radio wave radio source
HABARLAR

* Lukmançylyk agyz-burun örtügini ulanmazdan öň, hökman, eliňizi sabynlap ýuwmaly ýa-da zyýansyzlandyryjy serişdelerden peýdalanmaly.
* Dakynanyňyzdan soň, agzyňyzy, burnuňyzy we eňegiňizi oňat örter ýaly, onuň maýyşgak gysgyjyny burnuňyza tarap egreltmeli hem-de epinlerini düzetmeli.
* Örtügi dakynýan wagtyňyzda, oňa eliňizi degirmezlige çalşyň.
* Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzda, ýörite tutawaçlaryndan tutmaly.
* Ulanyp bolanyňyzdan soň, ony ýapyk zibil gaplaryna taşlamaly.
* Agyz-burun örtügiňizi aýranyňyzdan soň hem hökman eliňizi sabynlap ýuwmaly.
* Lukmanlar agyz-burun örtüklerini 2 sagatdan köp ulanmazlygy maslahat berýärler.
* Ýokanç kesellerden goranmak üçin diňe lukmançylyk agyz örtüklerinden peýdalanmak ýeterlik däldir. Bu işi 2 metr howpsuz araçägi saklamak, elleriňizi wagtly-wagtynda sabynlap ýuwmak bilen utgaşdyryň we şu ýönekeý kadalary gündelik endigiňize öwrüň!

Şahsy arassaçylyk düzgünleriniň berjaý edilmegi her möwsümde ýüze çykyp biljek birnäçe ýokanç keselleriň öňüni alýar. Keseller, esasan, hapa ellerden, talabalaýyk bişirilmedik iýmitden we arassalanmadyk suwdan geçýär. Keseller howa-damja ýoly bilen köp adamly ýerlerde örän çalt ýaýraýar.
Biz her gün otaglaryň howasyny çalşyp, ýelejiredip, zyýansyzlandyryş serişdeleri bilen ýuwup, arassalap durmaly.
Hemişe arassa howada gezelenç etmekligi öz durmuşymyza ornaşdyralyň.
Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde agyz-burun örtüklerini ulanmaly, howpsuz 2 metr araçägi saklamaly.
Haçanda köçeden we köpçülik ýerlerinden geleniňde, elleriňi sabyn bilen gowy ýuwmaly. Bu düzgünler nahar iýmezden öň we soň, çagalar bolsa oýnawaç oýnanlaryndan we okuw esbaplaryny ulananlaryndan soň berjaý edilmelidir.
Diş çotgalary hiç wagt şärikli ulanylmaly däl. Her bir ene-ata arassaçylyk düzgünlerini berjaý edýändiklerine garamazdan, bu barada çagalara ýatladyp durmalydyr.
Gök-bakja önümleri we miweleri iýmezden öň gowy edip akar suwda ýuwmaly.
Iýmit taýýarlanylýan ýer hemişe arassa bolmaly.
Hassalygyň öňüni almak we öz saglygyny gorap saklamak her bir adamyň borjudyr. Ynsan saglygyny goramagy döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde uly işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun!

https://metbugat.gov.tm/blog?id=2105

https://metbugat.gov.tm/blog?id=2242

02.02.2021, 11:02

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyryp, birnäçe möhüm desgalaryň gurluşygy we onuň durmuş düzümini toplumlaýyn esasda döwrebaplaşdyrylmagy boýunça taýýarlanan taslamalar bilen tanyşdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz halkymyzyň milli buýsanjy hasaplanylýan alabaý itleri we olary ösdürip ýetişdirmegiň dünýä nusgalyk ýörelgeleriniň döwrebap derejede dowam etdirilişi bilen gyzyklandy.

Gönüden-göni milli Liderimiziň tagallasy bilen, Aşgabatda we ýurdumyzyň dürli künjeklerinde giň möçberli özgertmeler ýaýbaňlandyryldy. Halk hojalygy toplumynyň ähli ugurlaryny öz içine alýan özgertmeler maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi hormatly Prezidentimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Paýtagtymyzyň abadanlaşdyrylmagy we şäher gurşawynda ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär.

Irden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekleriniň birine geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz milli itşynaslyk düzümini ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň buýurmasy esasynda gurulýan desgalar toplumynda alnyp barylýan işler barada ýurdumyzyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri, Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň ýolbaşçysy S.Berdimuhamedow hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniiň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat berdiler.

Hormatly Prezidentimiz toplumda alnyp barylýan gurluşyk işlerine ünsi çekip, desgalaryň daşky we içki bezeg aýratynlyklary, toplumyň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy, bu künjegiň yşyklandyryş ulgamynyň görnüşleri bilen gyzyklandy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, desgalaryň bezeg işlerinde ulanylýan serişdeleriň ýokary hilli bolmagy, olarda reňkleriň özboluşly sazlaşygynyň döredilmegi we milli öwüşginde bolmagy möhüm talap bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz bu ugurda ýerine ýetirilýän işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda wise-premýer Ş.Durdylyýewe birnäçe görkezmeleri berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, alabaýlaryň şekilleri taýýarlananda milli ýörelgelerden ugur alynmalydygyny,olarda alabaýlara mahsus wepadarlygyň, edermenligiň öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň toplumynyň baş meýilnamasy, onuň şekil taslamasy, toplumyň baş girelgesiniň görnüşleriniň taslamalary, bu ýerde oturdylmagy meýilleşdirilýän alabaýlaryň şekilleri, tomaşaçylar münberiniň görnüşleriniň, alabaý itleriniň sergi meýdançasynyň, päsgelçilikleriň görnüşleriniň taslamalary we toplumyň desgalarynda ulanylýan bezeg serişdeleriniň görnüşleri hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz görkezilen taslamalar bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Gurulýan desgalaryň taslamalary taýýarlananda we olaryň gurluşygynda ýokary hil derejesine möhüm ähmiýet bermelidigini, olaryň halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän mill binagärlik ýörelgelerine kybap gelmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän toplumyň gurluşygy üçin kesgitlenen ýeriň amatlylyk derejesine ýokary baha berdi. Bu künjegiň özboluşly tebigy aýratynlygy we onuň amatly giňişlikde ýerleşmegi häzirki döwrüň talabyna we alabaý itleriniň tebigatyna kybap gelýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen alabaý itleriniň baýramynyň Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen utgaşdyryp geçirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi we ýurdumyzyň hem-de halkymyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň ýolbaşçysy S.Berdimuhamedow baýramçylyk gününde geçiriljek çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, onuň çäklerinde alabaý itleriniň gözellik bäsleşigi, degişli päsgelçiliklerden geçmek boýunça ýaryşlar guralar.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, alabaý itleriniň hormatyna guralýan dabaralaryň şowhunly we milli ýörelgelere laýyk derejede guralmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şunda alabaý itleriniň taryhyna, olary idetmegiň milli ýörelgelerine degişli maglumatlar içgin öwrenilmelidir we bu ugurda alnyp barylýan işler netijeli häsiýete eýe bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şanly sene mynasybetli alabaý itleriniň bäsleşiginiň netijeleri boýunça ýeňijini kesgitleýän eminler toparynyň döredilmeginiň, onuň düzüminde bu ugurda ýeterlik tejribesi we bilim derejesi bolan hünärmenleriň bolmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem dabaranyň dowamynda heýkeltaraşlaryň, suratkeşleriň we zergärleriň alabaý itlerine bagyşlanan eserlerinden guralýan sergide alabaý itleriniň özboluşlylygy, wepadarlygy, gaýduwsyzlygy öz beýanyny tapmalydyr.

Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, gözellik bäsleşiginiň jemleri boýunça ýeňiji diýlip yglan edilen alabaýa “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” diýen derejäniň berilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny, bu jümlede alabaýlara mahsus häsiýetleriň jemlenendigini belledi.

Mundan başga-da, dabaranyň dowamynda halkymyzyň alabaý itlere ideg etmegiň usullaryny häzirki döwürde döwrebap derejede kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler yzygiderli dowam etdirilmelidir.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň toplumda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleri bilen tanyşlygyň dowamynda onuň çägine aýlanyp gördi we toplumyň münberine çykyp, bu ýerde alnyp barylýan işleri synlady we desgalaryň bir bitewi sazlaşygy emele getirmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer Ş.Durdylyýewe toplumyň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi we onda zerur bolan ähli mümkinçilikleriň, şeýle hem bu ýerde halkara ähmiýetli çäreler geçirmek üçin aňrybaş şertleriň döredilmegi babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz ýolugra dag etegindäki nurana ýollaryň çatrygynyň merkezinde oturdylan heýkeliň ýanynda saklandy. Ajaýyp ahalteke bedewine atlanan arkasy dutarly türkmen ýigidiniň heýkeli ady rowaýata öwrülen Şükür bagşynyň hormatyna dikeldildi.

Taryhdan belli bolşy ýaly, Şükür bagşy özüniň şabram şelpeli dutary bilen türkmen halkynyň milli saz diplomatiýasyny dabaralandyrýar. Munuň özi döwlet Baştutanymyzyň “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” diýen kitabynda has aýdyň beýan edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýadygärligiň we onuň töwerekleriniň abadanlaşdyryş derejesine, bu ýerleriniň gülzarlyga öwrülmegine ünsi çekip, bu ýerleriniň arassaçylyk we ekologiýa ýagdaýy bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanmalydygyny tabşyrdy we ýoluny dowam etdi.

Soňra milli Liderimiz paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde bina edilýän we Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän Söwda we dynç alyş merkezli desgalar toplumynyň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine geldi.

Aşgabadyň durmuş düzümini ösdürmek işleriniň sazlaşykly häsiýete eýe bolmagy ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy ýörelgesi bolup durýar.Ilatyň işlemegi, okamagy, dynç almagy, sport, döredijilik bilen meşgullanmagy, döwrebap söwda, dynç alyş we sagaldyş hyzmatlaryndan peýdalanmagy üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly hormatly Prezidentimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar.

Bu ýerde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew döwlet Baştutanymyza Söwda we dynç alyş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler, toplumyň çäginde bina edilýän desgalar we olaryň aýratynlyklary, aýratyn-da, bu ýerde bina edilýän ýaşaýyş jaýlarynda döredilýän mümkinçilikler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ilki bilen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, olaryň bezeg aýratynlyklary bilen tanyşdy. Bellenilişi ýaly, bu ýerde öýleriň we otaglaryň hemmesi ýaşaýjylaryň sargytlary esasynda abadanlaşdyrylýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň käbir öýleriniň meýdany 638 inedördül metre barabardyr. Ýeri gelende aýtsak, ýaşaýyş jaýlarynda köp çagaly maşgalalar üçin niýetlenen 6 we 7 otagly öýleriň bardygyny aýratyn bellemeli.

Şeýle hem aşhanalaryň, myhman otagynyň, ýatylýan otaglaryň, çagalar üçin niýetlenen otaglaryň abadanlaşdyrylyşy, şol sanda otaglary sanly ulgam bilen enjamlaşdyrmak, mebeller bilen üpjün etmek gönüden-göni ýaşaýjylaryň sargytlary esasynda amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz otaglarda döredilýän şertler bilen tanşyp, olaryň bezeg aýratynlyklarynda, abadanlaşdyrylyşynda türkmen halkyna mahsus bolan ýörelgeleriň üpjün edilmelidigine, şunda işleriň ýokary hil derejesineähmiýet bermelidigine ünsi çekip, meýilleşdirilen işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmegi babatda wise-premýerler Ş.Durdylyewe we Ç.Gylyjowa hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýewe birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz toplumyň çäginde gurulýan sebitde iri Söwda we dynç alyş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Bu ýerde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna merkezde gurulýan binalaryň aýratynlyklaryna, olaryň içki we daşky bezeg işlerine, ulanylýan gurluşyk serişdelerine degişli taslamalar görkezildi.

Şeýle hem bu ýerde oturdylan monitorda toplumyň umumy görnüşi barada giňişleýin maglumat berýän şekiller, toplumyň çäginde oturdylýan suw çüwdürimleriniň işleýiş aýratynlyklaryny beýan edýän görnüşler görkezildi. Suw çüwdürimleriniň işinde häzirki zamanyň sanly tehnologiýasy işjeň ulanylyp, olaryň hereketi joşgunly sazlar bilen utgaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz desgalary gurmak bilen çäklenmän, eýsem, olaryň netijeli we maksadalaýyk ulanylmagyny, ýokary hilli hyzmatlaryň ýola goýulmagyny üpjün etmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli belleýşi ýaly, amala aşyrylýan gurluşyk işleri halkara ülňülerine, şol sanda hil, estetiki we ekologiýa babatdaky talaplara doly laýyk gelmelidir.

Ýurdumyzyň ähli künjeklerini gurşap alan giň gerimli özgertmeleriň öňbaşçysy bolmak bilen, Aşgabat milli Liderimiziň başlangyjy boýunça we baştutanlygynda Türkmenistanyň yzygiderli durmuşa geçirýän oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň aýdyň nyşany bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowtäze toplumda iri söwda merkezleriniň işini guramagyň öňdebaryjy çözgütleriniň hem-de döwrebap bezeg pikirleriniň öz beýanyny tapmalydygyna ünsi çekdi we toplumyň içki bezeginde gündogar nagyşlarynyň görnüşleriniň ulanylmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu toplumyň ady bilen baglanyşykly degişli nyşany taýýarlamak, onuň gözellik, ykjamlylyk we amatlylyk ýaly ugurlary özünde jemlemegi bilen baglanyşykly meseleleri göz öňünde tutmak babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Ak mermerli paýtagtymyz özüniň binagärlik aýratynlygy, sazlaşykly ösüşi bilen haýran galdyrýar. Dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň hatarynda ornuny barha pugtalandyrýan Aşgabat täsin binagärlik çözgütlere eýe bolan özboluşly desgalary bilen birnäçe gezek Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizildi. Munuň özi ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan işleriň dünýä nusgalykdygynyň aýdyň nyşany bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam edip, Aşgabadyň dürli döwürlerde döredijilik işgärleriniň, aýdymçylaryň we kompozitorlaryň täze eserleri döretmäge ruhlandyrandygyny, şeýlelikde, paýtagtymyz hakyndaky birnäçe çeper eserleriň, aýdymlaryň döredilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz şu ýagdaýlardan ugur alyp, şäheriň gözel künjekleriniň birinde bina edilýän we birnäçe durmuş maksatly desgalary özünde jemleýän bu toplumyň “Aşgabat” diýlip atlandyrylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi, munuň paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna mynasyp sowgat boljakdygyny aýdyp şäher häkimine degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Aşgabat dürli döwürlerde sungat ussatlarynyň ylham çeşmesine öwrüldi. Taryhyň dowamynda Aşgabat şäherini wasp edýän birnäçe sungat eserleri döredildi. Diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, onuň daşynda hem uly meşhurlyk gazanan Myrat Sadykowyň Aşgabady wasp edýän aýdymy köp nesilleriň ýadyndadyr.

Häzirki döwürde hem Aşgabady wasp edýän aýdymlaryň sany barha artýar. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda giňden tanalýan sungat ussatlary A.Garýagdyýew, S.Orazberdiýew, P.Amandurdyýew we beýleki bagşy-sazandalar, estradaçylar ýurdumyzyň baş şäheriniň wasp edýän aýdymlary döretdiler we ol eserler halkymyzyň söýgüsine mynasyp boldy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy bilen gabat gelýändigini, onuň giňden baýram ediljekdigini belläp, bu şanly sene mynasybetli medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşiginiň guralmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz ak mermerli Aşgabada bagyşlanyp dörediljek aýdymyň goşgusynyň, sazynyň we aýdymy ýerine ýetirijiniň sazlaşygyndan döremelidigini aýdyp, onuň halkymyzyň belent ruhuna kybap gelmelidigini, onda paýtagtymyzyň ilatynyň bagtyýar durmuşynyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Milli LiderimizAşgabat hakynda dörediljek aýdymlar paýtagtymyzyň gözel keşbini suratlandyrýan şekiller bilen utgaşdyrylmalydygyny, bäsleşigiň ýeňijileriniň Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” döredijilik bäsleşiginiň ýeňijisi hökmünde yglan edip, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan sylaglanmalydyny belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyz boýunça guran iş saparynyň dowamynda şäheriň işewürlik we durmuş ulgamyna degişli merkezleriň kemala gelen ýeri bolan günorta künjegine geldi. Ýolugra milli Liderimiz paýtagtymyzyň günorta künjegindäki şaýoluň ugrunda bina edilen “Ak öý” awtobus duralgasynyň ýanynda saklandy.

Häzirki döwürde diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde döwrebap ulag-aragatnaşyk düzüminiň döredilmegine, ýollarda sürüjiler we ýolagçylar üçin ýokary derejeli şertleriň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär we munuň özi milli Liderimiziň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Şäher duralgalarynda ýolagçylar üçin ähli amatly şertleriň döredilmegine, olarda wagty bilmek we ýurdumyzyň durmuşyndaky täzelikler bilen tanyşmak üçin mümkinçilikleriň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara hyzmatdaşlygynyň we Türkmenistanda maýa goýum syýsatynyň uly rowaçlyklara beslenýändigini alamatlandyrýan gurluşyklary synlady. Şäheriň günorta künjeginde bina edilýän “Türkmenbaşy” Döwlet täjirçilik bankynyň täze binasynyň gurluşygynda işler bellenilen meýilnama laýyk derejede alnyp barylýar.

Milli ykdysadyýetimiziň yzygiderli kuwwatlanmagynda ýurdumyzyň bank-maliýe düzümine möhüm ornuň degişlidigini belläp, milli Liderimizbankyň gurluşygynda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň, onda häzirki zaman ösen tejribeleriniň ulanylmagynyň, bankyň işine döwrebap sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny aýtdy we wise-premýer G.Müşşikowa hem-de Merkeziň bankyň başlygy M.Annadurdyýewegurluşyk işleriniň barşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowýurdumyzyň öňden gelýän hyzmatdaşy, Fransiýanyň belli “Bouyges Batymant International” kompaniýasynyň hünärmenleriniň gatnaşmagynda bina edilýän desganyň gurluşygynda alnyp barylýan işleri synlap, gurluşygyň kesgitlenen meýilnama laýyklykda alnyp barylmagy bilen baglanyşykly meseleler berk gözegçilikde saklanmalydyny belledi.

Soňra milli Liderimiz “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň täze binasynyň gurulýan ýerine tarap ugrady.

Döwlet Baştutanymyz bankyň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanşyp, onda işgärler üçin bolşy ýaly, bankyň müşderileri üçin hem ähli zerur şertleriň döredilmelidigini belledi. Şeýle hem bankyň işinde müşderilere hyzmatlaryň dürli görnüşleri, şol sanda sanly ulgam arkaly ýerine ýetirilýän hyzmatlar hödürlenilmelidir. Şunlukda, bu ýerde alnyp barylýan işler ýokary halkara tejribelerine, täzeçil tehnologiýalara daýanmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz bankyň binasynyň içki bezeg işleri bilen gyzyklanyp, onda milli bezeg aýratynlyklaryna, bankyň diwarlarynda türkmen halylary bilen baglanyşykly bezeglere möhüm ähmiýet berilmelidigini, iň esasy bolsa, bankyň hyzmatyndan peýdalanýan müşderiler üçin zerur şertleriň döredilmelidigini aýtdy we bu ýerde alnyp barylýan işi yzygiderli gözegçilikde saklamagy degişli ýolbaşçylara tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça guralan iş saparynyň jemini jemläp, gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesine eýe bolmagynyň, olaryň bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belledi.

Şunlukda, desgalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyna, şol birwagtyň özünde binalaryň inženerçilik-tehniki düzümleriniň we yşyklandyryş ulgamynyň gurluşygyna örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we wise-premýer Ş.Durdylyýewe bu ugurda alnyp barylýan işleri yzgiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimine ýüzlenip, paýtagtymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli işe girizilmegi meýilleşdirilýän desgalarynda alnyp barylýan işleri hem-de şäher ilatynyň durmuş düzümine degişli wajyp meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň esasy wezipesiniň paýtagtymyzda we ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bina edilýän desgalaryň gurluşygynyň hiline gözegçilik etmekden ybarat bolup durýandygyny belledi we degişli tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer G.Müşşikowa ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy, olaryň üpjünçilik derejesi bilen baglanyşykly meseleleri hemişelik üns merkezinde saklamak we bu babatda zerur bolan çözgütleri kabul etmek babatda tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň banklarynda alnyp barylýan işleri häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk derejede guramak we müşderilere edilýän hyzmatlaryň hilini, derejesini ýokarlandyrmak meseleleriniň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Ýurdumyzyň bank-maliýe düzümlerine döwrebap usullary ornaşdyrmak, işgärleriň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak we bu ugurda bar bolan oňyn halkara tejribesini çuňňur öwrenmek we olary ornaşdyrmak meseleleri häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowhalk hojalygynyň ähli toplumlaryna ornaşdyrylýan häzirkizaman usullarynyň we tehnologiýalaryň, milli ýörelgeleriň, türkmen halkynyň ruhy dünýäsine mahsus dessurlaryň giňlen wagyz edilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýolugra “Nusaý” diýlip atlandyrylýan awtobus duralgasynyň ýanynda saklandy. Hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde şäher ilatynyň ulag üpjünçilik meselelerine ýene-de bir gezek ünsi çekdi.

Aýratyn-da, ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk senesiniň dabaralandyrylýan ýylynda amala aşyrylýan işler “Türkmenistan –parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygaryna kybap gelmelidir diýip, milli Liderimiz belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz iş saparynyň ahyrynda paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan şähergurluşyk maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň, durmuş üpjünçilik ülgamyna degişli gulluklaryň sazlaşykly işiniň ýola goýulmagynyň möhümdigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamlaryň durmuşy üçin has oňaýly şertleriň döredilmegi paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny ýene bir gezek belledi hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmekde degişli ýolbaşçylara üstünlikleri arzuw etdi.

25.01.2021, 05:01

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen täze, 2021-nji ýylda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi. Oňa Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem gatnaşdy. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Pudaklary ösdürmegiň netijeleri, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalary, şeýle hem şanly senäniň — Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we şu ýylyň şygary mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamalary üns merkezinde boldy.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Milli parlamentiň ýolbaşçysy milli kanunçylygy mundan beýläk-de yzygiderli kämilleşdirmek boýunça parlamentiň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Häzirki wagtda döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň möhüm ugurlarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça işleriň dowam edýändigi bellenildi.

Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, hukuk tertibini berkitmek, raýatlaryň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak, telekeçiligi goldamak we döwlet-hususy hyzmatdaşlygy ösdürmek, bilim, saglygy goraýyş ulgamlaryny kämilleşdirmek hem-de türkmenistanlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalarynyň üstünde işlenilýändigi bellenildi.

Mejlisiň deputatlary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary bilen baglanyşykly kadalaşdyryjy hukuk namalaryny taýýarlamaga uly üns berýärler.

Ministrlikler hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen birlikde, Türkmenistanyň Kanunlaryna degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça teklipler işlenip taýýarlanylýar.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň şu ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesine bellenilen saýlawlaryna taýýarlyk işlerine badalga berildi. Şunuň bilen baglylykda, iş meýilnamasy tassyklanylyp, oňa laýyklykda, Merkezi saýlaw topary welaýat saýlaw toparlary, welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde, saýlawlary guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk işlerini alyp barýar.

Mejlisiň deputatlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Halk Maslahatynyň ýurdumyzyň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşyny döretmek hakynda çözgütleriniň ähmiýetini hem-de “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021-nji ýylyň jemgyýetçilik-syýasy ähmiýeti öňde duran wezipeleri dogrusynda ilat arasynda düşündiriş işlerini geçirýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimizi ösdürmekde milli kanunçylyk binýadyny häzirki döwrüň anyk ýagdaýlaryny nazara alyp, mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň örän möhümdigini nygtady. Milli Liderimiz Mejlisiň mähriban halkymyzyň durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga gönükdirilen işleri kanunçylyk taýdan goldamalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň öňde boljak saýlawlarynyň ýokary guramaçylygynyň möhümdigi barada aýdyp, deputatlaryň ýerlerde wagyz-nesihat işlerini giňden alyp barmagynyň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz saýlaw möwsüminiň türkmen jemgyýetiniň agzybirligini we jebisligini, Diýarymyzyň ösüşiň demokratik ýoluna ygrarlydygyny görkezmelidigini aýdyp, bu wajyp meselä Mejlisiň Başlygynyň hem-de häkimleriň ünsüni çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Owganystan Yslam Respublikasyna boljak iş saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Ýakyn goňşy döwletler bilen dostluk we doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek hem-de pugtalandyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Owganystan Yslam Respublikasy şol ýurtlaryň biri bolup, Türkmenistan onuň bilen hoşniýetli goňşuçylyk we deňhukukly gatnaşyklary saklaýar.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda döwletimiz OYR-nyň ykdysadyýetini ösdürmek hem-de durmuş ulgamyny dikeltmek üçin giň möçberli we uzak möhletleýin işleri amala aşyrýar.

Munuň subutnamasy hökmünde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we optiki-süýümli geçirijilerini gurmak, Owganystana ýeňillikli şertlerde elektrik toguny ibermek, Türkmenistandan owgan tarapyna demir ýol gurmak, bu goňşy döwlete yzygiderli esasda ynsanperwerlik kömegini bermek, goňşy ýurduň halkyna bilim, saglygy goraýyş babatynda ýardam etmek ýaly anyk işleri görkezmek bolar diýip, wise-premýer belledi.

Hasabatyň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklar bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrmagy esasynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň şu ýylyň 8-9-njy ýanwary aralygynda Owganystanyň Kabul şäherine gulluk iş saparyny amala aşyrmaga taýýarlyk görýändigi habar berildi. Bu saparyň dowamynda Howpsuzlyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-owgan iş toparynyň nobatdaky 6-njy mejlisiniň hem-de iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Şeýle hem Owganystanyň ýolbaşçylary we degişli döwlet edaralarynyň resmi wekilleri bilen gepleşikleriň guralmagy göz öňünde tutulýar.

Şol duşuşyklaryň dowamynda geljek hepdede meýilleşdirilen çäreler bilen bagly meselelere serediler. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, Owganystan Yslam Respublikasyna meýilleşdirilýän saparyň çäklerinde owgan tarapy bilen bilelikde gol çekişmek üçin birnäçe resminamalaryň taslamalarynyň taýýarlanylandygy habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmaga ygrarly ýurt hökmünde döwletimiziň halkara gatnaşyklaryny “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugrunyň 2017 — 2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna” laýyklykda guraýandygyny belledi. Köptaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny kämilleşdirmek şol resminamada esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi.

Milli Liderimiz dünýäniň ýurtlary hem-de abraýly halkara düzümleri, şol sanda goňşy ýurt Owganystan bilen özara gatnaşyklary giňeltmäge gönükdirilen bu işleriň daşary syýasatda we häzirki döwrüň ýagdaýlarynda Türkmenistanyň strategik meýilnamalarynyň nazara alnyp amala aşyrylýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, OYR bilen ýola goýlan gatnaşyklary ösdürmekde alnyp barylýan işleriň hatarynda bu ýurduň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmegine Türkmenistanyň geljekde-de uly üns berjekdigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň wekiliýetiniň Owganystana meýilleşdirilen iş sapary barada aýdyp, onuň dowamynda geçiriljek duşuşyklarda garaljak meseleleriň iki ýurt üçin hem örän möhümdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň wekiliýetini OYR-na gulluk iş saparyna ibermek hakyndaky Buýruga gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi hem-de bu babatda birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylda belleniljek milli baýramçylyklara we şanly senelere bagyşlanan medeni çäreleri taýýarlamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň garamagyna «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk komitetini döretmek hakyndaky» Kararyň taslamasy hödürlenildi. Bu resminama milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň medeni ulgamyň ýolbaşçylary bilen wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda beren tabşyryklaryna laýyklykda taýýarlanyldy. Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly senesine bagyşlanan baýramçylyk çäreleriniň guramaçylyk işlerine degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimlikleri gatnaşar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şanly senäniň — Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolmagynyň 30 ýyllygynyň taryhy ähmiýetini belledi. Ýurdumyz özygtyýarly ösüşiniň döwründe durmuşyň ähli ulgamlarynda uly üstünlikleri gazandy.

Milli Liderimiz şu ýyl geçirilmegi meýilleşdirilen medeni çäreler bilen bagly meseleler barada durup geçmek bilen, berkarar Watanymyzyň gazanan üstünliklerini hem-de ýeten belent sepgitlerini wagyz etmek işinde munuň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ähli çärelerde türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurynyň hem-de döredijilik kuwwatynyň öz beýanyny tapmagy üçin olary ýokary derejede geçirmek barada wise-premýerlere hem-de häkimlere anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk komitetini döretmek hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň daşary döwletler bilen gatnaşyklaryny täze mazmun bilen baýlaşdyrýan halkara çärelere aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Olar dünýä bileleşiginiň ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklary we köpugurly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga, türkmen halkynyň ruhy mirasyny dünýä ýaýmaga ýardam edýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Owganystanyň çäklerinde Akina — Andhoý demir ýoluny hem-de Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny ulanmaga bermäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ulag, aragatnaşyk we elektrik energetika ulgamynda iri sebit taslamalaryny durmuşa geçirmek babatda beren tabşyrygyna laýyklykda, birnäçe desgalary ulanmaga tabşyrmak boýunça meýilleşdirilen işleriň ählisi öz wagtynda tamamlandy.

Şol işleriň hatarynda Owganystan Yslam Respublikasynda Akina — Andhoý beketleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýol şahasy, kuwwaty 500 kW, uzynlygy 153 kilometre barabar bolan Kerki (Türkmenistan) — Andhoý (Owganystan) elektrik aragatnaşyk hem-de halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary hem-de Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan) we Serhetabat (Türkmenistan) — Turgundy (Owganystan) ugurlary boýunça üstaşyr geçelgeleriň ugry bar.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Lebap welaýatynda meýilleşdirilen çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gadymy köklere eýe bolan türkmen-owgan gatnaşyklarynyň hemişe hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak esasynda guralýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasy bilen däp bolan gatnaşyklara hemişe üns berip, onuň gaýtadan dikeldilmegine ählitaraplaýyn goldaw bermek bilen goňşy döwletdäki ýagdaýlaryň diňe parahatçylyk, syýasy-diplomatik serişdeler arkaly düzgünleşdirilmegi ugrunda çykyş edýändigini aýtdy.

Ýurdumyz dostluk, parahatçylyk söýüjilik hem-de özara kömek bermek ýörelgelerine yzygiderli eýerip, Owganystanyň durmuş-ykdysady düzümleriniň ösdürilmegine uly goşant goşmak arkaly, doganlyk owgan halkyna döredijilikli durmuşynyň esaslaryny pugtalandyrmakda anyk kömek edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Owganystandaky syýasy durnuklylygyň, onuň durmuş-ykdysady taýdan dikeldilmeginiň, sebit we dünýä hojalyk aragatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulyşmagynyň möhüm şerti energetika, ulag we kommunikasiýa ýaly strategik ulgamlarda owgan tarapynyň gatnaşmagynda iri düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilmeginden ybaratdyr.

Elektroenergetika pudagynda hem hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär. Türkmenistan Owganystana elektrik energiýanyň iberilmegini yzygiderli artdyrýar. Owganystanyň çäklerinde açylmagy meýilleşdirilen Akina — Andhoý demir ýolunyň, elektrik geçiriji ulgamynyň, Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň niýetlenen wezipelerinden başga-da, Aziýa sebitiniň şu böleginde goşulyşmak işleriniň güýçlendirilmegine ýardam etjekdigi bellärliklidir.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, sebitde demir ýol hem-de ulaglaryň beýleki görnüşleri bilen birlikde, giň gerimli ulag-üstaşyr düzümlerini döretmek taslamasyna Owganystanyň goşulmagynyň hem möhümdigini belledi.

“Lapis Lazuli” (Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe) ulag geçelgesiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça gatnaşyklar maksadalaýyk amala aşyrylýar. Bu taslamalaryň ählisi anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen türkmen-owgan hyzmatdaşlygynyň oňyn, uzak möhletleýin häsiýetlidiginiň subutnamasydyr.

Häzir täzeden dikeldilýän Owganystan öz oba hojalyk önümlerini ýerlemegiň goşmaça bazarlaryny hem-de üstaşyr-söwda ugurlaryny gözleýär. Şeýlelikde, Akina — Andhoý demir ýol şahasy goňşy ýurduň ykdysadyýetini ösdürmek, onuň kiçi we orta işewürligini işjeňleşdirmek, owgan önümleriniň dünýä bazarlaryna çykarylmagy üçin täze mümkinçilikleri açar.

Owganystanyň çäklerinde demir ýoluň gurluşygynyň türkmen tarapynyň serişdeleriniň hasabyna alnyp barlandygyny hem-de şunda biziň işgärlerimiziň we maddy serişdelerimiziň ulanylandygyny aýratyn bellemek gerek diýip, milli Liderimiz nygtady.

Biz mundan beýläk-de goňşy doganlyk Owganystana hemmetaraplaýyn kömek we goldaw bereris diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady hem-de wise-premýere meýilleşdirilen desgalaryň ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabaralary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow “Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” amala aşyrmagyň barşy hem-de ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda işleriň ýagdaýy we Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Malaý» gaz käninde gurlan kuwwaty ýylda 30 milliard kub metr bolan gaz gysyjy desgany ulanmaga tabşyrmaga taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, uglewodorod serişdeleriniň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzyň energetika syýasatyny, nebitgaz toplumyny hemmetaraplaýyn ösdürmäge, onuň dünýäniň energoulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyna gönükdirilendigini belledi.

Tebigy gazyň dünýä bazarlaryna eksportyny artdyrmak şol strategiýanyň esasy ugurlarynyň biridir. Bu ugurda iri taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär, olar döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklary işjeňleşdirmek, şeýle hem daşky gurşawy goramak babatda ählumumy wezipeleri çözmek nukdaýnazaryndan möhüm ähmiýete eýedir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere «Malaý» gaz käninde gurlan gaz gysyjy desgany ulanmaga bermek mynasybetli geçiriljek dabaranyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Wise-premýer ýakyn wagtda ulanylmaga beriljek Lebap welaýatynyň Kerki elektrik bekedinden türkmen-owgan serhedine çenli güýjenmesi 500 kW bolan täze elektrik geçiriji ulgam barada habar berdi. Munuň özi Türkmenistandan goňşy Owganystana iberilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berer.

Wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, 2021-nji ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilmegi mynasybetli, ýurdumyzda şu ýyl açylyp, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň sanawy barada maglumat berdi.

Şol desgalarda alnyp barylýan işler bilen tanyşmak maksady bilen, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekillerinden ybarat pudagara topary welaýatlarda iş saparynda boldy.

Desgalaryň buýrujylary we potratçylary bilen bilelikde iş meýilnamalaryna hem-de gurluşyk işlerini bellenilen möhletlerde we ýokary hil derejesinde tamamlamak üçin zerur serişdeleri we enjamlary daşary ýurtlardan getirmegiň möhletlerine seredildi.

Geçirilen seljerme işleriniň netijeleri boýunça ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda şu ýyl ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän iri önümçilik we durmuş maksatly binalary hem-de desgalary kesgitlemek boýunça maslahat geçirildi. Seçilip alnan desgalaryň sanawy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maglumaty diňläp, senagat we durmuş-medeni maksatly täze desgalary ulanmaga bermegiň aýratyn möhümdigini belledi.

Milli Liderimiz iri desgalaryň Garaşsyz Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp özgertmeleriniň ýolunda ynamly gadamlarynyň nyşanlarydygyny belläp, degişli ýolbaşçylara gurluşyk meýdançalarynda alnyp barylýan işleriň barşyna we hiline gözegçiligiň güýçlendirilmelidigine hem-de öz wagtynda tamamlanylmagynyň üpjün edilmegine juda jogapkärli hem-de toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkimlere aýratyn berk talap bildirdi.

Soňra Hökümetiň mejlisine göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew çagyryldy. Ol milli ykdysadyýetimiziň hususy ulgamynyň wekillerine ynanylan taslamalar barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge hem-de Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmäge ýurdumyzyň işewür düzümleriniň wekilleriniň işjeň gatnaşýandygyny hem-de goşýan goşandyny belläp, bellenilen möhletlerde ulanylmaga tabşyrylmaga degişli bolan hususy telekeçilere ynanylan desgalardaky işleriň ýokary hilini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Türkmenistanyň dokma senagaty ministri R.Rejebow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýolbaşçylyk edýän ministrliginde işleriň ýagdaýy hem-de beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalardaky, hususan-da, Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda bina edilýän döwrebap dokma toplumlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Diýarymyzyň dokma senagatynyň eksport kuwwatyny artdyrmaga hem-de möhüm durmuş meseleleriniň çözülmegine, hususan-da, täze iş orunlarynyň döredilmegine ýardam etjek ýeňil senagatyň gurulýan iri kärhanalarynyň örän wajypdygyny belläp, gurluşyk desgalarynda alnyp barylýan işleriň barşyna, möhletine we hiline degişli gözegçiligi üpjün etmegiň zerurdygyny aýdyp, birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, döwlet kärhanalaryny hususylaşdyrmak boýunça milli Liderimiziň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Wise-premýer Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli edaralar, welaýatlaryň hem-de paýtagtymyzyň häkimlikleri bilen bilelikde, döwlet eýeçiligindäki kärhanalar barada seljerme geçirilendigi hem-de hususylaşdyrylmaga degişli desgalaryň sanawynyň taýýarlanylandygy barada hasabat berdi.

Geçirilen işleriň netijeleri boýunça hormatly Prezidentimiziň garamagyna Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi toparyň mejlisinde bellenilen tertipde garalan degişli sanaw hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda eýeçiligiň dürli görnüşlerine esaslanan hem-de bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçilmegini göz öňünde tutýan durmuş ugurly ykdysady ulgamyň depginli ösüşiniň gazanylandygyny belledi.

Bu ulgamda düýpli özgertmeleri giňeltmek maksady bilen, hojalygy dolandyrmagyň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça eýeçiligiň dürli düzümlerini döretmegiň binýadynda desgalary tapgyrlaýyn hususylaşdyrmak işleri geçirilýär.

Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň milli ykdysadyýetimiziň döwlete degişli bolmadyk ulgamynyň paýynyň artmagyna ýardam berýändigini belledi. Hormatly Prezidentimiz wise-premýeriň hödürlän teklibini we degişli sanawyny makullap, bellenilen wezipeleriň ýerine ýetirilişini hemişe berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Dokma senagaty ministrligi tarapyndan 2021-nji ýylda pagta süýümini satyn almak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda gurulýan dokma toplumlaryny hem hasaba almak bilen, jemi 145,5 müň tonnadan gowrak nah pagta süýüminiň, 8 500 tonna ýüpek pagta süýüminiň, 200 tonna gysga süýümiň hem-de 200 tonna pagta übtüginiň zerurdygyny belledi.

Häzirki wagtda döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, bellenilen bahalardan senagat taýdan gaýtadan işlemek üçin pagta önümleriniň üpjünçiligi Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine degişli möçberinden, şeýle hem döwlet ätiýaçlyk gorundan amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň senagat ulgamynyň esasy pudaklarynyň biri bolan dokma senagatynyň öňünde çykarylýan önümleriň mukdaryny artdyrmak, täze, ýokary tehnologiýaly toplumlary kemala getirmek, ýerli çig mal serişdelerini netijeli ulanmagyň hasabyna bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän kärhanalary döretmek boýunça möhüm wezipeleriň durandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanlylaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksport ugurly önümleri öndürmek, täze iş orunlaryny döretmek boýunça maksatnamalaryň wajypdygyny nygtap, önümleriň hil we ekologiýa babatda ähli görkezijilere kybap gelmelidigini aýtdy.

Munuň üçin dokma kärhanalaryny öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmek zerurdyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de bu babatda ilkinji nobatdaky wezipeleri takyk ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi, şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky» Kararyň taslamasyny hödürledi.

2013-nji ýylyň awgustynda “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzda ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak we ösdürmek babatda özgertmelere giň ýol açdy.

Ýaşlaryň konstitusion, durmuş-ykdysady hukuklarynyň we azatlyklarynyň hem-de kanuny bähbitleriniň we borçlarynyň ähmiýeti barada düşünjelerini artdyrmak, ýaş türkmenistanlylaryň döwletiň we jemgyýetiň ähli ulgamlarynda amala aşyrylýan döwrebap özgertmelere hem-de jemgyýetçilik durmuşynyň möhüm wakalaryna işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek, şeýle hem olaryň ýaşaýyş-durmuş derejelerini has-da ýokarlandyrmak üçin toplumlaýyn hukuk, durmuş, ykdysady we guramaçylyk şertlerini döretmek işlenip taýýarlanylan Maksatnamanyň esasy maksatlary bolup durýar. Maksatnamanyň çäklerinde geçiriljek çäreler öz halkynyň taryhy gymmatlyklaryna gadyr goýýan hem-de ata-babalarymyzyň ýokary medeniýetlilik, ynsanperwerlik ýaly ajaýyp häsiýetlerini özünde jemleýän kämil şahsyýeti kemala getirmäge gönükdiriler.

Ýaşlar syýasatynyň çäklerinde döwletimiziň ýaş nesliň beden we ruhy taýdan ösmegi, kämilleşmegi üçin ähli şertleri döretjekdigi, ýaşlaryň tehnologik ösüşlerden oňat baş çykarmagy üçin olara döwrebap hünärleri ele almaga, kompýuter we maglumat ulgamyny, sanly innowasion tehnologiýalary özleşdirmäge ýardam berjekdigi bellenildi.

Şeýle hem “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasynyň” taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Ý.Öwezberdiýewi göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Ol ýaşlary hemmetaraplaýyn goldamak hem-de hukuk we durmuş goraglylygy bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Iri jemgyýetçilik guramasynyň Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň geljek bäş ýyl üçin Döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlamaga işjeň gatnaşandygy nygtaldy. Bu resminama geçirilýän işlerde ugur görkeziji bolup hyzmat eder.

“Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda” we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda möhüm wezipeleriň toplumy göz öňünde tutulýar. Bu wezipeler ýaşlaryň durmuş goraglylygyny üpjün etmek, olaryň arasynda milli medeniýetimize, dilimize we edebiýatymyza, taryhymyza söýgi ruhunda terbiýelemek bilen bagly düşündiriş hem-de aň-bilim işleriniň derejesini ýokarlandyrmak, ýaşlaryň halkara ylmy hyzmatdaşlyga bolan höwesini artdyrmak ýaly wezipelerden ybaratdyr.

Resminamalaryň taslamalarynda ýaş telekeçileriň kemala gelmegine ýakyndan ýardam bermek, ýaşlar babatdaky kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, bu ugurda beýleki döwletleriň tejribesini öwrenmek, obalardaky orta mekdepleri we mekdebe çenli çagalar edaralaryny döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek we ýaş maşgalalary goldamak ýaly wezipeler möhüm orun eýeleýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi, onuň intellektual we döredijilik mümkinçilikleriniň, şeýle hem şahsy kämilliginiň doly açylmagy üçin amatly gurşawy döretmegiň aýratyn möhümdigini belledi.

Döwlet ýaşlar syýasaty Türkmenistanyň ýaş raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşyrmaga gönükdirilen durmuş, ykdysady, syýasy, guramaçylyk hem-de hukuk çäreleriniň ulgamynyň döredilmegini göz öňünde tutýar. Şonuň üçin bu işe jemgyýetçilik guramalary hem-de degişli döwlet edaralary işjeň goşulmalydyr.

Watançylyk hem-de Watana bolan söýgi ruhunda terbiýelemek bilen bir hatarda taryhy ösüşiň esasy maksatlaryny hem-de döwlet syýasatynyň häzirki ugurlaryny, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ägirt uly özgertmeleriniň many-mazmunyny ýaşlaryň aňyna ýetirmek we düşündirmek bilen bagly işlere uly üns bermelidir. Diňe umumadamzat we milli ruhy-ahlak gymmatlyklaryna çuňňur sarpa goýýan, täze bilimlere ymtylýan ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek bilen, biz geljegimize ynamly seredip bileris diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýaş raýatlaryna geljekde hem hemmetaraplaýyn goldaw berilmelidigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz ýaşlaryň ýokary hilli bilim almagy, beden we ruhy taýdan ösmegi, höwes bildirýän hünärini seçip almagy üçin mümkinçilikleri döretmegiň, ýaşlary iş bilen üpjün etmegiň hem-de olaryň alan bilimlerini önümçilikde, döwlet gullugynda, ylym we döredijilik ulgamlarynda ulanmagyň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem bu ulgamda özara tejribe alyşmak hem-de täze bilelikdäki maksatnamalar işläp taýýarlamak üçin halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigi aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ata-babalarymyzdan gelýän däp-dessurlary, türkmençilik ýoluny ýaşlaryň arasynda giňden wagyz etmegiň wajypdygyny nygtap, ýaşlary terbiýelemekde şu ýörelgelerden giňden peýdalanmagyň möhümdigini belledi.

Milli Liderimiz bilim ulgamynda geçirilýän özgertmeleriň ähmiýeti barada aýdyp, bu işiň ýaşlarda ýokary ahlaklylyk, ruhubelentlik, bilesigelijilik hem-de bilimlere ymtylmak ýaly häsiýetleri kemala getirmäge gönükdirilendigini, munuň ylmyň we bilimiň adamzadyň ösüşiniň esasyny düzüp, islendik döwletiň geljegini, halkyň ykbalyny kesgitleýändigini nygtady.

Şu maksat bilen ýurdumyzda döwrebap okuw-tehniki enjamlar, interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilen täze ýokary we orta okuw mekdepleri, çagalar baglary, sagaldyş-dynç alyş merkezleri gurulýar. Bu bilimiň mazmunyny baýlaşdyrmaga hem-de onuň hilini dünýä derejesine ýetirmäge, ýurdumyzda sanly bilimi ösdürmäge gönükdirilendir.

Şeýle hem milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy belleniljek “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda geçiriljek ähli çärelere ýaşlaryň işjeň gatnaşmalydygyny aýdyp, bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen maksatnamany makullap, degişli Karara gol çekdi hem-de ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi, şeýle hem ony amala aşyrmak boýunça degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri hem-de ýaz ekişine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Şu günler güýzlük bugdaýa ideg etmek boýunça ähli zerur agrotehniki çäreler görülýär. Bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehniki ideg çärelerini ak ekinleriň ösüş ýagdaýyna laýyklykda geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Şu ýylda ýurdumyzda gowaçanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek hem-de bu ekinleriň hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, welaýatlarda ylmy taýdan esaslandyrylan agrotehniki möhlete laýyklykda ýazky ekiş möwsümine taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Bu ugurda sebitleriň ekerançylyk meýdanlaryny möwsüme taýýarlamak işleri dowam edýär.

Häzirki wagtda etrap tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda hem-de daýhan birleşiklerinde ýazky ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny abatlap, möwsüme taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle-de ýazky ekiş möwsüminde pagtaçy daýhanlarymyzy ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek üçin şu günler ýurdumyzyň welaýatlaryndaky pagta arassalaýjy kärhanalarda tohumlyk pagtany gaýtadan işlemek hem-de tohumlyk çigitleri taýýarlamak işleri utgaşykly dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bugdaýyň, pagtanyň we beýleki oba hojalyk önümleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, sürüm ýerleriniň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, olary suw bilen üpjün etmek meselelerine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň azyk ulgamyny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmagyň, ilatyň ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli azyk önümlerine islegini doly kanagatlandyrmagyň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, sebitlerde ýörite döredilen ýer gaznalaryndan kärendeçilere bölünip berlen ýerleriň netijeli özleşdirilmegine aýratyn üns bermek hem-de ekerançylyga agrotehnikanyň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmak we ýyladyşhana ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wise-premýere hem-de häkimlere birnäçe degişli görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki meselelerine hem garalyp, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi | TDH

08.01.2021, 12:01

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni, Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin bilen duşuşyk geçirdi. Onlaýn duşuşyga Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hem gatnaşdy.

Milli Liderimiz russiýaly diplomat bilen salamlaşyp, soňky ýyllarda Täze ýyly bilelikde — Türkmenistanda işleýän ähli diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda bellemegiň oňat tejribä öwrülendigini belledi. Ýöne şu ýyl, çylşyrymly ýagdaýlar bilen baglylykda, duşuşyk täze görnüşde geçirilýär.

Pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow diplomatik düzümiň duaýýeni hökmünde A.Blohini we onuň üsti bilen Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň ählisini ýetip gelýän Täze, 2021-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de hemmelere ähli gowulyklary, berk jan saglygyny, egsilmez güýç-gaýrat, maşgala abadançylygyny we hoşniýetlilik arzuw etdi. “Goý, Täze, 2021-nji ýyl siziň üçin parahatçylyga we abadançylyga beslensin!” diýip, döwlet Baştutanymyz tüýs ýürekden arzuw etdi.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy hem-de özüniň diplomatik işini strategik ugurlaryň ikisi boýunça amala aşyrýandygyny belledi. Munuň özi daşary ýurt döwletleri bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli pugtalandyrmakdan hem-de halkara guramalar bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmekden ybaratdyr.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk barada aýdylanda, bu babatda goňşy ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly ähmiýet berilýär. Olar bilen gatnaşyklarda ynanyşmagyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesi gazanyldy. Biz bu döwletler bilen dürli ugurlar boýunça açyk hem-de netijeli gatnaşyklary saklaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda biziň Garaşsyz, Bitarap döwletimiz sebitde durnuklylygy hem-de howpsuzlygy üpjün edýän ýurtlaryň biri bolup durýar. Türkmenistan dünýäde okgunly ösýän ykdysadyýetli, maýa goýumlar üçin özüne çekiji abraýly döwlet hökmünde bellidir.

Biziň ýurdumyz içerki durnuklylyk we syýasy ulgamyň berkligi, döwletiň hem-de jemgyýetiň durmuşyna demokratik ýörelgeleri tapgyrlaýyn ornaşdyrýandygy bilen tapawutlanýar. Biziň halkara giňişlikde eýeleýän ygtybarly ornumyz, dünýäniň döwletleri bilen deňhukukly gatnaşyklarymyz hut şular bilen şertlendirilendir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şu günki ýagdaýa görä, Türkmenistan dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýar we halkara guramalaryň 50-ä golaýynyň agzasy bolup durýar.

Daşary ýurtlarda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyklarynyň 40-sy hereket edýär diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Ýurdumyzyň özünde daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyklarynyň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň 46-sy işleýär. Türkmenistan halkara konwensiýalaryň we ylalaşyklaryň 161-sine gatnaşýar.

Hormatly Prezidentimiz ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmäge, BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny yzygiderli durmuşa geçirmäge hemmetaraplaýyn ýardam bermegiň, sebitde hem-de onuň çäginden daşarda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny we hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň, ýaragsyzlanmak işini amala aşyrmagyň, bar bolan dawalary we gapma-garşylyklary parahatçylykly syýasy serişdeler arkaly çözmegiň, energetika howpsuzlygyny üpjün etmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydygyny nygtady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hyzmatdaş daşary ýurtlar bilen gatnaşyklar baradaky meselä degip geçip, Türkmenistanyň goňşy döwletler bilen däp bolan dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary yzygiderli pugtalandyrýandygyny aýtdy. Şolaryň hatarynda Merkezi Aziýanyň we Hazar sebitiniň ýurtlaryny aýratyn bellemek gerek.

Şol bir wagtyň özünde Orta we Ýakyn Gündogaryň, Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Ýewropa we Amerika yklymlarynyň ýurtlary bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyk etmek hem türkmen döwletiniň daşary syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Soňky döwürde Afrika döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça işler alnyp barylýar.

Abraýly halkara guramalar we düzümler, şol sanda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk hereketi we beýlekiler bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça degişli çäreler görülýär.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly guramalarda Türkmenistan assosirlenen agzanyň derejesine eýedir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Wideoduşuşygyň barşynda nygtalyşy ýaly, Türkmenistan BMG-niň adamzadyň öňe gitmegini we ösmegini üpjün etmäge, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini we abadançylygyny ýokarlandyrmaga, ählumumy ykdysady we durmuş taýdan ösüş, adamyň döredijilik kuwwatyny doly açmak hem-de onuň hukuklaryny we esasy azatlyklaryny höweslendirmek üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen işine işjeň gatnaşmagy özüniň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hasaplaýar.

Gysga döwrüň içinde BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň, energiýa howpsuzlygynyň, üstaşyr-ulag geçelgeleriniň ornuna bagyşlanan Kararnamalaryň birnäçesi kabul edildi. Munuň özi ýurdumyzyň ählumumy derejede parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça bu gurama bilen netijeli hyzmatdaşlygynyň aýdyň mysaly bolup durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň geçen ýylyň sentýabr aýynda 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamany biragyzdan kabul edendigini ýatladyp, pursatdan peýdalanyp, dostlukly döwletleriň ýolbaşçylaryna şeýle möhüm resminamany kabul etmekde beren goldawy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Türkmenistanyň bu başlangyjy türkmen döwletiniň ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmegiň bähbidine durmuşa geçirýän daşary syýasy ugrunyň dünýä bileleşiginiň goldawyna mynasyp bolýandygynyň subutnamasydyr.

Türkmenistan mundan beýläk-de tutuş adamzadyň abadançylygynyň we bagtyýar durmuşynyň bähbidine dünýäde parahatçylygy, dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak üçin ähli tagallalary eder diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz duaýýene we Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň hemmesine netijeli hyzmatdaşlyk hem-de ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklary üstünlikli ösdürmäge we pugtalandyrmaga hemmetaraplaýyn ýardamy üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de daşary ýurtly diplomatlaryň ählisini ýene-de bir gezek ýetip gelýän Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlady we berk jan saglyk, bagt hem-de ähli başlangyçlarda üstünlikleri arzuw etdi.

Russiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Blohin hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, öz nobatynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy we onuň üsti bilen ähli türkmen halkyny ýetip gelýän Täze, 2021-nji ýyl bilen gutlady. Duaýýeniň belleýşi ýaly, Türkmenistandaky diplomatik düzüm döwlet Baştutanymyzyň onuň işine örän ünsli we hormat goýmak bilen garaýandygyna ýokary baha berýär. Hut şeýle özara hormat goýmagyň esasynda Türkmenistanyň diňe bir Russiýa Federasiýasy bilen däl, eýsem, beýleki köp sanly ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň oňyn netijeleri gazanylýar diýip, ilçi aýtdy we Aşgabatdaky diplomatik wekilhanalaryň ählisiniň bu sözleri tassyklap biljekdigini belledi.

Geçip barýan ýyl Türkmenistan üçin aýratyn ýyl boldy: ol hemişelik we oňyn Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 25 ýyllygyny mynasyp bellän ýurduň taryhynda möhüm tapgyry alamatlandyrdy diýip, diplomat nygtady. Duaýýen bu hukuk ýagdaýynyň umumydünýä goşulyşmak işine köptaraplaýyn täsir edýändigini nygtap, dünýä bu gün türkmen bitaraplygynyň güýçli we işjeň garaýyşdygyna, netijeli halkara gatnaşyklary ýola goýmagyň täsirli guralydygyna göz ýetirýär diýip belledi. Geçen ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň bitaraplyk syýasaty sebit durnuklylygyny, howpsuzlygyny hem-de durnukly ösüşi üpjün etmegiň möhüm şertine öwrüldi, beýleki döwletleriň parahatçylykly gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy üçin şertleriň döredilmegine ýardam etdi diýip, ilçi nygtady.

Diplomatyň bellemegine görä, şu ýylyň dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň barşynda “Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we pugtalandyrmakda hem-de durnukly ösüş işinde bitaraplyk syýasatynyň orny we ähmiýeti” atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi, Bitaraplygyň dostlary toparynyň döredilmegi dünýä bileleşiginiň Türkmenistanyň saýlap alan ýoluny goldaýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasat meseleleri boýunça eden çykyşlarynda dünýä giňişliginde amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan strategik ugurlary anyk kesgitlenildi. Türkmen Lideriniň diplomatik edaralaryň öňünde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmegi Türkmenistanyň halkara abraýyny has-da belende galdyrmaga we pugtalandyrmaga mümkinçilik berdi.

Energetika, ulag, ekologiýa, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda täzeçil halkara başlangyçlaryň ilerledilmegi şolaryň hatarynda görkezildi. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Täze, 2021-nji ýylyň «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilmeginiň aýratyn manysy bardyr.

“Ýetip gelýän ýylda Siz Türkmenistanyň Hökümetiniň öňünde täze uly wezipeleri goýduňyz. BMG-niň Müňýyllygyň ösüş maksatlary bilen baglylykda, şol wezipeleriň çözülmegi ýurduňyzy ösüşiň nobatdaky tapgyryna, senagatlaşdyrmagyň, maglumatlaşdyrmagyň, durnukly ösüşiň täze sepgitlerine çykarmalydyr” diýip, A.Blohin döwlet Baştutanymyza ýüzlenip aýtdy.

Geljek ýyl Garaşsyzlyga eýe bolmagyň 30 ýyllygynyň nyşany astynda geçer. Türkmenistanlylar şol ýyllarda gazanylan üstünliklere, eziz Watanyna buýsanmaga haklydyr diýip, daşary ýurtly diplomat belledi hem-de geljek, 2021-nji ýyl üçin bellenen meýilnamalaryň ählisiniň üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine ynam bildirdi.

“Russiýanyň ilçisi hökmünde strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan russiýa-türkmen gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga goşýan şahsy goşandyňyza ýokary baha berýärin. Däp bolan dostluk gatnaşyklary hem-de biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky ýokary derejedäki özara ynanyşmak ýagdaýyndaky gepleşikleriň netijesinde, özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň berk binýadyny döretmek başartdy” diýip, A.Blohin sözüniň ahyrynda aýtdy.

Russiýaly ilçi diplomatik düzümiň duaýýeni hökmünde Täze ýyl gutlagy bilen çykyş etmek mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize berk jan saglygyny, bagt we abadançylyk arzuw etdi hem-de “Täze ýylyňyz gutly bolsun!” diýen sözler bilen çykyşyny jemledi.

Hormatly Prezidentimiz tüýs ýürekden çykýan arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, şu günki duşuşyga şatdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň dostlukly halkynyň adyna aýdylan mähirli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, duaýýeni hem-de Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň ählisini ýetip gelýän baýram bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

“Täze ýylyňyz gutly bolsun!” diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

29.12.2020, 06:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklary bilen “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanyna geldi. Täze ýyl baýramçylygynyň baş gahrymanlary Aýazbaba bilen Garpamyk myhmanlary mähirli garşyladylar.

“Älem” medeni-dynç alyş merkezi halkyň söýüp garşylaýan hem-de parahatçylygy, ylalaşygy özünde jemleýän Täze ýyl baýramçylygynyň guralýan esasy merkezine öwrüldi.

Bu ýerde, ägirt uly arçanyň töwereginde öwşün atýan çyrajyklardan, täsin şarlardan, bezeg garjagazlaryndan, daş-töwerege nur saçýan dürli bezeg serişdelerinden hakyky ertekiler dünýäsi döredildi. Älemgoşar öwüşginli bezeglere beslenen meýdançada Täze ýyl baýramynyň ruhubelentlik ýagdaýy göwnüňi göterýär.

Milli Liderimiz agtyklary bilen ertekiler şäherçesindäki meýdançada ýerleşýän Täze ýyl arçasynyň ýanyna bardy.

Aýazbabadyr Garpamyk hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy we mähriban atasy bilen Baş arçanyň ýanyna gelen bagtyýar körpeleri Täze ýyl baýramy bilen gutladylar. Häzirki döwürde bagtyýar çagalygyň mekany hökmünde ykrar edilen Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzda körpe nesliň sazlaşykly ösmegi belent ruhly, sagdyn hem-de hemmetaraplaýyn bilim-terbiýeli bolup ýetişmegi ugrundaky alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar.

Döwlet Baştutanymyz çagalar hakyndaky aladanyň asylly we nurana geljegiň ygtybarly bolmagyny alamatlandyrýandygyny durmuş hem-de ýaşlar syýasatynyň ähli ugurlarynda ägirt uly we netijeli özgertmeleriň başyny başlamak bilen, şolaryň ýurdumyzda bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ösüşi bilen berk baglanyşyklydygyny aýratyn belleýär.

Ýaş türkmenistanlylar mekdebiň işiginden ätlän ilkinji pursadyndan başlap, häzirki zamanyň kämil netbuklarynyň işiniň inçe tilsimlerini özleşdirýärler. Täze, 2021-nji ýylyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň birinji synp okuwçylary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan ýurdumyzda öndürilen ýörite okuw maksatlary bilen üpjün edilen döwrebap kompýuterleri sowgat aldylar.

Şeýle hem Aýazbaba we Garpamyk çagalar barada edýän atalyk aladasy, olaryň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi, ýokary hilli bilim almagy babatda döredýän ajaýyp şertleri üçin milli Liderimize ösüp gelýän ýaş nesliň hem-de ähli watandaşlarymyzyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Döwlet Baştutanymyz gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň ähli çagalaryny Täze ýyl baýramy bilen gutlap, olara okuwlarynda uly üstünlik, saýlap alan hünärine ýetmeklerini arzuw etdi. Şeýle hem Arkadag Prezidentimiz asylly däbe eýerip, agtyklary bilen Täze ýyl arçasynyň daşyndan aýlandylar.

Bagtyýar körpe nesil ata Watanymyzyň hem-de jemgyýetimiziň hakyky buýsanjy we bahasyna ýetip bolmajak milli baýlygy bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, şu günki zehinli mekdep okuwçylary ýakyn geljekde köp babatda durmuş we ykdysady ösüşiň many-mazmunyny hem-de depginini kesgitlär, ylymda, tehnologiýalarda, medeniýetde we sungatda esasy orny eýelär.

Şundan ugur alnyp, Türkmenistanda ösüp gelýän nesliň ukyp-başarnygynyň açylmagy üçin ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzda, onuň çäklerinden daşarda köp sanly bäsleşikler, olimpiadalar, çagalaryň döredijilik sergileri yzygiderli geçirilýär. Ýurdumyzyň çagalary halkara festiwallarda hem-de intellektual bäsleşiklerde üstünlikli çykyş edip, medallara we baýraklara eýe bolýarlar.

Ýurdumyzda çagalaryň bagtly geljegini üpjün etmek üçin zerur şertler döredildi. Milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde türkmenistanlylaryň ýaş nesli döredijilik ukyplaryny yzygiderli ösdürýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Çaganyň hukuklary hakyndaky Konwensiýasyna hem-de BMG-niň eneligi we çagalygy goramaga gönükdirilen beýleki möhüm resminamalarynyň birnäçesine goşulmak bilen, dünýä bileleşigine öz üstüne alan borçnamalarynyň ählisine ygrarlydygyny görkezýär.

Diýarymyzda gurlan hem-de gurulýan, öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen mekdepler we mekdep ýaşyna çenli çagalar edaralary, sport hem-de bedenterbiýe-sagaldyş toplumlary munuň aýdyň subutnamasydyr. Ýurdumyz enäniň we çaganyň saglygyny goramak meseleleri boýunça iri halkara guramalar, öňi bilen bolsa, BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär we bu ugurda bilelikdäki wajyp taslamalary hem-de başlangyçlary durmuşa geçirýär. BMG-niň Çagalar gaznasy köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen aň-bilim we ösüş häsiýetindäki, ösüp barýan ýaş nesilleriň saglygynyň berkidilmegine hem-de goralmagyna gönükdirilen mowzuklaýyn çäreleri guramakda yzygiderli gatnaşyk saklaýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýany tassyklady. Bu strategiýanyň durmuşa geçirilmegi çagalaryň beden we ruhy taýdan sazlaşykly ösmegi üçin mümkinçilikleri üpjün etmekde saldamly goşant bolar. Munuň özi bu ugurda edilýän tagallalaryň oňyn netije berýändigini alamatlandyrýar.

Bu ýerde Täze ýyl baýramy mynasybetli sowgatlyk harytlaryň dükany işleýär. Onda baýramçylyk mynasybetli sowgatlyk önümleriň dürli görnüşleri hödürlenilýär.

Döwlet Baştutanymyz dükana baryp, hödürlenilýän sowgatlyk önümler bilen tanyşdy. Bu ýerde milli Liderimiziň agtyjaklarynyň göwün söýen, saýlan sowgatlaryny Aýazbabanyň gowşurmagy körpeler üçin ýatdan çykmajak şatlykly pursada öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz agtyklarynyň saýlan sowgatlyk önümleri üçin tölegi bank karty arkaly geçirdi.

Ähli ugurlarda bolşy ýaly, ýurdumyzyň söwda ulgamynda hem döwrebap ösen tehnologiýalar we sanly ulgamyň mümkinçilikleri işjeň ulanylýar.

Çagalar alkyş sözlerini aýdyp, çuňňur hoşallygyň nyşany hökmünde joşgunly goşgulardan okap berdiler. Olar dürli dillerde goşgy okadylar. Aýazbaba we Garpamyk körpeleriň söýgüli baýramy hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni wasp edýän goşgulary üçin bagtyýar çagalara hoşallyk bildirip, olara täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Soňra Aýazbaba bilen Garpamyk milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa bu günki şatlykly wakanyň hormatyna özleri bilen ýadygärlik surata düşmegi haýyş etdiler.

Türkmenistanlylar ýagşy arzuwlar bilen Täze ýyly garşylap, ruhubelentlik hem-de eziz Watanymyza we milli Liderimize buýsanç duýgularyny başdan geçirýärler. Häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli tagallasy netijesinde, ösüp barýan ýaş nesilleriň durmuşynyň her bir pursadynyň şatlykly wakalara, asylly ýörelgelere beslenmegi ugrunda maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Ýaşlaryň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösüşine gönükdirilen giň möçberli çäreleriň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzda geljegi nazarlaýan başlangyçlaryň yzygiderli amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Döwlet Baştutanymyzyň hemmetaraplaýyn bilimli, ruhubelent we sagdyn bedenli ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek baradaky yzygiderli aladasy ýaşlary täze taryhy eýýamda Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrýar.

Bagtyýar çagalaryň gülküleri, şadyýan sesleri döwletimiziň abadançylygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar we mähriban Watanymyzyň şu günki we geljekki ösüşine bolan ynamyny pugtalandyrýar. Ýetip gelýän we döwletimiziň beýik ösüşlerine beslenjek 2021-nji ýylyň bosagasynda çagalaryň şatlyklary Diýarymyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň aýdyň nyşany bolup durýar.

Milli Liderimiz Aýazbabadyr Garpamyga minnetdarlyk bildirip, dostlugy, parahatçylygy, ylalaşyklylygy, jebisligi hem-de rowaçlygy alamatlandyrýan Täze ýyl baýramy bilen olary ýene bir gezek gutlady we täze ýylda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Aýazbaba we Garpamyk bilen hoşlaşyp, olara ýene-de bir gezek Täze ýylyň bagtly, düşümli ýyl bolmagyny arzuw edip, Watanymyzyň körpe nesilleriniň iň gowy milli däpleri, ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerini mynasyp dowam etdirijiler bolup ýetişjekdigine hem-de hakyky watançylar boljakdygyna ynam bildirdi hem-de bu ýerden ugrady.

28.12.2020, 06:12

Dynç güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtygy Kerim bilen Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde gezelenç etdi. Owunjaklap ýagan gar bu töwerekleri ak lybasa besledi.

Halk arasynda «kyrkçille» diýlip atlandyrylýan gyş paslynyň dowam edýän günlerinde sowuk howa bilen ýagyn utgaşykly gelýär. Topraga düşen galyň gar geljek ýylda däneden bol hasyl alynjakdygyny aýdyň edýär. Tejribeli daýhanlaryň belleýişleri ýaly, gyşda ýagan gar toprak üçin möhüm bolup durýar. Diýmek, gök we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyna garaşybermeli.

Milli Liderimiz dynç günleri boş wagtlarynda sport maşklaryny ýerine ýetirmegi we tebigatyň ajaýyplyklaryny synlamagy adaty endigine öwürdi. Ine, bu gün hem hormatly Prezidentimiz agtygy bilen gezelençde bolup, Asma ýola tarap ugrady.

Bu künjegiň gyş paslynyň özboluşly aýratynlyklary bilen utgaşyp, onuň tämiz howasy, tutuş giňişligi gurşap alan aklyk, dag etekleriniň gözelligi adama güýç-kuwwat berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu töwerekleri synlap, agtygyna tebigatyň gudratly güýji, onuň egsilmez baýlygy we adamlaryň tebigat bilen gatnaşygy barada gürrüň berdi. Kerim atasynyň gürrüňlerini diňläp, dag etekleriniň gözelliklerini, ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp keşbini surata düşürdi. Munuň özi ýurdumyza ak gar bilen gelen gyşyň has täsirli pursatlarynyň ýadygärlik hökmünde saklanmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Bu şekiller uzak wagtlap ýatda galar, sebäbi Türkmenistanda garyň şeýle galyň düşmegi seýrek hasaplanylýar. Şeýle hem göwün göteriji aklygyň Täze ýylyň öňüsyrasynda tutuş ýurdumyzy gurşap almagy abadançylygyň we bolçulygyň baş nyşany hasaplanylýar. Bu görnüşler çagalar üçin özboluşly baýramçylyk sowgadyna öwrüldi. Olar üçin gar üstünde oýnamak, dürli şekilleri ýasamak tapylgysyz güýmenje bolup durýar.

Şu ýyl garyň galyň düşmegi dag eteklerinde we sähralarda öri meýdanlaryň sonarly bolmagynyň, miweli baglaryň we ekerançylyk meýdanlarynyň ýokary hasyllylygynyň esasy şerti hasaplanylýar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdýar.

Mälim bolşy ýaly, daşky gurşawa aýawly çemeleşmek, ony goramak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzyň ekologiýa taýdan arassalygy adamlaryň saglygynyň kepili we mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösüşiň möhüm şerti bolup durýar. Munuň özi, ilkinji nobatda, ýer-suw serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagy, çölleşmä garşy göreşmek, türkmen tebigatynyň ajaýyplyklaryny goramak bilen baglanyşyklydyr. Ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, ýurdumyzda Milli tokaý maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Onuň netijesinde paýtagtymyzyň töwereklerinde gözýetime çenli uzap gidýän tokaý zolaklary emele geldi.

Şu günler dag eteklerindäki arçalardan, serwilerden we beýleki saýaly agaçlardan ybarat bolan tokaýlyklar tutuşlygyna ak dona bürendi. Bu görnüşler golaýlap gelýän Täze ýylyň şatlygyndan we ajaýyplyklaryndan habar berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtygy bilen Asma ýoluň ugry boýunça hereket edýän kabina mündüler. Onuň assalyk bilen herekete başlanmagy arkaly daş-töwerekde ajaýyp görnüşler açyldy. Köpetdagyň belent dag gerişlerine tarap uzaýan Asma ýoluň bu künjegiň ajaýyplyklaryny synlamaga mümkinçilik berýändigini bellemeli. Belentlikden görünýän ajaýyp şekiller ynsan ruhuny göterýär. Dörän mümkinçilikden netijeli peýdalanýan Kerim gyşyň ajaýyplyklaryny surata düşürdi.

Aşakda ýaýylyp ýatan düzlük eliň aýasynda ýaly görünýär. Bu ajaýyp hem göze ýakymly görnüş ruhuňy göterip, kalbyňy joşdurýar. Tebigatyň ak gara bürenen bu künjegi gözellige gözellik goşýar.

Milli Liderimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ekologiýa maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde mähriban Diýarymyzyň ähli ýerlerinde, aýratyn-da, dag eteklerinde ýakymly howa gurşawynyň emele gelendigi barada agtygyna gürrüň berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Aşgabatda amatly ekologiýa şertleri bar, olar yzygiderli geçirilýän bag ekmek çäreleriniň netijesinde has-da gowulanýar. Aşgabadyň günorta böleginde, dag eteklerinde pürli agaçlaryň tokaýy giňelýär, ösüp-örňeýär. Häzir olar ak dona bürenip otyr, bu bolsa geljek ýylyň bereketli geljekdigine şaýatlyk edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow däp boýunça, her ýyl bag nahallaryny oturtmak boýunça ählihalk çäresine badalga berýär. Häzirki wagtda paýtagtymyzyň töwereginde gök guşak döredilip, ol şäheri tozanly şemallardan goraýar hem-de howanyň arassalygyny üpjün edýär, bioköpdürlüligiň saklanmagyna hem-de köpeldilmegine ýardam edýär.

Köpetdagyň eteginde pürli we ýaprakly agaçlaryň ekilýän meýdanlarynyň gerimi giňäp, guşlaryň, şol sanda seýrek gabat gelýän haýwanlaryň köp görnüşleri üçin ýaşaýyş meýdanyna öwrülýär. Bu ýagan gar bolsa, diňe bir ajaýyp gyş görnüşlerini döretmän, eýsem, baharyň ilkinji güneşleri astynda topragyň janlanmagy hem-de berekediň täze tapgyrynyň başlanmagy üçin ýeterlik nemi üpjün edýär.

Döwlet Baştutanymyz bular barada agtygyna gürrüň berip, halkymyz elmydama mähriban Diýarymyzyň tebigatyna aýawly çemeleşýär, bu bolsa türkmenleriň ahlak ýörelgeleriniň aýrylmaz bölegi bolup durýar diýip nygtady. Häzirki wagtda hem ata-babalarymyzyň mähriban topragymyzy söýmek we ol barada alada etmek hakyndaky bu parasatly ýörelgeleri nesilleriň arabaglanyşygynyň ýene bir halkasy bolup hyzmat edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tassyklan howanyň üýtgemegi boýunça milli strategiýanyň, şeýle hem giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň çäklerinde tebigaty goramak, biologiýa köpdürlüligini we tebigy landşaftlary gorap saklamak babatda ägirt uly işler amala aşyrylýar.

Hususan-da, dünýä bileleşiginiň gazlaryň howa zyňylmagyny azaltmak boýunça tagallalaryny goldap, ýurdumyz senagat pudagynda ekologiýa taýdan arassa hem-de serişde tygşytlaýjy häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmaga yzygiderli geçýär.

...Döwlet Baştutanymyz agtygy bilen Asma ýol boýunça gezelenjini tamamlap hem-de onuň soňky duralgasynda düşüp, dag belentliklerinden tutuş gözýetimde ýaýbaňlanyp ýatan şäheri, gar bilen örtülen baýyrlary we jülgeleri synlady. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, ýurdumyzda, paýtagtymyzda we onuň töwereklerinde, ähli welaýatlarda amatly gurşawy döretmek üçin toplumlaýyn çäreler geçirilýär. Tebigat barada alada etmek bilen, biz geljekki nesilleriň abadançylygyny maksat edinýäris.

Munuň özi bagy-bossanlyga öwürmek işleriniň getirýän oňyn netijelerinden adamyň alan bähbidiniň diňe bir maddy ölçegler bilen kesgitlenilmeýändigine oňat göz ýetirýän jemgyýetimizde ekologiýa medeniýetiniň ýokary derejesini görkezýär. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Aşgabadyň we beýleki oba-şäherleriň töwereklerinde emele gelen ýaş tokaý zolaklary diňe bir ruhuňy hem-de kalbyňy götermek bilen çäklenmän, topragyň zaýalanmagynyň hem öňüni alýar, onuň çyglylygyny saklaýar.

Dünýäniň iň uly sähralyklarynyň biriniň ýerleşýän hem-de çöllüge mahsus howaly ýurdumyzda bu ugurda geçirilýän köpýyllyk işler özüniň oňyn netijesini berýär we şunda tokaý zolaklaryny döretmegiň iň häzirki zaman tehnologiýalarynyň täze ugurlary açylýar.

Soňky ýyllarda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça derýalaryň hanalary tertibe getirildi hem-de arassalanyldy, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň ýerleşýän ýeri bolan Hazaryň kenary täze keşbe eýe boldy. Deňziň kenarynda bina edilýän ähli desgalaryň daşky gurşaw üçin howpsuzlyk şertlerine hökmany laýyk gelmegi milli Liderimiziň bildirýän baş talaplarynyň biridir. Deňiz şypahanasynda tokaý zolaklarynyň, seýilgähleriň we seýil baglarynyň döredilmegine ilkinji derejede ähmiýet berilýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň hünärmenleriniň hem-de halkara bilermenleriň baha bermegine görä, Hazar deňziniň türkmen bölegi ekologiýa taýdan has arassa hasap edilýär. Munuň özi bu ugurda yzygiderli durmuşa geçirilýän çäreleriň oňyn netijesidir.

Merkezi Garagumda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni gözegçilik etmeginde ynsan eli bilen döredilen, aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän sähra giňişliklerinde peýda bolan «Altyn asyr» Türkmen kölüniň gurluşygy dowam edýär. Möçberi boýunça görlüp-eşidilmedik bu taslama Türkmenistan üçin hem, tutuş Merkezi Aziýa üçin hem ägirt uly ähmiýete eýedir. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy diňe bir biziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek üçin hil taýdan täze mümkinçilikleri açmak bilen çäklenmän, tutuş sebitiň ekologiýa ýagdaýyna oňyn täsir eder.

Soňky döwürlerde bu sährada, şol sanda «Altyn asyr» Türkmen kölüniň töwereginde köp sanly ösümlikler — ojar, gandym, beýleki gyrymsy ösümlikler oturdyldy, olar çägeleriň süýşmeginiň öňüni alýar, netijede bu künjekleriň keşbi düýpgöter özgerýär.

Aral deňzi sebitinde durmuş-ykdysady ýagdaýy sagdynlaşdyrmak boýunça hem toplumlaýyn çäreler geçirilýär. Ýurdumyzyň demirgazygynda, Daşoguz welaýatynyň çägindäki Sarygamyş kölüniň kenaryndaky Bötendag belentliginde 20 müň gektar meýdanda tokaý zolaklaryny döretmegiň ägirt uly taslamasy amala aşyrylýar. Bular adamlaryň sagdyn durmuşy üçin degişli şertleriň döredilmegine gönükdirilen yzygiderli çäreleriň diňe bir bölegidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dürli halkara forumlarda, şol sanda BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde öňe süren başlangyçlary hem şeýle möhüm wezipäniň çözgüdine gönükdirilendir. Döwlet Baştutanymyzyň oňyn teklipleri dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolýar hem-de bilelikdäki ekologiýa taslamalarynyň we maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi üçin binýat bolup hyzmat edýär.

Ekologiýa ulgamynda hyzmatdaşlyk bu babatda netijeli halkara gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegi ugrunda çykyş edýän Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

Türkmenleriň bütin taryhy mähriban ülkämiziň tebigaty Garagum sähralyklary hem-de bereketli, gülläp ösýän ekerançylyk meýdanlary, Köpetdagyň belent gerişleri we gojaman Hazaryň kenarlary bilen baglanyşyklydyr. Biziň halkymyz gadymy döwürlerden bäri ene topraga çäksiz söýgi bilen garaýar, ony alada bilen gurşap alsaň, rysgal-bereket getirjekdigine berk ynanýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň alymlary hem ykdysady we senagat pudaklary bilen hyzmatdaşlykda ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine hemmetaraplaýyn goldaw bermelidirler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem ekinleri we baglary suwarmagyň iň häzirki zaman suw tygşytlaýjy, netijeli damjaly usullarynyň peýdalanylmalydygyna hemişe ünsi çekýär.

Häzirki wagtda milli Liderimiziň irginsiz aladalary netijesinde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Işden boş wagtlarynda ajaýyp jülgeler, dag belentlikleri boýunça gezelenç etmek, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak ynsan saglygyny berkitmegiň möhüm şerti bolup durýar. Döwlet Baştutanymyz öz şahsy göreldesi bilen halkymyzy, esasan-da, ýaşlarymyzy sagdyn durmuş ýörelgesine işjeň eýermäge ruhlandyrýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen Watanymyzyň ähli künjeklerinde sport bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär. Bu bolsa köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hereketiniň ösdürilmegini höweslendirýär.

Milli Liderimiziň iş ýüzünde görkezişi ýaly, ylmy taýdan oýlanyşykly çemeleşilmegi bilen, ýurdumyzda täsin tebigy mirasymyzy gorap saklamak meseleleri bir bitewi toplumda üstünlikli çözülýär hem-de örän möhüm durmuş wezipeleri esasynda giň gerimli ykdysady çäreler geçirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, halkymyzyň abadançylygy, adamlaryň saglygynyň sport bilen meşgullanmak, işjeň dynç almak hem-de tebigat bilen sazlaşyk arkaly berkidilmegi baradaky alada üýtgewsizligine galýar.

Gar bilen örtülen ajaýyp dag belentliklerini synlamak, onuň arassa howasyndan dem almak adam kalbyny ruhlandyrýar. Ýene birnäçe günden garlar eräp, şeýle ajaýyp görnüşden nam-nyşan galmazlygy mümkindir.

Döwlet Baştutanymyz biziň howa şertlerimizde seýrek gabat gelýän şeýle mümkinçilikden peýdalanyp, agtygy bilen ak gardan gar togalaklaryny ýasap hem-de olary birikdirip, adam keşbine meňzeş şekili döretdi.

Çaga kalbynda bagtly pursatlary we ýakymly duýgulary emele getirýän gar adamy türkmenleriň hemişe ak zady arassalygyň we belent ynamyň nyşany hökmünde kabul edýändigi bilen ruhubelentligi, iň ýagşy, hoşgylaw duýgulary we umytlary alamatlandyrýar.

Milli Liderimiziň agtygy Kerim gara örtülen belentlikleriň arasynda tebigatda geçirilen ajaýyp gün baradaky ýatlama hökmünde gar adamy surata düşürip başlady. Başlan işini ahyryna çenli ýetirmegi öz durmuş filosofiýasyna öwren hormatly Prezidentimiz bolsa gar adamyň keşbine jemleýji üýtgetmeleri girizdi.

Bu ajaýyp gyş güni döwlet Baştutanymyz agtygyna mähriban topragymyz, onuň aýratynlyklary, türkmen tebigaty barada ençeme gyzykly gürrüňleri berdi. Milli Liderimiziň agtygy bilen amala aşyran gezelenji nesilleriň dowamatlylygynyň, kakalaryň we atalaryň, atalaryň hem-de agtyklaryň dowamatlylyk ýörelgeleriniň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň esaslandyran Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygynyň ýene bir subutnamasy boldy.

Şeýlelikde, garly giňişlikler we Köpetdagyň etegindäki baýyrlar boýunça gezelenji tamamlap, ata bilen agtyk bu ajaýyp ýerden ugradylar.

Asma ýoluň ähli işgärlerine hormatly Prezidentimiziň adyndan Täze ýyl sowgatlary gowşuryldy. Munuň özi şäher ýaşaýjylary, esasan-da, körpeler üçin täsin pursatlary döredýän adamlaryň zähmetine mynasyp bahadyr. Asma ýoluň işgärleri öz zähmetine berlen ýokary baha, netijeli işlemek üçin döredilýän ajaýyp şertler, Täze ýyl sowgatlary üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de olar geljekde hem güýç-gaýratlaryny gaýgyrman, ilata ýokary derejeli hyzmat etjekdiklerine ynandyrdylar.

Bu pursatlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletimiziň adam hakyndaky yzygiderli aladasynyň, ýurdumyzyň Täze ýyl baýramyna nähili taýýarlanýandygynyň hem-de bu ajaýyp baýramçylygyň öň ýanynda ençeme ajaýyp pursatlaryň garaşýandygynyň nobatdaky subutnamasy boldy.

27.12.2020, 06:12

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin pudagara iş toparynyň onlaýn maslahaty geçirildi.

Şu gezekki mejlisiň işine onlarça ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, häkimlikleriň, banklaryň, beýleki edara-kärhanalaryň wekilleri, IT meýdançalaryň, şeýle hem Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hünärmenleri gatnaşdylar. Mejlisiň gün tertibine sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça pudagara toparyň Düzgünnamasyna hem-de düzümine üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek meseleleri girizildi.

Şeýle hem “Türkmenaragatnaşyk” agentligi identifikasiýalaşdyrmagyň we autentifikasiýalaşdyrmagyň bitewi ulgamynyň (IABU) milli taslamasyny mejlise gatnaşyjylara hödürledi, bu ulgam elektron hyzmatlary ýerine ýetirmek maksady bilen, maglumat giňişligine gatnaşyjylaryň (isleg bildirýän raýatlaryň hem-de ýerine ýetiriji häkimiýet edaralarynyň wezipeli adamlarynyň) döwlet elektron serişdelerine ygtyýarlandyrylan elýeterliligini üpjün etmäge ýardam berer.

Türkmenistanyň döwlet hyzmatlarynyň bitewi portalynda «e.gov.tm» bellige almak kadalary berjaý edilenden soňra şeýle elýeterlilik üpjün edilýär.

Mundan başga-da, iş toparynyň mejlisinde Pudagara elektron hyzmaty ulgamynyň (PEHU) ýurdumyzyň merkezi, sebit we ýerli häkimiýet edaralaryna, karz edaralaryna we PEHU beýleki gatnaşyjy raýatlara hem-de guramalara elektron görnüşinde döwlet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin zerur bolan maglumatlary alyşmaga mümkinçilik berýän maglumat ulgamynyň taslamasy hödürlendi.

Onlaýn mejlise gatnaşyjylar sanly ulgama geçmegi üstünlikli üpjün etmek üçin birnäçe ugurlar, şol sanda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek hem-de milli işgärler, ylmy-tehniki we düzümleýin mümkinçilikleri ösdürmek boýunça çäreleriň üznüksiz hem-de yzygiderli geçirilmeginiň zerurdygyny bellediler.


Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek üçin pudagara iş toparynyň mejlisi geçirildi | Ykdysadyýet (turkmenportal.com)

24.12.2020, 13:12

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan Halkara serginiň çäginde "Türkmenaragatnaşyk" agentligi "Sanly.tm" atly täze milli elektron poçtanyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirdi.

"Sanly.tm" atly täze häzirki zaman elektron-poçtasy «Türkmentelekom» elektrikaragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan biziň ýurdumyzda elektron hyzmatlaryna bolan islegiň artmagy bilen baglanyşykly döredildi we işe girizildi.

"Sanly.tm", häzirki zaman poçta hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän modullary öz içine alýar, şol bir wagtyň özünde milli äheňde düzülen dizaýny bar. Bir ulanyja berilýän poçta gutusynyň ululygy 1 GB-deňdir.

Programmada şu aşakdaky aýratynlyklar bar:

  1. Poçta;
  2. Senenama
  3. Salgy kitaby;
  4. Bellikler kitaby;

Elektron-poçta hyzmatlary ulanyjylara ulanmaklyk üçin mugt berilýär.

Sanly.tm-de poçta gutusyny ädimme-ädim hasaba almaklygyň usullary

1-nji ädim. Kompýuterde gurnalan brauzere sanly.tm salgy setirini ýazyp, milli elektron poçta sahypasyny gözletmeli. Sanly.tm sahypasy açylandan soň, «Poçta döretmek» diýen ýazga basmaly

2-nji ädim: Açylýan penjirede sowalnamany ygtybarly maglumatlardan doldurmaly. Ulanyjy sowalnamanyň ady we familiýasy diýen ýerine adyny we familiýasyny, doglan senesi diýen ýerine bolsa doglan gününi, aýyny we ýylyny ýazmaly. Ondan soň jynsy diýen ýerine erkek bolsa erkek, zenan bolsa zenan diýip görkezmeli. Ulanyjy ady diýen ýerine döredýän e-poçtaňyz üçin öz isleýän adyňyzy ýazmaly. Parol diýen ýerine ýatda galyjy söz ýazmaly. Ýöne, ulanyjy üçin, çylşyrymly parol ýazmaklyk, onuň howpsuzlygy üçin has amatlydyr. Sowalnamanyň «Telefon: + 993ХХХХХХ» diýen ýerine mobil telefon belgiňizi girizmeli we bu poçta gutusyndan paroly dikeltmeli.

3-nji ädim. Indiki ekranda ýörite girmeklik üçin ýer görkeziler. Hasaba alnanda görkezilen mobil telefon belgä tassyklama kody gelýär. Bu kody ýörite niýetlenilen ýere girizeniňizden soň «Barlamak» düwmesine basyň.

4-nji ädim. Şu ädime çenli milli elektron poçtany açmaklyk üçin ädilen ädimler dogry ýerine ýetirilen bolsa, ulgam girmeklik üçin sahypa ugrukdyrar. Ulanyjy ady we paroly diýen ýerine ozal hasaba alnanynda girizilen maglumatlary ýazmaklyk bilen «Giriş» düwmesine basyň we Sanly.tm programmasynyň ähli funksiýalaryny doly ulanmaga başlaň.


Täzelikler | "Türkmentelekom" EAK (telecom.tm)

18.12.2020, 13:12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly aragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşini üpjün etmek we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşulyşmak, pudaklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge ýardam bermek hem-de döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygyny netijeli guramak üçin senagat-innowasion binýady berkitmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Şeýle hem wise-premýer şu ýylyň 5-nji noýabrynda geçirilen Hökümetiň mejlisinde milli Liderimiziň beren tabşyrygyna laýyklykda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hususan-da, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde, ýakyn bäş ýylda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça strategiýanyň hem-de amala aşyrylmaly çäreleriň meýilnamasynyň taslamalarynyň işlenilip taýýarlanylandygy barada habar berildi.

Bu resminamada “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” kesgitlenen wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň innowasion ösüşinde hususy pudagyň paýyny artdyrmaga, bazar gatnaşyklarynyň gerimini giňeltmäge, döwlet-hususy hyzmatdaşlygyny has-da işjeňleşdirmäge, döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagyny tizleşdirmäge we olaryň işiniň netijeli dolandyrylmagyny guramaga gönükdirilen anyk çäreler göz öňünde tutuldy.

Mundan başga-da, strategiýanyň taslamasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny düýpli özgertmek, sanly ulgamy hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, eýeçilik gatnaşyklaryny üýtgetmek we eýeçiligiň görnüşleriniň köpdürlüligini emele getirmek boýunça işler kesgitlenildi.

Çäreleriň meýilnamasynda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek babatynda kanunçylyk namalaryna gaýtadan seretmek hem-de täze kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny kabul etmek, halkara tejribelerine laýyklykda, gazna biržalarynyň işini guramagy kämilleşdirmek we işjeňleşdirmek ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagynyň hem-de döwletden aýrylmagynyň durmuş ugurly bazar ykdysadyýetine we hojalygy dolandyrmagyň döwrebap görnüşlerine geçmegiň möhüm ugry bolup durýandygyny belledi.

Bu işler ykdysadyýetiň durnuklylygyny üpjün etmek, hojalyk işini kämilleşdirmek bilen bir hatarda, jemi içerki önümi hem-de ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge anyk gurallary döretmekde hususy ulgamyň eýeleýän paýynyň artmagy üçin şertleriň döredilmegine ýardam berýär.

Milli Liderimiz, umuman, bu ugurda alnyp barlan işleriň netijelerini makullap, ýakyn bäş ýylda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek boýunça strategiýanyň hem-de amala aşyrylmaly çäreleriň meýilnamasynyň taslamalaryny has-da kämilleşdirmek barada wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň dürli pudaklarynda işleriň ýagdaýy hem-de nebitgaz pudagynyň işini has-da kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Nebitiň we gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçberlerini artdyrmak, uglewodorodlaryň täze ýataklaryny ýüze çykarmaga gönükdirilen geologiýa gözleg işlerini giňeltmek, nebitgazly känleri senagat möçberinde özleşdirmegiň depginlerini artdyrmak, şeýle hem ylmy-tehniki işlere netijeli tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegini üpjün etmek, şol sanda milli ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklaryna sazlaşykly geçirmek boýunça wezipeleriň möhümdigini belledi.

Nebitgaz senagatyny ösdürmek we onuň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça görülýän çäreler öňdebaryjy halkara tejribäniň esasynda pudagy dolandyrmagyň häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrylmagyny talap edýär.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere önümçilik we maliýe serişdelerini peýdalanmagyň netijeliligini artdyrmagy, nebitgaz toplumynyň çykarýan önümleriniň görnüşlerini giňeltmek boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek hem-de geljek ýylyň oba hojalyk ekinleriniň hasylynyň düýbüni tutmak boýunça ýazky ekiş möwsümine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýykykda, agrotehniki kadalar berjaý edilip, güýzlük bugdaýa ideg etmek işleri alnyp barylýar, ekinlere ösüş suwy tutulýar hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirilýär.

Mundan başga-da, ýazky ekişe taýýarlyk görülýär. Gowaçanyň we beýleki ekinleriň ekiljek meýdanlaryny kesgitlemek hem-de ýerleri möwsüme taýýarlamak, ekerançylyk meýdanlarynyň daş-töweregini, suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak boýunça zerur işler geçirilýär. Oba hojalyk tehnikalar abatlanylýar.

Wise-premýer şeýle hem maldarçylygy ösdürmek hem-de bu pudagyň önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Welaýatlarda mallaryň ýyly we dok gyşladylmagyny üpjün etmek üçin çäreleriň görülýändigi aýdyldy. Maldarçylyk hojalyklary ýerlerde ot-iýmler bilen bökdençsiz üpjün edilýär, olara hemmetaraplaýyn goldaw berilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygyny, şol sanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, köp görnüşli ýokary hilli önümleri öndürýän täze önümçilikleri döretmegiň hasabyna azyk bolçulygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu maksatlar bilen hojalygy ýöretmegiň täze, netijeli usullaryny ulanmagyň, şol sanda hususy ulgamyň maldarçylyk pudagynda paýyny yzygiderli artdyrmagyň, üstünlikli işleýän kärendeçileri goldamagyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere iş tejribesine bugdaýyň, gowaçanyň we beýleki ekinleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmaga ýardam edýän öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de ylmyň gazananlaryny işjeňleşdirmek, suw serişdelerini rejeli ulanmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, Owganystan Yslam Respublikasyna iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak boýunça meseleler barada durup geçdi.

Ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýany goňşy Owganystana ibermek hakynda şertnamalar 2017-nji ýylyň noýabrynda kabul edilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýörite Kararyna laýyklykda baglaşyldy.

Häzirki wagtda owgan tarapyna “Serhetabat-Hyrat-Turdundy” hem-de “Rabatkaşan-Kalaýnau” ugurlary boýunça iberilýän elektrik energiýasynyň möçberini artdyrmak bilen bagly zerur işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, goňşy döwletler, ilkinji nobatda, Owganystan bilen hyzmatdaşlygyň aýratyn möhümdigini belledi. Biziň ýurdumyz öz goňşusyna ykdysadyýetini dikeltmekde hemmetaraplaýyn kömek we goldaw berip gelýär.

Türkmenistan dünýäde energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça baý döwletleriň biri bolmak bilen, diňe içerki sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmäge ukyply bolmak bilen çäklenmän, eýsem, onuň eksportunyň möçberini, şol sanda Owganystana iberýän elektrik energiýasynyň möçberini yzygiderli atdyrmaga ukyplydyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Iberilýän energiýanyň möçberiniň artdyrylmagy, täze elektrik geçiriji ulgamlaryň işe girizilmegi owgan halkynyň durmuşyny gowulandyrmak, täze önümçilikleri açmak, netijede, iş orunlaryny döretmek üçin amatly şertleri göz öňünde tutýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şol geçirijiler boýunça türkmen elektrik energiýasy goňşy ýurduň dürli welaýatlaryna iberilýär.

Biz geljekde hem dostlukly owgan halkyna hemmetaraplaýyn kömek we goldaw bereris, şeýle hem täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrarys. Olar Owganystandaky ýagdaýy parahatçylykly kadalaşdyrmaga, durnuklylygyň we howpsuzlygyň esaslaryny berkitmäge, tutuş sebitiň durnukly durmuş-ykdysady taýdan ösmegine önjeýli goşandymyz bolar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere degişli ugurda işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barylýan işler, ulag-kommunikasiýa toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň kämilleşdirilişi, pudagy mundan beýläk-de sanlylaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Wise-premýer dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyň hem-de “Gündogar-Günbatar” we “Demirgazyk-Günorta” ugurlarda gatnawlary we halkalary baglanyşdyrýan esasy ýollaryň ugry boýunça düzümleri mundan beýläk-de giňeltmek babatda alnyp barylýan işler barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebit we transkontinental ýollary ösdürmek boýunça başlangyçlarymyzyň ulag ulgamynyň kuwwatly maddy-enjamlaýyn binýadyny döredilmegini talap edýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümleri döwrebaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygyny aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ulaglaryň ähli görnüşlerinde ýolagçylary gatnatmak we ýükleri daşamak babatda, aragatnaşygyň häzirki zaman görnüşlerini ösdürmekde hyzmatlaryň hiliniň ýokarlandyrylmagyna yzygiderli gözegçiligiň ýola goýulmagyna ünsi çekdi. Ulag ulgamyny ösdürmek baradaky meseleler mundan beýläk-de biziň syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda giň gerimli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, wise-premýere düzümleýin desgalaryň öz wagtynda ulanylmaga tabşyrylmagyna degişli birnäçe tabşyryklary berdi.

MIlli Liderimiz sözüni dowam edip, ýurdumyzda adatdan daşary ýagdaýlary öňünden duýdurmaga jogapkär düzümleriň işini kämilleşdirmek meselelerine hemişe örän uly üns berilýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz «Tüirkmenistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny tassyklamak hakyndaky» Karara gol çekip, ony elektron resminama dolanyşygy arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda kesgitlenen wezipeleriň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow öz nobatynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagyndaky önümçilik kärhanalaryny tapgyrlaýyn paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek barada hasabat berdi.

Wise-premýer häzirki wagtda ministrligiň garamagynda jemi 157 kärhananyň bardygyny, olaryň iş ugurlarynyň, esasan, lomaý söwda hem-de ammarlarda sarp ediş gorlaryny saklamakdan, bölek söwda we jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlaryny amala aşyrmakdan, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemekden hem-de halkyň sarp edýän harytlaryny öndürmekden ybaratdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň Hökümetiň mejlisinde ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, hususylaşdyrmaga degişli desgalaryň sanawy seljerildi. Birinji tapgyrda kärhanalaryň özüniň hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň paýly gatnaşmagynda 20 desgany döwrebaplaşdyrmak hem-de açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, söwda ulgamynyň öňünde dürli önümleriň çykarylýan möçberini artdyrmak, ýerli çig mal serişdelerini netijeli ulanmagyň esasynda bäsdeşlige ukyply dürli görnüşli harytlary hem-de azyk önümlerini öndürmek boýunça ýokary tehnologiýaly gaýtadan işleýän kärhanalary döretmek boýunça möhüm wezipeleriň goýlandygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümleri öndürmek, täze iş orunlaryny döretmek boýunça maksatnamalaryň wajypdygyny aýdyp, şol önümleriň hil we ekologiýa babatda ähli ölçeglere gabat gelmelidigini belledi. Milli Liderimiz munuň üçin söwda kärhanalaryny öňdebaryjy, ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün etmegiň zerurdygyny nygtap, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet emlägini hususylaşdyrmagyň ykdysady netijesiniň ýurdumyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeleriň has-da ilerledilmegine ýardam etmelidigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurdaky gaýragoýulmasyz wezipeleriň takyk ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, wise-premýere bellenen meýilnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän medeniýet ulgamyna degişli edaralarda hem-de habar beriş serişdelerinde işleriň ýagdaýy, olaryň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Habar berlişi ýaly, şu günler Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görmek bilen bagly işler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Garaşsyz Watanymyzyň alyp barýan ösüşler we innowasiýalar syýasatynda ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň hem-de habar beriş serişdeleriniň möhüm ornuny belledi.

Hormatly Prezidentimiz döwrüň talaplaryna laýyklykda, şol ulgamlaryň işini has-da kämilleşdirmek meselelerine ünsi çekdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz daşary döwletler bilen dostlukly we ynamly gatnaşyklary saklamakda ynsanperwer gatnaşyklary has-da ösdürmegiň möhümdigini, milli medeniýetimizi hem-de sungatymyzy ösdürmäge we baýlaşdyrmaga, tejribe alyşmaga hem-de türkmen halkynyň ruhy mirasyny dünýä ýaýmaga ýardam edýän halkara döredijilik çärelerini geçirmegiň ähmiýetini belledi.

Milli Liderimiz ýetip gelýän Täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler barada aýdyp, wise-premýere ähli meýilleşdirilen çäreleri paýtagtymyzda we ýurdumyzyň sebitlerinde ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy hem-de Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

2013-nji ýylyň awgustynda kabul edilen “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi ýurdumyzda ýaşlary döwlet tarapyndan goldamak we ösdürmek babatda geçirilýän özgertmelere uly itergi berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýynda beren tabşyryklaryna hem-de ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we syýasy partiýalaryň tekliplerine laýyklykda, “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasynyň taslamasy işlenilip taýýarlanyldy.

Ýaş raýatlaryň Konstitusion hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek hem-de kuwwatyny artdyrmak we durmuşa geçirmek üçin hukuk, durmuş, ykdysady hem-de guramaçylyk şertlerini we kepilliklerini döretmek şol Maksatnamanyň maksady bolup durýar.

Milli Liderimiziň atalyk aladasy netijesinde, ýurdumyzda raýatlarymyzyň bagtly we abadan durmuşda ýaşamagy, şol sanda ýaş nesli hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösdürmek üçin ähli şertler döredildi. Bu babatda ýaşlaryň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine-- Türkmenistany ösdürmegiň esasy maksadyna doly düşünmegini gazanmak zerur bolup durýar.

Bilimli, ýokary aň-düşünjeli, hemmetaraplaýyn ösen, giň gözýetimli we giň dünýägaraýyşly ýaşlary kemala getirmek bu maksatnamanyň esasy wezipesidir.

Oglanlaryň we gyzlaryň ykdysady hukuklarynyň berkidilmegine hem-de iş bilen üpjün edilmegine, bilim almagy hem-de geljekde önümçilikde, döwlet gullugynda, ylymda we döredijilikde hünär bilimlerini ulanmagy üçin amatly şertleriň döredilmegine uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýaş nesli terbiýelemäge berilýän ünsüň aýratyn möhümdigini belledi.
Şunuň bilen baglylykda, geljekde hem ýaşlara hemmetaraplaýyn goldaw bermek, olaryň bilim almagy, döredijilik we ylmy kuwwatyny amala aşyrmagy, şahsyýetiň kemala gelmegi üçin uly mümkinçilikleri döretmek babatda ähli çäreleri görmek zerurdyr.

Ýaş nesliň watançylyk ruhunda terbiýelenmegine aýratyn üns berilmelidir. Olara çagalykdan başlap, Watana söýgi, gahrymançylykly geçmişimize, halkymyzyň şöhratly däp-dessurlaryna hormat goýmak, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň gazananlaryna we üstünliklerine buýsanmak ýaly häsiýetler mahsus bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şonuň bilen birlikde, ýaş telekeçiligi goldamak we ösdürmek, ýaşlaryň başlangyçlaryny höweslendirmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşmagy üçin amatly şertleri döretmek möhümdir diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz geljekde hem ýaş nesliň beden we ruhy-ahlak taýdan sagdyn ösmegine, ýaş maşgalalara hemmetaraplaýyn goldaw bermegiň döwletimiziň esasy aladasyna öwrüljekdigini aýdyp, degişli ugurda işleri işjeňleşdirmek babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow yzygiderli esasda geçirilýän türkmen-amerikan syýasy geňeşmeler barada hasabat berdi.

Şunda Türkmenistanyň we ABŞ-nyň daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça gatnaşyklaryň şu görnüşiniň döwletara gatnaşyklaryny has-da ösdürmek maksady bilen, 2009-njy ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanandygy bellenildi.

15-nji dekabrda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly guralan geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryna badalga berlendigi barada hasabat berildi. Şu duşuşygyň gün tertibine ileri tutulýan ugurlarda, şol sanda syýasy-diplomatik ulgamda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak baradaky meseleler girizildi.

Şunuň bilen baglylykda, “Merkezi Aziýa + ABŞ” we “Türkmenistan –Owganystan - ABŞ” görnüşleriň çäklerinde ýola goýlan gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti hem bellenildi.

Şular bilen bir hatarda, sebit howpsuzlygyny üpjün etmek, çynlakaý wehimlere we howplara garşy göreşmek ýaly wajyp ugurlarda özara gatnaşyklaryň meselelerine garaldy. Ykdysady taslamalaryň amala aşyrylmagy hem-de owgan halkyna ynsanperwer kömek bermekde, Owganystany parahatçylykly ýol bilen täzeden dikeltmek baradaky meselelere aýratyn üns çekildi. Şu işlerde Türkmenistan yzygiderli ýagdaýda işjeň orny eýeleýär.

Şeýle hem geňeşmeleriň dowamynda türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň ynsanperwer düzümi ara alnyp maslahatlaşyldy. Umumy kabul edilen halkara hukuk kadalarynyň esasynda adam hukuklaryny goramak babatda hyzmatdaşlyk etmek meseleleri boýunça pikir alşyldy. Şunda ýurtlaryň ikisi hem açyk gatnaşyklary goldaýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu meselelere uly üns berýär.

Mundan başga-da, medeni mirasy gorap saklamak boýunça bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagy, ABŞ-nyň öňdebaryjy ylym-bilim merkezleri bilen netijeli gatnaşyklaryň çuňlaşdyrylmagy bilen birlikde, bilim we medeniýet ugry boýunça gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerine garaldy. Hususan-da, ýurdumyzyň Medeniýet ministrligi tarapyndan arheologik gazuw-agtaryş işlerini alyp barmak boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin ylalaşygyň taslamasy taýýarlanyldy.

Amerikan instituty bilen hyzmatdaşlyk etmegiň geljegi gyzyklanma bildirilip, ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu institut bilen bilelikde, Türkmenistanyň milli muzeýinde milli sungatymyzyň wirtual galereýasy döredildi we ol häzirki wagtda internet giňişliginde hereket edýär.

ABŞ-nyň abraýly ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şunda emeli intellekt, biotehnologiýa we sanly kompýuter maksatnama üpjünçiligi ileri tutulýan ugurlar bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän syýasatynda ileri tutulýan meselelere, has takygy söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga, amatly maýa goýum gurşawyny döretmäge, tehnologiýalar, innowasiýalar ýaly ulgamlarda we beýlekilerde gatnaşyklary işjeňleşdirmäge degişli meselelere garalar.

Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýada söwda we maýa goýumlary baradaky çarçuwaly Ylalaşygyň esasynda özara gatnaşyklara aýratyn üns berler. Mundan başga-da, daşky gurşawy goramak ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer, DIM-iň ýolbaşçysy hasabatyny dowam edip, 16-njy dekabrda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen “Türkmenistan - ABŞ” işewürler geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň netijeleri barada habar berdi. Şonda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hem-de netijeli işewür gatnaşyklary pugtalandyrmagyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň çäklerinde şeýle hem Türkmenistanyň hem-de Amerikanyň iri ugurdaş kompaniýalarynyň oba hojalyk toplumynyň, ykdysady we bank-maliýe toplumynyň, ýangyç-energetika ulgamynyň ýolbaşçylarynyň arasynda onlaýn duşuşyk geçirildi. ABŞ-nyň işewür toparlarynyň wekilleri ýurdumyz bilen uzakmöhletleýin esasda özara bähbitli gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanmalaryny tassykladylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen däp bolan dostlukly, oňyn gatnaşyklaryny ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini nygtap, dürli ugurlarda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýygjamlaşdyrmak üçin uly mümkinçiligiň bardygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça yzygiderli geçirilýän geňeşmeleriň ähmiýetini belledi. Şolaryň barşynda köptaraply döwletara gatnaşyklarynyň wajyp ugurlary ara alnyp maslahatlaşylýar.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk, telekeçilik düzümleriniň arasynda gatnaşyklary berkitmek barada aýdylanda, ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, onuň täze netijeli görnüşlerini işläp taýýarlamagyň anyk guraly hökmünde “Türkmenistan –ABŞ” işewürler geňeşine möhüm orun berilýär.

Bular barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, DIM-iň ýolbaşçysyna Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriň üstünlikli işlerini dowam etmek hem-de özara bähbitlere kybap gelýän türkmen-amerikan hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de depginli ösdürmäge bar bolan mümkinçilikleri oňaýly derejede amala aşyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow harby we hukuk goraýjy edaralaryndaky işleriň ýagdaýy, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek hem-de işgärler bilen üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaragly Güýçleriň edaralarynyň işlerini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigine ünsi çekip, harby ulgamda öňdebaryjy dünýä tejribesini we häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, jogapkärli, päk ynsaply, ýokary derejeli, işine ussat hünärmenleri taýýarlamak boýunça anyk çäreleri görmegi tabşyrdy.

Harby gullukçylar Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň ýörelgelerine, maksatlaryna hem-de wezipelerine pugta eýermäge borçludyrlar diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Öňde boljak Täze ýyl baýramçylygy bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna ýurdumyzda jemgyýetçilik düzgün-tertibiniň gyşarnyksyz üpjün edilmegi bilen bagly meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa milli parlamentiň kanun çykaryjylyk işi, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak we ösdürmek, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän halkara başlangyçlaryny goldamak boýunça görülýän çäreler barada maglumat berdi.

Mejlisiň iş toparlarynda pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gatnaşmagynda birnäçe kanunlaryň taslamalarynyň işlenip taýýarlanylýandygy hem-de hereket edýän kanunlaryň kämilleşdirilýändigi bellenildi. Şeýle hem Mejlisiň 2021-nji ýyl üçin kanun çykaryjylyk işiniň meýilnamasyny taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

Milli parlamentde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar, welaýat häkimlikleri, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde möhüm syýasy çäre bolan Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk bilen bagly kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär.

Dekabr aýynda Mejlisiň deputatlary halkara düzümler, şol sanda BMG-niň wekilhanalary tarapyndan guralan çäreleriň birnäçesine gatnaşdylar.

Täze kanunçylyk namalarynyň, döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän daşary we içeri syýasatynyň, Halk Maslahatynyň taryhy çözgütleriniň
many-mazmunyny hem-de ähmiýetini düşündirmek boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde we ýerlerde düşündiriş işleri giňden alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň ösüşiniň häzirki ýagdaýlaryny nazara almak bilen, milli kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri işjeňleşdirmegiň örän wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz Mejlisiň mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmaga gönükdirilen işi kanunçylyk taýdan goldamalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz milli parlamentiň kanun çykaryjylyk işiniň üstünlikli amala aşyrylýan döwlet ugurly syýasatyň, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän oňyn özgertmeleriň netijeli guralydygyny nygtap, deputatlaryň ýerlerde işjeň işlemelidigine ünsi çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz öňde durýan işleriň ileri tutulýan wezipeleriniň üstünde durup geçdi.

Garaşsyz Watanymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanylmaga tabşyrylmagy göz öňünde tutulýan desgalaryň gurluşyklarynyň hili we möhleti babatda bildirilýän talaplaryň berjaý edilmegi ýakyn geljek üçin möhüm ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Türkmenistanda ykdysady ösüşiň ýokary depginini gazanmak üçin toplumlaýyn çäreleri görmegiň möhümdigi barada aýdyp, nebitgaz, himiýa pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek işini höweslendirýän, ýurdumyzda bäsdeşlige ukyply önümleriň sanawyny hem-de eksportuny artdyrmagyň gurallaryny kämilleşdirmek barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz häzirki zaman şertlerinde ulag ulgamynyň durnukly ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini nygtap, sanlylaşdyrmak we logistika ulgamynyň mümkinçiliklerini giňeltmek barada görkezmeler berdi.

Milli Liderimiz ýokary derejeli hünärmenleriň we alymlaryň taýýarlanylmalydygyna ünsi çekip, ylmyň, bilimiň we önümçiligiň arasyndaky baglanyşygy işjeňleşdirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýylyň baýram edilmegine degişli meseleleri gozgap, olary degişli derejede guramagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

17.12.2020, 03:12