijeliligini artdyrmak, şäherlerde arassaçylygyň we abadançylygyň ýokary derejesini üpjün etmek, durmuş düzümini döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hem hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şunuň bilen bir hatarda, öňümizdäki şanly seneleri mynasyp bellemegiň, ýurdumyz üçin uly ähmiýeti bolan baýramçylyk çärelerinde türkmen döwletiniň gazanýan üstünlikleriniň beýan edilmeginiň hem-de dabaralaryň ýokary derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu babatda häkimlere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilişi, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler, oba hojalygynda durmuşa geçirilýän özgertmeler, pudagyň işini guramaga häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, oňa hususy telekeçiligi işjeň çekmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyny ýerine ýetirmek bilen, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýörite ýer gaznalary döredilýär.

Şeýle hem welaýatlarda ak ekinlere agrotehniki kada laýyklykda ideg işleri dowam edýär, galan pagta hasylyny ýygnamak, oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki enjamlary geljek ýylyň ýaz ekişine taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda gök, bakja we miwe önümleriniň öndürilişini artdyrmak hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň mukdaryny azaltmak boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatlarda güýzlük ekinleriň hasylyny ýygnamak, olary sowadyjy ammarlarda saklamak we ýerlemek işleri talabalaýyk alnyp barylýar.

Mundan başga-da, ýeralma we beýleki gök ekinleriň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek işleri dowam edýär. Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň hasyly ýygnalýar.

Hormatly Prezidentiimz wise-premýer E.Orazgeldiýewe hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, şu günler oba zähmetkeşleriniň durmuşynda agrotehniki çäreleri geçirmek boýunça möhüm möwsümiň başlanandygyny belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu çäreleriň ýokary derejede geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň we Diýarymyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine ýardam edýändigini belledi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, suwdan rejeli peýdalanmak, hasyllylygy ýokarlandyrmak, täze ýerleri özleşdirmek meselelerine möhüm üns berilmelidir. Bu pudakda suw tygşytlaýjy tehnologiýalar we beýleki ýurtlaryň ösen tejribeleri işjeň ulanylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine, maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak üçin zerur çäreleriň amala aşyrylmagyna işjeň çemeleşilmelidigini aýdyp, bu babatda oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna geçiriljek halkara maslahata, dabaralara we çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şonuň bilen baglylykda, geçen ýylyň dekabrynda döwlet Baştutanymyzyň degişli Karara gol çekendigi, oňa laýyklykda, giň möçberli Maksatnamanyň tassyklanylandygy bellenildi. Maksatnamany amala aşyrmagyň çäklerinde ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda köpsanly çäreler, hususan-da, dürli forumlar, medeni hem-de sport çäreleri guralýar.

2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda geçiriljek “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahat baýramçylyk dabaralaryň arasynda esasy orny eýeleýär. Bu forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli işler amala aşyrylýar.

Halkara maslahatyň deslapky maksatnamasy taýýarlanyldy. Onuň barşynda birnäçe abraýly halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň wideo çykyşlary hem meýilleşdirilýär.

Forumyň işiniň jemleri boýunça Jemleýji Beýannamany kabul etmek göz öňünde tutulýar. Maslahatyň çäklerinde köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen birlikde, şanly senä bagyşlanan baýramçylyk sergisini guramak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine gabat gelýän özara bähbitli hyzmatdaşlyk syýasatyna berk ygrarlydygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine halkara derejede ykrar etmegine 25 ýyl dolýandygyny belledi.

Geçen döwür ýurdumyzyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasynyň netijeli häsiýete eýedigini, onuň dünýä bileleşiginiň uzak möhletli bähbitlerine laýyk gelýändigini aýdyňlyk bilen görkezdi. Munuň özi 2015-nji ýylyň iýun aýynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Watanymyzyň Bitaraplyk derejesi hakyndaky täze kararnamanyň kabul edilmegi bilen tassyklanyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şanly senäni baýram etmek meselesi barada durup geçip hem-de onuň taryhy ähmiýetini nygtap, wise-premýere, daşary işler ministrine halkara maslahatyny we beýleki baýramçylyk çäreleriniň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak we Halk Maslahatynyň çözgütlerini durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň nobatdaky maslahatynda ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň dürli düzümlerindäki jemgyýetçilik gatnaşyklaryny kadalaşdyrýan kanunçylyk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Deputatlar ilat arasynda olaryň many-mazmunyny düşündirmek işlerini alyp barýarlar.

Halk Maslahatynyň çözgütlerinden gelip çykýan wezipelere kanunçylyk taýdan goldaw bermek maksady bilen, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleriniň esasynda hereket edýän hukuk binýadyny kämilleşdirmek we döwletimiziň mundan beýläk-de ykdysady, syýasy we medeni ösüşine gönükdirilen täze kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär.

Halkara we parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek arkaly Mejlisiň wekilleri BMG-niň düzümleýin bölümleriniň onlaýn görnüşinde geçirýän dürli çärelere gatnaşdylar. Deputatlar Halk Maslahatynyň çözgütleriniň, milli Liderimiziň alyp barýan daşary we içeri syýasatynyň, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan oňyn özgertmeleriň ähmiýetini wagyz etmek hem-de düşündirmek, şeýle hem milli däp-dessurlary saklamak bo ýunça zerur işleri yzygiderli dowam edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, Watanymyzyň durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleriň ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegine gönükdirilen wezipeleri çözmek boýunça alyp barýan işleriniň ähmiýetini nygtady.

Milli Liderimiz deputatlaryň ýerlerde saýlawçylar bilen gatnaşyklaryna goldaw bermegiň zerurdygy barada aýdyp, olaryň ösüp barýan ýaş nesilleriň watansöýüjilik ruhunda terbiýelenmegine, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň wagyz edilmegine işjeň gatnaşmagynyň wajypdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümleriniň işi, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen giň gerimli harby özgertmeleriň amala aşyrylyşy, jemgyýetde bitewüligi we jebisligi, ýurdumyzda durnuklylygy pugtalandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, Milli goşunyň kuwwatyny artdyrmak, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak hem-de durmuş meselelerini çözmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan hem-de diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinadan gelip çykýan gaýragoýulmasyz wezipleri çözmäge jogapkärli çemeleşmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Bitaraplyk derejesine berk ygrarly bolanTürkmen döwleti mundan beýläk hem ýurdumyzyň parahatçylygynyň we howpsuzlygynyň, halkymyzyň abadan durmuşynyň kepili hökmünde goranyş ukybyny pugtalandyrmak barada alada eder.

Hormatly Prezidentimiz döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hem-de öňdebaryjy tejribäni öwrenmegiň hasabyna harby we hukuk goraýjy edaralaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin toplumlaýyn çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz möhüm meýilnamalara ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli beýleki möhüm meselelere hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25058&cat19

12.11.2020, 03:11