radio wave radio source
2021-nji ýyl «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
HABARLAR

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm desgasynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 200 orunlyk täze ýokanç keselleri hassahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen bu sebitiň täze dolandyryş merkezini döretmek boýunça amala aşyrylýan giň gerimli taslamanyň çäklerinde
bina edilen döwrebap bejeriş edarasynyň ulanmaga berilmegi Türkmenistanyň Bitaraplygynyň golaýlaşyp gelýän şanly 25 ýyllygyna gabatlanyp açylýan binalar tapgyrynyň üstüni ýetirdi.

Şu günki şanly waka milli Liderimiziň türkmen halkynyň saglygyny goramaga berýän içgin ünsüniň aýdyň subutnamasydyr, halkymyzyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir we şeýle bolmagynda galýar.

Muňa soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde peýda bolan hem-de meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň iň öňdebaryjy enjamlary bilen üpjün edilen iň häzirki zaman lukmançylyk merkezleri hem şaýatlyk edýär. Şeýle desgalar ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, hat-da iň alysda ýerleşýän obalarynda hem guruldy we häzirki wagtda gurulýar, munuň özi halkara ülňülerine kybap gelýän döwrebap lukmançylyk hyzmatlarynyň giň toplumyna elýeterliligini üpjün etdi.

Saglygy goramagyň milli ulgamynyň kämilleşdirilmegi hem-de okgunly ösdürilmegi berkarar Watanymyzyň has uly ähmiýetli gazanan sepgitleriniň hatarynda aýratyn orun eýeleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni baştutanlygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýurdumyzyň saglygy goraýşyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi.

Pudagyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmak, öňdebaryjy innowasiýa tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagy, ilkinji lukmançylyk kömegini bermegiň usullarynyň döwrebaplaşdyrylmagy, maşgala lukmanlary ulgamynyň ösdürilmegi, ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagy, keselleriň irki döwürde öňüni almak hem-de anyklamak bu ugurda alnyp barylýan giň gerimli işleriň esasy ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Häzirki zaman türkmen jemgyýetinde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmek, sagdyn iýmitlenmek hem-de köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini giňden wagyz etmek, zyýanly endiklere garşy işjeň göreşmek boýunça geçirilýän çäreler “Döwlet adam üçindir!” diýen syýasy şygarda anyk beýan edilen esas goýujy wezipeleriň amala aşyrylmagyna gönükdirilendir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasy döwletimiziň dünýäniň ykdysady taýdan ösen hem-de ilatyň abadançylyk derejesiniň ýokary görkezijilerini özünde jemleýän kuwwatly ýurtlarynyň hatarynda mynasyp orun eýelemegine gönükdirilendir, milli saglygy goraýyş ulgamy şunda ýurdumyzyň baş baýlygy – halkymyzyň saglygyny goramaga ýardam berýän binýatlaýyn ulgam hökmünde kesgitlenildi.

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak, jemgyýetiň kesellere garşy durmak ukybyny ýokarlandyrmak boýunça giň möçberli toplumlaýyn işler ýaýbaňlandyryldy.

Türkmenistan “Saglyk” döwlet maksatnamasyny ýylyň-ýylyna üstünlikli durmuşa geçirmek bilen, öz çäginde birnäçe howply ýokanç keselleri, şol sanda drakunkulýoz, poliomielit, gyzzyrma, gyzamyk we gyzylja keseller ýok edildi. Häzirki wagtda dürli görnüşli 14 kesele garşy çagalara ýokary hilli waksinalary köpçülikleýin sanjym etmek çäresi ýola goýuldy.

Gazanylan üstünlikler halkara guramalary tarapyndan ykrar edildi hem-de degişli şahadatnamalar bilen tassyklanyldy, türkmen lukmanlarynyň bu ulgamda toplan tejribesi Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebitiniň ýurtlarynda ýaýratmak üçin maslahat berildi.

Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuňňur oýlanyşykly, anyk durmuş ugurly syýasatynyň miweleridir, bu syýasat halkara bileleşiginiň hem-de esasy halkara guramalarynyň, şol sanda BMG-niň we onuň iri düzümleriniň – Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň, Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) we beýleki guramalaryň giň ykrarnamasyna mynasyp boldy, olar bilen işjeň we netijeli hyzmatdaşlyk amala aşyrylýar.

Biz öz raýatlarymyzyň saglygy we abadançylygy barada hemişe alada etmelidiris, çünki jemgyýetiň sagdynlygy kuwwatly döwletiň esasyny düzýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtaýar. Şundan ugur alnyp, öňde goýlan maksada ýetmek üçin anyk çäreler görülýär, döwrebap lukmançylyk we bejeriş-öňüni alyş merkezleriniň ulgamy döredilýär.

Ýakynda Aşgabatda Halkara ýanyk şikesleri hem-de Estetiki merkezleriniň, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda häzirki zaman “Bagabat” şypahanasynyň açylmagy aýdylanlary doly tassyklaýar.

Şu gün bolsa Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda açylan 200 orunlyk täze ýokanç keselleri hassahanasy Bitaraplygyň şanly senesine gabatlanyp ulanmaga berilýän durmuş maksatly möhüm desgalaryň üstüni ýetirdi.

Şeýle lukmançylyk edarasynyň peýda bolmagy milli Liderimiziň halkymyzyň saglygy baradaky hakyky atalyk aladasynyň hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýokanç keselleriniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen, bu keselleri anyklamaga hem-de öz wagtynda işjeň bejermäge berilýän ägirt uly ünsüň aýdyň subutnamasydyr.

... Ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýat ýokanç keseller hassahanasynyň ýanyna geldi, bu desganyň gurluşygyna mundan laýyk iki ýyl ozal – 2018-nji ýylyň noýabr aýynda badalga berildi.

Şanly waka mynasybetli bu ýere Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, parlamentiň deputatlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, Ahal welaýatynyň häkimi hem-de saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri ýygnandylar.

Hemmeler döwlet Baştutanymyzy ýokary ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.

Döredijilik, aýdym-saz toparlarynyň çykyşlary baýramçylyga öwüşgin çaýdy.

Dabara gatnaşyjylaryň joşgunly elçarpyşmalary bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toý bagyny kesýär hem-de binanyň içine girýär we bu ýerde näsaglar we lukmanlaryň netijeli işlemegi üçin döredilen şertler bilen içgin tanyşmaga girişýär.

Döwrebap lukmançylyk edarasynyň gurluşygy Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan “Nusaý ýollary” hususy kärhanasy tarapyndan amala aşyryldy.

Ýokanç keseller hassahanasynyň täze 3 gatly binalar toplumynda ýiti respirator we angina kesellerini, ýokanç içgeçme kesellerini, sarygetirme we beýleki ýokanç keselleri bejermek üçin ähli zerur şertler döredilendir.

Halkara ülňülerine laýyklykda bina edilen we enjamlaşdyrylan hassahana bir wagtda 200 näsagy – ululary we çagalary bejermek üçin kabul edip biler.

Bu ýerde wirus gepatiti, ýokary dem alyş agzalarynyň ýokanç keselleri, ýokanç içgeçme keselleri, howa damja ýoly bilen geçýän aýratyn howply ýokanç keselleri bölümleri hereket edýär.

Stasionar binanyň ikinji we üçünji gatlarynda ýerleşýär. Bir we iki orunlyk otaglarda ähli şertler göz öňünde tutulyp, olaryň her biri aýratyn arassaçylyk otaglary bilen üpjün edildi.

Kabul ediş bölümi 5 sany ýöriteleşdirilen otaglardan ybarat bolup, dürli ýokanç keselli näsaglary aýratynlykda kabul etmäge we ilkinji saglygy goraýyş kömegini bermäge niýetlenendir.

Ýokanç keselleri hassahanasynyň düzümine stasionar bölümlerden başga-da, barlaghanalar, funksional-anyklaýyş bölümi, hirurgiýa bölümi, reanimasiýa we akuşerçilik bölümi, şeýle hem fizioterapiýa we dispanser bölümleri girýär.

Bölümleriň hemmesi täze lukmançylyk we tehniki enjamlar bilen, şeýle hem Germaniýada, Şwesiýada, Italiýada, Fransiýada, Ýaponiýada, ABŞ-da, Günorta Koreýada, Niderlandlarda, Çehiýada, Beýik Britaniýada we Hytaý Halk Respublikasynda öndürilen lukmançylyk maksatly enjamlar bilen üpjün edilendir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, häzirki zaman tehnologiýalaryň yzygiderli ornaşdyrylmagyny, täze
ylmy açyşlaryň ulanylmagyny, şeýle hem bütin dünýäde keselleriň aýratynlyklarynyň üýtgemelerini hasaba almak bilen, ilata lukmançylyk hyzmatlaryny mundan beýläk-de gowulandyrmagyň, diňe saglygy goraýşy innowasiýa häsiýetde ösdürmek şertlerinde, has takygy, öňdebaryjy işläp taýýarlamalar we usullar esasynda has-da gowulandyrmak mümkindir.

Hormatly Prezidentimiz tanyşlygy hirurgiýa, reanimasiýa we akuşerçilik bölümlerinden başlaýar, bu bölümler binanyň birinji gatynda ýerleşýär.

Milli Liderimiz reanimasiýa bölümine barýar. Bu ýerde işleýän lukman gyz
bölümiň tehniki üpjünçiligi hem-de bu ýerde oturdylan belli ýewropa önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlarynyň mümkinçilikleri barada gürrüň berdi.

Ulular we çagalar üçin göz öňünde tutulan gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenen bölüm häzirki zaman enjamlary, hususan-da, gany ekstrakorporal usulda arassalaýyş enjamy (Germaniýanyň Fresenius Mediсal kompaniýasynyň önümi) Multi Filtrate PRO enjamy, ulular we çagalar üçin Servo -1 emeli dem beriş abzaly (Şwesiýanyň Getinge Group kompaniýasynyň önümi) we beýlekiler bilen üpjün edilendir.

Bu ýerde her bir näsag üçin respirator, monitoring ulgamy, liniomat, kislorod we wakuum ulgamlary göz öňünde tutulandyr. Ýokanç keselleriniň ýokuşmak töwekgelçiligine ýol bermezlik üçin hassalar aýratyn bir orunlyk otaglarda ýerleşdirilýär. Olaryň howasy daşary çykmaýar hem-de ýörite enjamyň kömegi bilen sorulyp, hassahananyň umumy wentilýasiýa ulgamyndan aýlanyp geçýär.

Servo-1 emeli dem beriş enjamy arkaly dürli ýaşdaky hassalaryň, şol sanda agramy ýetmeýän täze doglan çagalaryň dem almagy üpjün edilýär. Lukmanlaryň belleýşi ýaly, bu enjam ykjam bolmagy netijesinde, hassany giperbariki oksigenasiýa kamerasyna kynçylyksyz geçirmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem bölümde elektrokardiografýa, ultrases we rentgen barlaglaryny geçirmek üçin enjam, Germaniýanyň Fresenius Medical kompaniýasynyň Multi Filtrate PRO enjamy oturdylyp, ol ultragemofiltrasiýa usuly bilen hassany ýerinden gozgaman, onuň ganyny zyýanly maddalardan arassalamaga mümkinçilik berýär.

Ýörite monitorda temperatura, gemodinamikanyň görkezijileri – gan basyşy, ýürek urşy, dem almagyň ýygylygy hem gandaky kislorodyň derejesi bellige alynýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow reanimasiýa bölümleri, dessin terapiýa we operasiýa zallary üçin öňdebaryjy önüm öndüriji bolup durýan MAQET kompaniýasynyň enjamy bilen tanşyp, häzir dünýäde emele gelen, eoronawirus bilen bagly bolan çylşyrymly ýagdaý zerarly dünýäniň köp ýurtlarynda wirusyň pandemiýa ösüşine taýýarlygyň görülmändigi üçin zerur bolan lukmançylyk däri-dermanlary we abzallary ýetmezçilik edýär diýip belledi. Şonuň üçin emele gelen ýagdaýa garamazdan, biz saglygy goraýyş işgärleriniň netijeli işlemegi üçin zerur bolan zatlar bilen lukmançylyk edaralarynyň üpjünçiligine aýratyn üns bereris.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň hünärmenleri lukmançylyk ulgamynda täze barlaglardan habarly bolmalydyr. Galyberse-de, türkmen lukmanlary öz işini kämil derejede bilmek bilen çäklenmän, eýsem, hünär derejelerini yzygiderli ýokarlandyrmak, ylmy makalalar bilen ýakyndan tanyşmak, daşary ýurtly kärdeşleri bilen gatnaşyklary ýola goýmak üçin daşary ýurt dillerini hem bilmelidir. Diňe yzygiderli kämilleşýän hünärmen özüni hakyky lukman diýip atlandyryp biler diýip, milli Liderimiz sözüni jemledi.

Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň saglygyny goramak, hususan-da, dürli ýokanç keselleriniň öňüni almak we öz wagtynda bejermek, saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek we döwrebaplaşdyrmak, lukmanlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen bagly meseleleriň hemişe döwletimiziň üns merkezinde durjakdygyny aýtdy.

Bölümde döredilen şertleriň ýokary halkara talaplaryna kybap gelýändigini, bu ýerde oturdylan enjamlaryň bolsa, sebitde deňi-taýynyň ýokdugyny habar bermek bilen, ýaş lukman milli Liderimize öz kärdeşleriniň adyndan hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine, ukyp-başarnyklaryny we bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

Bu hassahananyň ýokanç keselleri bejermäge ýöriteleşdirilendigine garamazdan, zerur ýagdaýda bu ýerde ýokary derejeli hirurgiýa kömegini bermek hem-de näsaglary başga hassahanalara geçirmezden, zerur operasiýalary geçirmek üçin ähli şertler döredilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow reanimasiýa bölüminden operasiýa bölümine tarap ugrady.

Döwlet Baştutanymyz ýol ugrunda ingalýator we pulsoksimetr enjamlaryny gözden geçirdi. Bu döwrebap ykjam lukmançylyk barlag-anyklaýyş abzaly kapilliýar ganyny kislorod bilen baýlaşdyrmagyň derejesini ölçemek üçin niýetlenendir.

Patologiýalaryň köp görnüşi bolup, olaryň geçişi gipoksiýa bilen utgaşýar. Şu ýagdaýda ganyň kislorodynyň görkezijisi yzygiderli gözegçiligi talap edýär. Milli Liderimiz bu ýagdaýy nazara alyp, ulanmak üçin ýönekeý we amatly bolan abzallary (pulsoksimetrleri) ýurdumyzyň ähli ýerlerine ýaýratmagy tabşyrdy.

Operasiýa otagynda ýaş lukman-hirurg operasiýa zalynyň üpjünçiligi, bu ýerde oturdylan dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň täze lukmançylyk tehnikalarynyň mümkinçilikleri barada gürrüň berdi, olar çylşyrymly operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Olaryň hatarynda “Flow C” enjamy ýadroly tehnologiýalaryň täze nesli bolup durýar, emeli dem beriş enjamyna bolan zerurlygy peseldýär.

Serwogazyň modullary dem alyş ulgamy boýunça gaz garyndysynyň akymynyň basyşyny we tizligini kadalaşdyrýar. Elektron sançgylary bolan bugsuzlandyryjylar anestetikleriň tiz we takyk ýetirilmegini üpjün edýär. Bulardan başga-da, enjam işjeň antigipoksik goragyna eýe bolup, howpyň dörän ýagdaýynda kislorod abzaly işjeň ýagdaýa geçýär. Şeýle hem operasiýa stoly hassalar üçin ýylylygy kadalaşdyrýan düşek bilen üpjün edilipdir.

“Olimpus” ýapon kompaniýasynyň laparoskopy garyn boşlugyndaky we döş kapasasyndaky beden agzalarynda az şikesli dürli operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Şeýle hem bu ýerde “Call Vision ORK-kol wizen ORS-i” stansiýasy oturdylyp, ol operasiýanyň barşyna, wagtyna, dowamlylygyna hem-de otagyň temperaturasyna gözegçilik edýär.

Soňky nesliň döwrebap lukmançylyk tehnikalaryna eýe bolmagy netijesinde, hassahananyň işgärleri ilata ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürläp bilerler diýip, lukman milli Liderimize işlemek üçin döredilen ajaýyp şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň we döwletimiziň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz hassahanada işlemek üçin döredilen şertler, durmuş meseleleri bilen gyzyklanyp, halkymyzyň saglygynyň goragynda duran lukmanlaryň durmuş goraglylygy meseleleriniň döwletimiziň hemişe üns merkezinde durjakdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýere ýygnanan lukmanlar bilen söhbetdeşlikde COVID-19 bilen bagly dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýyň diňe uly adamlara we çagalara däl-de, eýsem, entek dünýä inmedik bäbeklere hem täsirini ýetirendigini belledi. Gürrüň göwreliligi kesmegiň ýagdaýlary dogrusynda barýar. Biz ýurdumyzda sagdyn enelik we çagalyk üçin aýratyn gowy şertleri dörederis.

Hirurgiýa, reanimasiýa we akuşerçilik bölüminde çaga doglanda kabul etmek üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyny bellemek gerek, soňra eneler we bäbekler dogrumdan soňky giň bejeriş otaglarynda ýerleşdirilýär.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow barlaghananyň enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşýar, ol kliniki, biohimiki, bakteriologiýa, molekulýar –genetika, immunologiýa otaglaryndan ybaratdyr. Olarda ganyň umumy we biohimiýa seljermesini geçirmek, immunoferment, serologiýa, parazitologiýa, bakteriostasiki, molekulýar-genetika, polimeraz-zynjyr reaksiýalary seljermelerini geçirmek üçin mümkinçilikler döredilendir.

Kiçi organizmleri hem-de olaryň antibiotiklara duýgurlygyny kesgitlemek üçin Vitek 2 Compact 60 mikrobiologiki seljeriş enjamy (ABŞ, Biomerieux kompaniýanyň önümi); ummonofermentleriň awtomatlaşdyrylan barlaglary ulgamy üçin Immulite 2000 Xpi enjamy (Siemens Healthcare Diagnostics kompaniýanyň önümi), EVOS CORE XL monitor-mikroskop (Thermo Fisher Scientific kompaniýanyň önümi), nuklein kislotalary ýüze çykarmak üçin King Fisher Duo enjamy (Singapur, Thermo Fisher Scientific kompaniýanyň önümi) we dünýäniň belli kompaniýalarynyň beýleki iň öňdebaryjy barlaghana abzallary lukmanlaryň ygtyýarynda bolar.

Bakteriologiýa we molekulýar genetikasy barlaghanasynyň ýanynda ýokanç keselleriň patogenlerini – has takygy, wiruslary we bakteriýalary barlaghana usullary bilen ýüze çykarmak üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Olar Thermo Fisher Scientific kompaniýasynyň önümi --EVOS CORE XL mikroskopy. Barlagyň netijelerini görkezýän monitoryň bolmagy onuň tapawutly aýratynlygyny görkezip, şol netijeleri ýatda sakladyp, elektron göterijilere ibermek we çap etmek bolýar.

King Fisher Duo enjamy nusgalyklaryň alynmagyny awtomatlaşdyrýar, ol neuklein kislotalaryň – DNK we RNK nusgalyklaryny toparlara bölmäge, şonuň bilen ýokary hilli netijeleri almaga mümkinçilik berýär.

Şeýle hem barlaghanada polimeraz-zynjyr reaksiýalar usuly bilen gysga wagtyň içinde ýokanç keselleri döredýän mikroorganizmleri, hususan-da, dürli gepatowiruslary, ýokanç we içege kesellerini, şeýle hem COVID-19 keselini döredýän wirusy ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän enjam oturdyldy.

Fransiýanyň önümi bolan “BacT /Alert 3-D-120” kysymly enjam aerob we anaerob bakteriýalarynyň sepsisini, şeýle hem garabaş keselini döredýän mikroblary ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Ganyň awtomatik bakteriologiýa analizatory barlag wagtyny iki sagada çenli gysgaltmaga mümkinçilik berýär: adatça bu barlag on gün dowam edýär.

“Vitek 2 Compact” enjamynyň ulanylmagy patogen bakteriýalarynyň 374-den gowragyny ýüze çykarmaga mümkinçilik berip, ganyň bakteriaologiýa seljermesini 24 sagatdan 2 çagada çenli azaldýar, antibiotikoregistentliligi kesgitlemegiň wagtyny bolsa, 24 sagatdan 7 sagada çenli kemeldýär.

Şeýle hem bu ýerde ganyň düzüminde süýjiniň bardygyny, gemoglobiniň, holesteriniň, moçewinanyň, bilirubiniň we onuň bölekleriniň, bugşukdaky belogyň, gulikozanyň, ketonyň, eritrositleriň, leýkositleriň, pH-niň derejesini kesgitlemek, wirus gepatitiniň, beýleki wiruslaryň antigenlerini, olaryň hil we mukdar barlaglaryny geçirmek üçin birnäçe gyssagly synag testleri geçirilýär.

Barlaghana oňurga-beýni we beýleki agzalardaky suwuklyklaryň seljermesini geçirýär. Işgärleriň bilim we ýokary hünär derejesi işleri çylşyrymly kompýuter maksatnamasy arkaly ýokary derejede ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Lukmanlar özleri barada edilýän alada üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, barlaghananyň dünýäniň belli önüm öndürijileriniň enjamlary bilen üpjün edilendigini, olaryň tiz wagtda wiruslary kesgitlemäge hem-de keseli dogry anyklamaga we zerur bolan bejergini geçirmäge mümkinçilik berýändigini aýtdylar.

Bularyň hemmesi dünýäde dörän täze görnüşli koronawirusyň pandemiýasy zerarly emele gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara almak bilen, tutuş adamzada uly howp salýan dürli ýokançlaryň ýurdumyzda ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriň görülmegine uly ähmiýet berilýändigini tassyklaýar.

Şeýle hem lukmanlaryň ygtyýarlygynda dürli barlaglary geçirmek üçin soňky nesliň abzallary bar.

Ýurdumyz boýunça ähli saglygy goraýyş edaralarynyň geljekde hem şunuň ýaly enjamlar bilen üpjün ediljekdigini aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hünär endiklerini yzygiderli kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, serhetleriň açylan badyna türkmen hünärmenleri üçin daşary ýurtlarda okuwlar guralyp, olar daşary ýurtly hünärmenler bilen tejribe alşyp bilerler.

Birnäçe otaglary bolan funksional-anyklaýyş bölüminiň hünärmenleri döwrebap enjama eýe bolmagy bilen, dürli görnüşli birnäçe barlaglary, şol sanda Asuson NX3 Elite (Günorta Koreýa, Siemens Healthcare kompaniýanyň önümi) enjamy arkaly ultrases anyklaýşy geçirip belerler. Bu enjam garyn boşlugy agzalaryny, galkan görnüşli mäzleri, böwrek üstündäki mäzleri, aýallaryň jyns agzalaryny, süýt mäzlerini barlagdan geçirmäge niýetlenendir.

Elektrokardiografiýa otagy 12 ýaýlymly ýüregi ýazgy edýän
Cardiovit AT-102 goşmak we 3 ýaýlymly Cardiovit AT-101 (EKG), enjamy bilen abzallaşdyrylandyr, olar Şwesiýanyň Schiller kompaniýasynyň önümleridir.

Bu ýerde ýerleşdirilen rentgen otagy Hytaýyň Siemens Healthcare kompaniýasynyň Fusion FD sanly enjam bilen üpjün edilendir, ol keseli doly anyklamaga mümkinçilik berýär. Ispaniýanyň Siemens Healthcare kompaniýasynyň MobiletElaraMax ykjam abzal mümkinçilikleri çäkli näsaglary ýerinde barlagdan geçirmek üçin niýetlenendir.

Fransiýanyň Echosense kompaniýasynyň Fibro Scan FS 630M enjamy bagryň fibrozyna neinwaziw baha bermek üçin niýetlenip, bagryň şikeslerini doly we dürs anyklamaga mümkinçilik berýär.

Aşgazan ulgamynyň kesellerini anyklamak we bejermek üçin ýene bir beýleki ýörite enjam Ýaponiýanyň Fujinon kompaniýasynyň konnektor gastroskop EG-580 NW2 enjamy we ECD-580R/DL kolonoskopy niýetlenendir, bu enjamlar endoskopiýa otagynda peýdalanylýar.

Fizioterapewtiki bölüminde näsaglar möhüm ähmiýetli bejeriş çärelerini netijeli alyp bilerler, bu ýerde hem iň täze enjam oturdylandyr. Olar
Endolazer 422 enjamy lazer usulynda ulanylar (Italiýanyň Enraf Nonius, kompaniýasynyň önümi), toplumlaýyn bejeriş geçmek üçin Endomed 684 V enjamy (Niderlandlaryň Enraf Nonius kompaniýasynyň önümi), wakuum bejeriş üçin Sonoplus 492 enjamy, gysga tolkunly bejeriş üçin Curarpuls 970 enjamy, mikrotolkunly bejeriş üçin Radarmed 650+ abzaly, ultrases bejeriş üçin Sonoplus 490 abzaly, elektrik bejeriş üçin Sonoplus 492 abzaly (Çehiýa, Enraf Nonius kompaniýasynyň önümi), magnit usulynda bejeriş üçin BTL 5920 abzaly (Beýik Britaniýa, BTL kompaniýanyň önümi) enjamlardyr.

Bu otag Germaniýanyň Enraf Nonius kompaniýanyň TGS 3.2 infragyzyl lampasy we dünýäniň belli kompaniýasylarynyň beýleki häzirki zaman fizioterapewtiki enjamlary bilen üpjün edilendir. Olaryň kömegi arkaly ýokarky dem alyş agzalaryny, nerw, bugşuk jyns agzasyny, deri we süňk ulgamlary kesellerini bejermek mümkindir.

Hassahananyň düzümine bejeriş geçen näsaglary bellige almak, gözegçilik etmek, bellige alnan näsaglary yzygiderli bejermek we keselleriň öňüni almak üçin dispanser bölümi hem girýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tanyşlygy tamamlap, Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi geçirilýän maslahatlar zalyna barýar.

Mejlisde ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça wajyp wezipelere garaldy, bu ulgamy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi hem-de beýleki meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň ilatynyň saglyk ýagdaýyna hemişe uly üns berilýär. Döwlet Baştutanymyz «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň netijeli ýerine ýetirilýändigini belläp, ýaňy-ýakynda Ahal welaýatynyň Bagabat şäherçesinde ulanmaga berlen döwrebap şypahanany munuň nobatdaky mysaly hökmünde görkezdi.

Häzirki döwürde dünýäde koronawirus pandemiýasy giňden ýaýrady. Bu ýokanç bütin adamzadyň abadançylygyna uly howp salýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şoňa görä-de, dünýäde ýiti öýken sowuklamasynyň ýüze çykan ilkinji günlerinden ýurdumyzda öňüni alyş çäreleri öz wagtynda geçirilip başlandy. Raýatlarymyzyň saglygyny goramak üçin ähli zerur işler amala aşyryldy. Döwlet serhedi aýratyn gözegçilige alyndy. Serhetde zerur çäklendirmeler girizilip, raýatlaryň saglyk ýagdaýyna gözegçilik güýçlendirildi. Bu ugurda ähli gulluklaryň işi sazlaşykly ýola goýuldy.

Orta we ýokary okuw mekdeplerinde, çagalar baglarynda, edara-kärhanalarda we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde zyýansyzlandyryş işleri yzygiderli alnyp baryldy. Zerur bolan derman we sarp ediş serişdeleri, lukmançylyk enjamlary, anyklaýyş hem-de beýleki zerur serişdeler ýeterlik möçberde satyn alyndy diýip, milli Liderimiz belledi.

Paýtagtymyz Aşgabatda we welaýatlarda karantin-tertip çärelerini berjaý etmek üçin ýörite bölümler açyldy. Ilat arasynda şahsy arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek boýunça giňden wagyz - nesihat we düşündiriş işleri geçirildi.

Biziň ýurdumyz bu ugurda hemişe beýleki döwletler bilen tejribe alşyp durýar. Birleşen Milletler Guramasy, onuň düzümleri hem-de Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edip gelýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň wekiliýetiniň ýurdumyzda bolup, ýokanç kesellere garşy görülýän çäreler bilen ýakyndan tanyşmagy-da
muňa aýdyň mysal bolup durýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we bu Gurama bilen bilelikde ýiti ýokanç keseliň garşysyna göreşmek boýunça ýurdumyzyň taýýarlygyny üpjün etmegiň meýilnamasynyň düzülendigini we tassyklanandygyny belledi.

Adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hasaplaýan Türkmenistan ynsan saglygyna howp salýan şeýle wehimiň garşysyna göreşmekde dünýäniň ähli döwletleri we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin hemişe açykdyr.

Ýurdumyzyň Hökümeti bu ugurda zerur bolan çäreleri görmegi dowam edýär. Geçirilen öňüni alyş işleri netijesinde, henize çenli ýurdumyzda koronawirus ýokanjy bilen kesellemek ýagdaýy hasaba alynmady. Bu bolsa, örän guwandyryjy ýagdaýdyr, biziň uly üstünligimizdir diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi we başy başlanan işleri mundan beýläk-de dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Ine, şu gün Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ulanmaga berilýän şu hassahana hem dürli howply ýokanç keselleriň öňüni almak we olary bejermek boýunça Türkmenistanda anyk işleriň alnyp barylýandygynyň ýene-de bir mysalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Dünýäniň ösen döwletleriniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen täze hassahana ýokanç keselleri wagtynda ýüze çykarmaga we bejermäge, olaryň öňüni almaga, raýatlarymyza ýokary hilli saglygy goraýyş hyzmatlaryny etmäge mümkinçilik berer. Iki ýüz orunlyk hassahanada ýokanç keselleri anyklamak we bejermek üçin zerur bölümler hem-de barlaghanalar işlär.

Şular ýaly döwrebap lukmançylyk edaralarynyň gurlup, ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertleriň döredilýändigine şaýatlyk
edýär diýip, milli Liderimiz belledi we saglygy goraýyş ulgamynyň
maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça alnyp barylýan işleriň
geljekde hem dowam etdiriljekdigini, raýatlarymyzyň saglygyny
goramaga, ýurdumyzda saglyk abadançylygyny üpjün etmäge, dürli
ýokanç keselleriň öňüni almaga hemişe uly ähmiýet beriljekdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz şeýle ajaýyp lukmançylyk edarasynyň ulanylmaga berilmegi bilen ýurdumyzyň saglygy goraýyş işgärlerini tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, ynsan saglygyny goramak ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda öňde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ýygnananlaryň ünsüni çekdi.

Milli Liderimiz ýakyn wagtda şular ýaly birnäçe döwrebap lukmançylyk edarasyny gurmagy esasy wezipeleriň hatarynda kesgitläp, ýurdumyzyň Hökümetiniň agzalaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Birinjiden, «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň esasy ýörelgeleri ilatymyzyň saglygyny düýpli gowulandyrmakdan we raýatlarymyzyň ortaça ömür dowamyny uzaltmakdan, halkara ölçegleriniň iň ýokary talaplaryna laýyk gelýän saglygy goraýyş hyzmatlaryny ösdürmekden ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Şeýle hem milli Liderimiz Araly halas etmegiň möhüm meseleleriň biri bolup durýandygyny belledi.

Ekologiýa fiziologiýasy keselleriň öňüni almakda lukmançylygyň binýatlyk esasy bolup durýar, tebigat bilen adamyň özara gatnaşygynyň umumy sazlaşygyny döredýär.

Milli Liderimiz Aralýaka zolagy ýaly, oňaýsyz howa şertleri bolan sebitlerde keselleriň öňüni almagyň netijeli usullarynyň we serişdeleriniň aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýandygyna ünsi çekip, Aşgabatda Fiziologiýa ylmy-kliniki merkezli täze hassahanany gurmagy tabşyrdy. Bu hassahana ýokanç däl keselleriň öňüni almak, olary bejermek üçin giň mümkinçilikleri döreder.

Şeýle hem hassahanada Aralyň adam saglygyna ýetirýän ýaramaz täsirlerini öwrenmek boýunça işler geçiriler. Bu ugurlar boýunça okuwlar we ylmy barlaglar alnyp barlar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynyň hem-de Myrat Garryýew adyndaky Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň ýolbaşçylaryna degişli tabşyryklary berdi.

Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça täze Milli maksatnamany taýýarlamak we bu Maksatnamany Daşary işler ministrliginiň Araly halas etmek boýunça alyp barýan işleri bilen utgaşdyrmak tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda Wirusologiýa, bakteriologiýa we epidemiologiýa ylmy-önümçilik merkezini gurmagy tabşyrdy. Bu Merkez saglygy goraýşyň epidemiologiýa, molekulýar mikrobiologiýa we biologiýa, immunologiýa, bakteriologiýa, gen inženenriýasy, biotehnologiýa, ekologiýa we biologiýa howpsuzlygy ýaly ugurlarda düýpli ylmy-barlag işleri hem alnyp barlar.

Geçiriljek bu ylmy-barlag işlerinde keselleriň tebigy ojaklarynyň epidemiologiýasyny, olary döredijileriň genetikasyny öwrenmek, molekulýar biologiýa we immunologiýa boýunça biotehnologiýa we nanotehnologiýa usullary kesgitlener diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Ikinjiden, ilatymyzy derman serişdeleri bilen doly üpjün etmek maksady bilen, ýurdumyzda derman öndürýän birnäçe täze fabrigi gurmagy tabşyrýaryn diýip, milli Liderimiz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowa söz berdi. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda gurlan Ahal welaýat ýokanç keseller hassahanasynyň açylmagy bilen gutlady.

Ministr saglygy goraýyş işgärleriniň ählisiniň adyndan ilatymyzyň saglygyny goramaga, keselleriň öňüni almaga, ýurdumyzyň lukmançylyk ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga we saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş goraglylygyny ýokarlandyrmaga berýän uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür hem-de il-ýurt bähbitli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň netijesinde häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna, şol sanda COVID-19 bilen bagly howplara garşy göreşde ýurdumyz dünýä nusgalyk tejribe toplady. Türkmenistan koronawirus ýokanjyna garşy göreşmekde gazanan tejribelerini dünýä döwletleri bilen paýlaşmak hem-de özara ylalaşykly çözgütleri işläp taýýarlamak boýunça halkara başlangyçlarynyň birnäçesi bilen çykyş etdi.

Milli Liderimiziň berýän tabşyryklaryndan, yzygiderli hemaýat-goldawlaryndan hem-de döredip beren giň mümkinçiliklerinden ugur alnyp, ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça ýurdumyzda netijeli epidemiologiýa gözegçilik ulgamynyň işi ýola goýuldy.

Şeýle hem ministr häzirki wagtda ýurdumyzda sanitariýa-epidemiologiýa ýagdaýyny gözegçilikde saklamak boýunça zerur bolan toplumlaýyn çäreleriň görülýändigini habar berdi. Amala aşyrylýan anyk işleriň hatarynda ilat arasynda ýokanç keselleriň öňüni almak üçin wagyz-nesihat işleriniň geçirilýändigi, saglygy goraýyş edaralarynyň zerur bolan derman we saglygy goraýyş maksatly serişdeler bilen yzygiderli üpjün edilýändigi aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda kabul edilen “Saglyk” döwlet maksatnamasyna şu ýyl 25 ýyl dolýar. Bu döwürde Maksatnamany amala aşyrmakda, ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagatyny
ösdürmekde we ýokary derejelere çykarmakda, bu ugurda halkara gatnaşyklaryny giňeltmekde belent sepgitlere ýetildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladalary netijesinde, ýurdumyzda dünýä lukmançylyk ylmynyň iň oňat gazananlaryna we öňdebaryjy tejribelere esaslanýan milli saglygy goraýyş ulgamynyň netijeli nusgasy döredildi. Bu bolsa, raýatlarymyzyň saglygyny goramak boýunça alnyp barylýan işleri ýokary derejä çykarmaga mümkinçilik berdi.

Saglygy goraýyş ylmyny we bilimini, hünärmenleriň taýýarlanyş derejesini kämilleşdirmek üçin daşary ýurtlar bilen strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek, raýatlarymyzyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş endiklerini ornaşdyrmak, berk bedenli ýaş nesli kemala getirmek, keselleriň öňüni almak üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredildi.

Paýtagtymyzda we welaýatlarda döwrebap lukmançylyk enjamlary blen üpjün edilen saglygy goraýyş edaralarynyň gurulmagy gazanylan üstünlikleriň hatarynda görkezildi. Munuň özi hyzmatlaryň hilini dünýä derejesine çykarmaga mümkinçilik berdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Aşgabatda ulanylmaga berlen Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş we Estetiki merkezleriniň, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda “Saglyk” binasynyň, “Bagabat” şypahanasynyň, şeýle hem saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaýynyň ulanmaga berilmeginiň ähmiýeti nygtaldy.

Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygyny pugtalandyrmak hakynda hem bimöçber alada edilýär. Milli Liderimiziň dünýäde ýaýran ýiti ýokanç keseline garşy öňüni alyş çärelerini alyp barýan saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 15 göterim, ýurduň uzakda ýerleşip, barmasy kyn bolan ýerlerinde işleýän saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 20 göterim, beýleki obalaryndaky döwlet saglygy goraýyş edaralarynda işleýän saglygy goraýyş işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 10 göterim möçberde goşmaça hak tölemek bilen baglanyşykly Karary munuň aýdyň subatnamasydyr.

Şu resminama laýyklykda, saglygy goraýyş işgärlerine döwlet maksatnamalarynyň çäginde gurluşygy amala aşyrylýan hususy ýaşaýyş jaýlary hem-de hususy ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin mellek ýerleri ilkinji nobatda berler.

Şeýle hem hasabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, saglygy goraýyş babatda dünýäniň ösen döwletleri, şol sanda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň halkara lukmançylyk we ylmy-barlag merkezleri bilen bilelikde möhüm taslamalaryň we maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigi bellenildi. Bu hyzmatdaşlygyň çäklerinde keselleriň öňüni almagyň, anyklamagyň we bejermegiň dünýä tejribesinde ulanylýan täze innowasion usullary milli lukmançylygymyza yzygiderli ornaşdyrylýar.

Mundan başga-da, netijeli hyzmatdaşlyk türkmenistanlylaryň dünýä ülňülerine laýyk gelýän bejeriş-öňüni alyş hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilikleri açýar.

Mejlisiň dowamynda ministr döwlet Baştutanymyza Halkara köpugurly dikeldiş merkezini gurmaga hem ýardam bermegi baradaky haýyş bilen ýüzlendi. Bu toplumyň gurulmagy häzirki zaman lukmançylygynyň iň döwrebap tehnologiýalarynyň adamlaryň saglygyny berkitmekde ulanylmagyny üpjün etmek maksady bilen, ýürek-damar, nerw, endokrin, iýmit siňdiriş, daýanç-hereket ediş we beýleki beden agzalarynyň dowamly kesellerini geçiren näsaglaryň, operasiýa geçiren näsaglaryň saglygyny, ýokanç kesellerden soňra dörän gaýra üzülmelerini dikeltmek işlerini amala aşyrmak zerurlygy bilen şertlendirilendir.

Şeýle hem ministrligiň ýolbaşçysy milli Liderimize Ahal welaýatynyň ýokanç keseller hassahanasynyň Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýazgy galdyryp bermek barada haýyş bilen ýüzlendi.

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi üçin döredýän ajaýyp şertleri üçin hormatly Prezidentmize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ministr döwlet Baştutanymyzy ilatymyzyň saglygyny goramak we ömür dowamlylygyny uzaltmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň ahyrynda milli Liderimiz paýtagtymyzda Halkara köpugurly Dikeldiş merkezini gurmak hakynda
teklibi goldap hem-de bu babatda degişli tabşyryklary berip, ýygnananlary we mähriban halkymyzy Garaşsyz döwletimiziň ýetip gelýän hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz şu günki waka barada Hormatly myhmanlar üçin kitapda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýokanç keseller hassahanasynyň işgärlerine ýene bir gezek işlerinde üstünlik arzuw etdi hem-de täze açylan edara sowgat hökmünde awtoulag serişdeleriniň açarlaryny gowşurdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

13.11.2020, 04:11
Hakyky işewür pikiriňiz bar bolsa ýa-da işiňizi täze derejä çykarmak üçin mahabat ýerleşdirmeli bolsaňyz we Türkmenistanda bolsaňyz, ".TM" domeniň ähtimallygy ýokarydyr. Domen- özboluşly domen ady bilen kesgitlenen internetiň iýerarhiki at giňişliginiň domen zolagy, domen at serwerleriniň toplumy (DNS) tarapyndan saklanýar we merkezi domen administratory tarapyndan dolandyrylýar. Her bellige alnan domen ady üçin bir administrator bolýar. Administrator - domena jogapkär edip bellenilen fizik ýa-da ýuridiki şahs. Ikinji derejeli domenlar- GOV.TM, EDU.TM, COM.TM we.ş.m. Internetiň ösmegi bilen "owadan" domen atlary aýratyn ähmiýete eýe boldy. Dünýäde bellige alnan domenleriň umumy sany 296 milliondan geçýär hem-de erkin, owadan we gysga domen adyny tapmak kynlaşýar. Muňa, domen atlaryny bellige alýan, ikinji derejeli bazardaky domenleri satyn alýan we satýan, bellige alnan domenlerde mahabat, hosting hyzmatlary, hukuk guramaçylygy we ş.m işler bilen meşgullanýan kompaniýalary öz içine alýar. Müňlerçe kompaniýanyň biznes.com.tm domeninde resmi web sahypasyny edinmek isleýändigi çak edilýär. Häzirki wagtda ".TM" zonalaryndaky islendik domeniň täjirçilik gymmaty bardyr. Mundan öň, 2015-nji ýyldan başlap com.tm, edu.tm we gov.tm domenlerini bellige almak hyzmaty “Turkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýardy. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, biziň ýurdumyzda domen atlaryny bellige almak hyzmaty Türkmenistanyň «Milli utgaşdyryjy domen merkezi» hojalyk jemgyýeti tarapyndan amala aşyrylýar. Domen ady - (ýa-da domen) bu aňsat ýatda galyjy web saýdyň ady bolup, internetda belli bir IP salgysyna baglanylýar. Islendik şahs domen alyp biler. Munuň üçin domen bellige alyjynyň web sahypasyna girmeli, eýelenmedik at saýlamaly we ulanmak üçin her ýyl belli bir mukdarda töleg tölemeli. Domen howpsuzlygy «.TM» domenini ogurlamak mümkin däl diýen ýaly. Domen administratoryny üýtgetmek üçin resminamalar bilen bellige alýan edaranyň ýanyna gelmeli ýa-da notarial edaradan ynanç hatyny görkezmeli. Şol sebäpli «.TM» zonasynda domen ogurlygy gaty seýrek bolup biler. Halkara domenler has ýygy-ýygydan ogurlanýar, sebäbi ol ýerdäki administratory çalyşmak üçin bellige alyjyda şahsy otagy (akkaunt) döwmek ýeterlikdir. Häzirki wagtda COM.TM zonasynda 211 domen bar we ol häzirem ösýär we telekeçiler üçin iň islenýän domen zolagy bolup durýar. Şonuň üçin dogry domen zonasynda taslamaňyz üçin laýyk domen tapmaga hemişe mümkinçilik bar. Esasy zat munuň üçin isleg bildirmek.


https://turkmendomain.com.tm/tm/news/7

12.11.2020, 04:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi.
Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy
barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiziň abraýly halkara we sebit maliýe düzümleri bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak, ýerli haryt öndürijileri goldamak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hasabatyň aýratyn meselesi boldy.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasyndan (IСD) COVID-19 pandemiýasy döwründe ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin 10 million amerikan dollary möçberinde maliýe serişdelerini bermek baradaky teklibini hödürledi.

Bu maliýe serişdelerini Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň üsti bilen hususy ulgamyň taslamalaryny maliýeleşdirmäge, ykdysadyýetimiziň düli pudaklarynda telekeçilik işjeňligini ýokarlandyrmaga, kiçi we orta telekeçiligiň öndürýän harytlarynyň görnüşlerini hem-de mukdaryny köpeltmek, olaryň daşary ýurt bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga hem-de goşmaça iş orunlarynyň döredilmegine gönükdirilýär.

Bu çäreler, ilkinji nobatda, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişine hem-de eksport ugurly harytlaryň artdyrylmagyna ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklaryny ep-esli giňeldendigini belledi. Ýurdumyz “açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirip, iri daşary ýurt kompaniýalary, halkara maliýe düzümleri bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýdy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýola goýlan netijeli gatnaşyklaryň bolsa maýa goýum serişdeleriniň uly möçberini çekmäge, giň gerimli düzümleýin taslamalary amala aşyrmaga ýardam edýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetinde hususy ulgamyň ornunyň ýokarlandyrylmagyny Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 2020-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň telekeçileriň amala aşyrýan giň möçberli taslamalary hususy telekeçiliginiň daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmaga hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, bäsdeşlige ukyply önümçilikleri ösdürmäge saldamly goşant goşýandygyny alamatlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz teklibi, umuman, makullap, hususy ulgamy ösdürmek boýunça Yslam korporasiýasy tarapyndan berilýän maliýe serişdeleriniň maksada laýyk ulanylmagy baradaky meseläni berk gözegçilikde saklamak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa “Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli 2020-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanda we daşary ýurtlarda geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasyna” laýyklykda, 1-nji dekabrda onlaýn görnüşinde “Energetika ulgamyndaky durnukly hyzmatdaşlyk ählumumy ösüşiň möhüm şertidir” atly halkara maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bu ulgamda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek meselelerine bagyşlanan forumyň gün tertibine Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny durmuşa geçirmek, şeýle hem durnukly ösüşiň we energetika howpsuzlygynyň möhüm şerti bolan halkara turba geçirijilerine bagyşlanan meseleler girizildi.

Halkara maslahatynyň dowamynda gaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklary geçirmegi göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, dünýäniň energetika döwletleriniň hataryna girýän Türkmenistanyň ykdysadyýetinde nebitgaz senagatynyň möhüm orun eýeleýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, pudagy mundan beýläk-de ösdürmegiň strategiýasynda göz öňünde tutulmagy zerur şertleriň birnäçesiniň bardygyny aýtdy. Şolaryň hatarynda dünýäniň dürli sebitlerinde energiýa serişdelerine islegler hem-de halkara energetika bazarlarynda bäsdeşlik, sanly tehnologiýalaryň okgunly ösüşi, senagat kärhanalarynyň daşky gurşawa täsiri ýaly meseleler bar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň täze binýadyny döretmek, energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iberilmeginiň hem-de üstaşyr geçirilmeginiň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek, Ýewraziýada gazulag düzümini diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler möhüm ähmiýete eýedir.

Milli Liderimiz Diýarymyzyň ýangyç-energetika toplumynyň üstünliklerini we kuwwatyny görkezmek bilen çäklenmän, eýsem, olary dünýäniň işewür toparlary bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeli gurallary, özara bähbitli anyk taslamalar bilen berkitmegiň zerurdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin wajyp çärä öwrüljek hem-de ýurdumyza innowasion tehnologiýalary hem-de goşmaça maýa serişdelerini çekmäge ýardam etjek maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanylyp ulanylmaga beriljek önümçilik we durmuş-medeni maksatly iri desgalaryň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy barada aýratyn durup geçdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere baýramçylyk desgalarynyň ählisinde işleriň hiliniň hem-de möhletiniň berjaý edilmegi, olary zerur gurluşyk serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz milli binagärligiň däpleriniň häzirki zaman şäher gurluşygynyň ýörelgeleri bilen sazlaşykly utgaşdyrylmagynyň wajypdygyny aýdyp, barha gözelleşýän Watanymyzyň şäherleriniň we obalarynyň ajaýyp keşbini hem-de estetiki görnüşiniň türkmenistanlylaryň bagtyýar we abadan durmuşynyň möhüm şerti bolup durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow soňky ýyllarda ýurdumyzda özboluşly şähergurluşyk-binagärlik ýörelgeleriniň kemala gelendigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işlere berk gözegçiligi amala aşyrmagyň hem-de täsin binagärlik çözgütlerini we taslamalaryny durmuşa geçirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow täze milli elektron poçtasyny we messenjer programmasyny işe girizmek bilen baglanyşykly meseleler hakynda hasabat berdi.

Wise-premýer “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň “Türkmentelekom” elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan täzedöwrebap milli elektron poçtasyny döretmek üçin programma üpjünçiliginiň işlenip taýýarlanylandygyny we ony synagdan geçirýändiklerini aýtdy. Bu programma çözgüdi poçta hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän moduly öz içine alýar.

Sanly ykdysadyýeti işjeňleşdirmek boýunça öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, “Altyn asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri Diýarymyzda ilkinji milli onlaýn hat-habar alyş-çalyş ulgamynyň--messenjer programmasyny we mobil goşundysyny döretdiler.

Internet ulgamy arkaly bu ykjam programma üpjünçiliginiň üsti bilen onlaýn görnüşde hat-habarlary alyşmaga, toparlaýyn söhbetdeşlikleri guramaga, sesli we wideojaňlaryny amala aşyrmaga, dürli görnüşdäki elektron faýllary ugratmaga hem-de kabul etmäge mümkinçilik emele gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň sanlylaşdyrmagy, intellektual ulgamlaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmegi boýunça möhüm wezipäni ýerine ýetirýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz kommunikasiýa toplumyny sanlylaşdyrmak meseleleri baradaky gürrüňi dowam edip, Diýarymyzyň öňdebaryjy tehnologiýalaryň, giň ulgamly Internet giňişligine goşulyşmak arkaly aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberini, görnüşini artdyrmagyň hem-de hilini gowulandyrmagyň esasynda aragatnaşyk ulgamynyň döredilmegine gönükdirilen iri taslamalaryň tutuş toplumyny amala aşyrmaga girişendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz täze milli elektron poçtasyny we messenjer programmasyny herekete girizmek boýunça alnyp barylýan işleri çaltlandyrmak babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pudaklaýyn düzümleri döwrebaplaşdyrmak we köpugurly esasda ösdürmek, aragatnaşyk pudagynda kämil enjamlary hem-de täzeçil tehnologiýalary işjeň ulanmak babatda paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimlerine hem degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halkara sergisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Wise-premýer gözden geçirilişiň Diýarymyzyň ähli ugurlar boýunça gazanýan üstünliklerini giňden görkezmäge gönükdirilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwrebap interaktiw multimediýa tehnologiýalaryny ulanmak göz öňünde tutulýar.

Serginiň çäklerinde ylmy-amaly konferensiýalary, wideoaragatnaşyk arkaly maslahatlary, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikleri, tanyşdyryş çärelerini geçirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamalara gol çekiler.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna halkara forumyň iş maksatnamasynyň taslamasyny hödürläp, 1-10-njy dekabr aralygynda gazanylan üstünlikleriň gözden geçirilişini guramagy teklip etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin täze ajaýyp mümkinçilikleriň açylýandygyny nygtady. Biziň ýurdumyz okgunly ösýän, ýokary tehnologiýalara hem-de innowasiýalara esaslanýan döwlet hökmünde tutuş dünýäde giň meşhurlyga eýe boldy. Diýarymyzda giň gerimli taslamalar hem-de oňyn başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Milli Liderimiz milli senenamamyzyň esasy şanly wakalarynyň biri bolan Bitaraplyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çärelere hem-de halkara sergilerine görülýän taýýarlyk işlerini makullap, bu ugurdaky işi işjeňleşdirmegiň wajypdygyny nygtady hem-de bu babatda
wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimine, welaýatlaryň ýolbaşçylaryna meýilleşdirilen dabaralara ykjam taýýarlyk görmegi, şolaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy hem-de sebitleriň ýeten belent sepgidini görkezmek bilen bagly görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa dekabr aýynda boljak şanly senelere we medeni-durmuş maksatly desgalary ulanmaga bermek mynasybetli guraljak dabaralara görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň hormatyna guraljak baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde, paýtagtymyzda hem-de Diýarymyzyň welaýatlarynda ylmy-amaly maslahatlar, sergiler, döredijilik duşuşyklary, bäsleşikler, aň-bilim we sport çäreleri, media-maslahatlar guralar.

Ýurdumyzyň dünýäniň döwletleri bilen medeni gatnaşyklaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin onlaýn tertibinde birnäçe halkara derejesindäki çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär.

Halkara Bitaraplyk gününiň öňüsyrasynda medeni-durmuş maksatly binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň birnäçesiniň ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýär.

12-nji dekabrda “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahaty, medeniýet we sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda konsert geçiriler.

Ýurdumyzyň nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň hünär baýramy mynasybetli birnäçe çäreler meýilleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna guralýan dabaralaryň we halkara döredijilik çäreleriniň hem-de dekabr aýynda meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz şolaryň her biriniň ähmiýetli, many-mazmuna baý bolmalydygyny we milli däplere laýyklykda, giňden hem-de ruhubelentlikde geçirilmelidigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň indiki ýylda belleniljek 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk işlerine häzirki günlerden başlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz bu taryhy senä bagyşlanan ähli çäreleriň taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde alnyp barylmalydygyny, şolaryň Garaşsyz döwletimiziň umumadamzat ynsanperwer ýörelgelerine esaslanýan syýasatynyň düýp mazmunyny açyp görkezmelidigini belledi hem-de
bu babatda wise-premýere, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlerine anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow eziz Diýarymyzyň hemişelik Bitaraplygymyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli onlaýn görnüşinde “Bitarap Türkmenistan-ÝUNESKO: taryhy we medeni ugurlarda halkara hyzmatdaşlyk” atly halkara ylmy maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Gadymy Merwiň, Köneürgenjiň we Parfiýanyň nusaý galalarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň, “Görogly” şadessanynyň, “Küştdepdi” aýdym we tans dessurynyň hem-de türkmen milli halyçylyk sungatynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi ýurdumyzyň bu abraýly halkara guramasy bilen köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygynyň aýdyň nyşany bolup durýar.

Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylygyň hem-de ählumumy abadançylygyň bähbidine alyp barýan medeni we ylmy diplomatiýasynyň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Şu ýylyň 4-nji dekabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar hem-de Taryh we arheologiýa institutlarynyň guramagynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli onlaýn görnüşindäki halkara maslahaty Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen özara gatnaşyklarynyň dowamynda ýetilen sepgitlere hem-de geljekki ugurlaryna özboluşly seljerme bolar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, türkmen halkynyň köpasyrlyk taryhynyň, medeni we ruhy mirasynyň gymmatlyklarynyň düýpli öwrenilmeginiň, Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen gadymy galalaryň, kerwensaraýlaryň, ýadygärlikleriň ähmiýetini dünýäde wagyz etmek işiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň esasy wezipeleriniň biridigini belledi.

Bu ugurda alnyp barylýan giň gerimli işler oňat netijelerini berýär. Munuň özi ösüp barýan ýaş nesilleri ata Watanymyza söýgi, şöhratly pederlerimiziň biziň günlerimize gelip ýeten baý milli mirasyna aýawly garamak ruhunda terbiýelemekde aýratyn ähmiýetlidir.

Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä bileleşigi tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýän üstünlikleri hem-de ýeten derejesi milli medeni mirasymyzy, türkmen halkynyň baý maddy we ruhy-ahlak gymmatlyklaryny mundan beýläk-de giňden wagyz etmek üçin oňyn mümkinçilikleri üpjün edýär hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna guralýan çäreleriň dünýäniň halklary bilen ynsanperwer gatnaşyklaryň giňeldilmegini, türkmen medeniýetiniň hem-de sungatynyň dünýäde wagyz edilmegini, parahatçylygyň we medeni gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam edýändigini belledi hem-de onlaýn görnüşinde geçiriljek halkara maslahatynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň göni aragatnaşyk arkaly mejlisinde Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, onuň düzümini döwrebaplaşdyrmak, iri desgalaryň gurluşygynyň barşy boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler, şeýle hem ýurdumyzyň sebitlerindäki işleriň ýagdaýy, ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga, ýerleri geljek ýylyň hasylyna taýýarlamaga gönükdirilen çäreler barada
jikme-jik maglumatlar berildi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň depginleri, türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler, öňümizdäki şanly senelere taýýarlyk görlüşi barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabatlary diňläp, paýtagtymyzda we sebitlerde geçirilýän işleriň netijeliligini artdyrmak, şäherlerde arassaçylygyň we abadançylygyň ýokary derejesini üpjün etmek, durmuş düzümini döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hem hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şunuň bilen bir hatarda, öňümizdäki şanly seneleri mynasyp bellemegiň, ýurdumyz üçin uly ähmiýeti bolan baýramçylyk çärelerinde türkmen döwletiniň gazanýan üstünlikleriniň beýan edilmeginiň hem-de dabaralaryň ýokary derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu babatda häkimlere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilişi, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler, oba hojalygynda durmuşa geçirilýän özgertmeler, pudagyň işini guramaga häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, oňa hususy telekeçiligi işjeň çekmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyny ýerine ýetirmek bilen, oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýörite ýer gaznalary döredilýär.

Şeýle hem welaýatlarda ak ekinlere agrotehniki kada laýyklykda ideg işleri dowam edýär, galan pagta hasylyny ýygnamak, oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki enjamlary geljek ýylyň ýaz ekişine taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda gök, bakja we miwe önümleriniň öndürilişini artdyrmak hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň mukdaryny azaltmak boýunça öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatlarda güýzlük ekinleriň hasylyny ýygnamak, olary sowadyjy ammarlarda saklamak we ýerlemek işleri talabalaýyk alnyp barylýar.

Mundan başga-da, ýeralma we beýleki gök ekinleriň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek işleri dowam edýär. Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň hasyly ýygnalýar.

Hormatly Prezidentiimz wise-premýer E.Orazgeldiýewe hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, şu günler oba zähmetkeşleriniň durmuşynda agrotehniki çäreleri geçirmek boýunça möhüm möwsümiň başlanandygyny belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu çäreleriň ýokary derejede geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň we Diýarymyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine ýardam edýändigini belledi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, suwdan rejeli peýdalanmak, hasyllylygy ýokarlandyrmak, täze ýerleri özleşdirmek meselelerine möhüm üns berilmelidir. Bu pudakda suw tygşytlaýjy tehnologiýalar we beýleki ýurtlaryň ösen tejribeleri işjeň ulanylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine, maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak üçin zerur çäreleriň amala aşyrylmagyna işjeň çemeleşilmelidigini aýdyp, bu babatda oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň hormatyna geçiriljek halkara maslahata, dabaralara we çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Şonuň bilen baglylykda, geçen ýylyň dekabrynda döwlet Baştutanymyzyň degişli Karara gol çekendigi, oňa laýyklykda, giň möçberli Maksatnamanyň tassyklanylandygy bellenildi. Maksatnamany amala aşyrmagyň çäklerinde ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda köpsanly çäreler, hususan-da, dürli forumlar, medeni hem-de sport çäreleri guralýar.

2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda geçiriljek “Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti” atly halkara maslahat baýramçylyk dabaralaryň arasynda esasy orny eýeleýär. Bu forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, degişli işler amala aşyrylýar.

Halkara maslahatyň deslapky maksatnamasy taýýarlanyldy. Onuň barşynda birnäçe abraýly halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň wideo çykyşlary hem meýilleşdirilýär.

Forumyň işiniň jemleri boýunça Jemleýji Beýannamany kabul etmek göz öňünde tutulýar. Maslahatyň çäklerinde köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen birlikde, şanly senä bagyşlanan baýramçylyk sergisini guramak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine gabat gelýän özara bähbitli hyzmatdaşlyk syýasatyna berk ygrarlydygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine halkara derejede ykrar etmegine 25 ýyl dolýandygyny belledi.

Geçen döwür ýurdumyzyň durmuşa geçirýän daşary syýasy strategiýasynyň netijeli häsiýete eýedigini, onuň dünýä bileleşiginiň uzak möhletli bähbitlerine laýyk gelýändigini aýdyňlyk bilen görkezdi. Munuň özi 2015-nji ýylyň iýun aýynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Watanymyzyň Bitaraplyk derejesi hakyndaky täze kararnamanyň kabul edilmegi bilen tassyklanyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şanly senäni baýram etmek meselesi barada durup geçip hem-de onuň taryhy ähmiýetini nygtap, wise-premýere, daşary işler ministrine halkara maslahatyny we beýleki baýramçylyk çäreleriniň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Soňra Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak we Halk Maslahatynyň çözgütlerini durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň nobatdaky maslahatynda ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň dürli düzümlerindäki jemgyýetçilik gatnaşyklaryny kadalaşdyrýan kanunçylyk namalarynyň birnäçesi kabul edildi. Deputatlar ilat arasynda olaryň many-mazmunyny düşündirmek işlerini alyp barýarlar.

Halk Maslahatynyň çözgütlerinden gelip çykýan wezipelere kanunçylyk taýdan goldaw bermek maksady bilen, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň teklipleriniň esasynda hereket edýän hukuk binýadyny kämilleşdirmek we döwletimiziň mundan beýläk-de ykdysady, syýasy we medeni ösüşine gönükdirilen täze kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär.

Halkara we parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek arkaly Mejlisiň wekilleri BMG-niň düzümleýin bölümleriniň onlaýn görnüşinde geçirýän dürli çärelere gatnaşdylar. Deputatlar Halk Maslahatynyň çözgütleriniň, milli Liderimiziň alyp barýan daşary we içeri syýasatynyň, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan oňyn özgertmeleriň ähmiýetini wagyz etmek hem-de düşündirmek, şeýle hem milli däp-dessurlary saklamak bo ýunça zerur işleri yzygiderli dowam edýärler.

Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, Watanymyzyň durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleriň ýoly bilen üstünlikli öňe gitmegine gönükdirilen wezipeleri çözmek boýunça alyp barýan işleriniň ähmiýetini nygtady.

Milli Liderimiz deputatlaryň ýerlerde saýlawçylar bilen gatnaşyklaryna goldaw bermegiň zerurdygy barada aýdyp, olaryň ösüp barýan ýaş nesilleriň watansöýüjilik ruhunda terbiýelenmegine, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň wagyz edilmegine işjeň gatnaşmagynyň wajypdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümleriniň işi, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen giň gerimli harby özgertmeleriň amala aşyrylyşy, jemgyýetde bitewüligi we jebisligi, ýurdumyzda durnuklylygy pugtalandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, Milli goşunyň kuwwatyny artdyrmak, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak hem-de durmuş meselelerini çözmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan hem-de diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinadan gelip çykýan gaýragoýulmasyz wezipleri çözmäge jogapkärli çemeleşmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Bitaraplyk derejesine berk ygrarly bolanTürkmen döwleti mundan beýläk hem ýurdumyzyň parahatçylygynyň we howpsuzlygynyň, halkymyzyň abadan durmuşynyň kepili hökmünde goranyş ukybyny pugtalandyrmak barada alada eder.

Hormatly Prezidentimiz döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hem-de öňdebaryjy tejribäni öwrenmegiň hasabyna harby we hukuk goraýjy edaralaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin toplumlaýyn çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz möhüm meýilnamalara ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli beýleki möhüm meselelere hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25058&cat19

12.11.2020, 03:11
11.11.2020, 04:11

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan durmuş-medeni maksatly iri desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Barha gözelleşýän Aşgabadyň günbatar böleginde milli Liderimiziň Kararyna laýyklykda belent ýaşaýyş jaýlaryny özünde jemleýän gözel künjek peýda boldy. Bu ýerde zerur ýol-ulag düzümi döredildi, aýlawly awtomobil çatrygynyň merkezini bolsa täsin “Türkmen alabaýy” ýadygärlik binasy bezeýär. Şeýle hem şäheriň bu böleginde iň häzirki zaman talaplaryna, dynç alyş we hyzmatlar ulgamynyň desgalaryna bildirilýän talaplara kybap gelýän “Gül zemin” söwda-dynç alyş merkezi bina edildi.

Türkmenistanda uly ählihalk baýramçylyklarynyň öňüsyrasynda täze binalary açyp ulanmaga bermek asylly däbe öwrüldi. Şu ýyl Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllyk senesine beslendi. Bu uly baýramyň öňüsyrasynda dürli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleriniň 1008 maşgalasy Aşgabadyň täze ýaşaýyş jaý toplumlarynda ähli amatlyklary bolan öýleriň açarlaryny aldylar. Munuň özi 5 müňden gowrak adama barabardyr. Binalaryň buýrujylary hökmünde, Aşgabat şäher häkimligi hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi çykyş etdiler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzy ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň hususy kärhanalara — TSTB-niň agzalaryna ynanylandygy buýsançly ýagdaýdyr. Hususy bölegiň wekilleri milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmak bilen, Watanymyzyň ösüşine we abadançylygyna uly goşant goşýarlar. Türkmen telekeçileri özleriniň önümçilik hem-de hünär mümkinçiliklerini yzygiderli ýokarlandyryp, bu gün dürli ulgamlarda, şol sanda gurluşyk ulgamynda üstünlikli işleýärler hem-de iň gowy işewürlik taraplaryny we öňde goýlan wezipeleriň çözgüdine döredijilikli çemeleşmegiň nusgasyny görkezýärler.

Soňky ýyllarda ýaşaýyş jaý gurluşygy ýokary dünýä ölçegleriniň derejesinde ýurdumyzda görlüp-eşidilmedik gerime eýe boldy. Aşgabatda tutuş köçäniň ugrunda ýokary amatlylyga we zerur bolan düzümlere eýe bolan, ýanaşyk ýerlerinde ýaşyl zolaklar döredilen ýaşaýyş jaýlarynyň tapgyrlaýyn gurulmagy guwançly ýagdaýdyr. Adamlaryň ýaşaýşy üçin iň amatly şertleriň döredilmegi döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen paýtagtymyzy ösdürmegiň öňdengörüjilikli we ylmy taýdan esaslandyrylan konsepsiýasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň ähli sebitlerinde ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeler strategiýasynyň möhüm wezipesidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Kararyna laýyklykda bina edilen täze ýaşaýyş jaý toplumy Magtymguly şaýolunyň ugry boýunça, Taslama we Tähran köçeleriniň arasyndaky giň çäkde Aşgabadyň ajaýyp binagärlik keşbine sazlaşykly utgaşdy. Bu ak mermerli toplum Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ynsan eli bilen döredilen ýene bir alamatyna, milli Liderimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary bilen amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasatynyň hasyl bolýandygynyň aýdyň mysalyna öwrüldi.

Ir bilen bu ýerde uly baýramçylyk we ýokary ruhubelentlik ýagdaýy emele geldi. Dabara Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Ýygnananlaryň ählisi döwlet Baştutanymyzy ägirt uly ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýaşaýyş jaý toplumynyň öňünde gurnalan baýramçylyk görnüşinde bezelen derwezäniň (arkanyň) ýanyna barýar. Bu ýerde milli Liderimizi çagalar uly şatlyk bilen garşylaýarlar, olar joşgunly goşgulary aýdýarlar. Döredijilik toparlary mähriban hem-de abadan Watanymyzy, agzybir we jebis türkmen halkyny hem-de onuň milli Lideri — Gahryman Arkadagymyzy wasp edýän ajaýyp öwüşginli aýdym-tans maksatnamasy bilen çykyş edýärler.

Tolgundyryjy pursat ýetip gelýär: milli Liderimiz körpeler bilen bilelikde baýramçylyk görnüşinde bezelen derwezäniň ýanyna barýar hem-de dabaraly ýagdaýda, ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda toý bagyny kesip, paýtagtymyzyň täze binalar toplumyny açýar. Şol pursatda asmana dürli reňkdäki şarlar uçurylýar.

Döwlet Baştutanymyz çagalar bilen bilelikde täze binalar bilen tanyşlyga başlaýar. Aşgabady ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde bu ýerde 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 6-sy hem-de 72 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 10-sy bina edildi, şolaryň hemmesi ähli ýokary amatlyklary bolan we otaglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan öýlerdir. Ýanaşyk ýerlerde ähli degişli düzümler göz öňünde tutulyp, umumy uzynlygy 5 kilometr 564 metre deň bolan täze ýollar çekildi, olar zerur tehniki serişdeler, ýerasty pyýada geçelgeler hem-de ýolagçy ulaglar üçin duralgalar bilen üpjün edildi.

Desgalaryň ýanaşyk çäkleri doly abadanlaşdyryldy we agaç nahallary oturdyldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryndan we maslahatlaryndan ugur alnyp, täze binalaryň ulanyş mümkinçiliklerine, ekologiýa we bezeg häsiýetnamalaryna uly üns berildi. Dynç alyş we sport bilen meşgullanmak üçin ýörite zolaklar oýlanyşykly ýerleşdirilipdir we abadanlaşdyrylypdyr. Täze binalaryň körpe ýaşaýjylar üçin çagalar oýun meýdançalary gurnalyp, olar şeýle desgalara mahsus zerur derejede enjamlaşdyrylypdyr.

Täze belent ýaşaýyş jaýlarynyň daşky bezeginiň aýratynlyklaryny hem bellemek gerek — olary köpöwüşginli mozaika pannolary bezeýär, şolaryň her biri özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. Bu giň möçberli “nakgaşlyk eserlerinde” Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň buýsançly nyşanlary, onuň dürli ulgamlarda gazanan üstünlikleri hem-de nurana geljege tarap bedew bady, halkymyzyň baý taryhy we medeniýeti öz beýanyny tapypdyr.

Olaryň keşbinde mähriban ülkämiziň gaýtalanmajak gözelligi, türkmen topragynyň sahawaty hem-de onuň tebigy baýlyklary öz beýanyny tapýar. Şolaryň ählisi bilelikde, parahatçylyk, döredijilik hem-de ösüş ýoly bilen täze belentliklere tarap ynamly öňe barýan Türkmenistanyň durmuşynyň özboluşly aýdyň waspnamasyna öwrülýär.

Mozaikaly “suratlar” jaýlaryň buýrujylary hökmünde çykyş eden ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işiniň ugurlaryny şöhlelendirýär. Olary döretmekde reňk öwüşgininden başlap, bezeg ugurlaryna hem-de beýan edilen keşplere çenli her bir zat göz öňünde tutuldy. Bezeg işlerinde täzeçil tehnologiýalaryň hem-de milli bezegiň äheňleriniň işjeň ulanylmagy binalaryň gözelligini has-da artdyrýar.

Her bir täze binanyň ýanynda aýdym-saz ýaňlanýar, artistleriň joşgunly çykyşlary ýaýbaňlanýar. Bir söz bilen aýdylanda, bu ýerde özüne mahsus ajaýyp öwüşginli dabaraly türkmen toýunyň hem-de myhmansöýerligiň gadymy ýörelgeleriniň ruhubelentligi emele geldi.

Halkymyzda gadymy döwürlerden bäri täze öý tutunmak ynsan durmuşynda aýratyn ähmiýetli waka hasap edilýär hem-de bu gün täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylan, asyrlaryň dowamynda kemala gelen milli ýörelgelere beslenýär, muny şu gezekki dabaranyň barşy hem aýdyň görkezdi.

Täze 12 gatly ýaşaýyş jaýlarynda amatly we abadan ýaşamak üçin ähli şertler döredilendir. Şolarda ähli amatlyklary, şol sanda giň myhman otaglaryny, amatly ýatylýan otaglary, häzirki zaman durmuş enjamlary bilen üpjün edilen aşhanalary, kömekçi jaýlary öz içine alýan amatlyklaryň doly toplumy göz öňünde tutulan üç, dört we bäş otagly öýler ýerleşdirildi. Şeýle hem zerur ähli durmuş üpjünçilik ulgamlary göz öňünde tutulandyr.

Ýeri gelende aýtsak, girelgeler, aşhanalar we ýaşaýyş otaglary her bir öýlerde goýlan dürli ölçegdäki iki smart-telewizorlar ýaly ýurdumyzda öndürilen mebeller bilen gurnalandyr. Ýurdumyz üçin täze bolan bu önümiň çykarylyşy döwlet Baştutanymyz tarapyndan öňe sürlen elektron senagatyny döretmek we ösdürmek boýunça maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýola goýuldy. Bilelikdäki “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän “Tolkun”, “Zemin” we “Älem” smart-telewizorlary alyjylaryň arasynda uly islegden peýdalanýar. Bu önümler dünýä ölçeglerine kybap gelýär.

Bularyň ählisi otaglaryň içki bezegi hem-de enjamlar bilen üpjün edilişi bilen birlikde taslamada göz öňünde tutulandyr.

Elbetde, myhman otaglarynyň, ýatakhanalaryň we beýleki otaglaryň bezegi türkmen halylarydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, türkmen zenanlarynyň zehininden kemal tapýan halylar halkymyzyň durmuşynyň möhüm bölegi bolmak bilen bir hatarda, milletiň taryhy we medeniýeti bilen berk baglanyşyklydyr.

Milli halyşynaslyk önümleriniň ajaýyp nagyşlarynda çuňňur many bardyr. Şolarda türkmen halkynyň kalbynyň, mähriban topragymyzyň gözelligi, köpöwüşginliligi öz beýanyny tapýar.

Deňsiz-taýsyz sungat eserleri hasaplanylýan el halylary döwlet Baştutanymyzyň “Janly rowaýat” we “Arşyň nepisligi” atly kitaplarynda ýokary çeperçilik derejesinde wasp edilýär. Milletiň bahasyz gymmatlygy bolan halylar dünýä medeniýetiniň möhüm gymmatlygydyr. Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen halyçylyk däpleriniň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýolugra täze jaýlaryň birine bardy. Şol ýerde hormatly Prezidentimiz öz ýanyndaky çagalara sowgatlary gowşurdy hem-de olar bilen ýadygärlik surata düşdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz jaýyň içine girdi — Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň düzümleriniň biriniň baş hünärmeni Resul Myradowyň maşgalasynyň göçüp baran öýüne bardy.

Öý eýesi milli Liderimizi mähirli garşylap, halkyň abadançylygy baradaky çäksiz aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi, öz maşgalasynyň dört adamdan ybaratdygy barada gürrüň berdi. Öý bikesi Gunça, olaryň iki sany çagasy — gyzy Mähekjemal we ogly Muhammetnur bar. Ýaş maşgalabaşy ýokary bilimli hünärmen bolup, degişli ugurda zähmet çekýär.

Hormatly Prezidentimiz R.Myradowyň maşgalasyny täze jaý bilen gutlap we otaglarynyň ýerleşdirilişi hem-de abadanlaşdyrylyşy bilen gyzyklanyp, hemme ugurlarda türkmenistanlylaryň mynasyp durmuşyny üpjün etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, bu ugurdaky işler geljekde hem dowam etdiriler.

Milli Liderimiz öýi gözden geçirip, söhbetdeşligiň barşynda myhmansöýer öý eýesinden işi, maşgalanyň ýaşaýyş-durmuşy hem-de täze jaýyň ýaşaýjylary üçin göz öňünde tutulan amatlyklar barada sorady. R.Myradow öz öýünden hem-de bu ýerde ýaşamak üçin döredilen şertlerden örän hoşaldygyny aýtdy. Öýde döredilen oýlanyşykly, ugurdaş düzüm hem ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamaga ýardam edýär. Hormatly Prezidentimiz şeýle hem ýaş maşgala gymmatly sowgady gowşurdy.

Öý eýeleri muňa jogap edip, däp bolan toý paýyny gowşurdylar hem-de milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýaş maşgalalaryň durmuş-ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak hem-de olara goldaw bermek meselelerine berýän hemişelik ünsi üçin öz hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle maşgalalar şunuň ýaly ýokary hil häsiýetleri we amatlyklary bolan ajaýyp öýleri satyn almak mümkinçiligine eýedirler.

Döwlet Baştutanymyz öý eýeleri bilen hoşlaşyp, olara berk jan saglyk, bagt we maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň baryp gören jaýynyň öýleriniň “akylly öý” ýörelgesi boýunça enjamlaşdyrylandygyny bellemek gerek. Bu ulgam belli bir gündelik işleri adam gatnaşmazdan, ýerine ýetirmäge ukyplydyr.

Hususan-da, öňdebaryjy tehnologiýalaryň we internet ulgamyna daýanmak bilen şunuň ýaly awtomatlaşdyrylan ulgam öýleriň eýelerine durmuşda ulanylýan enjamlaryň hereket edişine ykjam telefonlar arkaly gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Bu özboluşly taslama Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary tarapyndan taýýarlanyldy.

Ýeri gelende aýtsak, şunuň ýaly taslama goňşy jaýda Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýa uniwersitetiniň talyplary tarapyndan ýerine ýetirildi. Şeýlelikde, ýurdumyzyň geljekki hünärmenleri özleriniň ýokary tehnologiýalar ulgamynda alan bilimlerini innowasion taslamalary işläp düzmäge gatnaşmak bilen iş ýüzünde durmuşa geçirýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki gyrasyny ak mermerli belent binalar gurşap alan ýoluň ugrunda täze ýaşaýyş toplumlary bilen tanyşmagyny dowam etdi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi, Gurluşyk we binagärlik ministrligi, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi, Medeniýet ministrligi, Energetika ministrligi, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti, “Türkmen standartlary” baş döwlet gullugy, “Türkmengaz” döwlet konserni, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi, Türkmenistanyň Merkezi banky hem-de ýokarda bellenilişi ýaly, Aşgabat şäheriniň häkimligi, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi belent ýaşaýyş jaýlarynyň buýrujylary hökmünde çykyş etdiler.

Desgalaryň gurluşygyny ýurdumyzyň ugurdaş kompaniýalary amala aşyrdylar. Şolaryň hatarynda “Aşgabatgurluşyk” önümçilik birleşigi, “Weli gurluşyk”, “Nusaý ýollary”, “Rysgally zähmet”, “Çakmak daşy”, “Bereketli” hususy kärhanalary, “Altyn nesil”, “Ajaýyp bina” hojalyk jemgyýetleri bar.

Täze öýlere göçüp baran bagtyýar ýaşaýjylar Arkadag Prezidentimize ýaşamak we dynç almak babatda döredilen ajaýyp şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärler.

Ähli ýerde baýramçylyk dabaralary ýaýbaňlandyrylyp, halkymyzyň nesilden-nesle geçip gelýän özboluşly däp-dessurlary şöhlelendirilýär. Ol ýörelgeler häzirki döwürde mynasyp dowam etdirilýär.

Şeýle dabaralaryň biri milli ýörelgämize laýyklykda bellenilýän “Bäbek toýy” diýlip atlandyrylýar. “Ädimler gutly bolsun, gadamlar batly bolsun!” atly dessur bolsa çaganyň ilkinji dişiniň çykmagy, onuň ýörjen-ýörjen bolup, ilkinji ädimleri ätmegi, galpak toýy bilen baglanyşyklydyr. Nesilleriň arasyndaky ruhy baglanyşygy üpjün edýän bu däplerde çagajyga bagtly ykbal, berk jan saglyk we ähli gowulyklar arzuw edilýär. Şol ýerde bu wakalary wideofilme surata düşürmegi şöhlelendirýän sahna oýny goýlupdyr.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tegelek görnüşli ýol çatrygyna barýar, şol ýerde “Türkmen alabaýy” atly heýkel oturdylypdyr.

Kuwwatly, arassa ganly alabaýyň heýkeli diňe bir köpegiň şekili bolman, eýsem, ol türkmen halkynyň wepaly syrdaşy, ygtybarly kömekçisi we dosty hökmünde görýän alabaýa bolan gatnaşygyny äşgär edýär. Alabaýlaryň öz eýelerine wepasy, mähirli gatnaşygy ebedileşdirilmegine mynasyp häsiýetlerdir.

Alabaýyň heýkelini oturtmak, şeýlelikde, bu ajaýyp hem-de gaýduwsyz we mähirli ýüregi bolan alabaýlara hormat-sarpa goýmak, milletiň taryhynda hem-de halkymyzyň durmuşynda eýeleýän ornuny aýratyn bellemek başlangyjy döwlet Baştutanymyzyň hut özüne degişlidir.

Şu ýyl Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasy döredildi. Onuň esasy maksady türkmen alabaýlaryny yzygiderli köpeltmek, halk seçgiçilik usulyny hem-de milli itşynaslyk mekdebini giňden peýdalanyp, halkara derejesine ýetirmek bolup durýar.

Şeýle hem Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde “Türkmen alabaý itleri” hojalyk jemgyýetiniň binalar toplumy hem-de Änew şäherinde weterinariýa bejerişhanasy we öý haýwanlaryny saklaýan, dünýä ölçeglerine gabat gelýän toplum gurlup, ulanylmaga berildi. Toplumda haýwanlara keselleriň öňüni alyş sanjymlaryny geçirmek, keselini anyklamak we bejermek boýunça hyzmatlaryň dürli görnüşleri alnyp barylýar.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, assosiasiýa tarapyndan ýurdumyzyň Ahal welaýatynda türkmen alabaý itleriniň Karantin merkeziniň, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde türkmen alabaý itleriniň Tohumçylyk merkezleriniň hem-de Aşgabat şäherinde Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň toplumynyň gurluşyk işleri alnyp barylýar. Munuň özi halkymyzyň wepaly ýoldaşy, milli buýsanjy hasaplanylýan alabaý itleri hakynda edilýän aladanyň ýurt derejesinde özüniň oňyn netije berýändigini aýdyňlygy bilen subut edýär.

Ýurdumyzda itşynaslygy ösdürmek, bu ugurda gazanylan üstünlikleri halkara derejede giňden wagyz etmek maksady bilen, Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň “Türkmeniň nusgalyk alabaýy” žurnaly döredildi. Onda çap edilýän makalalarda türkmen alabaýlaryny köpeltmegiň taryhy we däpleri, milli hem-de dünýä tejribesi hakynda gürrüň berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesine laýyklykda, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň maldarçylyk bölüminiň weterinar lukmançylygy kafedrasynda täze hünär — kinologiýa hünäri açyldy. Şu ýyl bu ugur boýunça ilkinji talyplar saýlap alan hünärleri boýunça bilimleri özleşdirýärler.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynda türkmen alabaýlaryny köpeltmek we olaryň tohumyny gowulandyrmak merkeziniň binalarynyň täze toplumy ulanylmaga berildi.

Bu işler bilen bir hatarda, halkara hyzmatdaşlygyna ähmiýetli orun berilýär. Hususan-da, Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzüm birligi bolan Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy (ÝUNESKO) hem-de başga-da birnäçe iri abraýly halkara guramalar, şol sanda bu ugurda iş alyp barýan daşary ýurt assosiasiýalary, ýuridik şahslar we dünýäniň dürli künjeklerinden hususy itşynaslar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyklar ýola goýulýar.

Geljekde ýurdumyzda türkmen alabaý itlerine bagyşlanan maslahatlary, sergileri, alabaý itleriniň gözellik bäsleşiklerini we beýleki halkara çärelerini yzygiderli geçirmek hem-de ylmy işleri alyp barmak meýilleşdirilýär.

Soňky ýyllarda türkmen itlerine bolan gyzyklanma artdy. Türkmenistanda, dünýäniň dürli künjeklerinde türkmen alabaý itleriniň muşdaklarynyň sany barha köpelýär. Şeýle uly gyzyklanmany nazara almak bilen, awgust aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça ýurdumyzda Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasy döredildi, munuň özi itleriň tohum arassalygyny saklamak we köpeltmek boýunça ähli hünärmenleriň, türkmen alabaýlarynyň muşdaklarynyň dünýä belli Orta Aziýa itleriniň taryhy mesgenine birleşmegine ýardam etmek bilen çäklenmän, eýsem, bu saýlama tohum itleriniň baş sanynyň has-da artmagyna, itşynaslyk babatda tejribe alşylmagyna hem-de netijeli halkara başlangyçlarynyň ýola goýulmagyna ýardam eder.

Guramanyň birinji mejlisinde oňa gatnaşyjylar tarapyndan her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaýynyň baýramyny bellemek we şol günlerde Aşgabatda “Türkmen alabaý itleri” halkara assosiasiýasynyň nobatdaky mejlisini geçirmek baradaky teklip goldanyldy.

...Heýkeliň öňündäki meýdançada edebi, aýdym-sazly çykyş ýaýbaňlandyrylýar. Artistler çopanlaryň durmuşyndan bir sahnany janlandyrýarlar. Alabaý itleri hemişe çopanlaryň ýakyn kömekçisi bolupdyr we häzirki wagtda hem şeýle bolmagynda galýar. Sahnanyň baş gahrymanlary — oglanjyk we onuň atasy nesilleriň dowamatlylygyny alamatlandyrýar. Sahnalaşdyrylan çykyşyň barşynda ýene-de bir gahryman — owadanja güjüjek peýda bolýar. Ýaşuly ony agtygyna gowşurýar hem-de şeýle dostuň hemişe gadyryny bilmelidigini pent edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen alabaýy” atly kitabyndan parasatly sözler ýaňlanýar. Bu kitap ägirt uly ylmy-barlag maglumatlarynyň esasynda milli taryhy-medeni gymmatlygyň diňe bir ugruny açyp görkezýär.

Bu eserde dünýäde iň gadymy tohumdaky meşhur köpekleriň gelip çykyşy we ösüşi barada gürrüň berilýär, şeýle hem ahalteke bedewleri, türkmen halylary we bakja önümleri ýaly gözbaşyny gojaman taryhdan alyp gaýdýan milli gymmatlyklar bilen bir hatarda durýan alabaýlaryň özboluşly aýratynlygy açylyp görkezilýär. Alabaýlar aýratyn ähmiýetli görnüşleri bilen türkmen halkynyň sazlaşyk, gözellik, diňe bir maddy däl, eýsem, ruhy gymmatlyk düşünjelerini özünde jemleýär.

Häzirki döwürde alabaýlaryň keşbi öz ähmiýetini ýitirmän, has giň mazmuna eýe bolýar. Çünki olar köp nesilleriň şöhratly pederlerimiziň özboluşly ugry döretmäge mümkinçilik beren halal zähmetine bolan hoşallyklarynyň jemine öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň milli gymmatlygyny giňden wagyz etmek boýunça alyp barýan maksada okgunly we işjeň syýasaty bu ugruň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belende galmagyny şertlendirdi.

Alabaý batyrlygy, gaýduwsyzlygy hem-de eýesine juda wepalylygy bilen tanalyp, ol ojagyň sakçysy, şol bir wagtda olary dost tutunýan çagalara hem örän mähirli sypatlary bilen bellidir.

Olar türkmen halkynyň hormatyna we söýgüsine eýe bolup, häzir hem doly hukukly maşgala agzalaryna deňelýär. Alabaýyň “Aşgabat 2017” oýunlarynyň nyşany hökmünde saýlanyp alynmagy hem tötänden däldir, şol oýunlar tamamlansa-da, Wepaly sport ýeňişleriniň we sport ruhunyň baş tumary bolup galdy.

Emma Türkmenistanda alabaýlar itleriň beýleki tohumlaryndan goralyp saklanypdyr hem-de beýleki tohumlar bilen goşulyşman, özleriniň ilkibaşdaky görnüşini saklap galypdyr.

Arheologlaryň Türkmenistanyň çäginde tapan, çopanlaryň wepaly hemrasynyň şekilleri bu tohumyň gadymylygyna şaýatlyk edýär. Altyndepe we Goňurdepe (biziň eýýamymyza çenli ikinji müňýyllyk) ýaly belli ýadygärliklerde dürli ýyllarda itleriň şekiljikleri tapyldy, gadymy Nusaýda ýüze çykarylan Parfiýa ritonlarynyň biriniň ýüzünde daýaw itiň şekilini görmek bolýar. Aşgabadyň muzeýlerinde alabaýyň dürli asyrlarda we dürli senetçilik merkezlerinde döredilen beýleki heýkelleri saklanýar.

Orta asyra degişli Daňdanakan ilatly ýerde geçirilen gazuw-agtaryş işlerinde kiçi göwrümli faýans heýkeljigi tapyldy, onda türkmen alabaýynyň şekilini görmek bolýar.

Magtymguly şaýolunyň esasy çatryklarynyň biriniň baş bezegine öwrülen heýkelde alabaýlaryň özboluşly aýratynlygy öz beýanyny tapypdyr. Heýkel örän uly bolup görünýär: itiň şekiliniň beýikligi 6 metre barabardyr. Ol beýikligi 9 metre barabar bolan postamentde ornaşdyryldy. Şeýlelikde, diametri 36 metre barabar bolan meýdançada ýerleşen 15 metrlik heýkel ähli tarapdan we alyslardan oňat görünýär.

Soňra hormatly Prezidentimiz täze binalary we baýramçylyk dabaralaryny synlap, ýoluny dowam etdi.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyzyň “Atda wepa-da bar, sapa-da” diýen kitabynyň esasynda oglanjygyň ilkinji gezek bedewe mündürilişi bilen baglanyşykly däp görkezilýär. Bedew özüniň şöhratly taryhynyň bütin dowamynda türkmen halkynyň wepaly ýoldaşy we dosty bolupdy. Şonuň üçin hem bu däp gadymy döwürlerden biziň günlerimize gelip ýetipdir. Şu ýerde çagalar döredijilik topary ýaşajyk atçaparlaryň göçgünli tansyny ýerine ýetirýärler.

Elbetde, türkmen toýunda desterhan giňden ýazylýar. Uly gazanlaryň ýanynda ussat aşpezler milli tagamy taýýarlamagy baýramçylyk aýdymlary bilen utgaşykly alyp barýarlar.

Şol bir wagtyň özünde goňşy jaýyň ýanynda, öňden gelýän asylly däbe görä, gullukdan gaýdyp gelen ýigidi garşylamak dabarasy bolýar. Bu sahna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerine bagyşlanan “Mertler Watany beýgeldýär” atly eseriniň esasynda goýlupdyr.

Gapdalda türkmen toýy bilen baglanyşykly milli däpler — “ýaglyk daňdy” we “halat geçdi” dessury sahnalary ýaýbaňlandyrylýar. Soňra gelnalyjy — öýlenýän ýigidiň öýüne gelniň getirilişi bilen baglanyşykly toý dabarasy görkezilýär.

Ýurdumyzyň baş şäheriniň bu künjeginde bina edilen täze desgalar çalt depginde ösýän ak mermerli Aşgabadyň keşbine ýene-de bir özboluşly gözellik çaýýar. Bu häzirki zaman taryhy eýýamyň gazananlaryny wasp edýän owazda öz şöhlelenmesini tapýar.

Toý dabarasy täze açylýan “Gül zemin” söwda-dynç alyş merkezinde dowam etdi. Bu ýerde milli Liderimizi sungat ussatlary ruhubelentlikli çykyşlary bilen garşyladylar.

Magtymguly şaýoly bilen Taslama köçesiniň çatrygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli gurluşyk işlerini ýurdumyzyň “Altyn” hojalyk jemgyýetiniň işgärleri ýerine ýetirdi. 3,8 gektar meýdany bolan taslamada 43 müň 560 inedördül metr ýerde üç gatly bina guruldy. Onuň ýanaşyk ýerleri göwnejaý abadanlaşdyryldy we gök zolaklar döredildi. Şeýle hem bu ýerde ýollar, ýanýodalar, kömekçi desgalar bina edildi.

Şu gün täze söwda-dynç alyş merkezi özüniň ilkinji myhmanlaryny kabul etdi. Şu pursatdan başlap, merkeziň köp sanly aşgabatlylar we paýtagtymyzyň myhmanlary üçin söýgüli künjege öwrüljekdigi gürrüňsizdir. Köp sanly söwda nokatlaryndan başga-da, onda jemgyýetçilik iýmiti kärhanasy ýerleşdi. Bu ýerde 800 orunlyk we 400 orunlyk toý dabaralaryny geçirmek üçin iki zal, 200 orunlyk we 100 orunlyk restoranlar, 5 sany çaýhana bar.

Binanyň birinji gatynyň 15 müň inedördül metrden gowrak ýerinde bölek söwda dükanlary bar. Alyjylara ýokary hilli harytlary we hyzmatlary hödürleýän marketler, söwda dükanlarynyň 65-si häzirki zaman ýokary ülňüleri esasynda enjamlaşydyryldy. Şeýle hem bu ýerde durmuş hyzmatlary edarasy we dermanhana ýerleşýär.

Binanyň üçünji gatynda her biri 90 orunlyk kinozallaryň ikisini, bir wagtyň özünde çagalaryň 300-sini kabul edip biljek dürli attraksionlary öz içine alýan dynç alyş we şüweleňler zolagy ýerleşýär. Körpeler üçin oýun meýdançalarynyň 4-si göz öňünde tutulypdyr. Çagalar şolarda wagtlaryny gyzykly geçirip bilerler.

Merkez döwrebap tehniki enjamlar — amatly liftleriň 10-sy, eskalatorlaryň 6-sy we beýlekiler bilen üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz binanyň içine girýär hem-de täze söwda toplumynda döredilen şertler bilen tanyşýar. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow merkeze baryp görmeginiň barşynda binanyň merkezini gözden geçirýär. Ak mermerli Aşgabadyň ajaýyp binalary, Köpetdagyň täsin görnüşleri, ahalteke bedewleri şekillendirilen täsin görnüşler onuň bezegidir.

Eýwanda ähli dükanlaryň hem-de iýmit kärhanalarynyň ýerleşişi we şolarda hödürlenilýän harytlaryň görnüşleri bilen tanyşmaga mümkinçilik berýän maglumat tablosy bar.

Indi biziň durmuşymyza ykjam ornaşan hyzmatlaryň bu görnüşi müşderilere islendik desgadan internet-dükana oňaýly elýeterliligi üpjün edýär. Ol özüne harytlaryň belli bir görnüşi boýunça islegleri kesgitlemäge hem-de buýurmalary çalt resmileşdirmek üçin seçilip alnan önümleri wirtual sebede goýmaga mümkinçilik berýän katalogy özüne birleşdirýär. Ýagny, degişli maglumatlary hem-de harytlary eltip bermek we tölemek boýunça zerur maglumatlary girizäýmek galýar.

Döwlet Baştutanymyz eskalatorda merkeziň ikinji gatyna galýar. Şol ýerde Gündogar köşk görnüşinde bezelen uly banket zaly ýerleşýär. Bu ýerde köp adamlyk baýramçylyk dabaralary, ilkinji nobatda bolsa, toýlary geçirmek üçin ähli amatlyklar göz öňünde tutulypdyr. Şolarda ýaş çatynjalaryň ýakynlary hem-de dostlary täze maşgalanyň döredilmeginiň şatlygyny paýlaşyp bilerler. Milli Liderimiz stollaryň ýokary derejede bezelişine mynasyp baha berdi.

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ol jaýyň hem-de “Gül zemin” merkezindäki beýleki dynç alyş desgalarynyň enjamlaşdyrylyşy hem-de üpjünçiligi barada gürrüň berdiler Döwlet Baştutanymyz şeýle hem golaýda ýerleşen bary synlady. Onuň bezegi modern ugry boýunça ýerine ýetirilipdir.

Milli Liderimiz söwda-dynç alyş merkeziniň Gündogar bezegini ulanmak arkaly ýerine ýetirilen içki bezegine mynasyp baha berdi. Diwardaky pannolar hem söwda merkeziniň döwrebap içki bezegi bilen sazlaşýar. Şolarda halkymyzyň taryhy-medeni mirasy hem-de mähriban topragymyzyň tebigy baýlyklary beýan edilýär.

Döwlet Baştutanymyz tanyşlygyny dowam edip, geçelge arkaly birinji gatda ýerleşen dükanlaryň öwşün atýan tekjeleriniň öňünden geçýär.

Bu ýerde ähli zatlar — parfýumeriýa we dokma önümleri, sowgatlyklar, çagalar üçin oýnawaçlar, elektronika, egin-eşik, aýakgap, kosmetika hem-de şaý-sep önümleri, sagatlar we el telefonlary... bar. Dürli ugurly dükanlar alyjylara ýurdumyzyň örän köp görnüşli harytlaryny hem-de dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň önümlerini hödürleýärler.

Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda Türkmenistanda milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça haryt bolçulygyny üpjün etmek we içerki bazary zerur bolan önümlerden doldurmak boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Halkyň sarp edýän harytlarynyň çykarylyşyny, ýeňil we azyk senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak bilen birlikde, hyzmatlar ulgamyny hem-de söwdany ösdürmäge iri maýa goýumlary gönükdirilýär.

Türkmenistanda öndürilen önümleriň köp görnüşli bolmagy ýurdumyzyň oba senagatynyň hem-de gaýtadan işleýän pudaklaryň, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň mümkinçilikleriniň has-da ýokarlanýandygyna şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda şol kärhanalaryň sany barha artýar.

“Gül zemin” söwda-dynç alyş merkezinde Türkmenistanyň dokma senagatynyň önümleriniň hem köp görnüşleri bar. Bu pudak milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşiniň aýdyň mysalydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmelerine laýyklykda, bu ulgamda pudagyň bar bolan kuwwatyndan has doly peýdalanmak, ýerli çig mal serişdeleriniň esasynda bäsdeşlige ukyply önümleriň dürli görnüşlerini öndürmek boýunça ýokary tehnologiýaly kärhanalary döretmek baradaky wezipeleri çözmek maksady bilen netijeli çäreler görülýär.

Bu ulgamyň önümçilik binýadyny yzygiderli döwrebaplaşdyrmagyň hem-de tehniki taýdan täzelemegiň netijesinde hil we ekologiýa howpsuzlygy babatda halkara ölçeglerine laýyk gelýän taýýar önümleriň görnüşleri yzygiderli köpeldilýär. Şol önümler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýar.

Döwlet Baştutanymyz merkezi gözden geçirmegi dowam edip, çaga egin-eşikleriniň dükanyna bardy we körpe alyjylara hödürlenilýän önümleriň görnüşleri bilen tanyşdy. Bu ýerde islendik ýaşdaky çagalar üçin oňaýly we owadan eşikleri satyn alyp bolýar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, şeýle ýöriteleşdirilen dükanlarda önümleriň görnüşleri düzülende, çaga harytlarynyň hiline aýratyn üns bermek zerurdyr. Olar çagalar üçin oňaýly bolmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz ýolugra dynç alyş we şüweleňler üçin niýetlenen jaýy hem synlady, şol ýerde çagalaryň boş wagtlaryny gyzykly geçirmekleri üçin ähli şertler döredildi. Dürli attraksionlar hem-de oýun meýdançalary çagalary özüne çekip biler. Şol ýerde wagtyňy şadyýan we gyzykly geçirip bolýar. Bu ýerde ýerleşýän kinozallaryň ikisinde çagalar üçin niýetlenen animasion we çeper filmlere tomaşa etmek körpelerde uly kanagatlanma döreder.

Attraksionlaryň hem-de oýun awtomatlarynyň köpdürlüligi haýran galdyrýar. Şol pursatda bu ýerde olara ussatlyk bilen erk edýän çagalaryň şadyýan sesi we gülküsi ýaňlanýardy. Bu ýerde “Ähli gowy zatlar — çagalara!” diýen şygar iş ýüzünde äşgär boldy: şol ýerde oýun senagatyndaky iň gyzykly we haýran galdyrýan täzelikler jemlenipdir. Olar uly ýaşly adamlary hem biparh goýmaýar.

Ilatyň köpdürli isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýaşamak üçin has oňaýly şertleri döretmek, hyzmatyň derejesini we hilini ýokarlandyrmak söwda kärhanalarynyň işiniň möhüm wezipeleriniň biridir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtaýar.

Bazar özgertmeleri döwründe ýurdumyzyň sarp edijiler bazarynyň düzümi düýpli özgerdi: söwda kärhanalarynyň sany ep-esli artdy, ýokary telekeçilik işjeňligi netijesinde bu ulgamda bäsdeşlik ýagdaýy emele geldi. Munuň özi hyzmatlaryň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegini, mahabatyň we harytlary ýerlemegiň öňdebaryjy usullaryny, goşmaça hyzmatlary ulanmagy talap edýär.

Hut şu ýagdaýlary nazara almak bilen, satyn alyjy özi üçin amatly dükany saýlap alar. Müşderilere ýokary derejede üns berilmegi, edilýän hyzmatlaryň hiliniň yzygiderli gowulandyrylmagy söwda işiniň netijeliliginiň esasyny düzmelidir diýip, milli Liderimiz belledi.

...Türkmen halky gadymdan bäri myhmansöýerligiň we göwnaçyklygyň baý däpleri bilen meşhurlyga eýe bolupdyr. Şol däpler bolsa ýurdumyzyň çäklerinden daşda hem mälimdir. Biziň günlerimizde bu gadymy däpler täze öwüşgine eýe bolýar, şol sanda hyzmatlar we söwda ulgamynda iň döwrebap innowasiýalaryň ählisini özüne birleşdirýär. Täze “Gül zemin” söwda-dynç alyş merkezi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu merkez amatly söwda etmegi, dynç almagy hem-de maşgalanyň boş wagtyny netijeli geçirmegini utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurlan bazarlar, döwrebap söwda merkezleri türkmen halkynyň sahawatlylygynyň hem-de mähriban topragymyzyň berekediniň nyşanyna, halkymyzyň abadançylygynyň barha ýokarlanýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işlenip taýýarlanylan milli ykdysady nusganyň netijesidir.

Çäginde Beýik Ýüpek ýoly dikeldilýän Türkmenistanda bu işe uly ähmiýet berilýär. Beýik Ýüpek ýoly mundan beýläkki ykdysady we medeni ösüşde möhüm orun eýelemelidir. Bu giň gerimli çäreler döwletleriň arasynda işewür we ynsanperwer gatnaşyklaryň has-da pugtalandyrylmagyny, türkmen halkynyň ruhy däpleriniň giňden wagyz edilmegini şertlendirýär.

Milli Liderimiz şeýle hem täze söwda merkeziniň bezeginde milli äheňleriň ulanylandygyny belledi. Munuň özi diňe bir estetiki däl, eýsem, terbiýeçilik ähmiýetine eýedir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jemgyýetçilik ýerleriniň içki bezeginde şeýle nagyşlary hem-de halk äheňlerini giňden ulanmagy, türkmen halkynyň çeperçilik däplerini beýan etmäge döredijilikli çemeleşmegi maslahat berdi.

Döwlet Baştutanymyz “Gül zemin” söwda-dynç alyş merkezi bilen tanyşlygyny tamamlap, hemmeler bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady.

Şol pursatda hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweniniň barýan ýolunyň ugrunda joşgunly “Küştdepdi” tansy ýerine ýetirildi. Oňa dabara gatnaşyjylaryň ählisi ruhubelentlik bilen goşuldylar.

Ýurdumyzyň baş şäheriniň şu künjeginde ulanylmaga berlen täze desgalar okgunly ösýän Aşgabadyň görküne görk goşdy. Paýtagtymyzyň binagärlik toplumlarynyň üsti her ýyl iri ýaşaýyş toplumlary, dürli maksatly täze binalar bilen ýetirilýär. Türkmen paýtagty soňky ýyllarda gurlan we ulanylmaga berlen ak mermerli binalary bilen haýran galdyrýar.

2011-nji ýylda Türkmenistanyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary şäheriň günorta böleginde, Arçabil şaýolunyň ugrunda gurlan ajaýyp edara binalarynda jaý toýlaryny tutdular. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan belent ýaşaýyş jaýlaryny, ulag-kommunikasiýa hem-de beýleki maksatly desgalary öz içine alýan tutuş binalar toplumlary yzly-yzyna ulanylmaga berildi.

Hususan-da, Aşgabady ösdürmegiň 15-nji tapgyryny gurmagyň taslamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde, şäheriň günorta-günbatar böleginde milli Liderimiziň gatnaşmagynda iki gatly kottejleriň, üç, dört we on iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň toplumlarynyň, şeýle hem umumybilim berýän mekdebiň, çagalar baglarynyň we söwda merkezleriniň birnäçesiniň açylyşy boldy. Şeýle hem ýakyn geljekde nobatdaky, 17-nji tapgyryň desgalaryny gurmak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Aşgabady ösdürmegiň täzeçil konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, onuň binagärlik keşbinde şähergurluşyk ulgamynda gazanylanlar hem-de inžener-tehniki pikiriň belent sepgitleri we şunuň bilen birlikde, milli binagärligiň hem-de bezegiň iň gowy däpleri öz beýanyny tapýar. Paýtagtymyzyň ajaýyp desgalarynyň ençemesi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Dünýäde ak mermerli binalaryň bir ýere iň köp jemlenen şäheri hökmünde Aşgabadyň özi hem bu kitapda mynasyp orun eýeledi.

Türkmen paýtagty gündizine bolşy ýaly, gijesine hem ajaýyp keşbi bilen hemmeleri haýran galdyrýar. Dürli reňkde öwşün atýan täsin suw çüwdürimleri, özboluşly binalaryň bezegi, paýtagtymyzyň giň şaýollaryna, meýdançalaryna we seýilgählerine nur saçýan çyralar şäheriň gözelligini has-da artdyrýar. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň kerwenbaşysy bolmak bilen, Aşgabat häzirki wagtda täze taryhy eýýamyň ajaýyp nyşanyna öwrüldi.

Şeýle hem milli Liderimiziň adyndan 16-njy tapgyryň desgalarynyň gurluşygynda tapawutlanan gurluşykçylara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Açylyş dabarasy tamamlanandan soň, täze ýol boýunça awtoulaglaryň köpçülikleýin hereketi başlandy.

Şeýlelikde, şu gün paýtagtymyzda täze desgalaryň dabaraly ýagdaýda açylmagy ata Watanymyzyň iň täze taryhyna ýene-de bir öçmejek sahypany ýazdy. Eziz Diýarymyz hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýar hem-de hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny mynasyp garşylamaga taýýarlyk görýär.


http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25047&cat23

10.11.2020, 06:11

Şu gün — ýurdumyzda Hasyl toýunyň giňden bellenilýän güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow baýramçylyk wideomaslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işleriň käbir netijeleri jemlenildi.

Dabaraly çärä ýurdumyzyň her welaýatyndan çagalar hem gatnaşdylar. Döwlet Baştutanymyz Ahal, Balkan, Lebap, Mary we Daşoguz welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň ekerançylarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilendigi barada hasabatlary kabul etdi.

Welaýatlaryň häkimleri oba zähmetkeşleriniň adyndan milli Liderimizi daýhanlaryň gazanan uly zähmet üstünligi bilen gutladylar.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär, olaryň esasy maksady halkymyzyň abadan durmuşyny hem-de eziz Diýarymyzyň rowaçlygyny üpjün etmekden ybaratdyr.

Oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, daýhanlaryň zähmetini ykdysady taýdan höweslendirmegiň usullaryny kämilleşdirmäge uly üns berilýär. Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýokary öndürijilikli maşynlarynyň hasabyna pudak tehniki taýdan enjamlaşdyrylýar, önümçilige öňdebaryjy agrotehnologiýalar we ylmy işläp düzmeler ornaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, obada döwrebap ykdysady gatnaşyklar ýola goýulýar, eýeçiligiň dürli görnüşleri ösdürilýär. Gowaçany ösdürip ýetişdirmäge hususy oba hojalyk önümlerini öndürijiler gatnaşýarlar, olara milli Liderimiziň tabşyrygy boýunça welaýatlarda döredilen oba hojalyk maksatly ýer gaznasyndan ýer bölekleri berildi.

Her sebitde oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän, däne üweýän kärhanalar, maldarçylyk, guşçulyk we ýyladyşhana toplumlary guruldy. Önüm öndürijilere döwlet tarapyndan goldaw berilmegi netijesinde, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän önümleriň öndürilýän mukdary yzygiderli artdyrylýar.

Giň gerimli maksatnamalary, ilkinji nobatda, «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyny» amala aşyrmagyň çäklerinde Diýarymyzyň ähli sebitleri tanalmaz derejede özgerdi.

Milli Liderimiziň tagallasy bilen kabul edilen oba durmuşyny şäheriň şertlerine ýakynlaşdyrýan maksatnama laýyklykda, welaýatlarda ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlary, ajaýyp üpjün edilen mekdepler, çagalar baglary, lukmançylyk we medeni merkezleri, sport desgalary, nusgalyk düzümli döwrebap şäherçeler gurulýar, bu bolsa adamlaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda merdana daýhanlarymyz özleri barada edilýän alada iş bilen jogap berip, Watan harmanyna «ak altynyň» 1 million 250 müň tonnadan gowragyny tabşyrdylar. Olar şertnamalaýyn borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirip, ýetişdirilen pagtany soňky übtügine çenli ýygnap almak üçin batly depginler bilen zähmet çekmegi dowam edýärler.

Welaýatlaryň daýhanlarynyň hem-de ýaşaýjylarynyň adyndan hormatly Prezidentimize oba hojalyk pudagyny ösdürmek hem-de zähmetsöýer daýhanlar hakynda edilýän hemmetaraplaýyn alada üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözleri beýan edildi, şeýle hem milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, egsilmez gujur-gaýrat hem-de şu ýyl şanly senesini — hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny belleýän ata Watanymyzyň bähbidine alyp barýan işlerinde täze üstünlikler arzuw edildi.

Baýramçylyk wideomaslahatyna gatnaşan her welaýatyň ýaş wekilleri milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy «ak altyn» ussatlarynyň gazanan uly zähmet ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, bu waka mynasybetli eziz Diýarymyzyň ajaýyp üstünliklerini wasp edýän joşgunly goşgularyny okadylar.

Welaýatlaryň häkimleri hormatly Prezidentimiziň adyndan çagalara sowgatlary gowşurdylar.

Döwlet Baştutanymyz dabaraly çärä gatnaşyjylara ýüzlenip, edermen daýhanlary, mähriban watandaşlarymyzy her ýylyň noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde giňden bellenilýän Hasyl toýy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Soňra milli Liderimiz baýramçylyk wideomaslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, Hasyl toýunyň döwlet derejesinde giňden bellenilmeginiň örän uly many-mazmuna eýedigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baýramyň halkymyzyň yhlas bilen zähmet çekip gazanan baýlyklaryna, sahawatly türkmen topragyndan öndüren hasylyna bolan buýsanjynyň aýdyň subutnamasydygyny nygtady.

Milli Liderimiz häzir Watanymyzda ak bugdaýyň, pagtanyň, gök we bakja önümleriniň, miweleriň bereketli hasylynyň ösdürilip ýetişdirilýändigini aýtdy. Halkymyzyň rysgaly artyp, her bir maşgala ojagynyň berekedi bolup, saçaklarymyza dolýar.

Edermen daýhanlarymyza geljekde hem halal zähmeti bilen baýamak, çekýän zähmetiniň hözirini görüp, bagtyýar durmuşda ýaşamak üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikler dörediler diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Döwlet Baştutanymyz edermen hasyl ussatlaryny zähmet ýeňşi hem-de Hasyl toýy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady hem-de olara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ata-babalarymyzyň daýhançylyk däplerini dowam etdirip, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Sahawatly türkmen topragynyň berekedi hiç haçan egsilmesin!» diýip, sözüni jemledi.


http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25032&cat2208.11.2020, 10:11

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda bag ekmek boýunça ählihalk çäresi geçirildi. Eziz Diýarymyzyň giňişliklerinde täze baglyklaryň we seýilgähleriň düýbüni tutmak boýunça giň gerimli çäre ekologiýa abadançylygyny pugtalandyrmaga, türkmen topragynyň ähli künjeklerini ajaýyp ýaşyl lybas bilen bezemäge gönükdirilendir.

Irden, asylly işe başlamagyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Hanbeg diýen ajaýyp bedewe atlanyp, bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine tarap ugrady.

Ýylyň her döwri biziň ajaýyp Watanymyzda topraga bolşy ýaly, adamlara-da aýratyn täsir edýär. Güýzde türkmen topragynyň giňişliklerinde ajaýyp howa kalbyňy joşdurýar hem-de mähriban Diýarymyzyň aýawly goralýan tebigatynyň berekedini ýüze çykarýar. Bu bolsa ýurdumyzdaky ekologiýa ýagdaýyna milli Liderimiziň berýän uly ünsüniň netijesidir.

Türkmeniň kalby ýaly giň tebigat, hakykatdan-da, jadylaýjy, ruhuňy galkyndyryjy güýje eýedir. Sähralaryň täsin gözelligi, onuň goýnunda ösüp ýetişýän ösümlikler halkymyzyň bereket bolçulygynyň gözbaşy hasaplanýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli tagallalary netijesinde, ilkibaşky keşbi gorap saklamak hem-de sähralaryň ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak boýunça wezipeler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň derejesine çykaryldy.

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde tokaý zolaklarynyň döredilmegi, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň seýilgähleriniň çäkleriniň giňeldilmegi adam üçin oňaýly howanyň emele gelmegini üpjün edýär.

Öňki döwürlerde bolşy ýaly, häzirki wagtda-da ganatly bedewler halkymyzyň buýsanjydyr we şöhratydyr — toýlaryň hem-de ählihalk baýramlarynyň baş bezegi bolup, dabaralara ajaýyp öwüşgin we kalba joşgunlylyk berýär. Bu bolsa halkymyzyň köpasyrlyk däpleriniň ýene biriniň dowam edýändigini, özi hem şunda onuň döwrebap mazmun bilen baýlaşýandygyny aňladýar.

Ahalteke tohum atlarynyň dünýäde şöhratyny artdyrmak we gorap saklamak işinde hormatly Prezidentimize bimöçber uly hyzmat degişlidir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda behişdi bedewleri köpeltmek, olaryň gymmatlyklaryny kämilleşdirmek üçin döwlet tarapyndan döredilen giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, türkmen seýisleri we atşynaslary netijeli işleri alyp baryp, asyrlaryň dowamynda olaryň ösdürilmegine uly zähmetini, ajaýyp zehinini we çäksiz söýgüsini bagyş eden ata-babalarymyzyň ösdürip ýetişdiren ahalteke tohum atlarynyň şöhratly senenamasyny dowam edýärler.

Halk seçgiçiliginiň bu ajaýyplygy döwürleriň we nesilleriň özara baglanyşygyny alamatlandyryp, milli gymmatlyk bolup durýar. Şol gymmatlyga suratkeşler we alymlar, şahyrlar we ýazyjylar döredýän eserlerini bagyşlaýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda gysga wagtyň içinde ýurdumyzda atçylyk pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýady düýpli döwrebaplaşdyryldy, ömrüni bu hünäre bagyş eden hünärmenleriň iş we durmuş şertlerini gowulandyrmak boýunça uly işler geçirildi.

Bularyň ählisi dünýä atşynaslygyny diňe bir baýlaşdyrman, eýsem, türkmenlerde arassa ganly görnüşde saklanyp galan ady rowaýata öwrülen ahalteke bedewleriniň taryhy watany bolan türkmen topragynda behişdi bedewlere we atşynaslara ägirt uly hormat goýulýandygyna şaýatlyk edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekologiýa BMG tarapyndan kabul edilen «2030-njy ýyla çenli Gün tertibiniň» ähmiýetli ugry, adamlaryň abadan durmuşynyň esasy ýagdaýlarynyň biri hökmünde aýratyn uly üns berýär.

Munuň özi, ilkinji nobatda, ýer-suw serişdeleriniň oýlanyşykly ulanylmagyna, çölleşmä garşy göreşmäge, tebigatyň täsin künjeklerini gorap saklamaga, deňiz gurşawyny we Hazar deňziniň biologiýa köpdürlüligini goramaga hem-de birnäçe beýleki möhüm wezipelere degişlidir.

Ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmegiň bähbitlerinde milli we dünýä möçberinde Milli tokaý maksatnamasy amala aşyrylýar. Onda şäheriň we obalaryň töwereginde, awtomobil hem-de demir ýollarynyň ugrunda «ýaşyl guşaklyklary» döretmek göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň ähli ilatynyň gatnaşýan bu ägirt uly maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine milli Liderimiz adamlaryň saglygyny goramagyň, durmuşy we dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmegiň ähmiýetli ugry hökmünde aýratyn üns berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dünýä derejesindäki forumlarda, şol sanda BMG-niň Baş Assambleýasynyň maslahatlarynda öňe süren başlangyçlary hem bu möhüm meseläniň çözülmegine gönükdirilendir. Şol başlangyçlar halkara jemgyýetçiligiň giň goldawyna eýe bolup, bilelikdäki ekologik taslamalar we maksatnamalar üçin oňat esas bolup hyzmat edýär.

Halkymyzda: «At agynan ýerde toý bolar» diýilýär. Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk senesiniň giňden dabaralanyp, toýlarymyzyň toýlara ulaşýan günlerinde ahalteke bedewlerimiziň mekanynda badalga alan köpçülikleýin bag ekmek dabarasyna döwlet Baştutanymyzyň Hanbeg atly behişdi bedewinde gelmegi bagtyýar halkymyzyň toý şatlygyny has-da artdyrdy.

Milli Liderimiziň howandarlygynda Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli bagy-bossanlyga büremek baradaky maksatnama — munuň özi bütin adamzady tolgundyrýan howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy göreşmek ugrunda umumydünýä işine saldamly goşantdyr.

Ýurdumyzda bag ekmek boýunça çäräniň güýzüň ajaýyp günleriniň birinde geçirilmegi ata-babalarymyzyň asylly ýörelgeleriniň häzirki döwrüň ruhuna laýyk kämilleşdirilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.

Döwlet Baştutanymyz türkmen arçasyny oturdyp, bag ekmek işleriniň täze tapgyryna badalga berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, halkymyz müňýyllyklaryň dowamynda daşky gurşaw bilen sazlaşykly ýaşap geldi. Dünýä siwilizasiýasynyň gadymy ojaklarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň tebigy aýratynlyklary, has takygy, dag çeşmeleri, hoştap howasy ýerli tebigatyň ösümlik dünýäsiniň baýlaşmagynda möhüm orun eýeledi.

Geçirilen arheologiýa gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde, ýurdumyzyň çäginde gadymy döwürlerde gülläp ösen ýaýlalaryň bolandygy, ata-babalarymyzyň bolsa ekerançylyk bilen meşgullanyp, miweleri ýetişdirendigi anyklanyldy.

Ýurdumyzyň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilen köpçülikleýin bag ekmek çäresine ähli türkmenistanlylar asylly däplere eýerip, mynasyp goşant goşýarlar diýip, hormatly Prezidentimiz belleýär. Şunda milli Liderimiz her sebitiň toprak-howa aýratynlyklaryna kybap gelýän bag nahallaryny saýlamagyň uly ähmiýete eýedigini nygtaýar.

Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk şöhratly senesine beslenýän şu ýylda paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär.

Çäräniň dowamynda döwlet Baştutanymyz sosna nahallarynyň 30 düýbüni oturtdy. Şunça düýp nahallaryň ekilmeginde çuňňur many bar, çünki munuň özi mähriban Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegiň başynyň başlanýandygyny alamatlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň göreldesine agzybirlik bilen eýerip, çärä gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal ekdi. Halk hojalygynyň hemme pudaklarynyň wekilleri türkmen topragynyň gözelligini artdyrýan çärä gatnaşdylar. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ekilen baglaryň sazlaşykly ösmegini gazanmak üçin olara gerekli derejede ideg etmek zerurdyr.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ekilen nahallara agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmegiň zerurdygy barada görkezme berdi.

Ýurdumyzda güýz hem-de ýaz pasyllarynda köpçülikleýin bag nahallarynyň ekilmegi Diýarymyzyň tebigatynyň gözelligini artdyrmak bilen birlikde, onuň ekologiýa abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyny hem üpjün edýär. Türkmen ilinde bag ekmek sogap iş hasaplanylýar. Şoňa görä-de, geçirilýän köpçülikleýin bag ekmek çäresine ýurdumyzyň uludan-kiçä ähli ilaty işjeň gatnaşýar.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerinde tokaý zolaklaryny döretmek boýunça giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi adamlaryň saglygyny goramak hem-de dynç alşy üçin amatly şertleri döretmek ýaly wajyp wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara forumlarda daşky gurşawy goramak boýunça öňe sürýän teklipleriniň dünýä jemgyýetçiliginiň goldawyna eýe bolýandygyny bellemek gerek. Bu bolsa tutuş adamzat üçin möhüm ähmiýetlidigine şaýatlyk edýär.

Milli Liderimiziň alyp barýan syýasatynda ekologiýa taslamalaryna möhüm orun degişli bolup durýar. Ýurdumyzda howanyň üýtgemegi, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň şorlaşmagynyň öňüni almak ýaly ählumumy wezipeleriň çözülmegine gönükdirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň derýalarynyň, kölleriniň, Hazar deňziniň ekologiýa ulgamyny, deňziň biologik köpdürlüliginiň saklanmagyny goramak, suwlaryň hapalanmagynyň öňüni almak boýunça anyk başlangyçlary öňe sürýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, tebigata aýawly çemeleşmek, dag etekleriniň, ýaýlalaryň we sähralaryň ösümlik hem-de haýwanat dünýäsini, täsin tebigy gözellikleri goramak bilen baglanyşykly meseleler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bularyň ählisi ýurdumyzda ekologiýa ýagdaýynyň gowulanmagynda, ilatyň saglygyny berkitmekde we sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkarar bolmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Şu günki dabara mynasybetli medeniýet işgärleri we sungat ussatlary tarapyndan geçirilen baýramçylyk konsertiniň barşynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylara ýüzlenip, şu gün türkmen topragynyň ajaýyp künjekleriniň birinde bag nahallarynyň ekilendigini, watandaşlarymyzyň sogap işe gatnaşandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Hormatly Prezidentimiz köpri gurmagyň, ýol çekmegiň hem-de bag ekmegiň örän sogap iş hasaplanylýandygyny aýdyp, bag ekmek dünýäniň bakylygyna goşant goşmakdyr, ene topraga öz adyňy müdimilik ýazmakdyr diýip belledi.

Döwlet Baştutanymyz ata-babalarymyzyň tebigat bilen sazlaşykda ýaşamak däpleriniň nesilden-nesle geçip dowam edýändigini alamatlandyrýan köpçülikleýin bag ekmek möwsüminiň ekologiýa babatda möhümdigine ünsi çekip, bu ýörelgelere ýurdumyzyň syýasatynda ähmiýetli orun berilýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz sungat ussatlarynyň çykyş etmeginiň öň ýanynda çekilen asylly zähmetden soň, hoş owazly aýdym-sazlar bilen adamlaryň ruhunyň has-da artýandygyny belledi.

Konsertde Türkmenistanyň Gahrymany, mähriban Watanymyzyň iň täze taryhyna şöhratly sahypalary ýazan, ähli türkmenleriň Arkadagy — hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň üstünliklerini wasp edýän aýdymlar ýaňlandy.

Soňky ýyllarda türkmen topragy özgerdi we gülläp ösdi. Bu bolsa, hakykatdan-da, ählihalk goldawyna eýe bolan döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan syýasatynyň aýdyň netijeleridir. Munuň şeýledigine şu gün bag ekmek çäresiniň dowamynda-da göz ýetirmek boldy. Bu çäre türkmenistanlylaryň jebisliginiň hem-de zähmete bolan höwesiniň hakyky baýramyna öwrüldi. Aýdym-sazly çykyşlar bu dabaralaryň üstüni ýetirip, olaryň baýramçylyk öwüşginini artdyrdy.

Tomaşaçylar ýurdumyzyň ägirt uly üstünliklerini wasp edýän aýdymçylaryň, sazandalaryň we tansçylaryň her çykyşyny şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar.

Konsertiň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň ählisi tarapyndan «Güller açýar Türkmenistan!» diýen aýdym ýerine ýetirildi. Onuň ruhuňy göteriji sözlerinde hem-de joşgunly mukamynda ýurdumyzyň gazanan üstünliklerine, milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda döredijiligiň we rowaçlygyň ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň ajaýyp geljegine bolan tüýs ýürekden buýsanç duýgusy beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hoşlaşanda bag ekmek çäresine gatnaşanlaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi we bu ýerden ugrady.


http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25023&cat23

07.11.2020, 10:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk baýramçylygynyň hormatyna Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde gurlup, ulanylmaga berlen häzirki zaman «Bagabat» şypahanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Şypahana toplumy bilen bir hatarda, oňa barýan döwrebap ýoluň gurlup, ulanylmaga berilmegi we onuň ugrunda belent başly «Saglyk» binasynyň oturdylmagy mynasybetli guralan dabaralar eziz Diýarymyzyň her bir gününiň belent sepgitlere, ajaýyp ýeňişlere beslenýändigini görkezýän taryhy waka öwrüldi.

Täze şypahana-bejeriş merkezi bilen bir hatarda, oňa barýan döwrebap ýol hem ulanylmaga berildi. Ýoluň çatryklarynyň biriniň merkezinde halkymyzyň saglygyny berkitmek üçin zerur şertleriň döredilmegini esasy ugur edinýän döwlet syýasatyny alamatlandyrýan “Saglyk” binasy guruldy.

Halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy, abadançylygy baradaky alada milli Liderimiziň hemişe üns merkezinde saklanýar. Döwlet Baştutanymyzyň işjeň syýasaty netijesinde ýurdumyz ilatyň saglygyny goramak we pugtalandyrmak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak ugrunda belent sepgitlere ýetdi hem-de uly üstünlikler gazandy. Bu ugurda köpugurly işler yzygiderli dowam etdirilýär.

“Saglyk” Döwlet maksatnamasyny we beýleki giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalary amala aşyrmagyň çäklerinde, ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda lukmançylyk, şypahana-dynç alyş we syýahatçylyk ugruna degişli täze düzümler gurlup, ulanylmaga berilýär. Häzirki zaman şypahanalary enjamlaşdyrylyşy we hödürleýän hyzmatlary bilen dünýä belli bejeriş-sagaldyş merkezlerinden birjik-de pes däldir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şypahana ulgamynyň ösüş meselelerine bagyşlanan “Türkmenistan — melhemler mekany” atly kitabynda eziz Diýarymyzyň halkara derejeli şypahanalar merkezi hökmündäki ägirt uly mümkinçilikleri we geljekki ugurlary beýan edilýär.

Milli Liderimiziň bu kitabynda mineral suwlaryň, bejeriş häsiýetli palçyklaryň, howanyň, şypahana bejerişiniň dürli ugurlarynyň adam bedenine täsiri barada gürrüň berilýär. Şeýle hem onda ýurdumyzyň şypahanalary, welaýatlaryň tebigy aýratynlyklary, goraghana ajaýyplyklary, ägirt uly bejeriş ukyby bolan dürli serişdeler barada giňişleýin maglumat berilýär.

Şu hepdäniň başynda hormatly Prezidentimiz 2021 — 2025-nji ýyllar üçin şypahana ulgamyny ösdürmegiň Milli maksatnamasyny tassyklady we degişli Karara gol çekdi, şeýle hem bu maksatnamany ýerine ýetirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasy kabul edildi. Ol şypahana işine täze usullaryň, tehnologiýalaryň we hyzmatlaryň girizilmegini hem-de hiliniň ýokarlandyrylmagyny öz içine alýar.

...Hormatly Prezidentimiz ir bilen “Bagabat” şypahana toplumyna tarap ugrady. Şypahana barýan täze ýol bilen gidip barşyna, milli Liderimiz “Saglyk” binasynyň daşyndan öwrüm etdi. Kaşaň bina uzaklardan görünýär. Onuň belentligi bu künjege özboluşly binagärlik gözelligini eçilýär. Binada Diýarymyzda soňky ýyllarda ulanylmaga berlen saglyk merkezleriniň şekilleri, onuň ýokarsynda bolsa çeperçilik-binagärlik usuly esasynda lukmançylyk nyşany ýerleşdirilipdir.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze şypahana toplumyna geldi. Onuň ak mermerli binalary Aşgabadyň etegindäki Änew şäherinden 16 kilometr uzaklykda ýerleşýän ajaýyp Bagabat jülgesinde guruldy.

Bu ýere Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Ahal welaýatynyň häkimi, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri, hormatly ýaşulular hem-de ýaşlar ýygnandylar. Hemmeler döwlet Baştutanymyzy uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly, joşgunly tansly çykyşy bu ýerde guralan dabara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hemmelere minnetdarlyk bildirip, dabara gatnaşyjylaryň öňünde çykyş etdi.

Milli Liderimiz “Saglyk” Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan şypahana-dynç alyş ulgamynyň toplumlaýyn ösdürilmeginiň ýurdumyzyň raýatlarynyň sagdynlygyny pugtalandyrmagyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Maksatnamada iň täze enjamlar bilen üpjün edilen häzirki zaman şypahanalarynyň gurluşygyna hem-de mähriban Watanymyzyň ajaýyp künjeklerinde, bejeriş-mineral suwlary bolan çeşmeleriň ýanynda ozal gurlan şypahanalaryň durkunyň täzelenilmegine we döwrebaplaşdyrylmagyna möhüm üns berilýär.

Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän “Arçman” we “Ýyly suw”, Balkan welaýatyndaky “Mollagara” we “Awaza”, Diýarymyzyň demirgazyk welaýatyndaky “Daşoguz”, Lebap welaýatyndaky “Farap”, Mary welaýatynda “Baýramaly” hem-de Aşgabat şäherindäki “Berzeňňi” şypahanalary ynsan saglygynyň berkidilmeginde möhüm orun eýeleýär. Olar bir bitewi düzümi emele getirip, halkymyza hyzmat edýär. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tebigy serişdeleriň binýadynda, şol sanda Köýtendagyň çäklerinde şypahanalaryň gurluşyklarynyň dowam etdiriljekdigini aýtdy.

“Bagabat” şypahanasy barada aýdylanda bolsa, ol bu künjegiň adybir jülgesinde bina edildi. Ýurdumyzyň alymlarynyň geçiren ylmy-barlaglary arassa dag howasynyň, güneşli howada gezelenç etmegiň adamyň saglygyna, keýpiçaglygyna we ruhy ýagdaýyna oňyn täsir edýändigini tassyklady diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasynyň bina eden şypahanasy ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän we birbada 200 adamy kabul etmäge niýetlenen döwrebap toplumdyr. Şypahananyň düzümine balneoterapiýa, palçyk bilen bejeriş, anyklaýyş-maslahat beriş, fizioterapiýa bölümleri, howuzlar we SPA salony girýär. Bu ýerde ýokary hünärli lukmanlar raýatlaryň saglygyny goramakda, ilkinji nobatda bolsa, dem alyş ýollarynyň, nerw, endokrin, iýmit siňdiriş, deri keselleriniň we beýlekileriň bejergisi babatda ýokary derejeli hyzmatlary ýerine ýetirerler.

Milli Liderimiz “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän ýylda köp sanly desgalaryň, şol sanda saglygy goraýyş ulgamyna degişli binalaryň gurulýandygyny belledi hem-de bu şypahananyň diňe bir amatly dynç alyş we keselleri bejeriş däl, eýsem, adam ömrüni uzaltmak babatda-da oňyn täsiriniň boljakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiz adam saglygyny goramak hakynda hemişe alada edýär we bu işleri mundan beýläk-de dowam eder diýip belledi. Çünki jemgyýetiň sagdynlygy döwletimiziň pugta binýadydyr.

Döwlet Baştutanymyz watandaşlarymyzy “Bagabat” şypahanasynyň açylmagy hem-de Bitaraplygymyzyň ýakynlaşyp gelýän 25 ýyllyk baýramy bilen gutlap, hemmelere berk jan saglyk, abadançylyk we bagtyýar durmuş arzuw etdi.

“Goý, bu döwrebap şypahana mähriban halkymyzyň saglygyny berkitmäge melhem bolsun!” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Milli Liderimiz halkymyza ajaýyp sowgat hökmünde gurlan “Bagabat” şypahanasynyň ulanylmaga berilmeginiň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň esasy wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydygyny belledi.

Gözel Diýarymyzda saglygy goraýyş ulgamyna degişli gurlup, ulanylmaga berilýän nobatdaky toplum ilatymyza ýokary derejeli lukmançylyk kömegini berer we ygtybarly saglygy goraýşy üpjün eder, keselleriň öňüni almaga, Türkmenistanyň raýatlarynyň ömrüniň uzak bolmagyna ýardam berer diýip, milli Liderimiz sözüni jemledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz dabaraly ýagdaýda täze toplumyň toý bagyny kesip, döwrebap şypahana binasynyň içine girdi.

Bu ýerde milli Liderimiz işgärler we saglygyny berkidýänler üçin döredilen şertler, toplumda ornaşdyrylan lukmançylyk enjamlary bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz tanyşlygy şypahananyň anyklaýyş-maslahat beriş bölüminden başlady we pulmonologyň otagyna bardy. Bu ýerde işleýän lukman hormatly Prezidentimize saglygy goraýyş ulgamynyň ösdürilmegine möhüm üns berýändigi üçin ähli lukmanlaryň adyndan hoşallyk bildirdi. Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda şypahana ulgamyny ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň tassyklanylmagy aýratyn ähmiýetlidir.

Lukman otagda ornaşdyrylan enjamyň mümkinçilikleriniň aýratynlyklary barada gürrüň berdi. Hususan-da, ýörite programma üpjünçiligi bolan we onlaýn tertipde işleýän Italiýanyň «Spirolab» anyklaýyş enjamy barada giňişleýin maglumat berdi.

Bu enjam adamyň daşky dem alyş ulgamyna düýpli barlaglary geçirmek üçin niýetlenendir. Näsagyň dem alşy, onuň möçberi we tizligi anyk wagtda grafik görnüşindäki ýokary hilli reňkli ekranda görünýär. Termoprinter her sekundyň hasabatlaryny çap etmäge mümkinçilik berýär. Alnan maglumatlary elektron göterijilere we kompýuterlere geçirmek bolýar.

Hünärmen milli Liderimiziň sowallaryna jogap bermek bilen, nekadoskopyň kömegi arkaly bu ýerde adamyň dem alyş ulgamynyň ýagdaýyny barlamak üçin döş kapasasyna rentgen etmek bolýandygyny aýtdy hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa dünýä derejeli enjamlar bilen üpjün edilen ajaýyp şypahanany gurdurandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz anyklaýşyň usullary we dem alyş ýollarynyň allergiýa kesellerini bejermegiň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Munuň özi häzirki zaman lukmançylygynda möhüm meseleleriň biridir. Şunda, milli Liderimiz netijeli çäreleri ulanmak bilen bir hatarda, keselleriň öňüni almak boýunça halkymyzyň tejribesiniň göz öňünde tutulmalydygyna ünsi çekdi.

Adamyň gorag ulgamyny we saglygyny pugtalandyrýan, kesele durnuklylygyny artdyrýan düýe çaly özüniň peýdalylygy bilen gadymy döwürlerden bäri mälimdir. Pederlerimiz Gün şöhlesiniň bejerijilik ähmiýetine düşünipdirler. Şeýle usuly dürs ulanmak arkaly, olar bejerişe uly netije bermegi, adamyň kesele durnuklylyk we sowuklama kesellerine garşy göreşmek ukybyny pugtalandyrmagy başarypdyrlar.

Umuman, tebigatda ägirt uly bejeriş ähmiýetli mümkinçilikler bar. Dermanlyk ösümlikler, dagyň we deňziň arassa howasy, başga-da birnäçe zatlar ynsan saglygynyň goragyna gönükdirilipdir. Türkmen hünärmenleri bu ugra degişli birnäçe işleri we ylmy-barlaglary geçiripdirler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, döwlet Baştutanymyz şypahananyň we ilatly ýerleriň töweregini mundan beýläk-de bagy-bossanlyga büremek babatda Ahal welaýatynyň häkimine birnäçe tabşyryklary berdi. Bag nahallaryny oturtmak ekologiýanyň we ynsanyň sagdynlygyna goşantdyr.

Eziz Diýarymyzyň bagy-bossanlyga bürenmegi — munuň özi geljek nesiller hakyndaky aladadyr. Her ýylda Watanymyzyň gök zolaklarynyň üsti 10 million düýp bag nahallary bilen ýetirilýär. Şu ýylyň dowamynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň şanyna 25 million düýp bag nahallary ekiler. Şu ýyl “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygynyň bellenendigini nazara alyp, täze tokaý zolaklarynyň güneşli ülkämiziň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygyny goramaga mynasyp goşantdygyny bellemeli.

Anyklaýyş-maslahat beriş bölümi pulmonologiýa otagyndan başga-da, Germaniýada öndürilen “Siemens med”enjamlary bilen üpjün edilen UZI otaglaryny, EKG, rentgen, stomatologiýa, newrolog hem-de kardiolog lukmanyň, gulak-burun-bokurdak we oftalmolog lukmanlarynyň, beýleki hünärmenleriň otaglaryny öz içine alýar.

Lukmançylyk otaglarynyň her biri iň döwrebap ýöriteleşdirilen enjamlar bilen üpjün edildi. Stomatolog lukmanyň otagy Germaniýanyň dünýä belli “Sirona” kompaniýasynyň 3D-panorama kameralary hem-de ýokary hünär derejesine laýyk gelýän gurallar we arassaçylyk serişdeleri bilen üpjün edilen “Intego” gurnamalar toplumy bilen enjamlaşdyryldy.

Newrolog lukmanyň otagynda nerw keseli bolan näsaglary barlamak, olara ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin ähli zerur şertler döredildi. Newrologiýa lukmançylyk ulgamynyň ösüşiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ol nerw ulgamynyň näsazlygy bilen baglanyşykly birnäçe keselleri öz içine alýar.

Kardiolog lukmanyň otagy ýurdumyzyň ýürek-damar kesellerini bejermegiň täze usullaryny taýýarlan alymlaryň açyşlary we teklipleri nazara alnyp, dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň enjamlary we gurallary bilen üpjün edildi.

EKG otagy dünýä belli kompaniýalaryň häzirki zaman enjamlary, şol sanda Italiýanyň “Сordioline” kompaniýasynyň 12 kanally EKG enjamy we ýürek kesellerini öz wagtynda ýüze çykarmak üçin niýetlenen beýleki zerur, döwrebap gurnamalar bilen üpjün edildi.

Rentgen otagynda Germaniýanyň dünýä belli “Villa Sistemi Mediсali” kompaniýasynyň rentgen barlaglaryny geçirmek üçin niýetlenen enjamy oturdyldy.

Otolaringologiýa otagynda Germaniýanyň “Otopront” gulak, bokurdak we burun kesellerini anyklaýyş hem-de bejeriş enjamy oturdyldy. Bu anyklaýyş we bejeriş babatda iň täze enjamdyr. Şeýle hem otag zerur bolan dürli gurallar, otolaringolog lukmanyň işinde köp ulanylýan serişdeler bilen üpjün edildi.

Endoskopiýa otagynda näsaglara anyklaýyş hyzmatlarynyň giň görnüşleri hödürlenilýär. Bu ýerde Germaniýanyň “Karl Storz” kompaniýasynyň demgysma we aşgazan kesellerini bejermäge niýetlenen enjamlary oturdyldy. Şeýle hem bu enjam ýokary derejeli şekilli DVD ýazgysyny amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Näsaglara aşgazan, demgysma, ganazlyk kesellerini ýüze çykarýan häzirki zaman anyklaýyş hyzmatlary hödürlenilýär.

Şypahananyň barlaghana otaglarynda ýokary anyklygy talap edýän zerur barlaglary gyssagly geçirmäge mümkinçilik berýän iň döwrebap enjamlar, hususan-da, Germaniýanyň dünýä belli “Human”, “Praхis partner”, “Termo Fisher”, “Siemens DХ” we Fransiýanyň “Horiba ABХ” kompaniýalarynyň iň häzirki zaman enjamlar toplumlary oturdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mineral suwlary we daýanç-hereket ediş ulgamynda näsazlygy bolan adamlar üçin niýetlenen ýörite enjamlar bilen üpjün edilen gidroterapiýa bölümine bardy. Bu ýerde işleýän lukman döwlet Baştutanymyza toplumyň ähmiýeti hem-de dürli keselleri, şikesleri bejermek we dikeldiş çärelerini geçirmek üçin niýetlenen usullaryň peýdalanylyşy barada gürrüň berdi.

Gidrokinezoterapiýa dürli ýaşdaky adamlaryň saglygyny dikeltmek üçin bejeriş gimnastika usullarynyň biri bolup durýar. Bu usul näsaglaryň saglyk ýagdaýyna, beden ulgamynyň işine ýumşaklyk bilen oňyn hem-de netijeli täsir edýär. Modul howzunda gidroterapiýa bilen meşgullanmak agyr näsaglaryň aýak üstüne galmagyna ýardam berýär. Bu ýerde geçirilýän ýokary netijeli türgenleşikler bogunlara we ýürege düşýän agramy peseldýär, şeýlelikde, näsag bedenine agram bermezden, güýç toplap bilýär.

Bejeriş çäreleri dürli topara degişli näsaglaryň mümkinçiliklerine we isleglerine laýyk getirilen ýörite enjamlar bilen üpjün edilen howuzlarda geçirilýär. Bu ýerde akwatrenažýorlar, suwasty ylgaw ýodalary, suwasty agyrlyk daşlary gurnalypdyr. Şolaryň hemmesi Germaniýanyň “Beka” kompaniýasynyň önümleridir.

Şeýle hem näsaglaryň hereket etmegi üçin ýöriteleşdirilen enjamlar, galdyryjylar mümkinçiligi çäkli maýyp we ýaşuly adamlaryň bu usullar bilen netijeli meşgullanyp bilmegine oňyn şertleri üpjün edýär.

SPA bölüminde gury akwaowkalama, krioterapiýa otaglary, infragyzyl şöhleli, gury, bugly saunalar, türk hammamy hereket edýär. Şeýle hem bu ýerde galoterapiýa, aromaterapiýa, bejeriş owkalama, stounoterapiýa üçin niýetlenen otaglar ýokary derejeli hyzmatlary hödürleýär.

Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa innowasion tehnologiýa bolan SPA-kapsulasy görkezildi. Ol tutuş dünýäde şypahana-bejeriş görnüşli düzümlerde we spa-salonlarda uly meşhurlyga eýedir. Bölümde oturdylan Germaniýanyň “Beko” kompaniýasynyň köpugurly “Harmony Mediq” toplumy adam bedenine toplumlaýyn täsiri bolan bejeriş çäreleriniň giň ugurlaryny hödürleýär.

Hünärmeniň belleýşi ýaly, şunuň ýaly bejeriş çäreleri dartgynlygy, ýadawlygy aýyrmak, özüňi duýşuňy gowulandyrmak, keýpiçaglygy ýokarlandyrmak hem-de semizlige garşy göreşmek ulgamynda aýratyn netijeli bolup durýar. SPA-kapsulasy özünde adam bedenine täsiri bolan iki ugry jemleýär: şolaryň biri infragyzyl bugly ýylylykdyr, beýlekisi bolsa ähli tarapdan suw çüwdürýän duş toplumydyr. Munuň özi bedeniň we öýjükleriň gan aýlanyşyny sazlaýar. Bedendäki madda çalşygyny gowulandyrýar. Şeýle hem bu bejerişde aromaterapiýa, saz terapiýasy we howa-ionterapiýasy ýaly usullar utgaşdyrylyp bilner.

Döwlet Baştutanymyza suwasty owkalama üçin niýetlenen, Germaniýada öndürilen “Beko” gurnamasynyň işi barada maglumat berildi. Germaniýanyň bu enjamy arassa howanyň möçberini kadalaşdyrmaga, näsagyň islegine görä, ýakymly ysly ýaglaryň görnüşlerini, yşyklandyryşyň derejesini we reňkini saýlamaga kömek edýär.

Bu bejeriş çäresi bogunlary berkitmek, onuň hereketini we çeýeligini artdyrmak, bedenden zyýanly serişdeleri çykarmak, bogunlara düşýän agramy hem-de agyryny peseltmek, horlanmak, ýadawlygy aýyrmak we adamyň özüni duýşuny gowulandyrmak üçin ulanylýar.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sowuk howa akymy bilen bejeriş üçin niýetlenen gurnamany synlady.

Hünärmen ýörite enjamyň mümkinçilikleri barada gürrüň berip, Germaniýanyň öňdebaryjy “Meсoteс” kompaniýasynyň iki ugurly kriootaglary we onuň aýratynlygy barada habar berdi. Bu gurnama nerw-damar ulgamlarynyň duýujylygyny peseltmek arkaly agyryny aýyrmaga mümkinçiligine hem-de serişde çalşygyny güýçlendirmegiň hasabyna sowuklama garşy ukyplylygy artdyrmaga mümkinçilik berýär.

Şeýle usul daýanç-hereket agzalarynyň keselini, nerw keselleri hem-de şikesleri bejermekde, operasiýadan soňky ýagdaýy dikeltmekde, agyryny aýyrmakda giňden ulanylýar.

Soňra döwlet Baştutanymyz duzly howasy bolan otagda galoterapiýa bejerişi üçin niýetlenen enjamlar bilen tanyşdy. Bu ýerde tebigatyň duzly gowaklarynyň emeli mikrohowasy döredildi.

Hlorid natrisiniň howadaky durnukly sazlaşygyny üpjün edýän ýörite gural galootagy gury duz aerozoly bilen doldurýar. Bu dem alyş ýollarynyň gorag işini kämilleşdirýär, demgysmany bejermekde netijeli hasaplanylýar. Şeýle-de sowuklama we beýleki kesellere garşy ulanylýar hem-de kesellere garşy durmakda adam bedeniniň durnuklylygyny ýokarlandyrýar.

Bu bejeriş çäresi dem alyş ýollarynyň, damarlaryň, merkezi nerw we beýleki keselleriň bejergisinde köp ulanylýar.

Şeýle hem merkeziň fizioterapiýa bölüminde iňňerefleks, ozonoterapiýa, pressoterapiýa we lazer bilen bejeriş usullaryny ulanmak üçin ähli zerur şertler bar. Mundan başga-da, şypahananyň Köpetdagyň eteginde tenekar howaly we köp sanly dermanlyk ösümlikleriň bitýän künjeginde ýerleşýändigini nazara alyp, aeroterapiýa, gelioterapiýa we fitoterapiýa ýaly täze bejeriş usullaryny peýdalanmak üçin zerur şertler döredildi.

Balneoterapiýa bölüminde we palçyk bilen bejeriş üçin niýetlenen hem-de mineral suwly wannalarda zerur hyzmatlar hödürlenilýär.

Bölüm Germaniýanyň dünýä belli “Unbesсheiden” kompaniýasynyň ýöriteleşdirilen wannalary hem-de “Beko” kompaniýasynyň el we aýak üçin niýetlenen dört kameraly galwanik wannalary bilen enjamlaşdyryldy. Bejeriş ähmiýetli mineral suwly howuzlar ýürek-damar keselleriniň öňüni almakda, çişleri aýyrmakda we ganyň goýalmagynyň öňüni almakda, adamyň umumy ýagdaýyny kadalaşdyrmakda peýdalanylýar. Şeýle wannany kabul edýän adamlar özüni gowy duýup başlaýarlar, kellagyry, ukusyzlyk, ýürek agyrysy aýrylýar. Şöhle diod modullary lukmançylyk hyzmatyny şöhle bilen bejeriş arkaly utgaşdyrmak mümkinçiligini üpjün edýär. Şeýle bejeriş çäresi psihiki duýgy ýagdaýyna şöhle usullary arkaly edilýän oňyn täsire esaslanýar.

Germaniýanyň “Herrmann” kompaniýasynyň gidrokolonoterapiýa üçin niýetlenen enjamynyň kömegi bilen içegedäki näsazlygy, bilagyryny, ötüşen sowuklama we deri kesellerini bejerip bolýar. Munuň özi semizligi hem peseldýär, adam bedeniniň gowşaklygyny aýryp, onuň işjeňligini artdyrýar.

Şeýle hem Germaniýanyň “Unbesсheiden” kompaniýasynyň suwda oňurgany çekmek üçin niýetlenen enjamy oňurgada näsazlyk ýa-da sowuklama ýüze çykanda, şikesden soňky ýagdaýlary kadalaşdyrmakda, osteohondroz keseliniň dürli derejelerindäki agyryny aýyrmakda, sowuklama garşy durmakda, damarlary giňeltmekde lukmanyň görkezmesi boýunça peýdalanylýar. Bu keseller ötüşip geçip, ysmaz ýaly kesellere ýolugýan mahalynda, şeýle hem uly ýaşly näsaglary bejermekde aýratyn netijeli hasaplanylýar.

Germaniýanyň “Beko” kompaniýasynyň duş toplumy şarko, aýlanýan duş bilen bejermek çärelerini geçirmäge mümkinçilik berýär hem-de adamyň gan aýlanyşyny, limfatik ulgamynyň işini kadalaşdyrýar we öýjükleriň hereketini gowulandyrýar.

Palçyk bilen bejeriş otaglarynda Germaniýanyň “Hupfer” hem-de “Beko” kompaniýalarynyň bejeriş palçygyny we parafini taýýarlamak hem-de gyzdyrmak üçin ulanylýar. Mundan başga-da, bölümde Germaniýanyň “Unbesсheiden” kompaniýasynyň mineral palçyklaryň oňyn täsirini has güýçlendirýän, derini peýdaly mikroelementler bilen baýlaşdyrýan we ondan zyýanly serişdeleri çykarýan, şol bir wagtyň özünde gan aýlanyşyny, serişde çalşygyny gowulandyrýan enjamlary ornaşdyryldy. Bu bölümde deridäki şikesleri, çişleri aýyrmak üçin ary balyny ulanmak arkaly bejeriş çäreleri-de geçirilýär.

Şypahana bilen tanyşlygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow näsaglar üçin niýetlenen dynç alyş otaglaryna baryp gördi.

Şypahana üç gatly binalaryň ikisinden ybarat bolup, olaryň her birinde bir orunlyk otaglaryň 25-si, iki orunlyk otaglaryň 35-si we lýuks otaglaryň 5-si ýerleşýär.

Bu ýerde diýetolog-lukmanyň görkezmesi esasynda berhiz tagamlary taýýarlaýan restoran, kitaphana, internet-zal, maslahatlar zaly we fitobar hereket edýär. Onda müşderilere dermanlyk ösümliklerden taýýarlanýan bejerijilik häsiýetli çaýlar, miwe önümleri, şerbetli suwlar hödürlenilýär.

Ak mermerli binalar toplumynyň ýanaşyk ýerlerinde gezelenç etmäge niýetlenen ýodalar çekilipdir, oturgyçlar goýlupdyr. Toplumyň çäginde futbol, basketbol, tennis, bilýard bilen meşgullanmak üçin sport toplumy, çagalar sport meýdançasy we çaýhana bar.

Döwlet Baştutanymyz dabaranyň ahyrynda Hormatly myhmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygärlik ýazgy galdyrdy. Milli Liderimiz şypahananyň baş binasyndan çykyp, sowgat hökmünde täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyz üçin ägirt uly ähmiýete eýe bolan täze merkeziň açylmagy bilen dabara gatnaşyjylary ýene bir gezek gutlady. Milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamynyň işgärlerine asylly işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Döwlet Baştutanymyz ýolugra “Bagabat” şypahanasyna barýan ýoluň ugrunda ýerleşýän barlag-geçiriş nokadynyň ýanynda saklandy we bu ýerde gulluk edýän harby gullukçylaryň gulluk hem-de olar üçin döredilen şertler bilen gyzyklandy.

Barlag-geçiriş nokadynyň serkerdesi döwlet Baştutanymyza gulluk ýagdaýlary we serhet ýakalarynyň häzirki ýagdaýy, bu künjegiň asudalygy hem-de abadançylygy barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Türkmenistanyň goranmak häsiýetli Harby doktrinasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde harby we hukuk goraýjy edaralaryna möhüm ornuň degişlidigini belledi.

Bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny yzygiderli pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýokary derejeli gulluk etmegi, amatly ýaşamagy hem-de dynç almagy üçin zerur şertleri döretmek, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz şol bir wagtyň özünde şahsy düzümleriň harby gullugy bilen bir hatarda, degişli harby gullukçylaryň hünär eýeleri bolmagy üçin zerur tagallalaryň edilýändigini belläp, bu çäreleriň watansöýüjilik we zähmetsöýerlik ýörelgeleriniň ösdürilmeginde, häzirki zaman harby hünärleriniň ele alynmagynda aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekdi.

Bu gün ähli ugurlarda bolşy ýaly, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny özleşdirmek, degişli ugurlara sanly ulgamy ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň we bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagynda wajypdyr.

Harby gullukçylar ýokary derejede gulluk etmek, amatly dynç almak babatda döredilýän şertler üçin döwlet Baştutanymyza alkyş sözlerini aýtdylar hem-de öz öňlerinde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdiklerine, Watanymyzyň her daban ýerini gözleriniň göreji deý gorajakdyklaryna kasam etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow olara alyp barýan mukaddes gulluklarynda mundan beýläk-de uly üstünlikleri gazanmaklaryny, Watanymyza wepaly gulluk etmeklerini arzuw etdi.

Şeýle hem milli Liderimiz bu günki dabara gatnaşan Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna bu künjegiň özboluşly tebigy aýratynlyklarynyň bardygyny aýdyp, dag derelerinden, jülgelerden gelýän çeşme suwlarynyň netijeli ulanylmagy, bagy-bossanlyga bürenmegi bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleri netijeli dowam etmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi we bu ýerden paýtagtymyza tarap ugrady.

***

Şu gün Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda, Arçabil şaýolunyň ugrunda — “Bagabat” şypahanasyna alyp barýan ýoluň esasy çatryklarynyň birinde gurlan “Saglyk” binasynyň açylyş dabarasy boldy.

Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ýetip gelýän 25 ýyllyk baýramyna gabatlanylan açylyş dabarasyna Mejlisiň Başlygy we deputatlary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, welaýatyň edaralarynyň hem-de kärhanalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, medeniýet we sungat ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar.

Ýurdumyzyň döredijilik toparlarynyň we artistleriniň ýatdan çykmajak çykyşlary bu dabara baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň raýatlarymyzyň abadançylygynyň bähbidine yzygiderli amala aşyrylýan durmuş ugurly syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar.

“Il saglygy — ýurt baýlygy” şygaryndan ugur alnyp, ilatyň saglygyny goramak işini kämilleşdirmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi netijesinde bu ulgam dünýä ölçegleriniň derejesine çykaryldy, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşleri giňeldildi we hili ýokarlandyryldy.

Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda Türkmenistanyň ähli sebitlerinde döwrebap, köpugurly hassahanalar we bejeriş-anyklaýyş merkezleri, şypahana toplumlary ulanmaga berildi we şeýle maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerimde dowam etdirilýär. Olarda innowasion tehnologiýalar, dünýä ylmynyň öňdebaryjy gazananlary adamlaryň saglygynyň hyzmatynda goýuldy.

“Saglyk” binasynyň hem-de “Bagabat” şypahanasyna alyp barýan ýoluň açylmagy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň ähli künjeklerinde amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň aýdyň subutnamalarynyň biridir.

Ýurdumyzda häzirki zaman ýol-ulag düzümini döretmek bilen baglanyşykly amala aşyrylýan işler, has oňaýly we otaglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlaryny, durmuş-medeni, sport we önümçilik maksatly desgalary, ylym-bilim hem-de lukmançylyk merkezlerini gurmak baradaky başlangyçlar eziz Watanymyzyň okgunly ösüşiniň esasy görkezijisi, milli Liderimiziň halkymyz, onuň bagtyýar we abadan durmuşy baradaky ägirt uly aladasynyň aýdyň alamaty bolup durýar.

Şunda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde şähergurluşyk taslamalary durmuşa geçirilende, gadymy binagärligiň iň gowy däpleri hem-de häzirki zaman binagärliginiň özboluşly ýörelgeleri sazlaşykly utgaşdyrylýar.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň we onuň töwerekleriniň durmuş-ykdysady ösüşine aýratyn üns berýär. Häzirki zaman şähergurluşyk syýasatynda desgalary gurmak işine toplumlaýyn çemeleşilýär. Munuň özi türkmen paýtagtynyň gaýtalanmajak binagärlik keşbini döretmäge mümkinçilik berýär.

Golaýda Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkeziniň, Estetiki merkeziň hem-de paýtagtymyzyň S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli “Mahabat” binasy ýerleşdirilen toplumy öz içine alýan ýol-ulag düzüminiň desgalar toplumynyň hem-de “Diwan” myhmanhanasynyň açylmagy hem muňa şaýatlyk edýär.

Eziz Watanymyzyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna gabatlanyp, täze desgalaryň açylmagy halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolandygynyň we şeýle bolmagynda galýandygynyň subutnamasydyr.

Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň öňe süren hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler maksatnamalary Türkmenistanyň şäherleriniň we obalarynyň ösmegine, onuň düzüminiň kämilleşdirilmegine hem-de täzelenmegine kuwwatly itergi berýär. Şol düzümde durmuş ulgamynyň desgalary möhüm orun eýeleýär.

Soňra ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda hormatly ýaşulular toý bagyny kesýärler. Şol pursatda dürli reňkli şarlar asmana uçurylýar.

Alyslardan seleňläp görünýän “Saglyk” binasy döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Ahal welaýatynyň häkimliginiň buýurmasy boýunça guruldy. Aşgabat şäher häkimliginiň 2-nji ýol gurluşyk kärhanasy baş potratçy, “Myhmansöýer” hususy kärhanasy kömekçi potratçy hökmünde çykyş etdi.

Umumy beýikligi 25 metre we gurluşyk meýdany 1256 inedördül metre barabar bolan bu bina ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň gazananlaryny hem-de Diýarymyzda raýatlarymyzyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işleri alamatlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen köpugurly “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi milli Liderimiziň amala aşyrýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Soňky ýyllarda görlen çäreler milli saglygy goraýyş ulgamyny dünýäniň ýokary ölçegleriniň derejesine çykarmaga mümkinçilik berdi.

Türkmen paýtagtynyň şäher ýakasynyň binagärlik keşbi bilen sazlaşýan bu täsin bina ak reňkli 20 metrlik sütünleriň 8-sinden ybaratdyr. Şolar ýokarda altynsow halkalaryň bäşisi bilen birleşdirilýär. Olar ýurdumyzyň bäş welaýatyny alamatlandyrýar.

Binanyň çür depesinde möçberi 3,5x1,5 metre barabar bolan çanakda ornaşdyrylan, özüniň okunyň daşynda aýlanýan, beýikligi 4 metre barabar bolan milli lukmançylyk nyşany ýerleşýär.

Üzärlik derman otunyň 27 baldagynda 27 sany düwmesi bilen gurşalyp alynmagy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň bellenýän senesini alamatlandyrýar.

Binanyň bezeginde halkymyzda gadymdan bäri dertlere derman hasaplanylýan dermanlyk ösümlikleriň — keýigokaranyň we üzärligiň ulanylmagy ata-babalarymyzyň iň gowy däpleriniň aýawly saklanylýandygyna hem-de biziň topragymyzda bitýän dermanlyk ösümlikleriň köp keselleri bejermekde we onuň öňüni almakda giňden ulanylýandygyna şaýatlyk edýär.

Türkmenistanyň Prezidenti, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly kitaby hem melhemlik otlaryň we ösümlikleriň täsin häsiýetlerine bagyşlanandyr. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ösümlik dünýäsiniň ensiklopediýasy bolan bu köp jiltli ylmy iş ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň farmakologlary üçin fitoterapiýa boýunça bahasyna ýetip bolmajak gollanma öwrüldi.

Binanyň özi diametri 40 metre deň bolan aýlawyň merkezinde ýerleşýär. Granitiň umumy meýdany 1 572 inedördül metrden gowrakdyr, mozaikanyň meýdany 68,15 inedördül metrdir.

Ägirt uly binanyň aşakky bölegini Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynyň hem-de döwrebap lukmançylyk merkezleriniň şekilleri bezeýär. Şolaryň hatarynda Halkara newrologiýa merkezi, Halkara göz keselleri merkezi, Halkara okuw-ylmy merkezi, Halkara kardiologiýa merkezi, Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezi, Estetiki merkezi, Halkara “Ene mähri” merkezi, Kelle we boýun bejeriş halkara merkezi, Stomatologiýa merkezi, Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkezi, Şikesleri bejeriş halkara merkezi, Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi bar.

Iň döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen bu häzirki zaman lukmançylyk merkezleriniň peýda bolmagy “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň hem-de milli Liderimiziň baştutanlygynda saglygy goraýyş ulgamynda giň gerimli özgertmeleriň amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

“Saglyk” binasy “Bagabat” şypahanasyna alyp barýan, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän, uzynlygy 23 kilometr bolan döwrebap iki zolakly awtomobil ýolunyň ugrunda guruldy.

Şypahananyň özüne bolsa uzynlygy 5,5 kilometr bolan, asfalt örtüginiň ini 9 metre deň bolan iki zolakly awtomobil ýoly çekildi. Täze ýol döwrüň talaplaryna laýyklykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren anyk tabşyryklary göz öňünde tutulyp guruldy.

Ýoluň gurluşygynyň hili ýeňil we ýük awtoulaglarynyň uly basyşyna hötde gelmäge ukyplydyr. Munuň özi Ahal welaýatynyň ýol-ulag düzüminiň bu möhüm böleginiň uzak wagtlap hyzmat etmegini üpjün edýär.

Ýoly gurmak baradaky taslamany baş potratçy – Aşgabat şäheriniň häkimliginiň 2-nji ýol gurluşyk kärhanasy hem-de kömekçi potratçy – “Agzybir zähmet” hususy kärhanasy amala aşyrdy. Bu hususy kärhananyň üstüne iki köprini gurmak wezipesi ýüklenildi.

Uzynlygy 32 metre barabar bolan birinji köpri ýoluň 750-nji metrinde, uzynlygy 44 metre barabar bolan ikinji köpri bolsa ýoluň 2 600-nji metrinde guruldy. Köprüleriň ikisiniň hem ini 17,5 metre, beýikligi 3 metre barabardyr.

Döwrebap şypahana barýan ýoluň ugrunda awtobus duralgalarynyň ikisi hem-de çyra sütünleri guruldy.

“Bagabat” şypahanasynyň açylyş dabarasynyň çäklerinde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Magtymguly” daýhan birleşiginde gurlan, saglygy goraýyş işgärleri üçin niýetlenilen döwrebap 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň açylyşy boldy.

Etrabyň häkimliginiň buýurmasy boýunça bu binany “Beýik bina” (potratçy) hem-de “Joşgun bina” (kömekçi potratçy) hususy kärhanalary gurdular.

Timarlaýyş işlerinde döwrebap gurluşyk serişdeleri ulanylan ägirt uly dört gatly bina otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan öýleriň 48-sini öz içine alýar. Şolaryň 12-si üç otagly (meýdany 160 inedördül metr), 24-si dört otagly (meýdany 180 inedördül metr) hem-de 12-si bäş otagly (meýdany 202 inedördül metr) öýlerdir.

Aşhanalar zerur bolan mebeller hem-de döwrebap durmuş tehnikasy bilen üpjün edildi.

Has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň ählisiniň taslamalarynda bolşy ýaly, bu ýerde hem ýylylyk beriji ulgam hem-de gyzgyn suw bermek üçin niýetlenen merkezleşdirilen desga, energiýa üpjünçiligi üçin transformator bekediniň toplumy göz öňünde tutuldy.

Ýanaşyk ýerleriň ählisi abadanlaşdyryldy. Köpçülikleýin çäreleri geçirmek üçin ýörite jaý, dürli oýunlary oýnamak üçin uly bolmadyk meýdança, çagalar meýdançasy göz öňünde tutuldy. Mundan başga-da, bu daýhan birleşiginiň çäginden geçýän ýoluň iki gyrasynda 7 müň 100 sany Maşat sosnasynyň nahallary ekildi.

Dabara gatnaşyjylar hem-de täze jaýa göçüp baran bagtyýar ýaşaýjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa halkymyz, onuň bagtyýar we abadan durmuşy barada edýän atalyk aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary dabara baýramçylyk öwüşginini çaýdy.

Umuman, şu günki günüň wakalary milli Liderimiziň durmuş ugurly strategiýasynyň yzygiderli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Bu strategiýa “Döwlet adam üçindir!” diýen şygarda öz aýdyň beýanyny tapdy.

Döwrebap şähergurluşyk hem-de sazlaşykly içeri we daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ilatyň hal-ýagdaýy günsaýyn gowulanýar. Şunda ekologiýa we daşky gurşawy goramak meselelerine aýratyn üns berilýär.

Mähriban halkymyz milli özboluşlylygy bilen tapawutlanýan däplere baýdyr. Her bir adamyň ösümlik dünýäsini has-da baýlaşdyrmaga, mähriban ülkämiziň täsin tebigatyny aýawly saklamaga saldamly goşant goşmagy milli häsiýetiň aýratynlyklarynyň biridir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, gadymdan bäri zähmetsöýer halkymyz hemme ýerde — şäherlerde we obalarda ajaýyp baglary döredipdir. Şol täsin baglar köp sanly syýahatçylarda hem-de daşary ýurtly myhmanlarda ýatdan çykmajak täsir galdyrypdyr. Tebigatyň arassalygy ugrunda tagalla edip, ata-babalarymyz özleriniň çagalaryna saýaly baglary ösdürip ýetişdirmegi hem-de saglyga oňyn täsir edýän seýilgähleri döretmegi wesýet edipdirler.

Pederlerimiziň asyrlaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilip gelinýän asylly däpleri biziň günlerimizde hem mynasyp dowam etdirilýär. Ekologiýa abadançylygyny, daşky gurşawyň arassalygyny üpjün etmek, bagçylygy we gülçüligi ösdürmek, tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini hem-de baýlyklaryny geljekki nesiller üçin saklap galmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Milli hem-de ählumumy möçberde ekologiýa abadançylygyny üpjün etmegiň bähbidine ýurdumyzyň Milli tokaý maksatnamasy amala aşyrylýar. Onda senagat düzüminiň, ulag kommunikasiýalarynyň okgunly ösmegi, şäherleriň we täze ilatly ýerleriň sanynyň artmagy bilen baglylykda, ýaşyl zolaklary hem-de baglary döretmek göz öňünde tutulýar.

Bu giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamlaryň saglygyny goramagyň, olaryň ýaşaýyş-durmuşy hem-de göwnejaý dynç almagy üçin oňaýly şertleriň döredilmeginiň möhüm şerti hökmünde aýratyn üns berýär. Bu maksatnamany durmuşa geçirmäge Türkmenistanyň tutuş ilaty işjeň gatnaşýar.

Häzirki wagtda milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzda möhüm ekologiýa çäresi — köpçülikleýin bag ekmek dabarasy yzygiderli geçirilýär. Şol çäreler ilatymyzyň giň goldawyna mynasyp bolýar. Ynsan eli bilen döredilen ýaş tokaýlar, baglar, seýilgähler we seýilbaglar bagy-bossanlyga, gül-gülzarlyga öwrülen ýurdumyzyň ähli ýerlerinde, hatda iň alysdaky künjeklerinde hem onlarça müň gektara ýaýylyp gidýär.

Geçirilýän giň gerimli işleriň netijesinde kaşaň ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylýar, şäherlerde we obalarda gür baglar hem-de gülzarlyklar döredilýär, awtomobil ýollarynyň ugrunda ýaşyl zolaklar emele gelýär. Şu günki wakalar hem munuň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.


http://tdh.gov.tm/news/tm/articles.aspx&article25016&cat23

06.11.2020, 10:11

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem çagyryldy.

Mejlisiň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň geçen on aýyň dowamynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi, içeri we daşary syýasatyň beýleki möhüm meselelerine garaldy. Şol wezipeleriň çözülmegi ýurdumyzyň abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi.

Wise-premýer hasabatyny edermen pagtaçylaryň “ak altyn” taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamany ýerine ýetirendigi baradaky hoş habardan başlady. Şeýle hem ýurdumyzda bugdaý ekişi üstünlikli tamamlandy: geljek ýylyň hasyly üçin 690 müň gektar meýdana däne ekildi.

Şu günler agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri geçirilýär. Şonuň bilen birlikde, gowaçanyň galan hasylyny ýitgisiz ýygnap almak üçin zerur işler dowam etdirilýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa şu ýylyň on aýynyň jemleri boýunça gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat bermek bilen, oba hojalyk toplumy boýunça önümçiligiň umumy mukdarynyň, ýerine ýetirilen işleriň ösüşiniň 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 104,2 göterime barabar bolandygyny habar berdi.

Şunda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 104 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,9 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,5 göterime deň boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 137 göterim ýerine ýetirildi.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky Nowruz ýaýlasynda geçiriljek ählihalk bag ekmek dabarasyna hem-de däp bolşy ýaly, noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde bellenilýän Hasyl toýy mynasybetli geçiriljek dabaralara görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi bilen eziz Diýarymyzyň merdana «ak altyn» ussatlaryny hem-de ähli oba hojalyk işgärlerini tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak ugrunda alyp barýan tutanýerli işlerinde geljekde hem uly üstünlikleri arzuw etdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmetde tapawutlanyp, ýokary netijeleri gazanan oba hojalyk işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak barada karara gelendigini aýdyp, degişli Permana gol çekdi we ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna ýüzlenip, ekologiýa meseleleriniň hemişe biziň daşary we içeri syýasatymyzyň örän möhüm ugrudygyny belledi. Halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda ýurdumyz şeýle meseleler bilen bagly köp sanly başlangyçlary öňe sürýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz 7-nji noýabrda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ýagny bag ekmek boýunça ekologiýa çäresini guramaçylykly geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow möhüm wezipeler barada aýdyp, geljek ýyl gowy hasyl almak üçin, ähli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz suwdan peýdalanmak meselesine aýratyn üns bermegi, Garagum sährasynda amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýan ekologiýa taslamalaryny tizräk durmuşa geçirmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ilaty gök-bakja önümleri bilen bolelin üpjün etmek, täze ýyladyşhanalary gurmak meselelerine aýratyn üns berilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz Hasyl toýunyň ýokary derejede geçirilmelidigini aýdyp, wise-premýere Oba hojalyk uniwersitetinde oba hojalyk işgärlerine mynasyp bolan döwlet sylaglaryny gowşurmak dabarasyny geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow şu ýylyň on aýynda ýurdumyzyň makroykdysady görkezijileriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe jemi içerki önüm 5,8 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4,1 göterim köpeldi.

Hasabat döwründe bölek satuw haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 18,9 göterim ýokarlandy.

Şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 109,2 göterim, çykdajy bölegi bolsa 87,4 göterim ýerine ýetirildi.

On aýyň netijeleri boýunça ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,3 göterim köpeldi.

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň mukdary 25 milliard manada deň boldy.

Şeýle hem «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş - durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynda» kesgitlenen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň gözegçilik edýän ulgamlarynyň edaralarynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramagyň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady kuwwatynyň netijeli peýdalanylmagynyň türkmenistanlylaryň abadan durmuşyny üpjün etmäge ýardam etmelidigini belläp, hususylaşdyrmak we senagatlaşdyrmak, sanly ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek işlerini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtady.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişini düýpli seljermegiň wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz bellenen meýilnamalary gysga möhletde ýerine ýetirmek üçin bar bolan mümkinçilikleriň ählisinden işjeň peýdalanmagyň möhümdigini nygtady.

Milli Liderimiz wise-premýerleriň ählisi bilen bilelikde, 2021-nji ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmagy ýerine ýetirilmeli işiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezdi. Bu Maksatnama ygtybarly maýa goýumlaryna esaslanmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, resminamany ýakyn wagtda işläp taýýarlamak tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bir aýyň dowamynda 2020–2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek strategiýasyny tassyklamaga bermegi we Türkmenistanyň Mejlisi bilen bilelikde hususylaşdyrmak hakyndaky kanunlarymyzy täzelemegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow milli Liderimize nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde, gözegçilik edýän ulgamlarynda on aýda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Geçen on aýda nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşy boýunça meýilnamanyň 101 göterim, nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 102,4 göterim, benzin öndürmek boýunça meýilnamanyň 107,5 göterim, dizel ýangyjyny öndürmek baradaky meýilnamanyň 106,4 göterim, tebigy we ugurdaş gazy çykarmak baradaky meýilnamanyň 100,1 göterim, “mawy ýyngyjy” eksport etmek boýunça meýilnamanyň 100,2 göterim, maýa goýumlary özleşdirmek baradaky meýilnamanyň 106,2 göterim ýerine ýetirilendigi habar berildi. Suwuklandyrylan gaz önümçiliginiň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 123,6 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere ýüzlenip, ýangyç-energetika toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň hem-de döwrebaplaşdyrmagyň möhümdigini aýtdy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudakda öndürilýän önümleriň we tebigy gazyň eksportuny artdyrmalydygyny, zawodlaryň kuwwatlyklarynyň doly ulanylmalydygyny, nebitgaz toplumyna maýa goýumlary çekmek boýunça anyk çäreleriň görülmelidigini nygtady.

Türkmenistan–Owganystan–Pakistan–Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmaga, şeýle hem uglewodorod çig malyny gaýtadan işleýän täze desgalary gurmaga degişli tabşyryklar berildi. Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýyny giňişleýin seljermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe olar önümçilik meýilnamasyny 118,4 göterim ýerine ýetirdiler.

“Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça ösüş 101,8 göterime, “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça --112,6 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça--112,9 göterime deň boldy. “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça hem hasabat döwründe degişli işler alnyp baryldy.

Awtomobil, demir ýol, howa we deňiz ulaglary arkaly ýük daşamak hem-de ýolagçy gatnatmak boýunça meýilnama degişlilikde 111,6 göterime we 100,6 göterime deň boldy. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça ösüş 108,5 göterime ýetdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag ulgamynyň milli ykdysadyýetimiziň örän möhüm pudaklarynyň biridigini, ösüşlerimiziň bu ulgamyň işi bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny belledi.

Ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi, şunda syýasatymyzyň esasy ugry hökmünde netijeli dolandyryş ulgamyny döretmek esasy wezipe bolup durýar. Şeýle ulgam ykdysadyýetimiziň hem-de häzirki zaman jemgyýetimiziň talaplaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berer diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz degişli ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmegiň, pudaklary döwrebaplaşdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere sanly ulgama geçmek boýunça taslamalary amala aşyrmagy çaltlandyrmak hem-de onuň üpjünçilik ulgamyny ösdürmäge aýratyn üns bermek barada anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew şu ýylyň on aýynda gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe gurluşyk-senagat toplumynda önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bellenilen meýilnama 116,2 göterim ýerine ýetirilip, ösüş 122,1 göterime barabar boldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri amala aşyrylan işler boýunça meýilnama 109,8 göterim ýerine ýetirilip, 108,2 göterim ösüş gazanyldy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça hasabat döwründe öndürilen önümleriň hem-de ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 104 göterim berjaý edildi, ösüş 107,8 göterime deň boldy.

Energetika ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda önüm öndürilişiniň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 132,6 göterime deň bolup, meýilnama 118,7 göterim ýerine ýetirildi.

Garalýan döwürde elektrik energiýasyny öndürmek boýunça meýilnama 106,1 göterim ýerine ýetirilip, 118,8 göterim ösüş gazanyldy.

Şu ýylyň on aýynda “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 131,3 göterim ýerine ýetirildi, ösüş 156,5 göterime barabar boldy.

Aşgabat şäheriniň häkimligi tarapyndan şu ýylyň ýanwar-oktýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işler hem-de hyzmatlar boýunça meýilnama 114 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere gurluşyk toplumynda özgertmeleri gysga wagtda amala aşyrmagy, bu ugurdan zerur bolan hünärmenleri taýýarlamagy, toplumyň kärhanalarynyň ýagdaýyny seljermek işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy. Milli Liderimiz bu kärhanalary döwrebap ýagdaýa getirmek boýunça teklipleri bermek ýa-da hususylaşdyrmak barada aýratyn görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz täze iş orunlaryny döretmek, sanly ulgama geçmek, gurluşyk serişdelerini öndürmek meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow on aýda gözegçilik edýän söwda we dokma pudaklarynda, şeýle hem telekeçilik ulgamynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça hasabat döwründe haryt dolanyşygynyň mukdarynyň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 108,6 göterime barabar bolup, önüm öndürmek boýunça 107 göterim ösüş gazanyldy.

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan çykarylan önümleriň, şol sanda pagta ýüplüginiň we nah matalaryň önümçiliginiň mukdary degişlilikde, 104 göterime we 101,2 göterime, tikin hem-de örme önümleriniň çykarylyşynyň möçberi 117,4 göterime, gön önümleriniň çykarylyşynyň möçberi 103,2 göterime deň boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça önüm öndürmegiň meýilnamasy 111,8 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan ýanwar-oktýabr aýlarynda birža söwdalarynyň 231-si geçirilip, 23 müň 62 şertnama baglaşyldy.

Söwda-senagat edarasy boýunça amala aşyrylan işleriň ösüşi 107,1 göterime barabar boldy. Şu döwürde sergileriň 5-si hem-de wideoaragatnaşyk arkaly maslahatlaryň 25-si geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar-oktýabr aýlarynda senagat önümleriniň öndürilişiniň mukdary 133 göterim, oba hojalyk we azyk önümleriniň möçberi 110,2 göterim ýokarlandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilatyň sarp edýän harytlarynyň öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça işleri mundan beýläk-de dowam etmegi tabşyryp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz telekeçilik pudagyny ösdürmegi höweslendirmek maksady bilen, ykdysadyýetiň hususy bölegini döwlet tarapyndan goldamak boýunça nobatdaky çäreleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz gyş möwsüminiň golaýlap gelýändigine, şunuň bilen baglylykda, bazarlarymyzyň we dükanlarymyzyň, aýratyn hem baýramçylyk günleri dürli önümler bilen bolelin üpjün edilmegini hemişe gözegçilikde saklamagyň günüň talabydygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň alyp barýan işleriniň depginini ýokarlandyrmagy tabşyryp, olara geljekde-de goldaw beriljekdigini nygtady. Şunuň bilen bir hatarda, milli Liderimiz oba hojalyk önümlerini öndürýän hususy oba hojalyk firmalarynyň işlerini işjeňleşdirmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Biziň harytlarymyzyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmagyň, şol harytlary daşary ýurtlarda mahabatlandyrmagyň üstünde hem köpräk işlemeli. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze, ýokary öndürijilikli enjamlar we innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen, öz-özüni maliýeleşdirip we aýry-aýry pudaklary ösdürmek meselelerini çözüp bilýän iri tehnologik kompaniýalarynyň we firmalaryň döredilmelidigini aýdyp, bu babatda wise-premýere tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe dürli çäreleriň guralandygy, dünýäniň dürli döwletleri bilen medeni gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça işleriň dowam etdirilendigi bellenildi. Wideoaragatnaşyk arkaly halkara ähmiýetli çäreler geçirildi hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek hakynda daşary ýurtlaryň döwlet edaralarynyň arasynda diplomatik ýollar arkaly birnäçe resminamalaryň taslamalary işlenip taýýarlanyldy.

Medeniýet ulgamynyň edaralarynyň, şol sanda muzeýleriň işine sanly ulgamy ornaşdyrmak, olara wirtual syýahaty ýola goýmak boýunça degişli işler alnyp baryldy. Hasabat döwründe Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça önümçilik meýilnamasy 106,9 göterim ýerine ýetirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň, olaryň işine sanly tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmagyň, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz milli telewideniýäniň işine ünsi çekip, teleýaýlymlary maglumat žurnalistikasynyň iň täze nusgalary bilen üpjün etmegiň, gepleşikleri bermegiň hilini gowulandyrmagyň hem-de tomaşaçylary gyzyklandyryp biljek täze gepleşikleri hem-de şüweleňleri taýýarlamagyň möhümdigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz tutuş dünýäde türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklaryny, şanly taryhyny hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanýan üstünliklerini wagyz etmek boýunça işleri işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dabaralara taýýarlyk görmäge we geçirmäge, teleradioýaýlymlarda Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň uly ähmiýetini tutuş dünýäde wagyz edýän, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy wasp edýän çuň many-mazmunly gepleşikleri, teatrlarda täze sahna oýunlaryny döretmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly senesine hem-de Täze ýyl baýramçylygyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegiň, ähli welaýat merkezlerinde, obalarda, şäherlerde baýramçylyk dabaralaryny hem-de konsertleri geçirmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere hem-de häkimlere degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda “Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine döwrebap enjamlary satyn almak hakyndaky” Karara gol çekip, ony elektron dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de resminamadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän bilim, saglygy goraýyş, ylym we sport ulgamlarynda şu ýylyň on aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda işlenilip taýýarlanylan maksatnama laýyklykda, on iki ýyllyk umumy orta bilime geçmek, sanly bilim ulgamyny ösdürmek hem-de daşary ýurt dillerini okatmak boýunça işler dowam etdirildi. Okuw kitaplarynyň we gollanmalarynyň 133 görnüşi neşir edildi.

Ýanwar-oktýabr aýlarynda mekdep okuwçylary we talyplary halkara internet-ders bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, dürli derejedäki medallaryň hem-de diplomlaryň ençemesiniň eýeleri boldular.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy işler seljerildi. Golýazmalaryň 891-sine seredilip, şolaryň 869-sy makullanyldy, oýlap tapyşyň bäşisine patent alyndy, innowasiýa tehnologiýalarynyň 4-si önümçilige ornaşdyryldy.

“Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasy” hem-de “Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy” kabul edildi.

Ylymlar güni mynasybetli onlaýn görnüşinde “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahaty geçirildi.

Wise-premýer saglygy goraýyş ulgamynda alnyp barlan işler baradaky hasabata geçip, “Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasynyň” kabul edilendigini habar berdi.

Türkmen hünärmenleri halkara ýaryşlarynda çykyş etmek maksady bilen, türgenleşmek işlerini dowam edýärler. Biziň milli ýygyndy toparymyz 32-nji tomusky Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk görmek üçin, Olimpiýa şäherjiginde sportuň 7 görnüşi boýunça türgenleşýärler.

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygy mynasybetli sportuň awtomobil görnüşi boýunça ýurdumyzyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi. Hasabat döwründe içerki ýaryşlaryň 65-si hem-de köpçülikleýin sport çäreleriniň 58-si geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmak Maksatnamasyna laýyklykda, ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ähli basgançaklarynyň maddy-enjamlaýyn hem-de ylmy- usulyýet binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işleri güýçlendirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu pudaklaryň öňünde üstünde tutanýerlilik bilen işlemeli köp meseleleriň durandygyny belläp, wise-premýere bu möhüm ulgamlaryň desgalarynyň gurluşygynyň barşyna hem-de maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylyşyna berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Şeýle hem ylmy edaralary sanly ulgama geçirmek boýunça görülýän ähli çäreleri güýçlendirmegiň, ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekleplerinde okuw işleriniň alnyp barlyşynyň kämilleşdirilmegine aýratyn üns bermegiň zerurdygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetinde başlanan uly özgertmeleriň--sanly ulgama geçilmeginiň, senagatlaşdyrmagyň, elektron senagatynyň, telekeçiligiň esaslarynyň halkara ölçeglerine laýyklykda, Diýarymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlarynyň hemmetaraplaýyn taýýarlykly bolmagyny talap edýändigini belledi hem-de bu wajyp ugurdaky işleri güýçlendirmegi talap etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny durmuşa geçirmek bilen baglylykda, Daşary işler ministrliginiň ýanwar-oktýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek maksady bilen, hasabat döwründe degişli işler geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň 11-nji martda Azerbaýjan Respublikasyna resmi saparynyň bolandygy hem-de 17-nji sentýabrda Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň ýurdumyza iş saparyny amala aşyrandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdy, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisine we Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça halkara forumyna gatnaşyjylara wideoýazgy arkaly ýüzlendi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş sekretary hem-de birnäçe döwletleriň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi. Şolaryň barşynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hasabat döwründe Daşary işler ministrliginiň üsti bilen Türkmenistana daşary ýurt wekiliýetleriniň 40-sy geldi. Şol döwürde ýurdumyzyň wekiliýetleriniň 86-sy daşary ýurtlara iberildi. Göni wideoaragatnaşyk arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 816-sy geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň dowamynda halkara resminamalarynyň 92-sine gol çekildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklar yzygiderli häsiýete eýedir. Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça işler yzygiderli amala aşyrylýar. Ýanwar-oktýabr aýlarynda degişli düzümleriň mejlisleriniň birnäçesi geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, wise-premýere, daşary işler ministrine Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna gabatlanan maslahatlara we beýleki çärelere ykjam taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dünýädäki häzirki ýeňil bolmadyk ýagdaýy göz öňünde tutup, geljek ýylyň halkara çäreleriniň, saparlaryň, geçiriljek halkara maslahatlarynyňdyr duşuşyklarynyň meýilnamalarynyň üstünde işlemegiň wajypdygyny nygtap, bu meseleleriň ählisine şu ýylyň ahyrynda garaljakdygyny belledi.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylygyny has-da kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň on aýynda milli parlamentiň alyp baran işleriniň netijeleri barada maglumat berdi.

Mejlisde ýurdumyzyň kanun çykaryjy işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge, demokratik kadalary ösdürmäge, raýatlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramaga gönükdirilen täze kanunlary işläp taýýarlamak boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär.

Hasabat döwründe milli parlamentiň maslahatlarynyň 4-si geçirilip, şolarda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 57-si hem-de Mejlisiň Kararlarynyň 38-si kabul edildi.

Bu resminamalar syýasy ulgamy hem-de döwletimiziň konstitusion esaslaryny kämilleşdirmäge, dürli ugurlarda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga, durmuş-ykdysady syýasaty amala aşyrmaga, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmaga, bedenterbiýe we sport ulgamynyň hukuk esaslaryny pugtalandyrmaga, daşky gurşawy goramaga hem-de beýleki ulgamlara gönükdirilendir.

Mejlisiň 2020-nji ýyl üçin kanun çykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, iş toparlarynda täze kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak işi dowam etdirilýär.

Mundan başga-da, hereket edýän kanunlara seljerme işleri yzygiderli geçirilýär. Kabul edilýän kanunlaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, kanunlardan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalaryny taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Mejlisiň deputatlary öz saýlaw okruglarynda iri jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, edara-kärhanalarda, daýhan birleşiklerinde, okuw-mekdeplerinde Halk Maslahatynyň kararlarynyň ähmiýeti, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeler, milli ýörelgelerimiz, däp-dessurlarymyz bilen baglanyşykly wagyz-nesihat çärelerine, maslahatlara gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Halk Maslahatynyň çözgütlerini durmuşa geçirmek, döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm wezipelerini nazara almak bilen, kämilleşdirilýän kadalaşdyryjy-hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alyp barýan işiniň örän wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz döwrüň käbir kanunçylyk namalarynyň kämilleşdirilmegini talap edýändigine ünsi çekip, Türkmenistanyň “Hususylaşdyrmak hakyndaky” Kanunyny muňa mysal getirdi. Milli Liderimiz hususylaşdyrmak boýunça işleriň ilerledilmelidigini, orta we kiçi döwlet kärhanalaryny hususyýetçilige bermegiň gurallaryny kesgitlemegiň möhümdigini belläp, durmuş-ykdysady özgertmeleri amala aşyrmagyň şu we beýleki ugurlaryny kanunçylyk taýdan goldamagyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz deputatlaryň özygtyýarlyklaryny netijeli durmuşa geçirmeginiň hem-de eziz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan çärelere taýýarlyk görmäge we geçirmäge, ýaş nesli terbiýelemek işine, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmäge işjeň gatnaşmaklarynyň zerurdygyny belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýerlerde jemgyýetçilik bilen duşuşyklary dowam etmegiň, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň ähmiýetini düşündirmegiň möhümdigini aýtdy.

Soňra paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimlerine söz berildi.

Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjow milli Liderimize göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralara hem-de şanly senä bagyşlanyp paýtagtymyzda täze gurlan desgalary ulanmaga bermäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde şanly senelere --Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna hem-de Hasyl toýuna taýýarlyk görmek hem-de täze desgalary ulanmaga bermek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde öňde boljak şanly senelere, hususan-da, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy hem-de Hasyl baýramy mynasybetli geçiriljek dabaralara taýýarlyk görlüşi, şeýle-de, ulanylmaga beriljek desgalarda işleriň barşy barada hasabat berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow göni wideoaragatnaşyga Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowy çagyrdy. Häkim Hasyl toýuna hem-de Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde berkarar Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga beriljek desgalarda işleriň barşy hem-de däbe görä, noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde bellenilýän Hasyl toýuna bagyşlanyp geçiriljek baýramçylyk çäreleriniň medeni maksatnamasy barada hasabat berdi.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygyna eýe bolmagynyň 25 ýyllygy hem-de bu waka mynasybetli täze desgalary ulanmaga bermek boýunça geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk, şeýle hem Hasyl toýuny mynasyp garşylamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp we şanly seneler mynasybetli geçiriljek dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň möhümdigini belläp, açylmagy meýilleşdirilen desgalarda işleriň öz wagtynda tamamlanmagyna ünsi çekdi.

Şeýle hem milli Liderimiz ýurdumyzyň rowaçlygyna hem-de azyk bolçulygyny berkitmäge mynasyp goşant goşýan oba zähmetkeşleriniň hormatyna geçirilýän baýramçylyk çärelerine degişli derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz şu ýylyň on aýynyň jemini jemläp, onuň ýurdumyzyň daşary we içeri syýasatynyň bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda alnyp barylýandygyny görkezýändigini belledi.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde öňküsi ýaly ýokary ösüş depginleri saklanyp galýar. Kesgitlenen tabşyryklaryň çäklerinde halk hojalygynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly önümçiligiň möçberleri artdy, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberi ýokarlandyryldy. Köpsanly önümçilik we durmuş maksatly desgalar ulanmaga berildi diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Häzirki döwür bizden ykdysadyýetiň sazlaşykly işini bozman, onuň ösüşini işjeňleşdirmek hem-de dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän üýtgeşmelere garamazdan, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegini gazanmak üçin gyssagly çäreleri görmegi talap edýär. Biziň öňümizde şu ýyl gazanan ösüş depginimizi saklap galmak hem-de geljek ýylda ony has-da artdyrmak wezipesi durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip we mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýylyň tamamlanmagyna birýarym aýyň galandygyny aýtdy. Şoňa görä-de, şu ýyly gowy netijeler bilen üstünlikli jemlemek hem-de täze 2021-nji ýyly gowy netijeler bilen garşylamak üçin, biz galan wagtyň dowamynda köp meseleleri çözmelidiris.

Munuň üçin Bitaraplyk baýramyna bagyşlanan çäreleri ýokary derejede geçirmelidiris diýip, milli Liderimiz nygtady. Döwlet Baştutanymyz mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda yhlasly zähmet çekip, uly üstünlikleri gazanan mynasyp raýatlarymyzy döwlet sylaglary, täze ýubileý medaly bilen sylaglamak barada teklipleri bermegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

05.11.2020, 03:11