radio wave radio source
2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly»
HABARLAR

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwletimiziň içeri we daşary syýasatynyň möhüm meselelerine garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 11 aýynda jemi içerki önümiň 5,8 göterim artandygy habar berildi.

Hasabat döwründe, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4 göterim artdy.

Şol döwürde, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, bölek-satuw haryt dolanyşygy 18 göterim artdy.

2020-nji ýylyň 11 aýynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 110,4 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 89,6 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,3 göterim ýokarlandy.

Wise-premýer «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynyň» çäklerinde ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň gözegçilik edýän edaralarynyň işini talabalaýyk guramagynyň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz bar bolan mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylmagy göz öňünde tutulan meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegini gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezip, bu mesele boýunça anyk teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz hususylaşdyrmagyň, senagatlaşdyrmagyň, sanly ulgama geçmegiň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmagyň ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerdigini nygtap, pudaklarda bu ugurda göz öňünde tutulan işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilişini hemişe üns merkezinde saklamagy talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz ýylyň ahyryna çenli bellenen ähli desgalaryň gurluşygynyň tamamlanmalydygyny aýdyp, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalaryň gurluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz bu resminama Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde gutarnykly serediljekdigini belläp, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat berdi.

Hasabat döwründe nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak boýunça meýilnama 100,6 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 102,1 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 103,9 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy bolsa 105,4 göterim berjaý edildi. Şeýle hem tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 100,4 göterim, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermegiň meýilnamasy 100,2 göterim ýerine ýetirildi. Suwuklandyrylan gazyň öndürilişiniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 122,4 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürilmeginiň hem-de onuň işiniň kämilleşdirilmeginiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz topluma degişli kärhanalaryň kuwwatlyklaryny doly herekete girizmegiň, tebigy gazyň daşary ýurtlara ugradylýan mukdaryny artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Nebitgaz toplumyna maýa goýumlary çekmek, nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işleýän täze kärhanalary gurmak babatda wise-premýere degişli tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy hem-de ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýyny seljermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag-aragatnaşyk ulgamyna degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de gurluşyk we senagat, energetika toplumynda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde hem-de paýtagtymyzda durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe ulag-aragatnaşyk toplumynyň düzümleriniň önümçilik meýilnamasy 119,4 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 102 göterime, “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça gazanylan ösüş 107,4 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 111,2 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça ösüş 108,5 göterime barabar boldy. Hasabat döwründe “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça-da degişli işleriň dowam etdirilendigi barada habar berildi.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary boýunça ýük hem-de ýolagçy gatnatmagyň meýilnamasy degişlilikde, 113,6 göterime we 100,5 göterime deň boldy.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda gurluşyk we senagat toplumynda önüm öndürmegiň hem-de hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüşiniň 120,9 göterime barabar bolandygy, şeýlelikde, meýilnamanyň 117,2 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň umumy möçberiniň ösüşi 107,4 göterime deň boldy we meýilnama 109 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önüm öndürmegiň hem-de ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104,1 göterim berjaý edildi. Şunlukda, ösüş 107,2 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça önüm öndürmek, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 119,8 göterim berjaý edildi. Şunda ösüş 133,8 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe elektroenergiýany öndürmegiň ösüşi 120 göterime barabar bolup, meýilnama 106,6 göterim ýerine ýetirildi.

Şu ýylyň on bir aýynda “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 133,3 göterime deň boldy. Şunda ösüş 155,9 göterime deň boldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 117,2 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sanly ulgama geçmegi döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitläp, sanlylaşdyrmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilişini işjeňleşdirmek babatda wise-premýere tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz gurluşyk toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri gysga möhletde durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze iş orunlarynyň döredilmeginiň, sanly ulgama tiz wagtda geçilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Telekeçilik işiniň giňeldilmeginiň, ýokary öndürijilikli enjamlar hem-de täzeçil tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze gurluşyk we tehnologiýa kompaniýalaryň hem-de firmalaryň döredilmegi zerurdyr.

Şeýle hem milli Liderimiz gurluşyk serişdeleriniň önümçiligini artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde özümize bagly bolmadyk kynçylyklaryň bardygyna garamazdan, ýurdumyzda halkalaýyn energiýa ulgamynyň Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy boýunça işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi. Şeýle hem gurluşyk pudagyna maýa goýum serişdelerini çekmek boýunça anyk tabşyryklar berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynda, telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasabat döwründe haryt dolanyşygynyň mukdary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 106 göterime deň boldy. Şeýlelikde, önümçiligiň ösüşi 117,7 göterime barabar boldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda öndürilen önümleriň, şol sanda nah ýüplügiň we nah matalaryň öndürilişi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, degişlilikde, 104,9 göterime we 101,4 göterime deň boldy. Tikin we trikotaž önümleriň önümçiligi 118,3 göterime, gön önümleriniň öndürilişi bolsa 105,6 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça haly önümleriniň önümçilik meýilnamasy 111,7 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda birža söwdalarynyň jemi 257-si geçirildi. 26 müň 83 şertnama hasaba alyndy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, girdejiniň ösüşi 105,5 göterime barabar boldy.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 103 göterime deň boldy. Hasabat döwründe sergileriň 6-sy we wideoaragatnaşyk arkaly 29 maslahat geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda oba hojalyk hem-de azyk önümleriniň önümçiliginiň ösüşi 137,4 göterime, senagat önümleriniň ösüşi bolsa 108 göterime deň boldy.

Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasynyň birinji synp okuwçylary üçin tehniki häsiýetleri boýunça dünýä ölçeglerine gabat gelýän kompýuterleri öndürendigini habar berdi. Onda bar bolan programmalar türkmen, rus we iňlis dillerinde birnäçe okuw maksatnamalaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Munuň özi okuw sapaklaryny sanlylaşdyrmak işine kärhananyň goşandy bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmegiň mukdaryny mundan beýläk-de artdyrmak babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz telekeçiligi höweslendirmek maksady bilen, ykdysadyýetimiziň hususy pudagyna döwlet goldawyny, kiçi we orta telekeçiligi, hususan-da, syýahatçylyk ulgamy boýunça iş alyp barýan kärhanalary ösdürmäge maliýe hem-de maddy-enjamlaýyn goldawyny bermek boýunça nobatdaky çäreleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy. Şu günler, aýratyn-da, baýramçylyk günlerinde Diýarymyzyň bazarlarynyň we dükanlarynyň dürli harytlar hem-de önümler bilen üpjünçiligi yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýerine ýetirýän işleriniň depginini ýokarlandyrmak we olara mundan beýläk-de degişli goldaw bermek babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Ýurdumyzyň eksport ugurly önümleriniň mukdaryny ýokarlandyrmak, daşary ýurtlarda olaryň mahabatyny işjeňleşdirmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz täze ýokary öndürijilikli hem-de innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, öz-özüni maliýeleşdirmäge, birnäçe pudaklaryň ösüşi bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge ukyply iri tehnologiýa kompaniýalarynyň we firmalarynyň döredilmelidigini belledi hem-de bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz kompýuter önümçiligi ýaly ýurdumyz üçin täze pudagyň döredilmegi Türkmenistanda sanlylaşdyrmak ulgamyny işjeňleşdirmekde we ykdysadyýetimiziň maglumat tehnologiýalaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmakda aýratyn möhüm wezipe bolup durýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň bilim ulgamynda alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasynyň elektron senagatyny ösdürmäge döwrebap derejede çemeleşmegini işi guramagyň möhüm wezipeleriniň biridigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer M.Geldinyýazowa birinji synp okuwçylaryna täze kompýuterleri Täze ýyl sowgady hökmünde dabaraly ýagdaýda gowşurmagy guramagy tabşyrdy.

Soňra wideoaragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa çagyryldy.

Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat bermek bilen, şu döwürde dürli medeni çäreleriň, şol sanda sergileriň, döredijilik bäsleşikleriniň, duşuşyklaryň, aýdym-sazly dabaralaryň, maglumat-düşündiriş işleriniň we durmuş-medeni maksatly desgalaryň ulanmaga berilmegi mynasybetli beýleki çäreleriň geçirilendigini habar berdi.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, teleradioýaýlymlarda, ministrlikleriň we medeniýet ulgamyna degişli düzümleriň internet saýtlarynyň sahypalarynda eziz Diýarymyzyň ýeten derejesini, ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri beýan etmek işleri yzygiderli dowam edýär. Medeniýet ministrliginiň ýolbaşçylarynyň we hünärmenleriniň daşary ýurtly kärdeşleri bilen onlaýn tertipde birnäçe duşuşyklary guraldy.

Türkmen halkynyň halk döredijiligini, nakyllaryny, milletiň däp-dessurlary hakyndaky maglumatlary ylmy taýdan öwrenmek nukdaýnazaryndan ýygnamak maksady bilen, hünärmenleriň ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlary guraldy.

Ýylyň başyndan bäri, Türkmen döwlet neşirýat gullugynda kitap önümleriniň önümçiligi boýunça meýilnama 105,2 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, degişli edaralaryň işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine, olara häzirki zaman sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna, ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz milli žurnalistikanyň, hususan-da, teleýaýlymlaryň işiniň hilini ýokarlandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Teleýaýlymlarda Diýarymyzda durmuşa geçirilýän işleri beýan etmek, täze, gyzykly gepleşikleri taýýarlamak üçin döwrebap usullar ulanylmalydyr. Ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagynyň ähmiýetiniň düşündirilmegine zerur üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň sebitiň hem-de dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklary pugtalandyrmagy, dürli ýurtlaryň medeniýet we sungat işgärleri bilen dostluk gatnaşyklary ösdürmegi boýunça wezipeleri kesgitläp, bu ugurda zerur işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesiniň hormatyna meýilleşdiriljek çäreleriň maksatnamasyny taýýarlamak möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň taryhyny, durmuşa geçirýän oňyn syýasatyny we berkarar döwletimiziň ösüş maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini giňden beýan edýän telegepleşikler hem-de makalalar taýýarlanylmalydyr. Milli Liderimiz bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow arassaçylyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerinde, ýurdumyzda ýiti ýokanç keselleriň öňüni almak maksady bilen geçirilýän çärelerde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň mümkinçilikleriniň doly peýdalanylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” kesgitlenen wezipelere laýyklykda, milli bilim, saglygy goraýyş, ylym we sport ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň mekdep okuwçylary hem-de talyplary döwlet we halkara derejedäki olimpiadalarda baýrakly orunlara mynasyp boldular. Munuň özi Diýarymyzyň abraýynyň has-da belende galmagyna ýardam etdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça halkara guramalaryň wekilleri bilen bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça dürli onlaýn gepleşikleri geçirildi.

Ylymlar akademiýasy tarapyndan ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy işleriň geçirilişine gözegçilik amala aşyrylýar. Ylymlar güni mynasybetli sanly wideoaragatnaşyk arkaly dünýäniň 22 döwletinden alymlaryň gatnaşmagynda halkara ylmy maslahat geçirildi.

Şu ýylyň on bir aýynyň dowamynda saglygy goraýyş ulgamynda ugurdaş sagaldyş-anyklaýyş merkezleri, hassahanalary, şypahanalary gurmak, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň halkara guramalar hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen onlaýn maslahatlary geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, 10-njy oktýabrda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bellenildi.

Aşgabat şäherinde Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş we Estetiki merkezleriniň täze binalary, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda döwrebap “Bagabat” şypahanasy hem-de Ahal welaýat Ýokanç keseller hassahanasy ulanylmaga berildi.

Diýarymyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş, awtomobil sporty we welotrek boýunça ýurdumyzyň çempionatlary geçirildi.

“Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar, okuw maslahatlary, döredijilik bäsleşikleri, köpçülikleýin bedenterbiýe we sport çäreleri, sergiler, aýdym-sazly dabaralar guraldy.

Ýaş nesle bilim bermek we hünär öwretmek, bilim ulgamyny halkara derejesine çykarmak hem-de sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden işjeň peýdalanmak babatda öňde goýlan möhüm wezipelerden ugur alnyp, “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlaryna degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürläp, işlenip taýýarlanylan konsepsiýanyň innowasion tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna we okatmagyň usullarynyň kämilleşdirilmegine, ylmyň bu ulgamlaryndan baş çykarýan ýaş nesli terbiýelemek, degişli ylmy-barlaglary geçirmek üçin amatly şertleriň döredilmegine ýardam etjekdigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlaryny ýokary depginde ösdürmegiň hem-de düýpli özgertmegiň wajypdygyny nygtady. Şunda iň gowy milli we halkara tejribäni nazara almak bilen, olaryň maddy-enjamlaýyn we ylmy-usulyýet binýadynyň kämilleşdirilmegine aýratyn üns berilmelidir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere bu möhüm ulgamlary mundan beýläk-de ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz bu ugurda wajyp wezipeleri kesgitläp, desgalaryň gurluşygynyň barşyna, gözegçilik edýän pudaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilmegine, döwrebap sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna hem-de orta we ýokary okuw mekdeplerinde geçirilýän okuw-terbiýeçilik işine gözegçiligi güýçlendirmek barada görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça amala aşyrylýan işleriň ýokary depgininiň ösüp gelýän ýaş nesle bilim bermegiň we terbiýelemegiň usullarynyň yzygiderli kämilleşdirilmegini, ýaş hünärmenleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny talap edýändigini belläp, “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” taslamasyny makullady.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi hem-de bellenen wezipeleri netijeli çözmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hasabat bermek bilen, gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada habar berdi. Tutuş obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüşi 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 105,4 göterime deň boldy.

Bu görkeziji Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,4 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,3 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça bolsa 103,9 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 144 göterim ýerine ýetirildi.

Şu günler welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär. Ak ekin meýdanlarynda ösüş suwy, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri guramaçylykly barýar.

Obasenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň çäklerinde, önümçilige häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky Kararyna laýyklykda, oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasy döredildi. Şunuň bilen baglylykda, şu günler täze şertlerde işlemäge we bu ýer gaznasyndan 2021-nji ýyldan başlap gowaça, bugdaý we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin ýer böleklerini almaga isleg bildirýän hususy önüm öndürijileri hasaba almak işi dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz şu günler bugdaýyň, gowaçanyň, şalynyň, gök we beýleki ekinleriň geljekki bol hasyly ugrunda zerur işleriň alnyp barylýandygyny belläp, oba hojalygynda möwsümleýin agrotehniki çäreleri, aýratyn-da, suw akabalaryny arassalamak boýunça geçirilýän işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilişini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, suw serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagy, Garagum sährasynda döwrebap ekologiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilişi bilen baglanyşykly meselelere aýratyn üns berilmelidigini belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen baglylykda, Daşary işler ministrliginiň ýanwar — noýabr aýlarynda alyp baran işiniň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynda resmi sapar bilen boldy, onlaýn görnüşde geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisinde we Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda wideoýüzlenmeler bilen çykyş etdi.

Sentýabr aýynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri bilen duşuşygy boldy.

Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistana daşary ýurt wekiliýetleriniň 42-si geldi. Şol döwürde ýurdumyzyň wekiliýetleriniň 87-si daşary ýurtlara iberildi.

Göni wideoaragatnaşyk arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň we gepleşikleriň 1013-si geçirildi. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadynyň üsti gol çekilen resminamalaryň 95-si bilen ýetirildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Hasabat döwründe bu ugurda duşuşyklaryň 43-si, şol sanda onlaýn görnüşde 36-sy geçirildi.

Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar. Geçen on bir aýyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ikitaraplaýyn hökümetara toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň mejlisleriniň birnäçesi guraldy. Daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda bilelikdäki işewürler forumlary geçirildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaralara, şol sanda 12-nji dekabrda Aşgabatda geçiriljek “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli çäreleriň görülýändigi aýdyldy. Maslahatyň maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere, daşary işler ministrine Garaşsyz Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara maslahata we beýleki çärelere hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz geljek ýyl üçin halkara çäreleriň, maslahatlaryň we duşuşyklaryň, ýurdumyzyň wekiliýetleriniň daşary ýurtlara saparlarynyň hem-de daşary ýurt döwletleriniň wekiliýetleriniň Türkmenistana saparlarynyň meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga girişmegi, şonuň bilen baglylykda, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy göz öňünde tutmagy tabşyrdy. Milli Liderimiz bu resminamalara şu ýylyň ahyrynda garaljakdygyny belledi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de Daşary işler ministrliginiň daşary ýurtlardaky düzümleriniň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesine gol çekdi.

Şolaryň hatarynda «Türkmenistanyň halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy boýunça maksatnamalary, meýilnamalary we strategiýany tassyklamak hakyndaky», «Türkmenistan bilen daşary ýurt döwletleriniň arasynda döredilen söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparlaryň Türkmen bölekleriniň işi hakynda Düzgünnamany tassyklamak hakyndaky» Kararlar bar.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem ýurdumyzyň BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilini bellemek, Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Hyrat we Mazary-Şarif şäherleri) konsullyklaryny Baş konsullyklara öwürmek hakyndaky, Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň meseleleri hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Milli Liderimiz bu resminamalara gol çekip, olary wise-premýere, daşary işler ministrine elektron resminama dolanyşygy arkaly iberdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa milli parlamentiň täze kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak we ozal bar bolanlaryny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň on bir aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada maglumat berdi.

Milli parlamentiň maslahatlarynyň dördüsiniň dowamynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 57-si we Mejlisiň Kararlarynyň 42-si kabul edildi.

Bu resminamalar durmuş-ykdysady syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, sanly tehnologiýalaryň hem-de elektron resminama dolanyşygynyň ornaşdyrylmagyna, bedenterbiýe we sport ulgamynyň, daşary syýasatyň, daşky gurşawy goramagyň hukuk esaslarynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir.

Halk Maslahatynyň çözgütlerinden gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, “Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda” hem-de “Saýlaw kodeksine üýtgetmeleri girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi.

Mejlisde parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň we dünýäniň ösen kanun çykaryjylyk tejribesini öwrenmegiň, abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň çäklerinde, şu ýylyň başyndan bäri jemi 17 duşuşyk geçirildi. Şolaryň 10-sy sanly wideoaragatnaşyk arkaly guraldy. Mejlisiň wekilleri iş maslahatlarynyň 115-sine gatnaşdylar. Şolaryň 66-sy sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Mejlisiň wekiliýeti sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň nobatdaky maslahatyna we GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň 51-nji umumy maslahatyna gatnaşdy.

Deputatlar iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, öz saýlaw okruglarynda, daýhan birleşiklerinde, edaralarda, okuw mekdeplerinde hem-de kärhanalarda milli Liderimiziň içeri we daşary syýasatynyň mazmuny hem-de ähmiýeti, Bitaraplyk derejesiniň eýeleýän orny, Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň jemgyýetini mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak, milli däp-dessurlarymyzy saklamak boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetine bagyşlanan wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm wezipelerini we halkara hukuk tejribesiniň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara alyp, ýurdumyzyň kämilleşdirilýän kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça yzygiderli alyp barýan işleriniň ähmiýetini belledi.

Döwlet Baştutanymyz deputatlaryň özygtyýarlyklaryny netijeli durmuşa geçirmekleriniň, Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan çäreleri guramaga işjeň gatnaşmaklarynyň, Halk Maslahatynyň çözgütlerini düşündirmek bilen baglanyşykly wagyz-nesihat işlerini guramaklarynyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň bu ulgamda häzirki zaman tehnologiýalaryny hem-de öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňde goýan wezipelerini öz wagtynda hem-de takyk ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň ýörelgelerine we maksatlaryna berk eýermegiň wajypdygyny belledi hem-de wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz mejlisi dowam edip, şu ýylyň on bir aýynda ykdysadyýetiň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerini jemledi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, şol netijeler Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň bitaraplyk, parahatçylygy söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna berk eýermek esasynda amala aşyrylýandygyny görkezýär.

Ykdysadyýetde, öňküsi ýaly, ýokary ösüş depgini saklanyp galýar. Hasabat döwründe, halk hojalygymyzyň ähli pudaklarynda diýen ýaly, bellenen tabşyrygyň çäklerinde önümçiligiň ösüşi üpjün edildi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri artdy. Önümçilik we ýaşaýyş-durmuş maksatly köp sanly desgalar gurlup, ulanylmaga berildi.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, häzirki döwür sazlaşygy bozmazdan, ykdysadyýetimizi işjeň ösdürmek üçin gyssagly çäreleri görmegi talap edýär diýip nygtady. Şoňa görä-de, dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän her hili üýtgeşmelere garamazdan, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini üpjün etmelidiris. Şu ýyl gazanylan gowy netijeleri ýylyň ahyryna çenli saklap, geljek ýylda ony has-da artdyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Indi ýylyň ahyryna çenli hem az wagt galdy. Şoňa görä-de, galan döwrüň içinde şu ýyly gowy netijeler bilen tamamlap, täze — 2021-nji ýyla ynamly gadam basmak üçin köp meseleleri çözmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýene-de bir kitaby ýazyp, tamamlandygyny aýtdy. Bu kitap «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyryldy. 1995-nji ýylyň 27-nji dekabrynda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegi Garaşsyz ýurdumyz üçin saýlap alan ösüş ýolumyzy kesgitledi. Biz ony «hemişelik Bitaraplyk» diýip atlandyrdyk diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy parahatçylygy söýmek, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulmazlyk, özygtyýarlygyny, çäkleriniň bitewüligini hormatlamak ýaly, milli aýratynlygymyzyň ajaýyp taraplaryny öz içine alýar.

Halkara harby bileleşiklere we şertnamalara gatnaşmazlygy, dini garaýyşlary hormatlamagy, açyklygy hem-de öz taryhynyň bütin dowamynda emele gelen iň bir kyn meseleleri hem gepleşikler arkaly çözmäge taýýardygyny aňladýar.

Biz bu ýoly, ilkinji nobatda, öz milli bähbitlerimizden ugur alyp saýlap aldyk. Şonuň bilen birlikde, Ýer ýüzüniň ähli doganlyk halklarynyň bähbitlerini göz öňünde tutduk. Ähli halklaryň arasynda hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmäge we belent hem-de ajaýyp işi durmuşa geçirmäge çalyşýandygymyzy beýan etmek isledik diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Häzirki döwürde biz hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza esaslanyp, dünýäniň ähli döwletleri bilen üstünlikli amala aşyrýan özara bähbitli, parahatçylyk söýüji we dostlukly gatnaşyklarymyzyň ykdysadyýetimizi berkitmäge, Garaşsyz türkmen döwletiniň Ýer ýüzündäki abraý-mertebesini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berendigini görýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Men bu aýdylanlaryň ählisini şol kitapda beýan etmäge, türkmen Bitaraplygynyň milli köklerini, taryhy ähmiýetini açmaga çalyşdym diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Häzirki döwrüň örän möhüm wezipelerini çözmekde biziň döwletimiziň halkara hukuk ýagdaýynyň ornuny görkezmegi maksat edindim. Ähli ýurtlary birleşdirmäge gönükdirilen işleri mundan beýläk-de amala aşyrmagyň mümkinçiliklerini hemmetaraplaýyn seljerdim. Bu kitap parahatçylygyň, ösüşiň we bütin adamzadyň ýagty geljeginiň hatyrasyna halklary birleşdirýän ideýalaryň mizemez ähmiýetini okyjylara açyp görkezýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz täze kitabyň gyzykly we peýdaly boljakdygyna ynam bildirip, bu eseriň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramyna sowgat boljakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa, wise-premýer M.Mämmedowa hem-de hökümet Baştutanynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa ýüzlenip, olaryň Bitaraplyk baýramyna çenli galan wagtyň içinde bu kitabyň tanyşdyryş dabarasyny geçirip biljekdiklerini aýtdy. Olar bu kitaby mejlisden soň alarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25331&cat19


04.12.2020, 07:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbarlarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine paýtagtymyzy hem-de welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obasenagat toplumynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak bilen baglanyşykly hem-de döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meseleler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny açyp, ilki bilen göni aragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjowy çagyrdy. Häkim häzirki döwürde paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şäher düzümlerini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýyladyş ulgamynyň degişli ulanyş ýagdaýyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. Şeýle hem Diýarymyzyň baş şäherinde bina edilýän dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň depginleri hakynda habar berildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň çözgüdine oýlanyşykly we toplumlaýyn hem-de uzakmöhletleýin esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belledi. Paýtagtymyz özüniň ýokary derejesine laýyklykda nusgalyk derejede bolmalydyr, munuň özi, ilkinji nobatda, adamlaryň durmuşy üçin amatly şertleri döretmek bilen baglanyşyklydyr.

Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň hem-de saglygy goraýyş edaralarynyň ýyladyş ulgamynyň işini, şeýle hem paýtagtymyzyň energiýa we tebigy gaz üpjünçiligini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştanymyz şäheriň inženerçilik-tehniki ulgamynyň bökdençsiz hereketini üpjün etmegi tabşyryp, paýtagtymyzyň jemagat hojalygy gullugynyň hem-de edara ediş düzümleriniň işine öňdebaryjy sanly tehnologiýalary we täzeçil usullaryň işjeň ornaşdyrylmalydygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň ekologiýa abadançylygy barada aýtmak bilen, gök zolaklary döretmek we ekilen bag nahallaryna degişli ideg işlerini guramak maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet bermek babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz geljek ýylda ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram ediljekdigini belläp, bu şanly sene mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň bellenilen möhletinde tamamlanmagy we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz gurulýan desgalaryň ak mermerli Aşgabadyň häzirki zaman binagärlik keşbi bilen sazlaşmalydygyny we oňa özboluşly döwrebap binagärlik öwüşginini çaýmalydygyny belledi. Paýtagtymyzyň gurulmagy meýilleşdirilýän desgalarynyň taslamalary taýýarlananda ýaşaýyş-durmuş, ýol-ulag, inženerçilik-tehniki düzümler we gök zolaklar göz öňünde tutulmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häkime ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl baýramy mynasybetli guramaçylyk meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowyň hasabaty diňlenildi. Häkim sebitde alnyp barylýan işeriň ýagdaýy, galan pagta hasylyny ýygnamak, güýzlük ak ekinlere ideg etmek boýunça ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetrilýän işler, ýerleri we tehnikany nobatdaky ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen birlikde, ilaty ýylylyk, gaz we elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler, Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen welaýatlaryň durmuş düzümlerini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň meselelerini çözmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebitiň oba hojalyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmagynyň, obasenagat toplumynda ylmy taýdan esaslanlandyrylan serişde tygşytlaýjy tehnologiýalaryň netijeli herekete girizilmeginiň, şol sanda suwdan rejeli peýdalanmagyň usullarynyň, bu pudakda öňdebaryjy dünýä tejribesiniň ulanylmagynyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk bolçulygyny berkitmek maksady bilen, güýzlük bugdaýa edilýän ideg işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamalydygyny belledi. Şeýle hem ösdürilip ýetişdirilen güýzlük ekinleriň, ýeralmanyň we beýleki azyk önümleriniň gysga möhletde ýygnalyp alynmagyna üns berilmelidir. Milli Liderimiz geljek ýylyň hasyly üçin gök ekinleriň meýdanlaryny giňeltmek, ilatyň gök önümlere bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak babatda häkime birnäç anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň öňünde onuň mümkinçiliklerini doly amala aşyrmaga, milli ykdysadyýetmiziň binýatlaýyn pudagyny hil taýdan täze derejelere çykarmaga gönükdirilen wajyp hem-de jogapkärli wezipeleriň durýandygyna ünsi çekdi.

Pudagyň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, ýerleriň suwaryş ýagdaýyny gowulandyrmak hem-de hasyllylygyny artdyrmak, bazar ganaşyklarynyň gurallarynyň netijeli ornaşdyrmak hem-de telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek wezipeleri möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerinden ugur alyp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri işjeň durmuşa geçirmek, daşary ýurtlaryň ösen tejribesini önümçilige ornaşdyrmak, pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar.

Ýerden rejeli we netijeli peýdalanmak türkmen halkyna mahsus ýörelgedir diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Daýhanlara ýer bölekleriniň uzakmöhletleýin esasda berilmegi olaryň öz zähmetiniň netijelerine bolan gyzyklanmalarynyň ýokarlanmagyny we täze iş orunlarynyň döredilmegini şertlendirer.

Ýere ýokary jogapkärçilik duýgusy bilen çemeleşmek ýer eýeleriniň hojalygy dolandyrmagyň öňdebaryjy usullaryny ulanmagy, bol hasyl almak maksady bilen, ekerançylyga täzeçil usullaryň onaşdyrylmagy üçin zerur şertleri üpjün eder.

Munuň özi oba zähmetkeşleriniň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny we umuman, milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagyny şertlendirer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem häkime ýerleri, oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki enjamlary ýaz ekişine öz wagtynda taýýarlamak, welaýatda şu ýyl üçin meýilleşdirilen bag nahallarynyň ekişini doly möçberde geçirmek babatda degişli görkezmeler berildi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş maksatly binalaryň ýylylyk bilen üpjünçiligi hem-de sebitiň durmuş ulgamyna degişli düzümleriň sazlaşykly hereketi, Täze ýyl baýramyna taýýarlyk babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Desgalaryň gurluşyklaryny, şol sanda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalaryň gurluşygynyň öz wagtynda tamamlanmagy, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasynda” kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda anyk görkezmeler berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew göni aragatnaşykda ýurdumyzyň günbatar sebitiniň oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýerleri, tehnikany geljek ýylyň hasyly üçin ýaz ekişine taýýarlamak işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Şeýle hem gyş möwsüminiň gelmegi bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň, saglygy goraýyş edaralarynyň ýyladyş ulgamlaryny degişli ulanyş ýagdaýynda saklamak, ilaty elektrik energiýasy we gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi. Şunuň bilen birlikde, Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde gurulýan desgalarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň ähimiýeti barada aýdyp, oba hojalyk önümçiligini artdyrmak üçin welaýatyň bar bolan mümkinçilikleriniň doly amala aşyrylmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz meýdan işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň, galan pagta hasylyny gyssagly ýygnap almagyň, güýzlük ak ekinlere ideg edilende, agrotehniki çäreleriň we talaplaryň berk berjaý edilmeginiň zerurdygyny belledi. Munuň özi geljek ýylda bol hasyl almagyň möhüm şerti bolup durýar.

Güýzlük ýeralmanyň, gök, bakja ekinleriniň we gant şugundyrynyň hasylyny gysga möhletde ýygnap almak ugrunda zerur tagallalar edilmelidir. Döwlet Baştuanymyz ilaty ter azyk önümleri bilen üpjün etmek üçin sebitde bar bolan mümkinçilikleriň doly peýdalanylmalydygyny belledi hem-de ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek boýunça häkime zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda-da oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri işjeňleşdirmek, hojalygy dolandyrmagyň täze usullaryny ornaşdyrmak, pudakda döwlete degişli bolmadyk ulgamyň paýyny artdyrmak, öňdebaryjy kärendeçilere goldaw bermek zerur bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Bu ugurda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, hususy önüm öndürijilere ýer böleklerini uzakmöhletleýin esasda bermek çözgütleri hut şu ugra gönükdirilendir.

Oba zähmetkeşlerine goldaw bermegiň netijeli usuly ýer serişdelerini rejeli peýdalanmagyň, häzirki zamanyň ösen ylmynyň özleşdirlmeginiň, milli we dünýä tejribesiniň giňden ulanylmagynyň, aýratyn-da, suw tygşytlaýjy suwaryş tehnologiýalarynyň ulanylmagynyň kepili bolup durýar. Milli Liderimiz munuň ýerleriň medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna hem-de ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine ýardam berýädigini belledi.

Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlary degişli ulanyş ýagdaýynda saklamak hem-de daýhanlaryň öndürijilikli zähmeti üçin zerur şertleri döretmek boýunça alym-agronomlaryň tekliplerini berjaý etmek arkaly ýaz ekişine degişli derejede taýýarlyk görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen köpçülikleýin bag ekmek işleriniň çäklerinde bag nahallaryny oturtmak işleriniň kesgitlenen möhletde tamamlanylmalydygyna ünsi çekdi.

Welaýatda durmuş we beýleki makastly desgalaryň gurlugygy, sowuk howanyň aralaşmagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň ýylylyk, ilatyň elektrik energiýa we tebigy gaz bilen üpjünçiligi, “Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” ýerine ýetirilişi bilen gyzyklanyp, döwlet Baştutanymyz bu işleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Şeýle hem Täze ýyl baýramyna ýokary derejede taýýarlyk görmek babatda häkime anyk tabşyryklar berildi.

Sanly wideoaragatnaşyk boýunça iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, howanyň sowamagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň, çagalar baglarynyň, mekdepleriň we lukmançylyk edaralarynyň ýylylygyny bökdençsiz üpjün etmek, elektrik energiýa, gaz we suw üpjünçilik ulgamlarynyň ygtybarly işini ýola goýmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde gurulýan önümçilik we medeni-durmuş maksatly möhüm desgalaryň gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada-da habar berildi.

Möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, pagta ýygymynyň netijeliligini artdyrmak we güýzlük ak ekinlere ideg etmek hem-de ekerançylyk meýdanlarynda agrotehniki çäreleri guramaçylykly geçirmek bilen baglanyşykly maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, öňde boljak ýaz ekişine taýýarlyk işleri hemmetaraplaýn esasda alny barylýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gyş möwsüminiň gelmegi bilen, ýaşaýyş jaýlarynda, okuw mekdeplerinde we beýleki durmuş ulgamyna degişli düzümlerde ýyladyş ulgamynyň ygtybarly işiniň üpjün edilişini, elektrik energiýa we gaz bilen ygtybarly üpjünçiligiň hemişe gözegçilikde saklanylmalydyny belledi.

Tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, welaýatda alnyp barylýan işler yzygiderli häsiýete eýe bolmalydyr hem-de anyk netije bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we obasenagat toplumynda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda demirgazyk welaýatyň häkimine anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, oba hojalygynda durmuşa geçirilýän özgertmeleri işjeňleşdirmegiň, hususy önüm öndürijileri pudaga giňden çekmegiň we dünýäniň öňdebaryjy tejribesini önümçilige ornaşdyrmak döwrüň möhüm wezipesidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu geçirilýän çäreler topraga eýeçilik nazary bilen çemeleşilmegini, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny, ekologiýa howpsuzlygynyň kadalarynyň berk berjaý edilmegini şertlendirer hem-de ýurdumyzda bazar ykdysadyýetine tarap ýoldaky nobatdaky möhüm ädimdir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumynyň işini kämilleşdirmek meseleleri barada aýdyp, ekerançylyk ýerlerinde suw tygşytlaýjy usullaryň giňden ulanylmagynyň we bu ugurda dünýä tejribesiniň içgin öwrenilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Azyk bolçylygyny pugtalandyrmak we bugdaýdan bol hasyl almak maksady bilen, güýzlük ak ekinlere edilýän ideg işleri agrotehniki kadalara doly kybap gelmelidir. Şeýle hem gowaça meýdanlarynda galan hasyly gysga möhletde ýygnap almak üçin zerur çäreleri görmek babatda häkime birnäçe tabşyryklar berildi.

Güýzlük ýeralma, gök we bakja ekinleri, azyk önümleri bellenilen möhletinde ýygnalmalydyr. Geljek ýylyň bol hasyly üçin gök ekerançylyk meýdanlarynyň möçberi artdyrylmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz ýaz ekişine häzirki wagtdan oba hojalyk tehnikalaryny we degişli enjamlary taýýarlap başlamak barada anyk tabşyryklary berdi. Ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda başy başlanan bag ekmek çärelerini kesgitlenen möhletde tamamlamak barada degişli görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, durmuşa geçrilýän we meýilleşdirilen çäreleriň Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-2025-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdümegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň degişli derejede berjaý edilmegine ýardam etjekdigini belledi. Şeýle hem häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça birnäçe görkezmeler berildi.

Soňra göni wideoaragatnaşyga Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew çagyryldy. Häkim sebitde alnyp barylýan köptaraply işler hem-de welaýatyň ilatynyň mynasyp hem-de abadan durmuşyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda gyş möwsüminiň gelmegi bilen, ýaşaýyş jaýlaryna we beýleki durmuş maksatly binalara, hususan-da, çagalar baglaryna, mekdeplere, saglygy goraýyş edaralaryna ýylylygyň durnukly berilmegi, welaýatyň şäherleriniň hem-de etraplarynyň tebigy gaz, elektrik energiýa bilen bökdençsiz üpjün edilmegi babatda zerur işleriň amala aşyrylýandygy nygtaldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, häkim welaýatyň çäklerinde gurulýan desgalardaky işleriň bildirilýän talaplara laýyk derejede alnyp barylýandygy barada giňişleýin hasabat berdi.

Şeýle hem häkim möwsümleýin oba hojalyk işleri barada aýdyp, pagta ýygymynyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygyny, geljek ýylda dänäniň bol hasylyny üpjün etmek maksady bilen, güýzlük ak ekinlere degişli derejede ideg edilýändigini aýtdy.

Şu günler welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ähli işler meýilnamaa laýyklykda alnyp barylýar. Agrotehniki çäreler geçirilýär, ýerleri we oba hojalyk tehnikalaryny nobatdaky ýaz ekişine taýýarlamak boýunça anyk işler amala aşyrylýar. Ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň ekilýän meýdanlary giňeldilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jemagat hojalygy gulluklarynyň sazlaşykly işini üpjün etmek, ýaşaýyş jaýlarynda, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynda, okuw mekdeplerinde ýyladyş ulgamynyň işiniň ýgtybarlylygyna yzygiderli gözegçilik etmek, welaýatyň ilatynyň gaz we elektrik energiýasy, suw üpjünçiligi meselelerini üns merkezinde saklamak babatda häkmie birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan desgalaryň gurluşyklarynyň bellenilen möhletinde tamamlanmagy, ähli işleriň ýokary hil hem-de ekologiýa bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barylmagy bilen baglanyşykly meseleleriň gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň çäklerinde, pudaga hususy önüm öndürijileri çekmek we oňa dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz öňde goýlan ilkinji nobatdaky wezipeleriň çözülmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, bu çäreleriň oba ýerlerinde bazar ykdysadyýetiniň ösüşine, öňdebaryjy tejribeleriň, ekologiýa tehnologiýalarynyň giňden oranşydyrylmagyna, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna oňyn täsir etjekdigini belledi.

Möwsümleýin oba hojalyk işlerini ýerine ýetirmekde ýetişdirilen pagta hem-de şaly hasylyny doly ýygnap almak, güýzlük bugdaýya netijeli ideg etmek meseleleri wajyp bolup durýar. Munuň özi bol hasyl almakda we azyk bolçudygyny üpjün etmekde möhüm ähmiýete eýedir.

Şeýle hem güýzlük gök ekinleri, azyk önümlerini bellenilen möhletinde ýygnap almak, ýerleri gök we bakja ekinleriniň ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak meseleleri döwrüň wajyp wezipesidir. Bu işler ýurdumyzyň ilatynyň azyk önümlerine isleglerini doly üpjün eder.

Şeýle hem oba hojalyk tehnikalaryny we degişli enjamlary ýaz ekişine taýýarlamak, ýaýbaňlandyrylan köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek işlerini gözegçilikde saklamak zerur bolup durýar. Häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça hem käbir görkezmeler berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň ähli jemagat hojalygy gulluklarynyň sazlaşykly işini ýola goýmak, gyş möwsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň we beýleki durmuş düzümleriniň ýyladyş ulgamynyň durnukly işini üpjün etmek, welaýatyň ilatynyň elektrik energiýasy we gaz bilen üpjünçiligini yzygiderli gözegçilikde saklamak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hasabatyň dowamynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyny mynasyp derejede garşylamak, Oba milli maksatnamasynda we Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösldürmegiň maksatnamasynda göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça zerur işleriň alnyp barylýandygy nygtaldy.

Şeýle hem häkim sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy we güýzlük ak ekinlere edilýän ideg işleri barada hasabat berdi.

Babadaýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny doly we ýitgisiz ýygnap almak hem-de gaýtadan işleýän kärhanalaryň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça zerur işler amala aşyrylýar.

Ekerançylyk meýdanlarynda gant şugundyrynyň ösdürilip ýetişdirilen bol hasylyny ýygnamak işleri dowam edýär. Ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmek boýunça maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, ýaz ekişine taýýarlyk işlerine girişildi. Oba hojalyk tehnikalaryny we ekişde ulanyljak beýleki enjamlary taýýarlyk hataryna çykarmak boýunça zerur işler dowam edýär. Şeýle hem köpçülikleýin bag ekmek möwsümini bellenen möhletde tamamlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatyň durmuş üpjünçiligi bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki medeni-durmuş maksatly ähli binalaryň ýyladyş ulgamlarynyň ygtybarly işini üpjün etmek, ilata suwuň, elektrik energiýasynyň we tebigy gazyň bökdençsiz berilmegini ýola goýmak babatda birnäçe tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz welaýatda gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işlerň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, binalaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmeginiň, şolarda ýokary hil derejesiniň we ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ähli agrotehniki çäreleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, täze ýylda bugdaýdan bol hasyl almak üçin degişli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmeginiň, pagta ýygymyny üstünlikli tamamlamagyň we ýygnalan hasyly ýokary hilli gaýtadan işlemegiň möhümdigini belledi.

Gant şugundyryny ýygnamak işleri gysga möhletde tamamlanmalydyr. Şeýle hem ýeralmanyň gök, bakja we beýleki ekinleriň öndürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Munuň özi ilatyň bu önümlere bolan islelerini üpjün eder we azyk bolçulygyny pugtalandyrar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagynda, ýurdumyzyň ekport kuwwatynyň ýokarlandyrylmagynda obasenagat toplumyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, Halk Maslahatynyň mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, bu möhüm pudakda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri mundan beýläk-de kämilleşdirmelidigini nygtady.

Bu çäreler obasenagat oplumyna öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyna, ekologiýa meselesini nazarda tutup, ýer we suw serişdeleriniň oýlanyşykly ulanylmagyna, esasy zat bolsa--obada bazar gatnaşyklarynyň kemala getirilmegine hem-de pudakda milli ykdysadyýektimizi ösdürmekde ähmiýetli orun eýeleýän hususy ulgamyň paýynyň artmagyna ýardam eder. Häkime Täze ýyla taýýarlyk görmek boýunça hem birnäçe tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz häkime ýüzlenip, ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleriň üstünlikli we degişli derejede ýerine ýetirilmeginiň möhüm talapdygyny belledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, sowuk howanyň aralaşmagy bilen möwsümleýin keselleriň öňüni almak, raýatlarymyzyň kesele durnuklylygyny ýokarlandyrmak boýunça ilatyň arasynda giňişleýin düşündiriş hem-de wagyz-nesihat işleriniň yzygiderli geçirilmelidigini belledi.

Adam bedeniniň gyş möwsümine öz wagtynda uýgunlaşmagy üçin toplumlaýyn öňüni alyş çäreleri berjaý edilmelidir, mahlasy, sagdyn durmuş ýörelgelerini alyp barmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de bu babatda tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewi çagyrdy. Wise-premýer pudakdaky işleriň ýagdaýy, häzirki döwürde ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda we maldarçylyk hojalyklarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýerleri ýaz ekişine hemmetaraplaýyn esasda taýýarlamak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütleriň esasynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken “Oba hojalyk maksatly ýörie ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda” Kararyna laýyklykda, welaýatlarda döredilen ýörite ýer gaznalary hususy önüm öndürijilere bugdaý, gowaça we beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin bellenilen tertipde uzakmöhletleýin peýdalanylmaga berildi.

Şeýle hem wise-premýer oba hojalyk önümçiligine hususyýetçiligi giňden çekmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynda jemi 264 müň 678 gektar meýdanda ýokarda agzalan ekinleri ösdürp ýetişdirmek üçin ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde degişli işleriň taýýarlanandygyny habar berdi.

Ýörite ýer gaznasyndan berilmegi göz öňünde tutulýan ýer bölekleriniň 70 göteriminde şertnamalaýyn esasda bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini, galan böleginde bolsa ylmy esasda ekin dolanyşygyny geçirmek arkaly oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin önüm öndürijilere ýer böleklerini 99 ýyla çenli möhlet bilen peýdalanmaga bermek teklip edilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Bellenilişi ýaly, bu ugurda göz öňünde tutulan çäreler pudaga hususy ulgamy işjeň çekmek üçin hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ösdürmek üçin uly ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginiň, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmagyň, şol birwagtyň özünde ösdürilip ýetişdirilýän ekinleriň görnüşlerini we möçberlerini artdyrmagyň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýdyp, “Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda” Karara gol çekdi we ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere hem-de welaýatlaryň häkimlerine iberdi.

Milli Liderimiz resminamadan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu ugurda welaýatlaryň häkimlikleriniň we beýleki degişli düzümleriň bilelikdäki işiniň ýola goýulmalydygyna ünsi çekdi. Ýörite ýer gaznasynyň döredilmegi hem-e önüm öndürijilere ýer bölekleriniň 99 ýyllyk möhlet bilen berilmegi ähmiýetli çözgütdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de oba adamlarynyň netijeli zähmet çekmegi üçin mundan beýläk-de ähli mümkinçilikleriň yzygiderli üpjün ediljekdigini belledi.

Bu çäreler ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagy, obasenagat toplumynda hususy ulgamyň mümkinçiligini netijeli ulanmagy we şol birwagtyň özünde hakyky ýer eýeleriniň ýüze çykmagyny maksat edip goýýar. Bu bolsa ahyrky netijede ýurdumyzda azyk bolçulygynyň, ýylyň ähli paslynda ilatyň ter önümler bilen üpjün edilmegi bilen bir hatarda, ýurdumyzyň Halk Maslahatynyň mejlisinde oba hojalyk pudagynda geçirilýän düýpli özgertmeleri has-da kämilleşdirmek boýunça kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini şertlendirýär.

Döwlet Baştutanymyz bölünip berlen ýer böleklerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, olaryň talabalaýyk peýdalanylyşy bilen baglanyşykly meseleleriň möhümdigini belläp, bu ugurda ýerine ýetirilýän işlere häkimlikler we degişli düzümler tarapyndan yzygiderli gözegçiligiň üpjün edilmelidigini nygtady. Munuň özi ýola goýlan agrotehniki kadalara laýyklykda, obasenagat toplumynda ýerden we suwdan netijeli hem-de oýlanyşykly peýdalanmakda aýratyn ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygyna täzeçil tehnologiýalaryň we öňdebaryjy ylmy gazanylanlaryň ornaşdyrylmagynyň, häzirki zaman ösen tejribeleriniň milli daýhançylyk däpleri bilen utgaşdyrylmagynyň zerurdygyny nygtap, wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň ýaýbaňlandyrylandygy, aýratyn-da, şanly sene mynasybetli 1-12-nji dekabr aralygynda guraljak pudaklaýyn sergileri ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilendigi barada hasabat berdi.

Sergide her pudagyň gazanan üstünlikleri, şol sanda milli Liderimiziň başlangyjy esasynda önümçilige täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça gazanylanlar, Diýarymyzda öndürilýän bäsdeşlige ukyply dürli önümleriň nusgalary görkeziler.

Şeýle hem wise-premýer dekabr aýynyň 10-na ýurdumyzyň welaýatlarynyň hem-de paýtagtymyzyň baýramçylyk sergisini guramak boýunça görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Sergide ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident maksatnamasyndan, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, dürli ekerançylyk we maldarçylyk önümleri görkeziler.

Şanly sene mynasybetli guralýan gözden geçiriliş Türkmenistanyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň gerimi, ýerli çig mallary özleşdirmegiň esasynda gaýtadan işleýän senagatyň kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyň düşünje almaga hem mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysadyýetiň täze ugurlaryna çykmak bilen, onuň pudaklaryny depginli we köpugurly ösdürmek, tejribe alyşmak, önümçilige täzeçil tehnologiýalary onaşdyrmak üçin ugurdaş sergileri geçirmegiň uly ähmiýetini belledi.

Şunuň bilen birlikde, guralýan baýramçylyk sergilerinde soňky ýyllarda gazanylan üstünlikler bilen bir hatarda, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça maksatlaýyn çäreleriň netijelerini görkezmelidigini belläp, döwlet Baştutanymyz şunuň bilen baglylykda, wise-premýere we häkimliklere anyk tabşyryklary berdi.

Giň gerimli gözden geçirişlerde halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda geçirilýän işler, dürli maksatly desgalaryň gurluşygy bilen birlikde welaýatlarda amala aşyrylýan özgertmeler, azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça biziň gazanlarymyz toplumlaýyn görkezilmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy. Sergiler guralanda şeýle hem Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän halkara ähmiýetli, hususan-da, ulag-kommunikasiýa düzümini kemala getirmek boýunça taslamalara üns berilmelidir.

Sergileriň çäklerinde özara peýdaly tejribe alyşmak, öňde goýlan wezipeleri çözmekde anyk ugurlary kesgitlemek üçin netijeli meýdançany döretmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady hem-de wise-premýere we häkimlere degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahaty tamamlap, oňa gatnaşanlara Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmeginiň bähbidine gönükdirilen wajyp wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

30.11.2020, 05:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet syýasatynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berildi. Ol ykdysadyýetiň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmak, ilata dürli ugurlarda elektron görnüşinde hyzmat etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda "Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda" hem-de “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, müşderilere Internet ulgamynyň üsti bilen menzilara bank hyzmatlaryny hödürlemek, şol sanda ýurdumyzyň karz edaralary tarapyndan raýatlara karzlary resmileşdirmekde sanly ulgamy ulanmak arkaly ýeňillikleri döretmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, karz edaralaryň resmi internet web-saýtlarynda karz almak boýunça bölümçe döredilip, raýatlara karz almak üçin arza bilen ýüz tutmak mümkinçiligini döretmek hem-de arza berlende karzyň görnüşine laýyklykda, talap edýän maglumatlary girizmek teklip edilýär.

Girizilen maglumatlar we ýerleşdirilen resminamalar awtomatiki usulda barlanandan soňra, ýüz tutan raýata karz edarasyna barmaly wagty we gerek bolan resminamalaryň sanawy barada maglumat berilýär.

Bu hyzmatyň ornaşdyrylmagy bilen, karz edaralarynda nobatlaryň azalmagyna, karz bermek işleriniň dessinliginiň üpjün edilmegine, karz edaralarynyň hünärmenleriniň hem-de müşderileriň wagtynyň tygşytlanylmagyna ýardam berer. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna banklar tarapyndan ýurdumyzyň raýatlaryna karzlary resmileşdirmegi sanly ulgam arkaly ýerine ýetirmek baradaky teklibi hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda uly özgertmeleri başdan geçirýän bank ulgamyna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. Bu ugurda görüljek çäreler hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini hem-de milli töleg ulgamynyň mümkinçiliklerini artdyrmaga, ýurdumyzyň karz edaralarynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam etmelidir.

Milli Liderimiz bank ulgamynyň bazar ykdysadyýetiniň esasy düzümleriniň biri bolup durýandygyny aýdyp, bu ulgamyň edaralarynyň işine ynamy hem-de onuň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak, fiziki we ýuridik şahslardan pul goýumlaryny çekmegiň hem-de karzlary bermegiň tertibini aňsatlaşdyrmak maksady bilen, toplumlaýyn çäreleri görmegiň wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere “Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” bellenen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow elektron görnüşinde bank hyzmatlarynyň täze görnüşleriniň ornaşdyrylmagynyň ähmiýeti barada ilatyň arasynda düşündiriş işlerini geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow nebitgaz toplumynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda amala aşyrylýan birnäçe maýa goýum taslamalaryny işjeňleşdirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Goturdepe nebitgaz ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek baradaky şertnama goşmaça ylalaşyk baglaşmak hakynda” Kararyň taslamasy hödürlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika syýasatynyň esasy ugurlarynyň baş maksadynyň baý tebigy serişdelerimizi has netijeli peýdalanmakdan, nebitgaz toplumynyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin onuň önümçilik we ylmy-tehniki mümkinçiliklerini, milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatlyklaryny artdyrmakdan, ýurdumyzyň ilatynyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmagyň, ony köpugurly esasda ösdürmegiň we döwrüň talabyna laýyk getirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Karara gol çekdi hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere geçirdi we daşary ýurt maýalaryny çekmek, dünýäniň ösen tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda döwlet tabşyrygyna girýän ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylda gol çeken Kararyna we Halk Maslahatynyň birinji mejlisiniň çözgütlerine laýyklykda, welaýatlarda oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznalary döredildi. Şolardan degişli tertibe laýyklykda, bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin hususy önüm öndürijilere ýer bölekleri uzakmöhletleýin ulanmak üçin bölünip berildi.

Welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde, oba hojalyk ähmiýetli ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça teklipler taýýarlanyldy.

Bu gaznadan ýer bölekleri önüm öndürijilere 99 ýyllyk möhlet bilen berler. Şu gaznanyň ýer bölekleriniň 70 göterimi bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin uzakmöhletleýin esasda ulanylmagy teklip edilýär. Galan ýer böleklerinde bugdaý we pagta öndürmek boýunça meýilnamany doly ýerine ýetirmek şertinde ylmy taýdan esaslandyrylan ekin dolanyşygyny geçirmek üçin ulanylar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň durmuşa geçirilişini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz obasenagat toplumynda yzygiderli durmuşa geçirilýän özgertmeleriň ýurdumyzyň oba hojalygyny ýokary girdejili pudaga öwürmäge gönükdirilendigini belledi.

Şu maksat bilen hojalygy dolandyrmagyň täze netijeli usullaryny ulanmak, obasenagat toplumynda hususyýetçiligiň paýyny yzygiderli giňeltmek we öňdebaryjy kärendeçilere goldaw bermek zerurdyr. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagyna we halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam eder.

Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işler, ulag-aragatnaşyk toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, şol sanda döwrebap enjamlar hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň doly kuwwatynda işlemegini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer häzirki wagtda “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi tarapyndan deňiz flotuny ösdürmek, edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmegiň hasabyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça degişli işleriň geçirilýändigini aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyza wagtlaýyn gözegçilik edilýän pudaklarda, şol sanda gurluşyk, himiýa we elektroenergetika senagatynda işleriň ýagdaýy hem-de önümçilik we durmuş maksatly desgalarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda ýurdumyzda ulag-kommunikasiýa geçelgelerini ösdürmek boýunça giň gerimli işleriň geçirilýändigini belledi. Munuň özi Türkmenistanyň yklymyň möhüm üstaşyr merkezi hökmündäki ornuny pugtalandyrmaga ýardam edýär. Bu bolsa sebitiň durmuş-ykdysady kuwwatynyň mundan beýläk-de artdyrylmagy, onuň ulag-logistika düzüminiň giňeldilmegi üçin şertleri üpjün edýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz pudaklaýyn düzümi döwrebaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi.

Milli Liderimiz ulaglaryň ähli görnüşlerinde ýolagçylary gatnatmak we ýükleri daşamak ulgamynda hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak hem-de aragatnaşygyň döwrebap hyzmatlaryny hödürlemek meselelerine berk gözegçilik etmäge ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ulag toplumyny ösdürmek meseleleriniň mundan beýläk-de döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda boljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň doly kuwwatyna çykarylmagynyň Merkezi Aziýa we Hazar sebitleri üçin strategik ähmiýete eýedigini belledi. Munuň özi yklymara ýük daşamakda logistiki ulgamyň düýpli özgerdilmegine ýardam eder. Has gysga we amatly ýollar hökmünde Diýarymyzyň terminallary möhüm ähmiýete eýe bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda giň gerimli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini aýdyp, wise-premýere bellenen meýilnamalary ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz şeýle hem desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny aýdyp, ähli gurluşyklary zerur bolan gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda toplumynda durmuş-ykdysady strategiýany amala aşyrmak, döwlet Baştutanymyzyň bu ulgamda bellän gaýragoýulmasyz wezipelerini çözmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Dokma pudagyny ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hem habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň dokma kärhanalarynyň ekologiýa taýdan arassa önümleriniň ýerli sarp edijilerde hem-de daşary ýurt bazarlarynda uly islegden peýdalanylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, söwda ulgamynyň bazar gatnaşyklaryna geçilýän şertlerde milli ykdysadyýetiň gazanýan üstünliklerini görkezýän esasy pudaklaryň hataryna girýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, haryt dolanyşygyny artdyrmagyň hem-de içerki bazaryň zerur önümlere isleglerini doly kanagatlandyrmagyň gaýragoýulmasyz wezipe bolup durýandygy nygtaldy. Eksport ugurly önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga aýratyn üns bermek wajypdyr.

Milli Liderimiz önümleriň hilini ýokarlandyrmaga we görnüşlerini giňeltmäge, hyzmatlar ulgamyny we marketingi mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtap, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz dokma pudagyny döwrebaplaşdyrmak meselesine ünsi çekip, ägirt uly serişdeler kuwwatyna eýe bolan bu pudagyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň gaýtadan işleýän ulgamynyň okgunly ösýändiginiň aýdyň mysalyna öwrülendigini aýtdy.

Bu ulgamyň önümçilik binýady yzygiderli döwrebaplaşdyrylýar. Daşary ýurtly önüm öndürijileriň harytlaryndan birjik-de pes durmaýan ýokary hilli taýýar önümleriň görnüşleri yzygiderli giňeldilýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça taýýarlanan Türkmenistanda 2020-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işine we guramaçylyk düzümlerine täze usullar we döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylýar.

Sanly tehnologiýalary işjeňleşdirmegiň çäklerinde döredijilik we önümçilik düzümleriniň arasynda içerki ulgam hereket edýär. Gazetleriň we žurnallaryň redaksiýalary tehniki önümçilik bilen özara gatnaşyklary ösdürýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna birnäçe gazetleriň we žurnallaryň düzümini kämilleşdirmek boýunça teklipler hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ýeten derejesini, içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlaryny giňden wagyz etmek, taryhy ähmiýetli wakalary beýan etmek meseleleriniň ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serideleriniň öňünde durýan wajyp wezipelerdigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwürleýin neşirleri elektron görnüşe we internet-ulgama geçirmek ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sanlylaşdyrmagyň esasy ugurlarynyň biridir. Onuň baş maksady neşirleri häzirki zaman ölçegleriniň derejesine çykarmakdan ybaratdyr.

Milli Liderimiz dünýäniň ösen tejribesini öwrenmegiň we özleşdirmegiň, täze media-tehnologiýalary işjeň ulanmak, bilelikdäki maglumat taslamalaryny taýýarlamgyň, ýurdumyzyň žurnalistleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz gazetleriň we žurnallaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen hödürlenen teklipleri makullap, elektron ulgama geçmek işini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz munuň ýurdumyzyň durmuşy, ýeten derejesi bilen halkara jemgyýetçiliginiň içgin tanyşmagyna mümkinçilik berjekdigini belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, häzirki türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, sportuň dürli görnüşlerini, şol sanda welosiped sportuny wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimizyň durmuşa geçirýän parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde tutuş dünýäde giň meşhurlyga eýe boldy. Adam hakyndaky alada şol syýasatyň ileri tutulýan ugry bolupdy we şeýle bolmagynda galýar.

2018-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek baradaky ýörite Kararnamasynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň sporty we bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmekde, olimpiýa gymmatlyklaryny wagyz etmekde gazanýan üstünliklerine halkara bileleşigi tarapyndan ýokary baha berilýändiginiň we ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Birleşen Milletler Guramasy bu möhüm resminamany kabul etmek bilen, halkara bileleşiginiň welosiped sportunyň ähmiýetini wagyz etmegiň wajypdygyny hem-de adamyň beden we ruhy taýdan ösüşiniň möhüm serişdesi hökmünde uzak aralyga welosiped ýörişlerini geçirmegiň zerurdygyny ykrar edýändigini hem-de ýakyndan goldaw berýändigini tassyklady.

Häzirki wagtda ekologiýa taýdan has arassa welosiped sportuny giňden wagyz etmek boýunça milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesi boýunça geçirilýän işleriň çäklerinde welosipedli ýörişleri guramaga aýratyn ähmiýet berilýär. 2018-nji ýylda Aşgabatda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli iň köpçülikleýin welosiped sporty sapagy geçirilip, ol dünýä rekordy hökmünde hasaba alyndy.

Geçen ýylda, Aşgabatdaky Olimpiýa şäherjiginde 2019 welosipedçiniň gatnaşmagynda bir ugur boýunça iň dowamly welosiped ýörişi geçirildi. Bu ýöriş hem Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizildi. “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän şu baýramçylyk ýylynda “Welosiped” binasy dabaraly ýagdaýda açyldy.

Türkmenistan Halkara Olimpiýa komitetiniň, Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň agzasy bolmak bilen, olimpiýa hereketini ösdürmäge saldamly goşant goşýar. Wise-premýer 2021-nji ýylyň 13-17-nji oktýabrynda Olimpiýa şäherjiginiň welotrek toplumynda welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmeginiň bu babatda möhüm ädim boljakdygyny aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sport we bedenterbiýe hereketiniň sagdynlygyň hem-de ruhubelentligiň çeşmesi bolup durýandygyny nygtady. Sportuň ekologiýa taýdan arassa we gyzykly görnüşi bolan welosiped sporty soňky döwürde tutuş dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar hem-de ilatyň saglygyny berkitmekde möhüm orun eýeleýär.

Milli Liderimiz halkara sport guramalary, şol sanda Halkara welosipedçiler birleşigi bilen netijeli gatnaşyklaryň aýdyň subutnamasyna öwrüljek welotrek boýunça dünýä çempionatynyň ähmiýetini belläp, bu abraýly ýaryşy ýokary derejede geçirmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz “2021-nji ýylda Aşgabat şäherinde welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek hakyndaky” Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de onda kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek barada birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň halkara guramalary bilen ýakyn geljek üçin hyzmatdaşlygynyň meýilnamalary barada hasabat berdi.

Bu hyzmatdaşlygy yzygiderli esasda mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen ýurdumyzyň Hökümeti tarapyndan dürli halkara düzümleri bilen bilelikde uzakmöhletli Maksatnama hem-de Meýilnama işlenip taýýarlanyldy. Olaryň çäklerinde anyk taslamalar amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy barada hasabat berildi. Bu resminamada BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary, Halkara energetika agentligi, Energetika Hartiýasynyň sekretariaty we beýleki halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň esasy ugurlary kesgitlenilýär.

Ýurdumyzda tebigy serişdeleri rejeli ulanmak, energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak, alternatiw energetikanyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak meselelerine hem uly üns berilýär.

Şu maksatlar bilen, BMG-niň Ösüş maksatnamasy, ÝHHG, Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligi (IRENA) bilen bilelikde, Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek boýunça Milli strategiýanyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Onda bu ugurdaky ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren başlangyçlary bilen baglylykda, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna döwrebap tehnologiýalary we innowasiýalary ornaşdyrmak halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Şu babatda ýöriteleşdirilen düzümler, hususan-da, Intellektual eýeçiligiň Bütindünýä guramasy (WIPO) bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga möhüm orun degişlidir.

Häzirki wagtda WIPO bilen bilelikde Türkmenistanyň Intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň taslamasy taýýarlanyldy. Onda bu ugurda öňde goýlan wezipeleri çözmek boýunça toplumlaýyn çäreler göz öňünde tutulýar.

Halkara guramalary bilen demokratik edaralaryň işini kämilleşdirmäge, ýurdumyzyň adam hukuklary ulgamynda öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirilen ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk hem netijeli häsiýete eýedir.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin hereketleriň Milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilýändigi bellenildi. Türkmenistanyň degişli döwlet edaralary tarapyndan BMG-niň Ösüş maksatnamasy hem-de Ilat gaznasy bilen bilelikde bu resminamanyň indiki bäş ýyl üçin taslamasy taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz howpsuzlygy üpjün etmek, ählumumy wehimlere hem-de howplara garşy göreşmek ýaly möhüm ulgamlarda hem halkara guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň dekabrynda döwlet Baştutanymyzyň Karary bilen Zorlukly ekstremizmiň öňüni almak we terrorçylyga garşy hereket etmek boýunça 2020-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň Milli strategiýasy tassyklanyldy. Bu strategiýany iş ýüzünde durmuşa geçirmek maksady bilen,

Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudak edaralary tarapyndan BMG-niň Terrorçylyga garşy müdirligi hem-de Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň Sebit merkezi bilen bilelikde 2021-2024-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Häzirki wagtda ýokarda agzalan uzakmöhletli resminaamalaryň gutarnykly görnüşlerini işläp taýýarlamak boýunça degişli işler tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara guramalary bilen özara gatnaşyklaryň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Şol strategiýa bolsa ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmäge gönükdirilendir. Bu netijeli hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge gönükdirilen anyk teklipler bilen yzygiderli çykyş edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen birnäçe Kararnamalary kabul etmegi hem şol teklipleriň örän wajypdygyna we dünýä bileleşiginiň uzak möhletli bähbitlerine laýyk gelýändigine şaýatlyk edýär.

Türkmen döwleti halkara durmuşyna işjeň gatnaşyp, özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesinden ugur almak bilen, bar bolan parahatçylyk dörediji kuwwatyndan umumy abadançylygyň bähbidine peýdalanmaga çalyşýar. Ýurdumyz sebit we ählumumy möçberde durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmäge we abadançylygy üpjün etmäge saldamly goşant goşýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Ýurdumyz öz üstüne alan borçnamalaryna berk ygrarly bolmak bilen, BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy amala aşyrýar, beýleki abraýly halkara düzümleri bilen netijeli gatnaşyk edýär hem-de dürli ulgamlarda gatnaşyklary has-da ösdürmäge taýýardyr.

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, hödürlenilen resminamalaryň taslamalaryny makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine bu ugurda, şol sanda Türkmenistanyň öňe süren oňyn başlangyçlaryny durmuşa geçirmek bilen baglylykda işleri yzygiderli dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň harby özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, öňde goýan gaýragoýulmasyz wezipeleriniň harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, parahatçylyk söýüjilikli we ynsanperwerlikli döwlet syýasatyna laýyklykda, kabul edilen goranyş häsiýetli Harby doktrinanyň düzgünlerinden ugur almak bilen, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak boýunça mundan beýläk-de netijeli çäreleriň görüljekdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylar we olaryň maşgala agzalary baradaky aladanyň ileri tutulýan ugurlaryň biridigini belläp, olaryň abadançylygyny ýokarlandyrmak, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, netijeli işlemek, halal gulluk etmek hem-de göwnejaý dynç almak üçin giň mümkinçilikleri döretmek boýunça toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň sazlaşykly işlemegini üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çelip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Täze hukuk namalaryny işläp taýýarlamak döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň esasynda we hormatly Prezidentimiziň deputatlaryň öňünde goýýan wajyp wezipelerini nazara alyp taýýarlanylýar.

Häzir degişli ministrliklerden we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowşan teklipleriň esasynda zähmet gatnaşyklary, raýatlaryň hukuklaryny hem-de bähbitlerini goramak, ýer we energiýa serişdelerini netijeli hem-de rejeli peýdalanmak, energiýanyň täzeden dikeldilýän çeşmelerini döretmek, raýatlaryň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak, ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň işini kämilleşdirmek we beýleki durmuş ulgamyna degişli meseleler babatda kanunçylyk taslamalary taýýarlanylýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu meseleleriň çözülmegine aýratyn üns berýär.

Kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri umumy ykrar edilen halkara kadalary we milli kanun çykaryjylyk tejribäni nazara almak arkaly alnyp barylýar.

Parlamentara gatnaşyklaryny, BMG we onuň agentlikleri, beýleki abraýly halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada-da habar berildi. Şunuň bilen baglylykda, Parlamentara Birleşigi, BSG, BMG-niň Ilat gaznasy, ÝUNISEF bilen bilelikde onlaýn tertibinde geçirilen çäreler barada maglumatlar aýdyldy.

Mejlisiň deputatlary döwletimiziň içeri hem-de daşary syýasatynyň, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Kararlarynyň mazmunyny we ähmiýetini, Diýarymyzyň ösüş ýolunyň hem-de Bitaraplygyň 25 ýylynyň içinde durmuşa geçirilen özgertmeleriň, halkymyzyň gadymy taryhynyň we medeni-ruhy mirasynyň ähmiýetini düşündirmek boýunça wagyz işlerine gatnaşarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli kanunçylyk binýadyny mundan beýläk-de yzygiderli kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Bu işler dünýewi döwletimiziň demokratik we hukuk esaslarynyň pugtalandyrylmagyna, ykdysadyýetiň ýokary ösüş depgininiň üpjün edilmegine hem-de halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli oňyn özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde amala aşyrylmalydyr.

Milli Liderimiz parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine ünsi çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň Türkmenistanyň halkara abraýynyň belende galmagyna, halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumyzyň içeri we daşary syýasaty hem-de häzirki döwürde ýeten derejesi bilen giňden tanyşmagyna ýardam bermelidigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň geçirilmegine deputatlaryň işjeň gatnaşmalydygyny belläp, baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

Mejlisiň jemini jemläp, hormatly Prezidentimiz oňa gatnaşyjylara ýüzlenip, ýylyň tamamlanyp barýandygyny, şoňa görä-de, Hökümetiň möhüm tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişine seretmegi tabşyrdy. Munuň özi ykdysadyýete sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetini seljermek boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli ösdürmek babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Biz ýurdumyzy sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasyny kabul etdik. Şundan ugur alyp, her bir ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň öz maksatnamasy bardyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de onuň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Wise-premýerlere bu ugurda öz gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işler barada hasabatlary taýýarlamak tabşyryldy. Ministrler Kabinetiniň ýakyn wagtda geçiriljek mejlisinde bu ugurda edilen işler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we welaýat häkimleriniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde bolsa, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňläris diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Mejlisiň dowamynda eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramynyň hormatyna geçiriljek halkara çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmek barada anyk tabşyryklar berildi.

Şeýle hem milli Liderimiz Täze ýyly garşylamaga degişli görkezmeleri berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini tamamlap, hemmelere berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

26.11.2020, 05:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, şol ýerde welaýatyň baş metjidiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyz Balkanabadyň demirgazyk-günbatar böleginde gurlan täze metjidiň ýerleşýän ýerine geldi. Şanly senäniň — Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öň ýanynda şäheriň köçeleridir şaýollary aýratyn öwüşgine eýe boldy.

Türkmen topragy dünýä medeniýetiniň ösüşine uly goşant goşan Gündogaryň gadymy siwilizasiýalarynyň ojagydyr. Biziň günlerimize çenli saklanyp galan binagärligiň ajaýyp ýadygärlikleri ýurdumyzyň çäginden geçen Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda dürli döwürlerde ýerleşen uly döwletleriň we iri şäherleriň bolandygyna, gurluşygyň, senetçiligiň ösendigine şaýatlyk edýär. Şolaryň esasynda bolsa halk bezeg-amaly döredijiligi döräp, gülläp ösüpdir.

Şol ýer Balkan welaýatynda ýerleşen Dehistan (Maşat — Misserian) bolup, bu ýerde arheologlar tarapyndan köp sanly kerwensaraýlary, medresedir metjitleri bolan gala şäherleriň, obalaryň ençemesi ýüze çykaryldy. Baryp X asyrda meşhur arap syýahatçysy al-Makdisi tarapyndan beýan edilen Dehistanyň ýadygärlikleriniň çeper bezelişi, ýerine ýetiriliş tehnikasy we sany bu taryhy mesgeni Merw, Gürgenç ýaly gadymy medeniýetiň merkezleri bilen bir hatarda goýýar.

Bu gün milli binagärligiň iň gowy däpleri ýurdumyzyň şäherleriniň hem-de obalarynyň, şol sanda onuň günbatar sebitiniň keşbini bezeýän täze binalarda we desgalarda mynasyp dowamyny tapdy. Bu milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, halkymyzyň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň gerimli taslamalaryň we maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň aýdyň netijesidir.

Ine, şu gün bolsa gurlup, ulanmaga berilýän ýene-de bir täze binanyň açylyşy geçirildi. Balkanabadyň gözel künjekleriniň birinde gurlan ajaýyp ak mermerli metjit welaýatyň dolandyryş merkeziniň esasy gözellikleriniň birine öwrüldi.

Bu ýerde, şäheriň binagärlik toplumy bilen sazlaşan döwrebap desgalar toplumynyň ýanynda, milli Liderimiz hormatly ýaşulular bilen gürrüňdeş bolup, olara ösüp gelýän nesli terbiýelemäge, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalara gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly ýaşulular döwlet Baştutanymyza mähriban halkymyzyň abadançylygy, onuň baý medeniýetini we ruhy mirasyny aýawly saklamak barada edýän yzygiderli aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmegiň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Söhbetdeşlikden soň, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze metjide tarap ugrady, ýol ugrunda onuň daşky bezeg aýratynlyklaryny, bu töwerekdäki durmuş maksatly desgalar bilen sazlaşygyny, metjidiň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyny synlady.

Ajaýyp metjidi Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalaryň gurluşykçylary öňdebaryjy tehnologiýalary, döwrebap gurluşyk we timarlaýyş serişdelerini ulanmak bilen bina etdiler.

Metjidiň merkezi gümmeziniň depesinde Aýyň altyn çaýylan şekili goýlupdyr. Şeýle hem binagärlik toplumy bezeg sungatynyň özboluşly usullary bilen timarlanan minaralaryň dördüsini öz içine alýar, olar yslam medeniýeti üçin häsiýetli bolan özboluşly bezeg esaslary bilen bezeldi.

Metjidiň iki gatly binasynda bir wagtda 3 müň adama namaz okamaga şert döredildi.

Binanyň içi timarlananda, mermer, granit agajyň gymmat görnüşleri ulanyldy.

Metjidiň toplumynda sadaka bermek üçin ýörite bina göz öňünde tutuldy. Bu ýerde gurlan myhmanhananyň otaglarynda ähli amatly şertler döredildi, beýleki degişli desgalar guruldy. Iş otaglary döwrebap tehnikalar we aragatnaşyk ulgamlary bilen üpjün edildi. Şeýle hem awtoduralga bina edildi.

Ajaýyp metjit özüniň diňe binagärlik keşbi, içerki we daşarky bezelişi bilen däl-de, eýsem, ýanaşyk ýerleriniň bagy-bossanlyga bürelmegi bilen gözüňi dokundyrýar. Bu ýerde saýaly we pürli agaçlaryň 3 müň düýbi, gyrymsy agaçlaryň 10 müň düýbi oturdyldy. Damjalaýyn we ýagyş usulynda suwarýan ulgam göz öňünde tutuldy. Agşamlaryna bolsa metjit özüniň älemgoşar öwüşginli yşyklary bilen daş-töwerege nur çaýýar.

Döwlet Baştutanymyz täze metjidiň açylmagyna ak pata berip, binanyň içine girdi.

Türkmenistanyň müftüsi ýurdumyzyň abadançylygy, halkymyzyň agzybirligi we jebisligi barada doga-dileg edip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk we uzak ömür, alyp barýan köpugurly işlerinde täze üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etdi.

Doga-dileg edilenden soň, hajy Arkadagymyz musulman dünýäsiniň mukaddes şäheri Mekgeden ýadygärlik sowgat hökmünde iberilen, mukaddes Käbäniň keramatly ýazgylary bolan örtügi gowşurdy.

Bu ýerde, ýola goýlan asylly däbe görä, hormatly Prezidentimize sowgat berlen keramatly teperrik goýuldy. Ol milli Liderimize Saud Arabystany Patyşalygyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde zyýarat eden wagty çuňňur hormatyň nyşany hökmünde gowşuryldy. Bu mukaddeslikler ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň metjitlerinde goýlup, halkymyzyň olara tagzym etmegi üçin mümkinçilikler üpjün edilýär.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisiniň özüniň doglan güni mynasybetli gowşuran mukaddes Käbäniň gapysynyň şekilinde Gurhany-Kerimiň mukaddes aýatlarynyň ýazgylary ýerleşdirilen sowgady täze metjide gowşurýandygyny aýtdy.

Soňra milli Liderimiz Türkmenistanyň müftüsi bilen söhbetdeş boldy. Bu gymmatlykda ýerleşdirilen ýazgylar musulman ymmatynyň parz işleri, Allatagalanyň sahawaty baradaky aýatlardan ybarat bolup durýar. Balkan welaýatynyň baş metjidinde goýlan mukaddeslikleriň sany döwlet Baştutanymyzyň metjide beren sowgady bilen bilelikde üç boldy.

Dabara gatnaşyjylar Balkan welaýatynyň baş metjidinde goýlan mukaddes gymmatlyklara tagzym edip, hajy Arkadagymyzyň asylly başlangyçlarynyň rowaçlanmagyny Beýik Biribardan dileg etdiler.

Soňra ýurdumyzyň müftüsi we täze metjidiň baş ymamy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy metjidiň gurluşy, şunuň ýaly desgalara bildirilýän talaplara doly laýyk gelýän binagärlik we bezeg aýratynlyklary, bu ýerde döredilen şertler bilen tanyşdyrdylar. Şeýle hem metjidiň diwarlaryny bezeýän mukaddes ýazgylaryň ähmiýeti barada gürrüň berdiler. Bellenilişi ýaly, türkmen halky gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan ýagşy dessurlara ygrarly bolmak bilen, ruhy mukaddesliklere aýratyn sarpa goýýar.

Şeýle hem häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz aladasy netijesinde, şol döredijilikli däpler mynasyp dowam etdirilýär we baý mazmuna eýe bolýar. Olary geljek nesillere ýetirmek ugrunda zerur işler amala aşyrylýar. Balkan welaýatynda gurlan ajaýyp metjit bu işleriň dowamata atarylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatynyň ähli ilatynyň adyndan hajy Arkadagymyza çäksiz hoşallyk sözleri beýan edildi.

Musulman dünýäsinde kaşaň binagärlik keşbi bolan metjitlere aýratyn ähmiýet berilýär. Gönüden-göni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerinde päk niýetiň, birek-birege bolan hoşniýetli gatnaşyklaryň we ýagşy umyt-arzuwlaryň ojagy hasaplanylýan metjitler gurulýar. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biz şu günümizi we geljegimizi ynsanperwerlikli kanunlar hem-de şöhratly ata-babalarymyzyň miras goýan belent ahlak ýörelgeleri esasynda gurýarys.

Döwletimiz raýatlarymyzyň konstitusion hukuklarynyň we azatlyklarynyň, şol sanda dine uýmak erkinliginiň üýtgewsiz berjaý edilmegini kepillendirýär. Şunuň bilen baglylykda döwletimiz her bir musulman üçin mukaddes bolan haj parzyny berjaý edýän adamlara goldaw berýär. Häzir hem dini ojaklar — metjitler jemgyýetde raýat ylalaşygyny, milletiň köpasyrlyk däp-dessurlarynyň dowamlylygyny pugtalandyrmaga hyzmat edýär.

Soňra milli Liderimiz täze metjide täze awtoulagy sowgat edip, sadaka bermek üçin niýetlenen bina tarap ugrady. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz özüniň ýiti zehininden we jöwher paýhasyndan dörän ajaýyp eserleriniň galam hakynyň hasabyna ilimiziň asudalygy, ýurdumyzyň parahatçylygy, döwletimiziň has-da gülläp ösmegi üçin toý sadakasyny berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara we ähli watandaşlarymyza gutlag sözi bilen ýüzlendi. Milli Liderimiz hemmeleri Balkan topragynda dünýä ülňülerine laýyk gelýän, gadymy hem-de häzirki zaman binagärlik aýratynlyklary göz öňünde tutulyp gurlan täze, döwrebap metjidiň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu metjidiň umumy meýdany 14 gektardan gowrakdyr. Onuň binasy iki gatdan ybarat bolup, bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Minaralarynyň her biriniň boýy 63 metre, gümmeziniň beýikligi bolsa 40 metre deňdir. Şeýle hem, metjidiň gapdalynda 1500 orunlyk sadaka jaýy, 50 orunlyk myhmanhana we awtoduralga göz öňünde tutuldy.

Türkmen halky — öz milli däp-dessurlaryny, medeni gymmatlyklaryny asyrlarboýy saklap we gorap gelýän halk. Yslam dini hem halkymyzyň medeni gymmatlyklarynyň aýrylmaz bölegidir.

Garaşsyz Watanymyzda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe adamlaryň, jemgyýetiň erkinligini, azatlygyny, bagtyýar durmuşyny üpjün etmek biziň alyp barýan syýasatymyzyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Demokratiýanyň dabaralanýan, raýat agzybirligi pugtalanýan ýurdumyzda adamlaryň hukuklary we azatlyklary goralyp, isleg-arzuwlary hasyl bolýar. Her bir adam erkin, azat, döredijilikli zähmet çekip, durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Sahawatly Balkan topragynda täze metjidiň açylmagy hem ýurdumyzda adam azatlyklarynyň goralýandygynyň, gadymyýetden gözbaş alýan milli däp-dessurlarymyzyň dowam etdirilýändiginiň we ösdürilýändiginiň ýene-de bir subutnamasydyr.

Adamlary halallyk, ynsanperwerlik, päk ýüreklilik ruhunda terbiýelemekde, ýagşylyga çagyrmakda, ajaýyp häsiýetleri oýarmakda yslam dininiň uly ähmiýeti bar. Şoňa görä-de, döwletimiz tarapyndan wyždan azatlygyny üpjün etmek üçin ähli şertler döredilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şular ýaly ajaýyp metjitleriň ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem gurlup, ulanmaga berlendigini aýdyp, döwlet Baştutanymyz muňa mysal hökmünde diňe soňky ýyllarda gurlan metjitleriň birnäçesini agzady. Olaryň hatarynda Mary we Daşoguz welaýatlarynyň baş metjitleri, Aşgabat şäheriniň Parahat 7 ýaşaýyş toplumynda açylan metjit bolup, olar degişlilikde 2009-njy, 2015-nji we 2018-nji ýyllarda açyldy. Şu ýyl bolsa Lebap welaýatynyň baş metjidi açyldy. Şonuň ýaly metjitler beýleki obadyr şäherlerimizde hem guruldy.

Döwletimiz haj parzyny berjaý etmäge isleg bildirýän adamlara hem uly goldaw berýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Her ýyl ildeşlerimiziň ýüzlerçesi döwlet tarapyndan ähli goldawlary alyp, mukaddes ýerlere zyýarata gidýärler. Oraza aýynda agyz beklenip, agzaçar sadakalary berilýär, tarawa namazlary okalýar we ýagşy doga-dilegler edilýär.

Mukaddes Oraza we Gurban baýramlary döwlet derejesinde giňden bellenip geçilýär. Şol günler, ildeşlerimiz baýramçylygy arkaýyn bellär ýaly, ýörite Perman bilen iş günleri däl diýlip yglan edilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Dini taglymatlary, edim-gylymlary, ybadat dessurlaryny halkymyzyň doly we dogry öwrenmekleri üçin Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti tarapyndan birnäçe kitaplar çap edilýär. Bularyň ählisi dinimize we dindarlarymyza goýulýan sylag-hormatyň alamatydyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz ähli dindarlarymyzy, tutuş halkymyzy özboluşly binagärlik aýratynlygy bilen tapawutlanýan bu ajaýyp metjidiň açylmagy mynasybetli ýene-de bir gezek gutlap, halkymyzyň islän dinine uýup, rahat, agzybir ýaşamagy üçin mundan beýläk hem ähli tagallalaryň ediljekdigini, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hemmetaraplaýyn ýokarlandyryljakdygyny aýtdy.

Goý, Gudraty güýçli Allatagala siziň ähli ýagşy arzuw-niýetleriňizi hasyl edip, il-ýurt bähbitli, haýyrly işleriňizde hemişe güýç-kuwwat bersin diýip, milli Liderimiz sözüni jemledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň müftüsine söz berdi. Ol tebärek çykandan soň, nahar çekildi.

Toý sadakasyna gatnaşyjylar milli tagamlardan dadanlaryndan soňra, aýat-töwir okaldy.

Sadakanyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara hem-de ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, şeýle diýdi:

— Berlen sadakalar, okalan aýat-töwirler Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!
— Goý, türkmen topragynda hemişe parahatçylyk we asudalyk höküm sürsün!

Soňra milli Liderimiz ýygnananlar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

25.11.2020, 03:11

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Ýamamoto Hiroýukini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Diplomat wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize Ýaponiýanyň Imperatory Naruhitonyň hem-de Premýer-ministri SugaÝosihideniň mähirli salamyny hem-de tutuş türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şunda dostlukly ýurduň däp bolan giň gerimli türkmen-ýapon gatnaşyklaryny ösdürmäge çalyşýandygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdaplyk bildirip hem-de Ýaponiýanyň Imperatoryna we Premýer-ministrine salamyny hem-de iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Türkmenistanyň hem Günüň dogýan ýurdy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini nygtady. Ýurdumyz Ýaponiýany ygtybarly işewür hyzmatdaşlaryň biri hasaplaýar.

Milli Liderimiz Ýamamoto Hiroýukini jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak işinde üstünlikleri arzuw etdi. Bu gün şol gatnaşyklar hil taýdan täze derejä çykaryldy.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz hem-de ýaponiýaly diplomat döwletara hyzmatdaşlygyň netijeli we strategik häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen bellediler. Şol hyzmatdaşlyk köptaraplaýyn esasda hem okgunly ösdürilýär. Abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde öňe sürülýän netijeli başlangyçlaryň hem-de teklipleriň özara goldanylmagy hem muňa şaýatlyk edýär.

Soňky ýyllarada hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýa hem-de Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň ýurudumyza bolan saparlarynyň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklara kuwwatly itergi berildi. Şol saparlaryň netijeleri boýunça dürli ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ägirt uly kuwwatyndan has netijeli peýdalanmaga gönükdirilen anyk ylalaşyklar gazanyldy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we ýaponiýaly diplomat özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Dürli derejelerde yzygiderli duşuşyklar we wekiliýetleriň alşylmagy, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň mejlisleri, bilelikdäki işewürler maslahatlary hem-de “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” gatnaşyklarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk muňa gönüden-göni ýardam edýär.

Dünýäde meşhur ýapon kompaniýalarynyň Diýarymyzda netijeli işlemegi, möhüm ähmiýetli düzümleýin taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmagy uzakmöhletleýin esasda guralýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstünlige eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Şunuň bilen baglylykda, iri senagat toplumlarynyň:-- Maryda ammiak we karbamid öndürýän zawodyň, Balkan welaýatynda, Garabogazda karbamid dökünlerini çykarýan kärhananyň, Gyýanlyda polietiden hem-de polipropilen öndürýän toplumyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa awtomobil ýangyjyny öndürýän zawodyň gurluşygynyň amala aşyrylmagyny mysal hökmünde görkezmek bolar.

Häzir ýaponiýaly hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda täze döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýasynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Ýurdumyz milli ykdysadyýeti senagatlaşdyrmak, döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek ugruna eýermek bilen, ýokary tehnologiýaly pudaklary çalt depginler bilen ösdürmäge çalyşýar. Munuň özi bolsa netijeli hyzmatdaşlyk, şol sanda haryt dolanyşygynyň möçberrini artdyrmak, göni işewür gatnaşyklary pugtalandyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri çykarmaga gönükdirilen bilelikdäki kärhanalary döretmek üçin täze mümkinçilikleri açýar.

Söwda-ykdysady ulgam bilen bir hatarda, energetika, nebit hem-de gazhimiýa, ulag we logistiki ulgamlary hem-de beýleki geljegi uly pudaklar türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de ýaponiýaly diplomat ylym, bilim we medeniýet ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň okgunly häsiýetini bellediler.
Şunuň bilen baglylykda, 2016-njy ýylda Aşgabatda Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň açylmagy, gürrüňsiz, ylym-bilim ulgamyndaky netijeli hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň ýolunda möhüm ädim boldy. Türkmen we ýapon ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ysnyşykly gatnaşyklar ýola goýuldy. Bu gün Diýarymyzda ýapon diliniň diňe bir ýokary okuw mekdeplerinde däl, eýsem, orta mekdepleriň hem birnäçesinde öwredilýändigi bellärliklidir.

Medeni we döredijilik alyşmalaryna hem ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi iki ýurduň halklaryna birek-biregiň täsin milli mirasy, özboluşly däp-dessurlary bilen has ýakyndan tanyşmaga mümkinçilik berýär.

Şol däpleriň hatarynda asyrlaryň dowamynda emele gelen çaý içmek dessury hem bar. Öňden gelýän bu däp Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň baý medeniýeti bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Biziň ýurtlarymyzda bu melhemlik içgini taýýarlamagyň usullary hakyky sungat bilen deňeşdirilýär.
Şunuň bilen birlikde, saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlary boýunça özara gatnaşyklary giňeltmek üçin oňat mümkinçilikler bar.

Ýamamoto Hiroýuki türkmen-ýapon gatnaşyklaryny ösdürmek meselelerine hemişe uly üns berýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, biziň ýurdumyzda Ýaponiýa wekilçilik etmegiň özi üçin uly hormat-sarpadygyny nygtap, netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdirilmegi üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Duşuşygyň ahyrynda milli Liderimiz we ýaponiýaly diplomat Türkmenistanyň hem-de Ýaponiýanyň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak we uzakmöhletli strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan netijeli döwletara gatnaşyklara berk ygrarlydyklaryny ýene-de bir gezek tassykladylar.

24.11.2020, 04:11

Gadyrly myhmanlar!
Hormatly aragatnaşyk ulgamynyň işgärleri!

Sizi öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasion işläp taýýarlamalary durmuşa işjeň ornaşdyrmakda, telekommunikasiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda, ata Watanymyzy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmekde möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel - 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahatynyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Indi däbe öwrülen bu pudaklaýyn halkara maslahaty ýurdumyzyň ak mermerli paýtagty Aşgabatda onlaýn görnüşinde internet ulgamynyň üsti bilen geçiriler. Aragatnaşygyň halkara ulgamyna goşulyşmak bilen bagly möhüm meseleleriň netijeli çözgüdini tapmakda, dostluk we işjeň hyzmatdaşlyk esasynda özara bähbitli gatnaşyklaryň täze ugurlaryny kesgitlemekde size uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Häzirki döwürde biz döwletimizde dünýäniň ösen tehnologiýalarynyň tejribesine we innowasiýalaryna daýanyp, milli ykdysadyýetirmzi döwrebaplaşdyrýarys. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde uly üstünlikleri gazanýarys. Aragatnaşyk ulgamynda sanly tehnologiýalaryň gurluşyny, maddy-tehniki hem-de hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirip, düýpli ylmy-tehniki özgertmeleri we iri taslamalary durmuşa geçirýäris.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň telekommunikasiýa ulgamynda halkara ölçeglerine laýyk geiýän täze innowasion, sanly tehnologiýalary we maglumat aragatnaşyk enjamlaryny ornaşdyrmak işleri üstünlikli amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, bäsleşige ukyply häzirki zaman aragatnaşyk hyzmatlarynyň hil taýdan täze derejesini döretmek we ilata hödürlemek boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar. Bu ugurda ylmyň gazananlaryndan oňat baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak wezipelerine hem uly üns berilýär. Aragatnaşyk edara-kärhanalaryny döretmäge we döwrebaplaşdyrmaga düýpli maýa goýumlary gönükdirilýär.

Hormatly halkara onlaýn maslahatyna gatnaşyjylar! Hormatly adamlar!

Halklaryň medeni-ykdysady taýdan ýakynlaşmagy, döwletleriň durnukly ösmegi bilen bagly möhüm wezipeleri çözmekde, ösüşiň innowasion ýoluny üpjün edýän telekommunikasiýa ulgamyny kämilleşdirmekde, dünýä ähmiýetli iri taslamalary, milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel-2020» atly XIII halkara onlaýn masiahatynyň ähmiýeti uludyr.

Türkmenistan halkara ähmiýetli optiki-süýümli magistral aragatnaşyk ulgamlaryny gurmak bilen, Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-kommunikasiýa merkeziniň wezipesini ýerine ýetirýär. Bu taslamalar dine bir Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem Gündogar-Günbatar, Demirgazyk-Günorta ugurlary boýunça üstaşyr ulgamlaryň wajyp şahasy bolup, goňşy döwletleriň ykdysadyýetiniň ösmegine hem ýardam berýär.

Garaşsyz Watanymyz işjeň hem-de netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegine we ösdürilmegine ygrarly bolmak bilen, ähli ulgamlarda ýokary ösüş depginlerini gazanýan döwletleriň hataryna goşulýar hem-de dünýä bileleşiginiň ünsüni özüne çekýär.

«Açyk gapylar» syýasatyny işjeň durmuşa geçirmek arkaly Türkmenistan hyzmatdaş ýurtlary bilen öz döwründe Gündogaryň we Günbataryň medeniýetlerini baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýolunyň häzirki wagtda täzeden dikeldilmegine işjeň gatnaşýar. Men halkara onlaýn maslahatynyň dowamynda däp bolan hoşniýetli, dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklaryň geljekde has-da ösdürilmegine hem-de çuňlaşdyrylmagyna uly itergi berjek wajyp meseleleriň netijeli ugurlaryny we çözgütlerini tapjakdygyňyza berk ynanýaryn.

Bu halkara onlaýn maslahatyna telekommunikasiýa ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirýän daşary ýurt guramalary, kompaniýalary we işewürler sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşýarlar. Ýöriteleşdirilen forumyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň özara tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli gatnaşyklary ýola goýmakda hem-de özara bähbitli taslamalary, täze tehnologiýalary, ylmy açyşlary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.

Hormatly aragatnaşykçylar! Gadyrly dostlar!

Sizi Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel-2020» atly XIII halkara onlaýn maslahatynyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Size berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin!

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow

24.11.2020, 04:11

Milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeleriniň umumy strategiýasynyň hut şu möhüm ugurlary — özara bähbitli daşary syýasy hyzmatdaşlyk, baý tebigy serişdeleriň netijeli ulanylmagy, halkara ähmiýetli iri taslamalaryň amala aşyrylmagy, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň senagatlaşdyrylmagy we sanlylaşdyrylmagy, türkmenistanlylaryň durmuş derejesiniň maksadalaýyk ýokarlandyrylmagy hem-de ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegi geçen hepdäniň wakalarynda öz aýdyň beýanyny tapdy.

18-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Emiri Tamim bin Hamad Al-Taniniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar söwda-ykdysady ulgamda we beýleki pudaklarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Nebitgaz ulgamy, ulag-kommunikasiýa pudagy, himiýa we dokma senagaty, söwda we maýa goýum gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi.

Şeýle hem adamzat üçin çynlakaý wehime öwrülen koronawirus pandemiýasynyň ýaýramagyna garşy göreşmekde dünýä bileleşiginiň tagallalarynyň mundan beýläk-de jebisleşdirilmeginiň zerurdygyna ynam bildirildi.

Milli Liderimiz Kataryň Baştutanyny özi üçin islendik amatly wagtda ýurdumyza resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

19-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda wideomaslahat görnüşinde geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipelerine garaldy.

Ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda ýeke-täk içerki halkalaýyn energiýa ulgamyny döretmegiň taslamasyny amala aşyrmak, söwda ulgamynyň kärhanalarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, gyş paslyna taýýarlyk görmek, obasenagat toplumyny özgertmek baradaky meseleler boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna edara-kärhanalaryň maliýe-ykdysady ýagdaýyny kadalaşdyrmak we sagdynlaşdyrmak, olaryň tölege ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, algy-bergileriň hasaplaşygyny geçirmegiň tertibine üýtgetmeleri girizmek arkaly býujete tölenmeli salgytlar we ýygymlar bilen birlikde, jerimeler, puşmana tölegleri babatda hem özara hasaplaşygy geçirmek baradaky teklip hödürlenildi.

Hökümetiň mejlisinde garalan meseleleriň biri geljek ýyl belleniljek şanly senä — Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek baradaky mesele boldy.

Şunuň bilen baglylykda, mejlise gatnaşyjylara ýylyň ahyryna çenli gurulýan desgalary düýpli seljermek we özboluşly desgalaryň birnäçesini 2021-nji ýylda ulanmaga bermegiň meýilnamasyna goşmak üçin saýlap almak tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2020» atly XIII halkara onlaýn maslahata taýýarlyk görmek baradaky meselä ünsi çekip, ýurdumyzyň tehnologiýa babatda uly ösüşe eýe bolandygyny, munuň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiň uzak möhletli maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde mümkin bolandygyny belledi. Şunda innowasion ugra, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmaga, köpçülikleýin kompýuterleşdirmäge, dünýäniň iň gowy tejribesini, şol sanda aragatnaşyk ulgamyndaky tejribesini özleşdirmäge aýratyn üns berilýär.

Bäsleşige gelip gowşan işleriň 700-siniň içinden saýlanylyp alnan, «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» ady bilen taýýarlanan nyşanlaryň teklip edilýän taslama görnüşlerini gözden geçirip, milli Liderimiz ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini we parahatçylyk döredijilikli başlangyçlaryny, halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasyny wagyz etmekde onuň aýratyn ähmiýetini nygtap, anyk tekliplerini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” taslamasy hem-de ony amala aşyrmak boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasy hödürlenildi. Şol taslama ýaş nesle ýokary hilli bilim bermek we hünär öwretmek, bilim ulgamyny innowasion taýdan ösdürmek boýunça hormatly Prezidentimiziň öňde goýan möhüm wezipelerinden ugur alnyp taýýarlanyldy.

Milli Liderimiz obasenagat toplumyny özgertmegiň möhüm meselelerine ünsi çekip, «Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri satyn almak hakynda» Karara we “Döwlet edara-kärhanalaryna hem-de hususy önüm öndürijilere ýer böleklerini peýdalanmaga bermek hakynda” Buýruga gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýörelgesiniň möhüm ugurlarynyň biri abraýly halkara guramalar, şol sanda ÝHHG bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2021-nji ýyl üçin taslamalaryň meýilnamasy hödürlenildi. Ol hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny öz içine alýar. Meýilnama ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi we ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde taýýarlanyldy. Taslamalaryň 37-sini syýasy ulgamda, 13-sini ykdysadyýet ugry boýunça, 18-sini ynsanperwer ulgamda durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. Umuman, 2021-nji ýylda 68 taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen meýilnamany makullap, ony iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça hemme zerur çäreleri görmegi we umuman, ÝHHG bilen netijeli hyzmatdaşlygy berkitmek babatda degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy.

20-nji noýabrda milli Liderimiz ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde — Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Dabaranyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirip, häzirki döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan wezipeleriň möhümdigini belledi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň içeri işler edaralarynda uzak ýyllaryň dowamynda birkemsiz çeken tutanýerli zähmetini, ýaşlary zähmetsöýerlik, Watana wepalylyk ruhunda terbiýelemek ugrunda bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, belent adamkärçiligi bilen halkymyza görelde bolup, ýurdumyzda uly abraýa eýe bolandygyny hem-de Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumynyň ilatynyň we içeri işler edaralarynyň şahsy düzümleriniň ýüztutmalaryny hem-de Içeri işler ministrliginiň towakganamasyny nazara alyp, Mejlisiň Karary bilen, bu topluma içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň adynyň dakylandygy habar berildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Çoganly ýaşaýyş toplumyna gelip, dabara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen jaýlara barýan ýoluň ugrundaky toý derwezesiniň golaýyndaky toý bagyny kesdi hem-de toplumyň edara ediş binasyna tarap ugrady. Onuň diwarynda içeri işler gullugynyň weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň diwar heýkeliniň şekili ýerleşdirildi. Bu ýaşaýyş toplumyna hem onuň ady dakyldy.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde döredilen uly bolmadyk muzeýi gözden geçirdi. Bu ýerde Mälikguly Berdimuhamedowa bagyşlanan arhiw materiallary, dürli resminamalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanda döwlet sylaglary hem-de harby atlary hakyndaky şahadatnamalaryň nusgalary we suratlar jemlenipdir. Aýratyn diwarlykda milli Liderimiziň ene-atasy bilen düşen, maşgala arhiwinden alnan suratlar, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň kakasynyň jemgyýetçilik işi barada gürrüň berýän suratlar ýerleşdirilipdir.

Podpolkownik Mälikguly Berdimuhamedow Watanymyz we halkymyz üçin ägirt uly işleri bitirdi. Ol kasama wepaly bolmak bilen, ak ýürekden gulluk etdi hem-de öňde goýlan maksatlara ýetmäge örän jogapkärli çemeleşdi. Ol hemişe göreldeli serkerde bolupdy we şeýle bolmagynda galmak bilen, ýaş harby gullukçylar üçin ajaýyp görelde görkezýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň “Döwlet guşy” atly kitabynda: “Şeýle agyr şatylara merdi-merdanalyk bilen döz gelip, oba adamlaryna goldaw-hemaýat beren, beýik gahrymançylyk görkezen kakama men çäksiz guwanýaryn, buýsanýaryn... Mähriban kyblamyň ömür ýoly — maňa nusgalyk ýol, onuň asylly beýik ahlak sypatlary meniň idealym, meniň durmuş uniwersitetim” diýip belleýär.

Döwlet Baştutanymyz Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyryp, nesilleriň dowamatlylygynyň nyşany hökmünde dolandyryş binasynyň howlusynda ýaş agaç nahalyny oturtdy.

Täze kottejler toplumy 2017-nji we 2019-njy ýyllarda gurlan iki binalar toplumynyň üstüni ýetirdi.

Içeri işler ministrliginiň buýurmasy boýunça jaýlaryň gurluşygyny onuň garamagyndaky gurluşyk kompaniýasy amala aşyrýar. Iki gatly kottejleriň her biri giň otaglaryň bäşisinden ybaratdyr. Ýurdumyzdaky döwrebap desgalaryň ählisinde bolşy ýaly, bu jaýlarda hem öý eýeleriniň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaklary üçin oňaýly şertler göz öňünde tutuldy.

Kottejleriň gurluşygynda ýerli çig maldan öndürilen ýokary hilli gurluşyk serişdeleri ulanyldy. Jaýyň ýanaşyk 8 sotok mellek ýerinde bolsa hojalygy ýöretmek, gök ekerançylyk ýa-da bagçylyk bilen meşgullanmak üçin ýerler ýeterlik.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş toplumyny synlamagynyň barşynda, täze jaýa göçüp gelenleriň biriniň öýüne myhmançylyga baryp, täze öýüň eýesiniň jaýyň içki abadançylygy, amatlylygy hem-de bezegi baradaky pikiri bilen gyzyklandy.

Hormatly Prezidentimiz maşgalabaşydan gullugy barada sorady, maşgalanyň kiçi agzalaryndan olaryň okuwy, höwes edýän ugurlary bilen gyzyklandy. Milli Liderimiz täze öýde abadançylyk we bagtyýarlyk arzuw edip, täze jaýa göçüp baran maşgala agzalarynyň her birine sowgatlary we umumy sowgady — ýurdumyzda öndürilen smart-telewizory gowşurdy.

Döwlet Baştutanymyz soňra ýoluny dowam edip, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda öndürilýän gök-bakja, miwe we azyk önümleriniň sergisi bilen tanyşdy.

Şeýle hojalyklary ýöretmek ýaş esgerleriň zähmet terbiýesinde uly ähmiýete eýedir. Milli Liderimiz harby gulluk bilen birlikde, ýaş harby gullukçylaryň senetleriň dürli görnüşleri, ekerançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanmak höwesini artdyrmaga aýratyn üns bermäge çagyrýar. Munuň özi ýaşlaryň gullugy tamamlanlaryndan soň, hünärleri saýlap almagyna ýardam eder.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly ýapon dilinde neşir edilen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Onlaýn görnüşde geçirilen çärä türkmen okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlyk edýän Tokio, Sukuba we Kitasato uniwersitetleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, dostlukly ýurduň ylmy jemgyýetçiligi gatnaşdylar.

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hiroýuki Ýamamoto çärede çykyş edip, milli Liderimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň ýapon dilinde çap edilmeginiň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini nobatdaky gezek tassyklaýandygyny hem-de döwletara gatnaşyklaryň has-da berkidilmegine möhüm goşant goşýandygyny belledi.

17-nji noýabrda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi” atly nobatdaky ministrler duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça Ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti hem-de Ýewropa Bileleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk boýunça komissary gatnaşdy.

Onlaýn duşuşykda Merkezi Aziýada we golaýdaky sebitlerde howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmek meselelerine hem garaldy. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň wekilleri ýüze çykýan çylşyrymly ýagdaýlary bilelikde çözmegiň zerurdygyny aýdyp, howanyň üýtgemegi baradaky meselä örän çynlakaý üns bermäge çagyrdylar.

Ýewropa Bileleşiginiň hem-de Merkezi Aziýanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary bilim, ylym, medeniýet, tehnologiýalar we innowasiýalar ulgamynda, COVID-19 pandemiýasyny hem-de onuň durmuş-ykdysady netijelerini ýeňip geçmekde gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerine garadylar.

Bu duşuşygyň netijeleri boýunça Bilelikdäki beýannama kabul edildi. Şonda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň birnäçe başlangyçlarynyň, hususan-da, 12-nji dekabrda Aşgabatda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahaty geçirmek hem-de türkmen tarapynyň teklibi boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen 2021-nji ýylyň Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edilmegine bagyşlanan ýokary derejeli forumy guramak ýaly başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn bölüm bilen bellenildi.

Şeýle hem duşuşyga gatnaşyjylar BMG-niň çäginde Bitaraplygyň dostlary toparynyň döredilmegini goldadylar. Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň käbir ýurtlary onuň agzalary bolup durýar.

Geçen hepdede BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň hem-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2021-nji ýyl üçin bilelikde işlemegiň iş meýilnamalarynyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak boýunça onlaýn iş maslahaty geçirildi. Maslahatyň barşynda çagalaryň saglygyna, olary iýmitlenmegine, hemmetaraplaýyn ösmegine, durmuş taýdan goramaga, ýokary hilli bilime degişli ugurlar boýunça gatnaşyklary pugtalandyrmaga, bu ulgamda döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmäge gönükdirilen anyk teklipler beýan edildi.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Ylymlar akademiýasynyň wekilleri wideoaragatnaşyk maslahaty görnüşinde BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň tehnologiýalar boýunça Ýerine ýetiriji komitetiniň mejlisine gatnaşdylar.

Bu ara alyp maslahatlaşmalara Türkmenistanyň gatnaşmagynyň aýratyn möhümdigi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýä gün tertibiniň wajyp meselelerini çözmäge işjeň gatnaşmaga taýýardygyny tassyklaýandygy hem-de bu ugurda ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýändigi bilen nygtalýar. Şolaryň biri Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly Tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek babatdaky başlangyçdyr.

Hepdäniň wakalaryna synymyzy dowam edip, Mejlisiň wekilleriniň Parlamentara birleşigi tarapyndan guralan we COVID-19 döwründe hemmeleri saglygy goraýşyň hyzmatlary bilen gurşap almaga hem-de bu ugurda iň gowy parlament tejribesine bagyşlanan okuw maslahata gatnaşandygyny bellemek gerek.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň ilatyň saglygyny goramak ulgamynda uly üstünlikleri gazanandygy bellenildi. Munuň özi milli Liderimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary hem-de işgärleri, Durnukly ösüş maksatlarynyň milli maglumatlar binýadyny işläp taýýarlamaga çekilen beýleki edaralaryň hünärmenleri “DÖM-ne ýetmek üçin ygtybarly maglumat gorlaryny döretmek” atly okuw maslahata gatnaşdylar. Halkara bilermenleriň belleýşi ýaly, Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryny milli şertlere uýgunlaşdyrmak babatda dünýäde öňdebaryjy bolup, degişli çäreleri üstünlikli amala aşyrýar.

Daşary syýasat edarasynda Şwesiýa Patyşalygynyň daşary işler ministri hanym Ann Linde bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Onuň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, dünýäde ýüze çykýan meseleleri çözmekde Bitaraplyk syýasatynyň mümkinçiliklerini ulanmagyň derwaýysdygy bellenildi. Şwesiýanyň 2021-nji ýylda ÝHHG-de başlyklyk etjek döwründe ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem DIM-de BMG-niň Ženewadaky bölüminiň Baş direktory, Ýaragsyzlanmak boýunça Konferensiýanyň Baş sekretary hanym Tatýana Walowa bilen wideoduşuşyk geçirildi. Taraplar ählumumy howpsuzlygy we durnuklylygy gazanmaga, adam hukuklaryny goramaga, ekologiýa we energetika howpsuzlygyna gönükdirilen bilelikdäki işleriň dowam etdirilmegine gyzyklanma bildirdiler.

Koronawirus pandemiýasyny hem-de onuň durmuş-ykdysady netijelerini ýeňip geçmek boýunça hyzmatdaşlygyň möhümdigi barada durup geçmek bilen, Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamynda degişli halkara gurallary işläp taýýarlamaga we döretmäge seretmegi teklip edýändigi bellenildi.

Wideomaslahat görnüşde geçen GDA gatnaşyjy döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň nobatdaky duşuşygy hepdäniň wakalarynyň biri bolup, oňa GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygy hem-de Toparlaýyn howpsuzlyk Şertnamasy Guramasynyň Baş sekretary gatnaşdy.

Mejlisiň dowamynda oňa gatnaşyjylar GDA-nyň giňişliginde biologiýa howplaryna garşy durmak, pandemiýa ýagdaýyna garşy göreşmäge hem-de onuň täsirlerini kemeltmäge gönükdirilen döwletara gatnaşyklary işjeňleşdirmekde tagallalary birleşdirmek meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Maglumatlar howpsuzlygy babatda häzirki zamanyň howplaryna hem-de wehimlerine garşy hereket etmek boýunça özara gatnaşyklary berkitmek, şeýle hem kiber giňişligiň kuwwatyny pugtalandyrmak duşuşygyň aýratyn meselesi boldy. Sebitiň durnuklylygy ara alnyp maslahatlaşylanda Owganystan Yslam Respublikasynda parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga ýardam etmekde tagallalary geljekde hem birleşdirmegiň möhümdigi bellenildi.

Ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar, Daşary işler ministrlikleriniň wekilleri BMG-niň Merkezi Aziýanyň ykdysadyýeti üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPEKA) wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän ykdysady forumyna gatnaşdylar. Onda “COVID-19 pandemiýasyndan soňky durmuş-ykdysady dikeldişe goldaw bermekde sebitleýin hyzmatdaşlyk” mowzugy boýunça pikir alyşmalar boldy.

Maslahata gatnaşyjylar BMG-niň ölçeglerini, intellektual ösüşi peýdalanmak bilen, söwda we ulag, sanly geçelgeler hem-de “Bir bitewi penjire” ulgamlarynda sanly mümkinçilikleri amala aşyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Koronawirusyň ýaýrap başlan wagtyndan SPEKA-nyň ýurtlary tarapyndan girizilen ykdysady syýasat, maliýe-býujet, karz-pul çäreleri we strategiýalary aýratyn ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň wekiliýeti wideomaslahat görnüşinde geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň medeni hyzmatdaşlygy boýunça geňeşiň XXXV mejlisine gatnaşdy. Netijeli pikir alyşmalaryň barşynda mejlise gatnaşyjylar medeniýetara gatnaşyklaryň gymmatlyklaryny ykrar etmekde Medeni hyzmatdaşlyk boýunça geňeşiň aýratyn ornuny bellemek bilen, şol gatnaşyklaryň döwletleriň diplomatiýasynyň esasyna öwrülip, umumy gymmatlyklary we maksatlary ilerletmäge, Arkalaşygyň birleşme esaslaryny berkitmäge ýardam edýändigini nygtadylar.

Ýurdumyzyň wekilleri BMG-niň söwda we ösüş konferensiýasy (UNKTAD), BMG-niň Ykdysady we durmuş geňeşi (EKOSOS), “Madrid klubynyň” liderleriniň Bütindünýä bileleşigi, BBC World News we beýlekiler tarapyndan guralan “G-Global. XXI asyryň dünýäsi” atly halkara onlaýn kongrese gatnaşdylar. Duşuşygyň esasy meselesi ykdysadyýeti we söwdany durnukly ösdürmegiň, maliýe ösüşiniň täze ugurlary, halkara bilimler we innowasiýalar merkezi hökmünde şäherleriň kuwwatyny pugtalandyrmak bilen bagly boldy.

Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasy bilen bilelikde 20-nji noýabrda bellenilýän Bütindünýä çagalar gününe, şeýle hem Çaganyň hukuklary hakynda Konwensiýanyň kabul edilmeginiň senesine bagyşlanan çäreleri gurady.

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileri kanunylaşdyrmaga hem-de terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreşmek boýunça Ýewraziýa toparynyň (ÝT) 33-nji mejlisine gatnaşdylar. Onlaýn mejlisiň gün tertibine guramanyň öňünde goýlan maksatlary we wezipeleri çözmek boýunça bilelikdäki ädimleri, şeýle hem ÝT-niň agza döwletleriniň COVID-19 pandemiýasy zerarly emele gelen, jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileri kanunylaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň töwekgelçiliklerini azaltmak boýunça işiniň netijelerini ara alyp maslahatlaşmak girizildi.

Suw hojalygy baradaky döwlet komitetinde Türkmenistanyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda onlaýn maslahat görnüşinde Suw hojalyk meseleleri boýunça utgaşdyryjy toparyň dördünji mejlisi geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda halkara hukugyň kadalarynyň we ýörelgeleriniň hem-de taraplaryň bähbitleriniň özara hasaba alynmagynyň esasynda, serhetüsti suw serişdelerini bilelikde peýdalanmak babatda hyzmatdaşlygy has-da berkitmek we ösdürmek barada aýtdylar.

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler zalynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň döredilen gününe bagyşlanyp, işjeňleri sylaglamak dabarasy geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen ýaşlarynyň işlerine ýokary baha berip, olaryň Watanymyzyň güýji we kuwwaty, mertebesi hem-de abraýy, beýik geljegi bolup durýandyklaryny nygtaýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy öz hatarynda 900 müň agzany jemleýär hem-de Diýarymyzda ýaş raýatlaryň bähbitlerini goraýan iri jemgyýetçilik birleşmesi bolup durýar. Ýaşlar guramasynyň döredilen senesinde döwletimiziň Garaşsyzlygynyň pugtalandyrylmagyna, Diýarymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşan, zähmetde we döredijilikde uly üstünlikleri gazanan ýaşlary sylaglamak dabarasy asylly däbe öwrüldi. Ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan hem-de Aşgabat şäherinden medeniýetde, ylymda we tehnikada, bilimde, terbiýeçilik işinde, sportda, saglygy goraýyşda hem-de beýleki ugurlarda has tapawutlanan ýaşlaryň 47-si milli Liderimiziň adyndan degişli güwänamalar we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanyldy. Olara “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetinde öndürilen “Tolkun” smart-telewizorlaryň sowgat gowşurylandygyny bellemek ýakymlydyr.

Ýetip gelýän uly baýramçylygyň — Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öň ýanynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda towuk etini öndürýän kärhananyň hem-de demir-beton önümleri zawodynyň açylyş dabaralary boldy. Bu desgalaryň ulanylmaga berilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny üstünlikli amala aşyrmagyň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy.

Bu giň gerimli işe ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň wekilleri işjeň gatnaşýarlar. Döwletimiziň goldaw bermegi netijesinde, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary dürli pudaklarda iri taslamalary amala aşyrmaga mümkinçilik aldylar.

Şeýlelikde, “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän şu ýylyň geçen hepdesi möhüm wakalara baý boldy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň uly üstünliklere beslenýändigine, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ugurlarynda gazanylýan ýeňişlere, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär.

(TDH).

23.11.2020, 04:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde, Çoganly şäherçesinde bina edilen täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Häzirki wagtda bu ýerde döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze şäher zolagyny döretmek işleri dowam edýär.

Türkmenistanyň durmuş-ykdysady strategiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halkara ähmiýetli iri taslamalaryň amala aşyrylmagy, halk hojalygy toplumynyň senagatlaşdyrylmagy ýurdumyzyň giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasyna ägirt uly serişdeleriň gönükdirilmegine mümkinçilik berýär.

Täze binagärlik toplumlary, tutuş etraplar, ugrunda amatly ýaşaýyş jaýlary emele gelen giň köçeler bilen üsti ýetirilýän Aşgabadyň şähergurluşyk maksatnamasy paýtagtymyzyň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendigini äşgär edýär. Şäherimiz öz çäklerini yzygiderli giňeldip, gözellik derejesi we abadanlaşdyrylyş işleri bilen haýran galdyrýar.

Ýurdumyzyň baş şäherinde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň amala aşyrylmagy, adamlaryň amatly ýaşaýşy üçin oňyn şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleler milli Liderimiziň hemişelik üns merkezinde durýar.

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda alnyp barylýan täze gurluşyklar bilen tanşyp, şäheriň durmuş üpjünçilik ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy boýunça zerur çäreleriň amala aşyrylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Olaryň häzirki zaman talaplaryna we hil, gözellik, ekologiýa babatda halkara ülňülere doly laýyk gelmegi, olaryň uzak geljegi nazarlaýan täzeçil çemeleşmeler esasynda durmuşa geçirilmegi esasy ugur hasaplanylýar.

Kottej toplumynyň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginde Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirip, häzirki döwürde harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan wezipeleriň möhümdigini belledi.

Mejlisiň barşynda milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda alnyp barylýan giň möçberli işler, şol sanda harby düzümlerde döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen amala aşyrylýan anyk çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäheriniň Çoganly ýaşaýyş toplumynda içeri işler edaralarynyň işgärleri üçin gurlan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň ulanmaga berilmäge taýýardygy barada habar berdi.

Şeýle hem ýurdumyzyň içeri işler edaralarynda uzak ýyllaryň dowamynda birkemsiz çeken tutanýerli zähmetini, ýaşlary zähmetsöýerlik, Watana wepaly ruhda terbiýelemek ugrunda bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, belent adamkärçiligi bilen halkymyza görelde bolup, ýurdumyzda uly abraýa eýe bolandygyny hem-de Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş jaý toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş toplumynyň ilatynyň we içeri işler edaralarynyň şahsy düzümleriniň ýüztutmalaryny hem-de Içeri işler ministrliginiň towakganamasyny nazara alyp, Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen, bu topluma içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň adynyň dakylandygy habar berildi.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowdan mähriban Watanymyzyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli gurlup, ulanylmaga berilýän Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumyny açyp bermegini we toplumyň işine ak pata bermegi harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli şahsy düzümleriniň adyndan çuňňur hormat bilen haýyş etdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de daşary ýurtlar we abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli amala aşyrjakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz diňe goranyş häsiýetine eýe bolan hem-de yzygiderli durmuşa geçirilýän Harby doktrinanyň milli howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna, halkymyzyň döredijilikli we abadan durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň kuwwatynyň artdyrylmagyna gönükdirilendigini nygtady.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merdana Watan goragçylarynyň gahryman pederlerimiziň edermenlik mekdebini mynasyp dowam edýändiklerini belledi. Olara iň jogapkärli wezipe — Watan goragy, il asudalygy, ýurt ykbaly ynanylýar. Şeýle jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmek üçin Watan goragçylaryna döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler, köp sanly ýeňillikler berilýär.

Türkmenistanda harby gullukçylar hem-de olaryň maşgala agzalary üçin ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlary yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýär. Harby gullukçylaryň ata Watanymyza birkemsiz gulluk etmegi üçin ähli şertler döredilýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Şu gün biz Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumyny açyp, ulanmaga berýäris. Ähli amatlyklary bolan bu toplumyň gurulmagy döwletimiziň Watan goragçylarynyň gulluk-iş, ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly üns berýändigini görkezýär. Biz Garaşsyz we baky Bitarap döwletimiziň goranyş häsiýete eýe bolan Harby doktrinasyny üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, şeýle işleri geljekde hem dowam ederis.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, döwletimiziň mundan beýläk-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga, harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge uly üns berjekdigini belledi.

Biziň merdana halkymyzyň edermenlige we gahrymançylyga beslenen şöhratly taryhy we baý milli harby mirasy bar. Müňýyllyklardan gözbaş alýan bu taryhy we harby miras biziň milli buýsanjymyzdyr. Şoňa görä-de, mert pederlerimiziň şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmek Watan goragçylarynyň her biriniň mukaddes borjudyr. Bu borjy abraý bilen birkemsiz ýerine ýetirmek merdana harby gullukçylar üçin belent mertebedir. Watan goragy olaryň bütin durmuşyna, kalbynyň senasyna, ýürek urgusyna öwrülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Watan goragçylary eziz Diýarymyzyň Garaşsyzlygyny, döwletimiziň çäk bitewüligini, mähriban halkymyzyň bagtyýarlygyny jan aýaman goramalydyr.

Siz Watany söýmegi, onuň her daban ýerini gözüň göreji kimin goramagy mukaddes borç hasaplan Oguz han, Görogly beg, Baýram han, Çagry beg, Togrul beg, Alp Arslan, Soltan Sanjar, Jelaleddin Menguberdi we türkmeniň ençeme wepaly ogullary ýaly, taryhda öçmejek yz goýan şahsyýetlerimiziň edermenligini, batyrlygyny, gaýduwsyzlygyny hemişe özüňize nusga edinmelisiňiz diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy aýtdy. Siz ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, dünýädäki abraýynyň has-da artmagyna, Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň pugtalanmagyna mynasyp goşant goşmalysyňyz.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biziň Ýaragly Güýçlerimiz halkymyzyň köpasyrlyk şöhratly taryhynyň dowamynda kemala gelen harby däp-dessurlaryny dowam edip, goranyş häsiýetli kuwwatly goşuna öwrüldi diýip, milli Liderimiz belledi. Ösüp gelýän ýaş nesilleri milli däplerimize wepalylyk we watançylyk ruhunda terbiýelemek, mert pederlerimizden nusga almak hem-de olaryň işini mynasyp dowam etmek Watan goragçylarynyň her biriniň mukaddes borjy bolmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy barada durup geçip, biz ony uly joşgun, ruhubelentlik, ajaýyp üstünlikleri gazanmak bilen garşy alýarys diýip belledi. Biziň şu günki bagtyýar durmuşymyz, ýeten belent_ sepgitlerimiz baky Bitaraplygymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistan dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy hakyndaky Rezolýusiýasyny öz Esasy Kanunyna girizen ýeke-täk döwletdir. Bu günki gün bütin dünýä biziň döwletimizi parahatçylyk dörediji ýurt hökmünde tanaýar.

Türkmenistanyň halkara giňişlikde öňe sürýän başlangyçlary, anyk teklipleri giňden goldaw tapýar. Munuň özi halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan dost-doganlyk, agzybirlik däplerini häzirki döwürde hem döwletimiziň mynasyp dowam edýändigini görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň parahatçylyk söýüji maksatlary döwletimiziň Harby doktrinasynyň baş ugry bilen hem gabat gelýär. Goranyş häsiýetli Harby doktrinamyz diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, bütin Ýer ýüzünde parahatçylygyň we abadançylygyň berkarar bolmagyny, ählumumy howpsuzlygyň üpjün edilmegini maksat edinýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Watan goragçylary ata-babalarymyzyň şan-şöhratly däplerine wepaly bolup, mähriban Watanymyzy jandan eziz görmelidirler, mukaddes Garaşsyzlygymyzy gözleriniň göreji ýaly goramalydyrlar, berkarar döwletimiziň, mähriban halkymyzyň sarsmaz galasy bolmalydyrlar diýip, milli Liderimiz nygtady.

Bu wezipeler harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli şahsy düzüminiň öňündäki belent borçdur diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy aýtdy hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň şol borjy abraý bilen berjaý etjekdigine hem-de ähli ukyp-başarnyklaryny gaýgyrmajakdygyna berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, rowaçlyk, mähriban halkymyzyň asuda, abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri we maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

Soňra günüň wakalary Içeri işler ministrliginiň we onuň düzüm bölümleriniň işgärleri üçin niýetlenen döwrebap kottejler toplumynyň bina edilen Çoganly ýaşaýyş toplumynda dowam etdi. Bu ýere harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary ýygnandylar. Hemmeler milli Liderimizi uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Dabara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen milli Liderimiz jaýlara barýan ýoluň ugrundaky toý derwezesiniň golaýyndaky toý bagyny kesdi. Soňra döwlet Baştutanymyz täze ýaşaýyş jaý toplumynyň çägine girip, dolandyryş binasyna tarap ugrady. Onuň diwarynda içeri işler gullugynyň weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň diwar heýkeliniň şekili ýerleşdirildi. Bu ýaşaýyş toplumyna hem Içeri işler ministrliginiň düzüminde köp ýyllaryň dowamynda birkemsiz zähmet çeken M.Berdimuhamedowyň ady dakyldy.

Içeri işler we Goranmak ministrlikleriniň bilelikdäki aýdym-saz toparlary bu ýerde guralan köpçülikleýin medeni çärä özboluşly dabara çaýan Döwlet senasyny ýerine ýetirdiler.

Hormatly Prezidentimiz içeri işler edaralarynyň hormatly weterany — kakasy Mälikguly Berdimuhamedowa hormat-sarpasyny beýan etdi. M.Berdimuhamedowyň ömür we döredijilik ýoly watansöýüjilik we Watanymyza hem-de mähriban halkymyza wepaly gulluk etmek ruhunda terbiýelenilýän ýaş türkmen esgerleri üçin nusgalyk görelde bolup durýar.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş jaý toplumynyň dolandyryş binasynyň içine girdi. Onuň wezipesi täze ýaşaýyş jaý toplumyny dolandyrmakdan ybaratdyr. Bu ýerde Mälikguly Berdimuhamedowa bagyşlanan özboluşly muzeý döredildi. Şol ýerde arhiw materiallary, dürli resminamalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanda döwlet sylaglary hem-de harby atlary hakyndaky şahadatnamalaryň nusgalary we suratlar jemlenipdir.

1954-nji ýylda Mälikguly Berdimuhamedowa içerki goşunlaryň kiçi leýtenanty, 1960-njy ýylda leýtenant, 1963-nji ýylda içerki goşunlaryň uly leýtenanty, 1966-njy ýylda içerki goşunlaryň kapitany, 1970-nji ýylda –maýor, 1974-nji ýylda içerki goşunlaryň podpolkownigi ady dakyldy.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň kakasy gulluk eden döwründe ýedi gezek ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldy, “Içerki goşunlarda gullukda tapawutlanandygy üçin” diýen döşe dakylýan nyşan bilen sylaglanyldy. Ol 1982-nji ýylda içeri işler edaralarynda podpolkownik harby adynda gullugyny tamamlap, zähmet ýoluny Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň düzümleýin edaralarynda dürli wezipelerde dowam etdirdi.

Podpolkownik Mälikguly Berdimuhamedow Watanymyz we halkymyz üçin ägirt uly işleri bitirdi. Ol kasama wepaly bolmak bilen, ak ýürekden gulluk etdi hem-de öňde goýlan maksatlara ýetmäge örän jogapkärli çemeleşdi. Ol hemişe göreldeli serkerde bolupdy we şeýle bolmagynda galmak bilen, ýaş harby gullukçylar üçin görelde görkezýär.

Sergide şeýle hem milli Liderimiziň kakasynyň içeri işler edaralarynda gulluk eden ýyllarynda ulanan awtoulaglarynyň hem-de mototehnikalarynyň suratlary goýlupdyr.

Bu ýerde içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň 1972 — 1975-nji ýyllarda münen “GAZ-69A”, onuň 1980 — 1982-nji ýyllarda ulanan “GAZ-21” we “WAZ-2102”, şeýle hem “GAZ-69” we “RAF — 997” kysymly gulluk awtoulaglaryny görmek bolýar. Şol ýerde 1977 — 1996-njy ýyllarda ulanylan “DNEPR-11” motosikli hem goýlupdyr.

Aýratyn diwarlykda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ene-atasy bilen düşen, maşgala arhiwinden alnan suratlar, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň kakasynyň jemgyýetçilik işi barada gürrüň berýän suratlar ýerleşdirilipdir.

Döwlet Baştutanymyz özüniň “Döwlet guşy” atly kitabynda: “Şeýle agyr şatylara merdi-merdanalyk bilen döz gelip, oba adamlaryna goldaw-hemaýat beren, beýik gahrymançylyk görkezen kakama men çäksiz guwanýaryn, buýsanýaryn... Mähriban kyblamyň ömür ýoly — maňa nusgalyk ýol, onuň asylly beýik ahlak sypatlary meniň idealym, meniň durmuş uniwersitetim” diýip belleýär.

Mälikguly Berdimuhamedowyň durmuş ýoly türkmenistanlylaryň ýaş nesli üçin hakyky watançylygyň, zähmetsöýerligiň, edermenligiň hem-de gaýduwsyzlygyň nusgasydyr. Ýurdumyzyň ýaş nesli eziz Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň bähbidine başyny başlan ägirt uly özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmelidir.

Golaýdaky diwarlyklarda Mälikguly Berdimuhamedowyň goşgulary ýerleşdirilipdir. Mälim bolşy ýaly, Mälikguly aganyň çagalyk döwri gazaply uruş ýyllaryna gabat geldi. Hut şol döwürde ol goşgy düzüp başlady. Şol goşgularda onuň daşky gurşawa we ýakynlaryna garaýşy hem-de mähri bilen baglanyşykly inçe duýgulary öz .beýanyny tapdy. Onuň döreden şahyrana keşpleriniň häzirki nesil üçin gymmatly ýörelgeler bolup hyzmat edýändigi hem-de kompozitorlary ruhlandyrýandygy tötänden däldir.

Şolaryň biri “Köp ekeliň dänäni!” diýen goşgudyr. Ol bu goşgyny 1944-nji ýylda, 12 ýaşyndaka ýazypdyr. Ýetginjegiň kalbynda dörän bu joşgunly hem-de çuň manyly setirlerde Ýeňşi gazanmak, duşmany derbi-dagyn etmek üçin ähli güýç-gaýratyňy sarp etmek baradaky çagyryş ýaňlanýar.

Diwarlykda ýerleşdirilen beýleki bir goşgy eziz Watana bagyşlanypdyr hem-de watançylyk we ýurda wepalylyk ruhuna beslenipdir. Awtor Watanymyzy “Ýürekleriň buýsanjy”diýip atlandyryp, mähriban ülkämiziň abadançylygynyň bähbidine okamaga we tutanýerli zähmet çekmäge çagyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu muzeýiň eksponatlarynyň toplumyna giren kitaplary, şol sanda milli medeni gymmatlyklara bagyşlanan eserleri hem şol pikiriň dowamy boldy.

Döwlet Baştutanymyz öwrenilýän meselä çuňňur ylmy seljerme bermek bilen we bu ulgamda esasy wezipeleri kesgitläp, esasy jebisleşdiriji pikiri öňe sürýär: awtor milli medeni mirasa täze nukdaýnazardan, has anygy, biziň ýurdumyzyň häzirki gününi we geljegini alamatlandyrýan nazar bilen garamaga çagyrýar.

Bularyň ählisi ruhy we maddy medeniýete hem, nusgawy edebiýata, halk sazyna, amaly-haşam sungatyna, binagärlige we halk senetkärligine, folklora we etnografiýa hem degişlidir.

Döwlet Baştutanymyzyň eserlerinde milli medeniýetimiziň taryhy örän gadymy döwürlerden — irki ýaşaýyş mesgenleriniň, ekerançylygyň we siwilizasiýa ojaklarynyň emele gelmeginden başlap, üznüksiz özgeriş hökmünde seljeriş berilýär. Bu örän baý mirasyň kökleriniň häzirki döwür bilen aýrylmaz baglanyşygy ahalteke bedewleriniň we alabaýyň mysalynda aýdyň beýanyny tapýar.

Döwlet Baştutanymyz diňe bir nusgawy edebiýatda we meşhur pelsepeçileriň döredijiliginde jemlenen türkmen medeniýetiniň ruhy gatlaklaryny seljermek bilen çäklenmän, eýsem, oňa halkyň gözýetimi, onuň ahlak-etiki kadalary nukdaýnazaryndan içgin öwrenýär. Halk baýramçylyklary, türkmen toýlaryny geçirmek bilen baglanyşykly köp sanly däp-dessurlar we ýörelgeler çuňňur many-mazmuna eýedir. Halk aýdym-sazlary, tanslary, oýunlary we degişmeleri, türkmen saçagynyň berekedi, atşynaslyk sungaty we bedewleri ösdürip ýetişdirmek — bularyň ählisi milli Liderimiziň kitaplarynda beýan edilen türkmen medeniýetiniň dürli öwüşginleridir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow milli medeniýetimiziň iň gowy däp-dessurlarynyň ösdürilmegine we dowam etdirilmegine aýratyn uly ähmiýet berýär, däp-dessurlarymyzyň durnuklylygy hem üýtgewsizligi netijesinde türkmen medeniýeti dünýä siwilizasiýasynda aýratyn orun eýeleýär. Döwlet tarapyndan döredilýän amatly şertler gadymy milli medeniýetimiziň hil taýdan täze ösüşe eýe bolmagyna, döredijilik ýörelgeleriniň ösmegine, dünýäniň ähli halklary bilen medeni hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny açmaga, milletimiziň taryhy-medeni mirasyny giňden wagyz etmäge ýardam berýär.

Milli Liderimiz özboluşly sergi bilen tanşyp hem-de bu ýerdäki harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna maslahatlary berip, hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow binadan çykyp, nesilleriň dowamatlylygynyň nyşany hökmünde ýaşaýyş jaý toplumynyň dolandyryş binasynyň howlusynda ýaş agaç nahalyny oturtdy.

Milli Liderimiziň howandarlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli bag ekmek işi howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy göreşmek babatda umumydünýä işine saldamly goşantdyr. Her bir şäheriň we her bir obanyň töwereginde peýda bolmak bilen, tokaý zolaklary oňaýly howa ýagdaýyny emele getirýär. Şu aýda bolan köpçülikleýin bag ekmek dabarasy hem eziz Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmäge ýardam etmelidir. Oňa gatnaşyjylaryň her biri, şol sanda döwlet Baştutanymyz şol gün 30 düýp bag nahalyny ekdi.

Tutuş 2020-nji ýylyň dowamynda bolsa ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna Türkmenistanda saýaly, pürli, miweli agaçlaryň hem-de üzümiň 25 million düýbi oturdylar.

Ählihalk bag ekmek çäresi ýurdumyzda asylly däbe öwrüldi. Şeýle çäreler bu umumy ähmiýetli işe dahylly bolmaga çalyşýan adamlary birleşdirýär. Dynç alyş gününde tutanýerli zähmet çekmek bilen, ildeşlerimiz durmuş ähmiýetli örän peýdaly işi ýerine ýetirýärler hem-de özlerini uly we agzybir maşgalanyň bir ülşi hökmünde duýýarlar.

Häzirki wagtda hiç kim bag ekmek çäresinden daşda durmaýar. Bu çäre mähriban ülkämiziň ekologiýa taýdan abadançylygyny üpjün etmek üçin örän wajypdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär. Çünki Türkmenistanda agaç nahalyny eken adam hemişe aýratyn hormat-sarpa mynasyp bolupdyr. Adamlar hatda onlarça ýyl geçenden soň hem baglara syn edip, olary ýetişdiren adamy ýakymly sözler bilen ýatlaýarlar.

Şoňa görä-de, täze ýaşaýyş toplumlarynyň gurluşygy bilen birlikde, olaryň töwereginde ýaşyl zolaklaryň düýbi tutulýar. Şu gün Içeri işler ministrliginiň işgärleri üçin ulanylmaga berlen kottejler toplumynda hem köçeleriň ugrunda we jaýlaryň golaýynda agaç nahallary ekildi.

Toý dabarasy mynasybetli Çoganlynyň asmanynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hem-de ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk senesiniň nyşany şekillendirilen ak aerostatlar gaýmalaýardy.

“Biziň ýurdumyz Bitaraplygynyň şanly baýramyny dünýä bileleşigindäki dostlary we hyzmatdaşlary bilen bilelikde parahatçylyk we döredijilik, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak we düşünişmek esasynda giňden belleýär. Biz öz geljegimizi we öňümizde durýan wezipeleri aýdyň görýäris. Döwletimiziň saýlap alan we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen köpugurly syýasaty geljege uly ynam bilen garamaga bize doly mümkinçilik berýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap, parahatçylyk söýüji Türkmenistan Ýer ýüzünde asudalygy we howpsuzlygy berkitmek üçin geljekde hem ähli zerur işleri amala aşyrar. Adamzadyň ösüşine we öňe gitmegine öz mynasyp goşandyny goşar” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdýar.

Bu sözler Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna bagyşlanan iri çäreleriň, bu şanly sene bilen baglanyşykly möhüm wakalaryň konsepsiýasyny kesgitleýär.

Soňra döwlet Baştutanymyz kottejler toplumyny synlap başlaýar. Bu toplum 2017-nji we 2019-njy ýyllarda gurlan iki binalar toplumynyň üstüni ýetirdi.

Ýurdumyzyň raýatlaryna gozgalmaýan emläk üçin berilýän ýeňillikli karzlar şäherleriň hem-de obalaryň ýaşaýjylaryna ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň elýeterligini şertlendirýär. Şeýle aladanyň hem-de ýaşaýyş jaý gurluşygynyň barha giň gerime eýe bolmagynyň netijesinde, her ýyl bagtyýar maşgalalaryň müňlerçesi kaşaň ýaşaýyş jaýlaryna göçüp barýarlar.

Belent ýaşaýyş jaýlaryndan başga-da, uly kottejler toplumlary hem gurulýar. Munuň özi bolsa raýatlarymyzyň öz isleglerine laýyklykda has amatly öýleri seçip almak mümkinçiligini giňeltmäge ýardam edýär.

Içeri işler ministrliginiň buýurmasy boýunça jaýlaryň gurluşygyny onuň garamagyndaky gurluşyk kompaniýasy amala aşyrýar. Iki gatly kottejleriň her biri giň otaglaryň bäşisinden ybaratdyr. Ýurdumyzdaky döwrebap desgalaryň ählisinde bolşy ýaly, bu jaýlarda hem öý eýeleriniň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaklary üçin oňaýly şertler göz öňünde tutuldy.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, döwletimiz hemişe harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hal-ýagdaýyny we durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak, serkerdeleriň, şahsy düzümiň netijeli gulluk etmegi hem-de olaryň maşgala agzalarynyň göwnejaý ýaşamagy we dynç almagy babatda amatly şertleri döretmek barada alada eder.

Şonuň bilen baglylykda, bu düzümlerde amala aşyrylýan özgertmeleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen işler yzygiderli alnyp barylýar. Bitaraplyk baýramynyň öňüsyrasynda Içeri işler ministrliginiň serkerdeleriniň, harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň onlarça maşgalasynyň täze jaýlara göçüp barmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy jaýlaryň birine baryp görmäge çagyrýarlar. Täze göçüp gelenleriň biri — Aşgabat şäheriniň polisiýa bölüminiň işgäri hasabat berip, milli Liderimizden howla girmegi haýyş etdi we halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak barada yzygiderli alada edýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Milli Liderimiz raýatlarymyzyň, her bir maşgalanyň mynasyp durmuşyny, olar üçin zerur şertleri üpjün etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky işleriň dowam etdiriljekdigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz öý eýesiniň jaýyň içki abadançylygy, amatlylygy hem-de bezegi baradaky pikiri bilen gyzyklandy.

Bu kaşaň jaýlarda mähriban halkymyzyň däp-dessurlarynyň ruhunda baýramçylyk, maşgala çärelerini guramak, myhmanlary kabul etmek, toýlary we sadakalary, beýleki dabaralary geçirmek üçin ähli şertler göz öňünde tutuldy. Şeýle ýaşaýyş jaýlary gurlanda, ýaşaýyş-durmuşyň däp bolan ýörelgeleriniň aýratynlyklary hem-de ýaşaýjylaryň isleg-arzuwlary göz öňünde tutulýar. Kottejleriň gurluşygynda ýerli çig maldan öndürilen ýokary hilli gurluşyk serişdeleri ulanyldy.

Maşgalabaşy, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň polisiýa bölüminiň gözegçisi Röwşen Agaýew jaýa ýanaşyk 8 sotok mellek ýerinde bolsa hojalygy ýöretmek, gök ekerançylyk ýa-da bagçylyk bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň bardygyny gürrüň berdi.

Soňra ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy öýe girmäge çagyrdy. Şol ýerde milli Liderimizi maşgalanyň beýleki agzalary — maýoryň ýanýoldaşy hem-de dört çagasy garşyladylar. Olaryň iň ulusy Amandurdy 15 ýaşynda, Azymmuhammet 8 ýaşynda, Allanur 4 ýaşynda, gyzy Leýligözel bolsa 13 ýaşynda.

Milli Liderimiz olar bilen söhbetdeşlikde olaryň okuwy, gyzyklanýan zatlary barada sorady. Döwlet Baştutanymyz olaryň kitap okamagy halaýandygyny eşidip, çagalardan okan kitaplaryny gürrüň bermegi haýyş etdi. Muňa jogap edip, çagalar goşgy okap berdiler.

Döwlet Baştutanymyz olaryň bilimlere bolan höwesine mynasyp baha berip, geljekde olaryň haýsy hünäri saýlap aljakdygyny sorady. Leýligözel lukman bolmagy arzuw edýändigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz munuň asylly we hormatly hünärdigini, ýöne oňat lukman bolup ýetişmek üçin köp okamagyň, bilmegiň zerurdygyny, şol sanda dünýä lukmançylygynyň soňky gazananlaryndan habarly bolmak üçin daşary ýurt dillerini bilmelidigini aýtdy.

Milli Liderimiz şeýle hem çagalaryň ählisine çeper döredijilik bilen meşgullanmagy maslahat berdi. Munuň özi adamlary ruhy taýdan baýlaşdyrýar. Öz nobatynda, öý eýesiniň uly ogly Amandurdy uçarman bolmagy, körpe ogly bolsa, kakasy ýaly, polisiýa işgäri bolmagy arzuw edýändigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow munuň üçin sport bilen meşgullanmagyň zerurdygyny belledi. Görlüp oturylsa, Allanur karate bilen meşgullanýar eken. Döwlet Baştutanymyz oglanjyga öwgüli sözleri aýdyp, oňa geljekde general bolmak üçin oňat okamagy arzuw etdi.

Çagalaryň ejesi häzirki wagtda öý hojalykçy, öň bolsa lukman bolup işläpdir. Ol lukmançylyk institutyny döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ýokary okuw mekdebine ýolbaşçylyk eden ýyllary tamamlapdyr.

Milli Liderimiz maşgalabaşydan gullugy barada sorady. Röwşen Agaýew Belent Serkerdebaşynyň aladasy bilen netijeli zähmet çekmek hem-de ýokary amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamak üçin işde we durmuşda ähli şertleriň döredilendigini aýtdy we şu gün jaý toýlaryny tutýanlaryň ählisiniň adyndan täze, ajaýyp jaýlar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow täze jaýa göçüp baran maşgala agzalarynyň her birine sowgatlary we umumy sowgady — ýurdumyzda öndürilen smart-telewizory gowşuryp hem-de olara täze öýde abadançylyk we bagtyýarlyk arzuw edip, öý eýeleri bilen hoşlaşdy.

Milli Liderimiz ýola çykdy we ýol ugrunda harby hem-de ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda öndürilýän gök- bakja, miwe we azyk önümleriniň sergisi bilen tanyşdy.

Şeýle hojalyklary ýöretmek ýaş esgerleriň zähmet terbiýesinde uly ähmiýete eýedir. Döwlet Baştutanymyz harby gulluk bilen birlikde, ýaş harby gullukçylaryň senetleriň dürli görnüşleri, ekerançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanmak höwesini artdyrmaga aýratyn üns bermäge çagyrýar. Munuň özi ýaşlaryň gullugy tamamlanlaryndan soň, hünärleri saýlap almagyna ýardam eder.

Kömekçi hojalyklaryň Içeri işler ministrliginiň edaralarynyň şahsy düzümlerini ter oba hojalyk önümleri — gök-bakja, miwe önümleri, et, süýt, ýumurtga we beýleki önümler bilen üpjün edýändigini bellemek gerek.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby gullukçylaryň ýokumlara baý bolan tagamlar bilen iýmitlenmeginiň wajypdygyny belledi. Şolaryň hatarynda milli aşhananyň tagamlary hem-de biziň topragymyzda ýetişdirilen ekologiýa taýdan arassa gök önümler we miweler hem bolmalydyr.

Sergide et önümleriniň, şol sanda sygyr, goýun, towuk etinden taýýarlanylan önümleriň köpdürlüligi hemmeleriň ünsüni çekdi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň hojalyklarynda balyk hem ýetişdirilýär.

Görkezilen önümleriň hatarynda ululy-kiçili kädiler haýran galdyrýar. Olaryň biriniň agramy 24 kilograma barabar. Şol ýerde gawun-garpyzlaryň hem dürli görnüşleri goýlupdyr.

Serginiň gök önümler bölüminde açyk meýdanda hem-de ýyladyşhanalarda, dag şertlerinde ýetişdirilen kelem, hyýar, pomidor bar.

— Üzüm hem örän ýokumlydyr — diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we ajaýyp görnüşi bilen haýran galdyrýan üzüm hoşalaryny synlady. Bu ýerde ýurdumyzda ýetişdirilýän hem-de ýerli şertlere uýgunlaşdyrylan üzümleriň birnäçe görnüşini, şol sanda gara we ak görnüşlerini görmek bolýar.

Oňat bişen bugdaý sümbülleri altynsow reňki bilen özüne çekýär. Şolaryň golaýynda badamjan, bulgar burçy, olaryň arasynda bolsa alma, armyt, nar ýerleşdirilipdir. Käşir, turp, şugundyr, ýeralma ýaly önümler peýdaly maddalara baýdyr. Bu ýerde ýerleşdirilen şaly, mäş, nohut, noýba we beýlekiler oba hojalyk önümleriniň köpdürlüligini görkezýär.

Şeýle hem bu ýerde hoz, pisse, ary ballarynyň dürli görnüşleri — dag, gül, gowaça ballary we beýlekiler, şeýle hem mürepbe, jem, miwe suwlary hem-de beýleki gaplanan önümler bar.

Bularyň ählisi halkymyzyň asudalygynyň, parahat durmuşynyň goragynda duran harby we hukuk goraýjy edaralara degişli kärhanalaryň öndürýän önümleriniň diňe bir bölegidir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýady hem kämilleşdirilýär, gulluk we ýaşaýyş-durmuş üçin iň gowy şertleri döretmäge, goşunlaryň dürli kysymlar üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamagyň hiline, olaryň işine öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmaga uly üns berilýär.

Bularyň hemmesi milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleriň esasy ugurlarydyr. Şol özgertmeleriň netijeliligi bolsa özygtyýarly, kuwwatly, oňyn Bitaraplyk syýasatyna, ähli ýurtlar bilen hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarly döwlet hökmünde Türkmenistanyň derejesini has-da berkidýär.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary milli Liderimize harby düzümleri kämilleşdirmäge berýän uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Belent Serkerdebaşymyzyň öz öňlerinde goýan wezipeleriniň ählisini gyşarnyksyz we öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sergini gözden geçireninden soň, hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Türkmenistan durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň depginlerini has-da güýçlendirip, bu ulgamy ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen milli strategiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwürdi.

Döwletiň raýatlarymyzyň öňündäki borjy hökmünde kesgitlenen bu möhüm wezipäni ýerine ýetirmäge ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ählisi diýen ýaly çekildi. Olaryň şahsy buýurmalary esasynda kaşaň binalar gurulýar.

Ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmaga we bagy-bossanlyga öwürmäge uly üns berilýär. Ekologiýadan başlap, jemagat hyzmatlaryna çenli bu meseleleriň ählisine ýokary talap bildirilýär. Şol işleriň hemmesi oňaýly ýaşaýyş gurşawyny döretmek maksady bilen amala aşyrylýar.

Ýöne, tutuş dünýäniň ösüşi bilen deň gadam urup, biz nesillerimiz üçin milli mirasymyzy, ruhyýetimizi, köpasyrlyk medeniýetimizi we däp-dessurlarymyzy hem aýawly saklaýarys.

Bularyň ählisi Çoganlydaky täze toplumda hem öz aýdyň beýanyny tapdy. Şol topluma Mälikguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy.

Eziz Watanymyzyň dürli künjeklerinde peýda bolan täze obalar, etraplaryň, şäherleriň hem-de welaýatlaryň edara ediş merkezleriniň döwrebaplaşdyrylan keşbi, dürli maksatly täze desgalaryň yzygiderli ulanmaga berilmegi hemme ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň anyk netijesidir. Täze desgalar we binalar Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamalarydyr. Halkymyzyň, her bir maşgalanyň, ýurdumyzyň her bir raýatynyň abadançylygy hakyndaky alada şol syýasatyň ileri tutulýan ugrudyr.

Umuman, bularyň ählisi ýurdumyzyň ägirt uly üstünliklerine, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň dürli ulgamlarynda ýetilýän belent sepgitlere şaýatlyk edýär. Munuň özi bolsa ilatymyzyň, hatda Diýarymyzyň alysdaky künjeklerinde ýaşaýan raýatlarynyň hem häzirki abadan durmuşymyzyň eşretleriniň hözirini görüp ýaşamaklaryny şertlendirýär.

Aşgabatda giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ol gülläp ösýän, kuwwatly döwletiň paýtagty hökmündäki derejesine doly laýyk gelýär.

20.11.2020, 03:11